កលសិនះ បត្រំ
Ⅰ ឦឝ្វរស្យេច្ឆយា យីឝុខ្រីឞ្ដស្យ ប្រេរិតះ បៅលស្តីមថិយោ ភ្រាតា ច កលសីនគរស្ថាន៑ បវិត្រាន៑ វិឝ្វស្តាន៑ ខ្រីឞ្ដាឝ្រិតភ្រាត្ឫន៑ ប្រតិ បត្រំ លិខតះ។
Ⅱ អស្មាកំ តាត ឦឝ្វរះ ប្រភុ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដឝ្ច យុឞ្មាន៑ ប្រតិ ប្រសាទំ ឝាន្តិញ្ច ក្រិយាស្តាំ។
Ⅲ ខ្រីឞ្ដេ យីឝៅ យុឞ្មាកំ វិឝ្វាសស្យ សវ៌្វាន៑ បវិត្រលោកាន៑ ប្រតិ ប្រេម្នឝ្ច វាត៌្តាំ ឝ្រុត្វា
Ⅳ វយំ សទា យុឞ្មទត៌្ហំ ប្រាត៌្ហនាំ កុវ៌្វន្តះ ស្វគ៌េ និហិតាយា យុឞ្មាកំ ភាវិសម្បទះ ការណាត៑ ស្វកីយប្រភោ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្យ តាតម៑ ឦឝ្វរំ ធន្យំ វទាមះ។
Ⅴ យូយំ តស្យា ភាវិសម្បទោ វាត៌្តាំ យយា សុសំវាទរូបិណ្យា សត្យវាណ្យា ជ្ញាបិតាះ
Ⅵ សា យទ្វត៑ ក្ឫស្នំ ជគទ៑ អភិគច្ឆតិ តទ្វទ៑ យុឞ្មាន៑ អប្យភ្យគមត៑, យូយញ្ច យទ៑ ទិនម៑ អារភ្យេឝ្វរស្យានុគ្រហស្យ វាត៌្តាំ ឝ្រុត្វា សត្យរូបេណ ជ្ញាតវន្តស្តទារភ្យ យុឞ្មាកំ មធ្យេៜបិ ផលតិ វទ៌្ធតេ ច។
Ⅶ អស្មាកំ ប្រិយះ សហទាសោ យុឞ្មាកំ ក្ឫតេ ច ខ្រីឞ្ដស្យ វិឝ្វស្តបរិចារកោ យ ឥបផ្រាស្តទ៑ វាក្យំ
Ⅷ យុឞ្មាន៑ អាទិឞ្ដវាន៑ ស ឯវាស្មាន៑ អាត្មនា ជនិតំ យុឞ្មាកំ ប្រេម ជ្ញាបិតវាន៑។
Ⅸ វយំ យទ៑ ទិនម៑ អារភ្យ តាំ វាត៌្តាំ ឝ្រុតវន្តស្តទារភ្យ និរន្តរំ យុឞ្មាកំ ក្ឫតេ ប្រាត៌្ហនាំ កុម៌្មះ ផលតោ យូយំ យត៑ បូណ៌ាភ្យាម៑ អាត្មិកជ្ញានវុទ្ធិភ្យាម៑ ឦឝ្វរស្យាភិតមំ សម្បូណ៌រូបេណាវគច្ឆេត,
Ⅹ ប្រភោ រ្យោគ្យំ សវ៌្វថា សន្តោឞជនកញ្ចាចារំ កុយ៌្យាតាត៌្ហត ឦឝ្វរជ្ញានេ វទ៌្ធមានាះ សវ៌្វសត្កម៌្មរូបំ ផលំ ផលេត,
Ⅺ យថា ចេឝ្វរស្យ មហិមយុក្តយា ឝក្ត្យា សានន្ទេន បូណ៌ាំ សហិឞ្ណុតាំ តិតិក្ឞាញ្ចាចរិតុំ ឝក្ឞ្យថ តាទ្ឫឝេន បូណ៌ពលេន យទ៑ ពលវន្តោ ភវេត,
Ⅻ យឝ្ច បិតា តេជោវាសិនាំ បវិត្រលោកានាម៑ អធិការស្យាំឝិត្វាយាស្មាន៑ យោគ្យាន៑ ក្ឫតវាន៑ តំ យទ៑ ធន្យំ វទេត វរម៑ ឯនំ យាចាមហេ។
ⅩⅢ យតះ សោៜស្មាន៑ តិមិរស្យ កត៌្ត្ឫត្វាទ៑ ឧទ្ធ្ឫត្យ ស្វកីយស្យ ប្រិយបុត្រស្យ រាជ្យេ ស្ថាបិតវាន៑។
ⅩⅣ តស្មាត៑ បុត្រាទ៑ វយំ បរិត្រាណម៑ អត៌្ហតះ បាបមោចនំ ប្រាប្តវន្តះ។
ⅩⅤ ស ចាទ្ឫឝ្យស្យេឝ្វរស្យ ប្រតិមូត៌ិះ ក្ឫត្ស្នាយាះ ស្ឫឞ្ដេរាទិកត៌្តា ច។
ⅩⅥ យតះ សវ៌្វមេវ តេន សស្ឫជេ សិំហាសនរាជត្វបរាក្រមាទីនិ ស្វគ៌មត៌្ត្យស្ថិតានិ ទ្ឫឝ្យាទ្ឫឝ្យានិ វស្តូនិ សវ៌្វាណិ តេនៃវ តស្មៃ ច សស្ឫជិរេ។
ⅩⅦ ស សវ៌្វេឞាម៑ អាទិះ សវ៌្វេឞាំ ស្ថិតិការកឝ្ច។
ⅩⅧ ស ឯវ សមិតិរូបាយាស្តនោ រ្មូទ៌្ធា កិញ្ច សវ៌្វវិឞយេ ស យទ៑ អគ្រិយោ ភវេត៑ តទត៌្ហំ ស ឯវ ម្ឫតានាំ មធ្យាត៑ ប្រថមត ឧត្ថិតោៜគ្រឝ្ច។
ⅩⅨ យត ឦឝ្វរស្យ ក្ឫត្ស្នំ បូណ៌ត្វំ តមេវាវាសយិតុំ
ⅩⅩ ក្រុឝេ បាតិតេន តស្យ រក្តេន សន្ធិំ វិធាយ តេនៃវ ស្វគ៌មត៌្ត្យស្ថិតានិ សវ៌្វាណិ ស្វេន សហ សន្ធាបយិតុញ្ចេឝ្វរេណាភិលេឞេ។
ⅩⅪ បូវ៌្វំ ទូរស្ថា ទុឞ្ក្រិយារតមនស្កត្វាត៑ តស្យ រិបវឝ្ចាស្ត យេ យូយំ តាន៑ យុឞ្មាន៑ អបិ ស ឥទានីំ តស្យ មាំសលឝរីរេ មរណេន ស្វេន សហ សន្ធាបិតវាន៑។
ⅩⅫ យតះ ស ស្វសម្មុខេ បវិត្រាន៑ និឞ្កលង្កាន៑ អនិន្ទនីយាំឝ្ច យុឞ្មាន៑ ស្ថាបយិតុម៑ ឥច្ឆតិ។
ⅩⅩⅢ កិន្ត្វេតទត៌្ហំ យុឞ្មាភិ រ្ពទ្ធមូលៃះ សុស្ថិរៃឝ្ច ភវិតវ្យម៑, អាកាឝមណ្ឌលស្យាធះស្ថិតានាំ សវ៌្វលោកានាំ មធ្យេ ច ឃុឞ្យមាណោ យះ សុសំវាទោ យុឞ្មាភិរឝ្រាវិ តជ្ជាតាយាំ ប្រត្យាឝាយាំ យុឞ្មាភិរចលៃ រ្ភវិតវ្យំ។
ⅩⅩⅣ តស្យ សុសំវាទស្យៃកះ បរិចារកោ យោៜហំ បៅលះ សោៜហម៑ ឥទានីម៑ អានន្ទេន យុឞ្មទត៌្ហំ ទុះខានិ សហេ ខ្រីឞ្ដស្យ ក្លេឝភោគស្យ យោំឝោៜបូណ៌ស្តមេវ តស្យ តនោះ សមិតេះ ក្ឫតេ ស្វឝរីរេ បូរយាមិ ច។
ⅩⅩⅤ យត ឦឝ្វរស្យ មន្ត្រណយា យុឞ្មទត៌្ហម៑ ឦឝ្វរីយវាក្យស្យ ប្រចារស្យ ភារោ មយិ សមបិតស្តស្មាទ៑ អហំ តស្យាះ សមិតេះ បរិចារកោៜភវំ។
ⅩⅩⅥ តត៑ និគូឍំ វាក្យំ បូវ៌្វយុគេឞុ បូវ៌្វបុរុឞេភ្យះ ប្រច្ឆន្នម៑ អាសីត៑ កិន្ត្វិទានីំ តស្យ បវិត្រលោកានាំ សន្និធៅ តេន ប្រាកាឝ្យត។
ⅩⅩⅦ យតោ ភិន្នជាតីយានាំ មធ្យេ តត៑ និគូឍវាក្យំ កីទ្ឫគ្គៅរវនិធិសម្ពលិតំ តត៑ បវិត្រលោកាន៑ ជ្ញាបយិតុម៑ ឦឝ្វរោៜភ្យលឞត៑។ យុឞ្មន្មធ្យវត៌្តី ខ្រីឞ្ដ ឯវ ស និធិ រ្គៃរវាឝាភូមិឝ្ច។
ⅩⅩⅧ តស្មាទ៑ វយំ តមេវ ឃោឞយន្តោ យទ៑ ឯកៃកំ មានវំ សិទ្ធីភូតំ ខ្រីឞ្ដេ ស្ថាបយេម តទត៌្ហមេកៃកំ មានវំ ប្រពោធយាមះ បូណ៌ជ្ញានេន ចៃកៃកំ មានវំ ឧបទិឝាមះ។
ⅩⅩⅨ ឯតទត៌្ហំ តស្យ យា ឝក្តិះ ប្រពលរូបេណ មម មធ្យេ ប្រកាឝតេ តយាហំ យតមានះ ឝ្រាភ្យាមិ។