Ⅰ យុឞ្មាកំ លាយទិកេយាស្ថភ្រាត្ឫណាញ្ច ក្ឫតេ យាវន្តោ ភ្រាតរឝ្ច មម ឝារីរិកមុខំ ន ទ្ឫឞ្ដវន្តស្តេឞាំ ក្ឫតេ មម កិយាន៑ យត្នោ ភវតិ តទ៑ យុឞ្មាន៑ ជ្ញាបយិតុម៑ ឥច្ឆាមិ។
Ⅱ ផលតះ បូណ៌ពុទ្ធិរូបធនភោគាយ ប្រេម្នា សំយុក្តានាំ តេឞាំ មនាំសិ យត៑ បិតុរីឝ្វរស្យ ខ្រីឞ្ដស្យ ច និគូឍវាក្យស្យ ជ្ញានាត៌្ហំ សាន្ត្វនាំ ប្រាប្នុយុរិត្យត៌្ហមហំ យតេ។
Ⅲ យតោ វិទ្យាជ្ញានយោះ សវ៌្វេ និធយះ ខ្រីឞ្ដេ គុប្តាះ សន្តិ។
Ⅳ កោៜបិ យុឞ្មាន៑ វិនយវាក្យេន យន្ន វញ្ចយេត៑ តទត៌្ហម៑ ឯតានិ មយា កថ្យន្តេ។
Ⅴ យុឞ្មត្សន្និធៅ មម ឝរីរេៜវត៌្តមានេៜបិ មមាត្មា វត៌្តតេ តេន យុឞ្មាកំ សុរីតិំ ខ្រីឞ្ដវិឝ្វាសេ ស្ថិរត្វញ្ច ទ្ឫឞ្ដ្វាហម៑ អានន្ទាមិ។
Ⅵ អតោ យូយំ ប្រភុំ យីឝុខ្រីឞ្ដំ យាទ្ឫគ៑ គ្ឫហីតវន្តស្តាទ្ឫក៑ តម៑ អនុចរត។
Ⅶ តស្មិន៑ ពទ្ធមូលាះ ស្ថាបិតាឝ្ច ភវត យា ច ឝិក្ឞា យុឞ្មាភិ រ្លព្ធា តទនុសារាទ៑ វិឝ្វាសេ សុស្ថិរាះ សន្តស្តេនៃវ និត្យំ ធន្យវាទំ កុរុត។
Ⅷ សាវធានា ភវត មានុឞិកឝិក្ឞាត ឥហលោកស្យ វណ៌មាលាតឝ្ចោត្បន្នា ខ្រីឞ្ដស្យ វិបក្ឞា យា ទឝ៌នវិទ្យា មិថ្យាប្រតារណា ច តយា កោៜបិ យុឞ្មាកំ ក្ឞតិំ ន ជនយតុ។
Ⅸ យត ឦឝ្វរស្យ ក្ឫត្ស្នា បូណ៌តា មូត៌្តិមតី ខ្រីឞ្ដេ វសតិ។
Ⅹ យូយញ្ច តេន បូណ៌ា ភវថ យតះ ស សវ៌្វេឞាំ រាជត្វកត៌្ត្ឫត្វបទានាំ មូទ៌្ធាស្តិ,
Ⅺ តេន ច យូយម៑ អហស្តក្ឫតត្វក្ឆេទេនាត៌្ហតោ យេន ឝារីរបាបានាំ វិគ្រសត្យជ្យតេ តេន ខ្រីឞ្ដស្យ ត្វក្ឆេទេន ឆិន្នត្វចោ ជាតា
Ⅻ មជ្ជនេ ច តេន សាទ៌្ធំ ឝ្មឝានំ ប្រាប្តាះ បុន រ្ម្ឫតានាំ មធ្យាត៑ តស្យោត្ថាបយិតុរីឝ្វរស្យ ឝក្តេះ ផលំ យោ វិឝ្វាសស្តទ្វារា តស្មិន្នេវ មជ្ជនេ តេន សាទ៌្ធម៑ ឧត្ថាបិតា អភវត។
ⅩⅢ ស ច យុឞ្មាន៑ អបរាធៃះ ឝារីរិកាត្វក្ឆេទេន ច ម្ឫតាន៑ ទ្ឫឞ្ដ្វា តេន សាទ៌្ធំ ជីវិតវាន៑ យុឞ្មាកំ សវ៌្វាន៑ អបរាធាន៑ ក្ឞមិតវាន៑,
ⅩⅣ យច្ច ទណ្ឌាជ្ញារូបំ ឫណបត្រម៑ អស្មាកំ វិរុទ្ធម៑ អាសីត៑ តត៑ ប្រមាជ៌្ជិតវាន៑ ឝលាកាភិះ ក្រុឝេ ពទ្ធ្វា ទូរីក្ឫតវាំឝ្ច។
ⅩⅤ កិញ្ច តេន រាជត្វកត៌្ត្ឫត្វបទានិ និស្តេជាំសិ ក្ឫត្វា បរាជិតាន៑ រិបូនិវ ប្រគល្ភតយា សវ៌្វេឞាំ ទ្ឫឞ្ដិគោចរេ ហ្រេបិតវាន៑។
ⅩⅥ អតោ ហេតោះ ខាទ្យាខាទ្យេ បេយាបេយេ ឧត្សវះ ប្រតិបទ៑ វិឝ្រាមវារឝ្ចៃតេឞុ សវ៌្វេឞុ យុឞ្មាកំ ន្យាយាធិបតិរូបំ កមបិ មា គ្ឫហ្លីត។
ⅩⅦ យត ឯតានិ ឆាយាស្វរូបាណិ កិន្តុ សត្យា មូត៌្តិះ ខ្រីឞ្ដះ។
ⅩⅧ អបរញ្ច នម្រតា ស្វគ៌ទូតានាំ សេវា ចៃតាទ្ឫឝម៑ ឥឞ្ដកម៌្មាចរន៑ យះ កឝ្ចិត៑ បរោក្ឞវិឞយាន៑ ប្រវិឝតិ ស្វកីយឝារីរិកភាវេន ច មុធា គវ៌្វិតះ សន្
ⅩⅨ សន្ធិភិះ ឝិរាភិឝ្ចោបក្ឫតំ សំយុក្តញ្ច ក្ឫត្ស្នំ ឝរីរំ យស្មាត៑ មូទ៌្ធត ឦឝ្វរីយវ្ឫទ្ធិំ ប្រាប្នោតិ តំ មូទ៌្ធានំ ន ធារយតិ តេន មានវេន យុឞ្មត្តះ ផលាបហរណំ នានុជានីត។
ⅩⅩ យទិ យូយំ ខ្រីឞ្ដេន សាទ៌្ធំ សំសារស្យ វណ៌មាលាយៃ ម្ឫតា អភវត តហ៌ិ យៃै រ្ទ្រវ្យៃ រ្ភោគេន ក្ឞយំ គន្តវ្យំ
ⅩⅪ តានិ មា ស្ប្ឫឝ មា ភុំក្ឞ្វ មា គ្ឫហាណេតិ មានវៃរាទិឞ្ដាន៑ ឝិក្ឞិតាំឝ្ច វិធីន្
ⅩⅫ អាចរន្តោ យូយំ កុតះ សំសារេ ជីវន្ត ឥវ ភវថ?
ⅩⅩⅢ តេ វិធយះ ស្វេច្ឆាភក្ត្យា នម្រតយា ឝរីរក្លេឝនេន ច ជ្ញានវិធិវត៑ ប្រកាឝន្តេ តថាបិ តេៜគណ្យាះ ឝារីរិកភាវវទ៌្ធកាឝ្ច សន្តិ។