Ⅰ យទិ យូយំ ខ្រីឞ្ដេន សាទ៌្ធម៑ ឧត្ថាបិតា អភវត តហ៌ិ យស្មិន៑ ស្ថានេ ខ្រីឞ្ដ ឦឝ្វរស្យ ទក្ឞិណបាឝ៌្វេ ឧបវិឞ្ដ អាស្តេ តស្យោទ៌្ធ្វស្ថានស្យ វិឞយាន៑ ចេឞ្ដធ្វំ។
Ⅱ បាត៌្ហិវវិឞយេឞុ ន យតមានា ឩទ៌្ធ្វស្ថវិឞយេឞុ យតធ្វំ។
Ⅲ យតោ យូយំ ម្ឫតវន្តោ យុឞ្មាកំ ជីវិតញ្ច ខ្រីឞ្ដេន សាទ៌្ធម៑ ឦឝ្វរេ គុប្តម៑ អស្តិ។
Ⅳ អស្មាកំ ជីវនស្វរូបះ ខ្រីឞ្ដោ យទា ប្រកាឝិឞ្យតេ តទា តេន សាទ៌្ធំ យូយមបិ វិភវេន ប្រកាឝិឞ្យធ្វេ។
Ⅴ អតោ វេឝ្យាគមនម៑ អឝុចិក្រិយា រាគះ កុត្សិតាភិលាឞោ ទេវបូជាតុល្យោ លោភឝ្ចៃតានិ រ្បាिថវបុរុឞស្យាង្គានិ យុឞ្មាភិ រ្និហន្យន្តាំ។
Ⅵ យត ឯតេភ្យះ កម៌្មភ្យ អាជ្ញាលង្ឃិនោ លោកាន៑ ប្រតីឝ្វរស្យ ក្រោធោ វត៌្តតេ។
Ⅶ បូវ៌្វំ យទា យូយំ តាន្យុបាជីវត តទា យូយមបិ តាន្យេវាចរត;
Ⅷ កិន្ត្វិទានីំ ក្រោធោ រោឞោ ជិហិំសិឞា ទុម៌ុខតា វទននិគ៌តកទាលបឝ្ចៃតានិ សវ៌្វាណិ ទូរីកុរុធ្វំ។
Ⅸ យូយំ បរស្បរំ ម្ឫឞាកថាំ ន វទត យតោ យូយំ ស្វកម៌្មសហិតំ បុរាតនបុរុឞំ ត្យក្តវន្តះ
Ⅹ ស្វស្រឞ្ដុះ ប្រតិមូត៌្យា តត្ត្វជ្ញានាយ នូតនីក្ឫតំ នវីនបុរុឞំ បរិហិតវន្តឝ្ច។
Ⅺ តេន ច យិហូទិភិន្នជាតីយយោឝ្ឆិន្នត្វគច្ឆិន្នត្វចោ រ្ម្លេច្ឆស្កុថីយយោ រ្ទាសមុក្តយោឝ្ច កោៜបិ វិឝេឞោ នាស្តិ កិន្តុ សវ៌្វេឞុ សវ៌្វះ ខ្រីឞ្ដ ឯវាស្តេ។
Ⅻ អតឯវ យូយម៑ ឦឝ្វរស្យ មនោភិលឞិតាះ បវិត្រាះ ប្រិយាឝ្ច លោកា ឥវ ស្នេហយុក្តាម៑ អនុកម្បាំ ហិតៃឞិតាំ នម្រតាំ តិតិក្ឞាំ សហិឞ្ណុតាញ្ច បរិធទ្ធ្វំ។
ⅩⅢ យូយម៑ ឯកៃកស្យាចរណំ សហធ្វំ យេន ច យស្យ កិមប្យបរាធ្យតេ តស្យ តំ ទោឞំ ស ក្ឞមតាំ, ខ្រីឞ្ដោ យុឞ្មាកំ ទោឞាន៑ យទ្វទ៑ ក្ឞមិតវាន៑ យូយមបិ តទ្វត៑ កុរុធ្វំ។
ⅩⅣ វិឝេឞតះ សិទ្ធិជនកេន ប្រេមពន្ធនេន ពទ្ធា ភវត។
ⅩⅤ យស្យាះ ប្រាប្តយេ យូយម៑ ឯកស្មិន៑ ឝរីរេ សមាហូតា អភវត សេឝ្វរីយា ឝាន្តិ រ្យុឞ្មាកំ មនាំស្យធិតិឞ្ឋតុ យូយញ្ច ក្ឫតជ្ញា ភវត។
ⅩⅥ ខ្រីឞ្ដស្យ វាក្យំ សវ៌្វវិធជ្ញានាយ សម្បូណ៌រូបេណ យុឞ្មទន្តរេ និវមតុ, យូយញ្ច គីតៃ រ្គានៃះ បារមាត៌្ហិកសង្កីត៌្តនៃឝ្ច បរស្បរម៑ អាទិឝត ប្រពោធយត ច, អនុគ្ឫហីតត្វាត៑ ប្រភុម៑ ឧទ្ទិឝ្យ ស្វមនោភិ រ្គាយត ច។
ⅩⅦ វាចា កម៌្មណា វា យទ៑ យត៑ កុរុត តត៑ សវ៌្វំ ប្រភោ រ្យីឝោ រ្នាម្នា កុរុត តេន បិតរម៑ ឦឝ្វរំ ធន្យំ វទត ច។
ⅩⅧ ហេ យោឞិតះ, យូយំ ស្វាមិនាំ វឝ្យា ភវត យតស្តទេវ ប្រភវេ រោចតេ។
ⅩⅨ ហេ ស្វាមិនះ, យូយំ ភាយ៌្យាសុ ប្រីយធ្វំ តាះ ប្រតិ បរុឞាលាបំ មា កុរុធ្វំ។
ⅩⅩ ហេ ពាលាះ, យូយំ សវ៌្វវិឞយេ បិត្រោរាជ្ញាគ្រាហិណោ ភវត យតស្តទេវ ប្រភោះ សន្តោឞជនកំ។
ⅩⅪ ហេ បិតរះ, យុឞ្មាកំ សន្តានា យត៑ កាតរា ន ភវេយុស្តទត៌្ហំ តាន៑ ប្រតិ មា រោឞយត។
ⅩⅫ ហេ ទាសាះ, យូយំ សវ៌្វវិឞយ ឰហិកប្រភូនាម៑ អាជ្ញាគ្រាហិណោ ភវត ទ្ឫឞ្ដិគោចរីយសេវយា មានវេភ្យោ រោចិតុំ មា យតធ្វំ កិន្តុ សរលាន្តះករណៃះ ប្រភោ រ្ភាीត្យា កាយ៌្យំ កុរុធ្វំ។
ⅩⅩⅢ យច្ច កុរុធ្វេ តត៑ មានុឞមនុទ្ទិឝ្យ ប្រភុម៑ ឧទ្ទិឝ្យ ប្រផុល្លមនសា កុរុធ្វំ,
ⅩⅩⅣ យតោ វយំ ប្រភុតះ ស្វគ៌ាធិការរូបំ ផលំ លប្ស្យាមហ ឥតិ យូយំ ជានីថ យស្មាទ៑ យូយំ ប្រភោះ ខ្រីឞ្ដស្យ ទាសា ភវថ។
ⅩⅩⅤ កិន្តុ យះ កឝ្ចិទ៑ អនុចិតំ កម៌្ម ករោតិ ស តស្យានុចិតកម៌្មណះ ផលំ លប្ស្យតេ តត្រ កោៜបិ បក្ឞបាតោ ន ភវិឞ្យតិ។