Ⅰ អបរញ្ច ហេ អធិបតយះ, យូយំ ទាសាន៑ ប្រតិ ន្យាយ្យំ យថាត៌្ហញ្ចាចរណំ កុរុធ្វំ យុឞ្មាកមប្យេកោៜធិបតិះ ស្វគ៌េ វិទ្យត ឥតិ ជានីត។
Ⅱ យូយំ ប្រាត៌្ហនាយាំ និត្យំ ប្រវត៌្តធ្វំ ធន្យវាទំ កុវ៌្វន្តស្តត្រ ប្រពុទ្ធាស្តិឞ្ឋត ច។
Ⅲ ប្រាត៌្ហនាកាលេ មមាបិ ក្ឫតេ ប្រាត៌្ហនាំ កុរុធ្វំ,
Ⅳ ផលតះ ខ្រីឞ្ដស្យ យន្និគូឍវាក្យការណាទ៑ អហំ ពទ្ធោៜភវំ តត្ប្រកាឝាយេឝ្វរោ យត៑ មទត៌្ហំ វាគ្ទ្វារំ កុយ៌្យាត៑, អហញ្ច យថោចិតំ តត៑ ប្រកាឝយិតុំ ឝក្នុយាម៑ ឯតត៑ ប្រាត៌្ហយធ្វំ។
Ⅴ យូយំ សមយំ ពហុមូល្យំ ជ្ញាត្វា ពហិះស្ថាន៑ លោកាន៑ ប្រតិ ជ្ញានាចារំ កុរុធ្វំ។
Ⅵ យុឞ្មាកម៑ អាលាបះ សវ៌្វទានុគ្រហសូចកោ លវណេន សុស្វាទុឝ្ច ភវតុ យស្មៃ យទុត្តរំ ទាតវ្យំ តទ៑ យុឞ្មាភិរវគម្យតាំ។
Ⅶ មម យា ទឝាក្តិ តាំ តុខិកនាមា ប្រភៅ ប្រិយោ មម ភ្រាតា វិឝ្វសនីយះ បរិចារកះ សហទាសឝ្ច យុឞ្មាន៑ ជ្ញាបយិឞ្យតិ។
Ⅷ ស យទ៑ យុឞ្មាកំ ទឝាំ ជានីយាត៑ យុឞ្មាកំ មនាំសិ សាន្ត្វយេច្ច តទត៌្ហមេវាហំ
Ⅸ តម៑ ឱនីឞិមនាមានញ្ច យុឞ្មទ្ទេឝីយំ វិឝ្វស្តំ ប្រិយញ្ច ភ្រាតរំ ប្រេឞិតវាន៑ តៅ យុឞ្មាន៑ អត្រត្យាំ សវ៌្វវាត៌្តាំ ជ្ញាបយិឞ្យតះ។
Ⅹ អារិឞ្ដាក៌្ហនាមា មម សហពន្ទី ពណ៌ព្ពា ភាគិនេយោ មាក៌ោ យុឞ្ដនាម្នា វិខ្យាតោ យីឝុឝ្ចៃតេ ឆិន្នត្វចោ ភ្រាតរោ យុឞ្មាន៑ នមស្ការំ ជ្ញាបយន្តិ, តេឞាំ មធ្យេ មាក៌មធិ យូយំ បូវ៌្វម៑ អាជ្ញាបិតាះ ស យទិ យុឞ្មត្សមីបម៑ ឧបតិឞ្ឋេត៑ តហ៌ិ យុឞ្មាភិ រ្គ្ឫហ្យតាំ។
Ⅺ កេវលមេត ឦឝ្វររាជ្យេ មម សាន្ត្វនាជនកាះ សហការិណោៜភវន៑។
Ⅻ ខ្រីឞ្ដស្យ ទាសោ យោ យុឞ្មទ្ទេឝីយ ឥបផ្រាះ ស យុឞ្មាន៑ នមស្ការំ ជ្ញាបយតិ យូយញ្ចេឝ្វរស្យ សវ៌្វស្មិន៑ មនោៜភិលាឞេ យត៑ សិទ្ធាះ បូណ៌ាឝ្ច ភវេត តទត៌្ហំ ស និត្យំ ប្រាត៌្ហនយា យុឞ្មាកំ ក្ឫតេ យតតេ។
ⅩⅢ យុឞ្មាកំ លាយទិកេយាស្ថិតានាំ ហិយរាបលិស្ថិតានាញ្ច ភ្រាត្ឫណាំ ហិតាយ សោៜតីវ ចេឞ្ដត ឥត្យស្មិន៑ អហំ តស្យ សាក្ឞី ភវាមិ។
ⅩⅣ លូកនាមា ប្រិយឝ្ចិកិត្សកោ ទីមាឝ្ច យុឞ្មភ្យំ នមស្កុវ៌្វាតេ។
ⅩⅤ យូយំ លាយទិកេយាស្ថាន៑ ភ្រាត្ឫន៑ នុម្ផាំ តទ្គ្ឫហស្ថិតាំ សមិតិញ្ច មម នមស្ការំ ជ្ញាបយត។
ⅩⅥ អបរំ យុឞ្មត្សន្និធៅ បត្រស្យាស្យ បាឋេ ក្ឫតេ លាយទិកេយាស្ថសមិតាវបិ តស្យ បាឋោ យថា ភវេត៑ លាយទិកេយាញ្ច យត៑ បត្រំ មយា ប្រហិតំ តទ៑ យថា យុឞ្មាភិរបិ បឋ្យេត តថា ចេឞ្ដធ្វំ។
ⅩⅦ អបរម៑ អាក៌្ហិប្បំ វទត ប្រភោ រ្យត៑ បរិចយ៌្យាបទំ ត្វយាប្រាបិ តត្សាធនាយ សាវធានោ ភវ។
ⅩⅧ អហំ បៅលះ ស្វហស្តាក្ឞរេណ យុឞ្មាន៑ នមស្ការំ ជ្ញាបយាមិ យូយំ មម ពន្ធនំ ស្មរត។ យុឞ្មាន៑ ប្រត្យនុគ្រហោ ភូយាត៑។ អាមេន។