២ ថិឞលនីកិនះ បត្រំ
Ⅰ បៅលះ សិល្វានស្តីមថិយឝ្ចេតិនាមានោ វយម៑ អស្មទីយតាតម៑ ឦឝ្វរំ ប្រភុំ យីឝុខ្រីឞ្ដញ្ចាឝ្រិតាំ ថិឞលនីកិនាំ សមិតិំ ប្រតិ បត្រំ លិខាមះ។
Ⅱ អស្មាកំ តាត ឦឝ្វរះ ប្រភុ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដឝ្ច យុឞ្មាស្វនុគ្រហំ ឝាន្តិញ្ច ក្រិយាស្តាំ។
Ⅲ ហេ ភ្រាតរះ, យុឞ្មាកំ ក្ឫតេ សវ៌្វទា យថាយោគ្យម៑ ឦឝ្វរស្យ ធន្យវាទោ ៜស្មាភិះ កត៌្តវ្យះ, យតោ ហេតោ រ្យុឞ្មាកំ វិឝ្វាស ឧត្តរោត្តរំ វទ៌្ធតេ បរស្បរម៑ ឯកៃកស្យ ប្រេម ច ពហុផលំ ភវតិ។
Ⅳ តស្មាទ៑ យុឞ្មាភិ រ្យាវន្ត ឧបទ្រវក្លេឝាះ សហ្យន្តេ តេឞុ យទ៑ ធេैរ្យ្យំ យឝ្ច វិឝ្វាសះ ប្រកាឝ្យតេ តត្ការណាទ៑ វយម៑ ឦឝ្វរីយសមិតិឞុ យុឞ្មាភិះ ឝ្លាឃាមហេ។
Ⅴ តច្ចេឝ្វរស្យ ន្យាយវិចារស្យ ប្រមាណំ ភវតិ យតោ យូយំ យស្យ ក្ឫតេ ទុះខំ សហធ្វំ តស្យេឝ្វរីយរាជ្យស្យ យោគ្យា ភវថ។
Ⅵ យតះ ស្វកីយស្វគ៌ទូតានាំ ពលៃះ សហិតស្យ ប្រភោ រ្យីឝោះ ស្វគ៌ាទ៑ អាគមនកាលេ យុឞ្មាកំ ក្លេឝកេភ្យះ ក្លេឝេន ផលទានំ សាទ៌្ធមស្មាភិឝ្ច
Ⅶ ក្លិឝ្យមានេភ្យោ យុឞ្មភ្យំ ឝាន្តិទានម៑ ឦឝ្វរេណ ន្យាយ្យំ ភោត្ស្យតេ;
Ⅷ តទានីម៑ ឦឝ្វរានភិជ្ញេភ្យោ ៜស្មត្ប្រភោ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្យ សុសំវាទាគ្រាហកេភ្យឝ្ច លោកេភ្យោ ជាជ្វល្យមានេន វហ្និនា សមុចិតំ ផលំ យីឝុនា ទាស្យតេ;
Ⅸ តេ ច ប្រភោ រ្វទនាត៑ បរាក្រមយុក្តវិភវាច្ច សទាតនវិនាឝរូបំ ទណ្ឌំ លប្ស្យន្តេ,
Ⅹ កិន្តុ តស្មិន៑ ទិនេ ស្វកីយបវិត្រលោកេឞុ វិរាជិតុំ យុឞ្មាន៑ អបរាំឝ្ច សវ៌្វាន៑ វិឝ្វាសិលោកាន៑ វិស្មាបយិតុញ្ច ស អាគមិឞ្យតិ យតោ ៜស្មាកំ ប្រមាណេ យុឞ្មាភិ រ្វិឝ្វាសោៜការិ។
Ⅺ អតោៜស្មាកម៑ ឦឝ្វរោ យុឞ្មាន៑ តស្យាហ្វានស្យ យោគ្យាន៑ ករោតុ សៅជន្យស្យ ឝុភផលំ វិឝ្វាសស្យ គុណញ្ច បរាក្រមេណ សាធយត្វិតិ ប្រាត៌្ហនាស្មាភិះ សវ៌្វទា យុឞ្មន្និមិត្តំ ក្រិយតេ,
Ⅻ យតស្តថា សត្យស្មាកម៑ ឦឝ្វរស្យ ប្រភោ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្យ ចានុគ្រហាទ៑ អស្មត្ប្រភោ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្យ នាម្នោ គៅរវំ យុឞ្មាសុ យុឞ្មាកមបិ គៅរវំ តស្មិន៑ ប្រកាឝិឞ្យតេ។