Ⅰ ហេ ភ្រាតរះ, អស្មាកំ ប្រភោ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្យាគមនំ តស្យ សមីបេ ៜស្មាកំ សំស្ថិតិញ្ចាធិ វយំ យុឞ្មាន៑ ឥទំ ប្រាត៌្ហយាមហេे,
Ⅱ ប្រភេស្តទ៑ ទិនំ ប្រាយេណោបស្ថិតម៑ ឥតិ យទិ កឝ្ចិទ៑ អាត្មនា វាចា វា បត្រេណ វាស្មាកម៑ អាទេឝំ កល្បយន៑ យុឞ្មាន៑ គទតិ តហ៌ិ យូយំ តេន ចញ្ចលមនស ឧទ្វិគ្នាឝ្ច ន ភវត។
Ⅲ កេនាបិ ប្រការេណ កោៜបិ យុឞ្មាន៑ ន វញ្ចយតុ យតស្តស្មាទ៑ ទិនាត៑ បូវ៌្វំ ធម៌្មលោបេនោបស្យាតវ្យំ,
Ⅳ យឝ្ច ជនោ វិបក្ឞតាំ កុវ៌្វន៑ សវ៌្វស្មាទ៑ ទេវាត៑ បូជនីយវស្តុឝ្ចោន្នំស្យតេ ស្វម៑ ឦឝ្វរមិវ ទឝ៌យន៑ ឦឝ្វរវទ៑ ឦឝ្វរស្យ មន្ទិរ ឧបវេក្ឞ្យតិ ច តេន វិនាឝបាត្រេណ បាបបុរុឞេណោទេតវ្យំ។
Ⅴ យទាហំ យុឞ្មាកំ សន្និធាវាសំ តទានីម៑ ឯតទ៑ អកថយមិតិ យូយំ កិំ ន ស្មរថ?
Ⅵ សាម្ប្រតំ ស យេន និវាយ៌្យតេ តទ៑ យូយំ ជានីថ, កិន្តុ ស្វសមយេ តេនោទេតវ្យំ។
Ⅶ វិធម៌្មស្យ និគូឍោ គុណ ឥទានីមបិ ផលតិ កិន្តុ យស្តំ និវារយតិ សោៜទ្យាបិ ទូរីក្ឫតោ នាភវត៑។
Ⅷ តស្មិន៑ ទូរីក្ឫតេ ស វិធម៌្ម្យុទេឞ្យតិ កិន្តុ ប្រភុ រ្យីឝុះ ស្វមុខបវនេន តំ វិធ្វំសយិឞ្យតិ និជោបស្ថិតេស្តេជសា វិនាឝយិឞ្យតិ ច។
Ⅸ ឝយតានស្យ ឝក្តិប្រកាឝនាទ៑ វិនាឝ្យមានានាំ មធ្យេ សវ៌្វវិធាះ បរាក្រមា ភ្រមិកា អាឝ្ចយ៌្យក្រិយា លក្ឞណាន្យធម៌្មជាតា សវ៌្វវិធប្រតារណា ច តស្យោបស្ថិតេះ ផលំ ភវិឞ្យតិ;
Ⅹ យតោ ហេតោស្តេ បរិត្រាណប្រាប្តយេ សត្យធម៌្មស្យានុរាគំ ន គ្ឫហីតវន្តស្តស្មាត៑ ការណាទ្
Ⅺ ឦឝ្វរេណ តាន៑ ប្រតិ ភ្រាន្តិករមាយាយាំ ប្រេឞិតាយាំ តេ ម្ឫឞាវាក្យេ វិឝ្វសិឞ្យន្តិ។
Ⅻ យតោ យាវន្តោ មានវាះ សត្យធម៌្មេ ន វិឝ្វស្យាធម៌្មេណ តុឞ្យន្តិ តៃះ សវ៌្វៃ រ្ទណ្ឌភាជនៃ រ្ភវិតវ្យំ។
ⅩⅢ ហេ ប្រភោះ ប្រិយា ភ្រាតរះ, យុឞ្មាកំ ក្ឫត ឦឝ្វរស្យ ធន្យវាទោៜស្មាភិះ សវ៌្វទា កត៌្តវ្យោ យត ឦឝ្វរ អា ប្រថមាទ៑ អាត្មនះ បាវនេន សត្យធម៌្មេ វិឝ្វាសេន ច បរិត្រាណាត៌្ហំ យុឞ្មាន៑ វរីតវាន្
ⅩⅣ តទត៌្ហញ្ចាស្មាភិ រ្ឃោឞិតេន សុសំវាទេន យុឞ្មាន៑ អាហូយាស្មាកំ ប្រភោ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្យ តេជសោៜធិការិណះ ករិឞ្យតិ។
ⅩⅤ អតោ ហេ ភ្រាតរះ យូយម៑ អស្មាកំ វាក្យៃះ បត្រៃឝ្ច យាំ ឝិក្ឞាំ លព្ធវន្តស្តាំ ក្ឫត្ស្នាំ ឝិក្ឞាំ ធារយន្តះ សុស្ថិរា ភវត។
ⅩⅥ អស្មាកំ ប្រភុ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្តាត ឦឝ្វរឝ្ចាត៌្ហតោ យោ យុឞ្មាសុ ប្រេម ក្ឫតវាន៑ និត្យាញ្ច សាន្ត្វនាម៑ អនុគ្រហេណោត្តមប្រត្យាឝាញ្ច យុឞ្មភ្យំ ទត្តវាន្
ⅩⅦ ស ស្វយំ យុឞ្មាកម៑ អន្តះករណានិ សាន្ត្វយតុ សវ៌្វស្មិន៑ សទ្វាក្យេ សត្កម៌្មណិ ច សុស្ថិរីករោតុ ច។