Ⅰ ហេ ភ្រាតរះ, ឝេឞេ វទាមិ, យូយម៑ អស្មភ្យមិទំ ប្រាត៌្ហយធ្វំ យត៑ ប្រភោ រ្វាក្យំ យុឞ្មាកំ មធ្យេ យថា តថៃវាន្យត្រាបិ ប្រចរេត៑ មាន្យញ្ច ភវេត៑;
Ⅱ យច្ច វយម៑ អវិវេចកេភ្យោ ទុឞ្ដេភ្យឝ្ច លោកេភ្យោ រក្ឞាំ ប្រាប្នុយាម យតះ សវ៌្វេឞាំ វិឝ្វាសោ ន ភវតិ។
Ⅲ កិន្តុ ប្រភុ រ្វិឝ្វាស្យះ ស ឯវ យុឞ្មាន៑ ស្ថិរីករិឞ្យតិ ទុឞ្ដស្យ ករាទ៑ ឧទ្ធរិឞ្យតិ ច។
Ⅳ យូយម៑ អស្មាភិ រ្យទ៑ អាទិឝ្យធ្វេ តត៑ កុរុថ ករិឞ្យថ ចេតិ វិឝ្វាសោ យុឞ្មានធិ ប្រភុនាស្មាកំ ជាយតេ។
Ⅴ ឦឝ្វរស្យ ប្រេម្និ ខ្រីឞ្ដស្យ សហិឞ្ណុតាយាញ្ច ប្រភុះ ស្វយំ យុឞ្មាកម៑ អន្តះករណានិ វិនយតុ។
Ⅵ ហេ ភ្រាតរះ, អស្មត្ប្រភោ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្យ នាម្នា វយំ យុឞ្មាន៑ ឥទម៑ អាទិឝាមះ, អស្មត្តោ យុឞ្មាភិ រ្យា ឝិក្ឞលម្ភិ តាំ វិហាយ កឝ្ចិទ៑ ភ្រាតា យទ្យវិហិតាចារំ ករោតិ តហ៌ិ យូយំ តស្មាត៑ ប្ឫថគ៑ ភវត។
Ⅶ យតោ វយំ យុឞ្មាភិះ កថម៑ អនុកត៌្តវ្យាស្តទ៑ យូយំ ស្វយំ ជានីថ។ យុឞ្មាកំ មធ្យេ វយម៑ អវិហិតាចារិណោ នាភវាម,
Ⅷ វិនាមូល្យំ កស្យាប្យន្នំ នាភុំជ្មហិ កិន្តុ កោៜបិ យទ៑ អស្មាភិ រ្ភារគ្រស្តោ ន ភវេត៑ តទត៌្ហំ ឝ្រមេណ ក្លេឝេន ច ទិវានិឝំ កាយ៌្យម៑ អកុម៌្ម។
Ⅸ អត្រាស្មាកម៑ អធិការោ នាស្តីត្ថំ នហិ កិន្ត្វស្មាកម៑ អនុករណាយ យុឞ្មាន៑ ទ្ឫឞ្ដាន្តំ ទឝ៌យិតុម៑ ឥច្ឆន្តស្តទ៑ អកុម៌្ម។
Ⅹ យតោ យេន កាយ៌្យំ ន ក្រិយតេ តេនាហារោៜបិ ន ក្រិយតាមិតិ វយំ យុឞ្មត្សមីប ឧបស្ថិតិកាលេៜបិ យុឞ្មាន៑ អាទិឝាម។
Ⅺ យុឞ្មន្មធ្យេ ៜវិហិតាចារិណះ កេៜបិ ជនា វិទ្យន្តេ តេ ច កាយ៌្យម៑ អកុវ៌្វន្ត អាលស្យម៑ អាចរន្តីត្យស្មាភិះ ឝ្រូយតេ។
Ⅻ តាទ្ឫឝាន៑ លោកាន៑ អស្មតប្រភោ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្យ នាម្នា វយម៑ ឥទម៑ អាទិឝាម អាជ្ញាបយាមឝ្ច, តេ ឝាន្តភាវេន កាយ៌្យំ កុវ៌្វន្តះ ស្វកីយមន្នំ ភុញ្ជតាំ។
ⅩⅢ អបរំ ហេ ភ្រាតរះ, យូយំ សទាចរណេ ន ក្លាម្យត។
ⅩⅣ យទិ ច កឝ្ចិទេតត្បត្រេ លិខិតាម៑ អស្មាកម៑ អាជ្ញាំ ន គ្ឫហ្លាតិ តហ៌ិ យូយំ តំ មានុឞំ លក្ឞយត តស្យ សំសគ៌ំ ត្យជត ច តេន ស ត្របិឞ្យតេ។
ⅩⅤ កិន្តុ តំ ន ឝត្រុំ មន្យមានា ភ្រាតរមិវ ចេតយត។
ⅩⅥ ឝាន្តិទាតា ប្រភុះ សវ៌្វត្រ សវ៌្វថា យុឞ្មភ្យំ ឝាន្តិំ ទេយាត៑។ ប្រភុ រ្យុឞ្មាកំ សវ៌្វេឞាំ សង្គី ភូយាត៑។
ⅩⅦ នមស្ការ ឯឞ បៅលស្យ មម ករេណ លិខិតោៜភូត៑ សវ៌្វស្មិន៑ បត្រ ឯតន្មម ចិហ្នម៑ ឯតាទ្ឫឝៃរក្ឞរៃ រ្មយា លិខ្យតេ។
ⅩⅧ អស្មាកំ ប្រភោ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្យានុुគ្រហះ សវ៌្វេឞុ យុឞ្មាសុ ភូយាត៑។ អាមេន៑។