Ⅰ អស្មាកំ វិនិមយេន ខ្រីឞ្ដះ ឝរីរសម្ពន្ធេ ទណ្ឌំ ភុក្តវាន៑ អតោ ហេតោះ ឝរីរសម្ពន្ធេ យោ ទណ្ឌំ ភុក្តវាន៑ ស បាបាត៑ មុក្ត
Ⅱ ឥតិភាវេន យូយមបិ សុសជ្ជីភូយ ទេហវាសស្យាវឝិឞ្ដំ សមយំ បុនម៌ានវានាម៑ ឥច្ឆាសាធនាត៌្ហំ នហិ កិន្ត្វីឝ្វរស្យេច្ឆាសាធនាត៌្ហំ យាបយត។
Ⅲ អាយុឞោ យះ សមយោ វ្យតីតស្តស្មិន៑ យុឞ្មាភិ រ្យទ៑ ទេវបូជកានាម៑ ឥច្ឆាសាធនំ កាមកុត្សិតាភិលាឞមទ្យបានរង្គរសមត្តតាឃ្ឫណាហ៌ទេវបូជាចរណញ្ចាការិ តេន ពាហុល្យំ។
Ⅳ យូយំ តៃះ សហ តស្មិន៑ សវ៌្វនាឝបង្កេ មជ្ជិតុំ ន ធាវថ, ឥត្យនេនាឝ្ចយ៌្យំ វិជ្ញាយ តេ យុឞ្មាន៑ និន្ទន្តិ។
Ⅴ កិន្តុ យោ ជីវតាំ ម្ឫតានាញ្ច វិចារំ កត៌្តុម៑ ឧទ្យតោៜស្តិ តស្មៃ តៃរុត្តរំ ទាយិឞ្យតេ។
Ⅵ យតោ ហេតោ រ្យេ ម្ឫតាស្តេឞាំ យត៑ មានវោទ្ទេឝ្យះ ឝារីរិកវិចារះ កិន្ត្វីឝ្វរោទ្ទេឝ្យម៑ អាត្មិកជីវនំ ភវត៑ តទត៌្ហំ តេឞាមបិ សន្និធៅ សុសមាចារះ ប្រកាឝិតោៜភវត៑។
Ⅶ សវ៌្វេឞាម៑ អន្តិមកាល ឧបស្ថិតស្តស្មាទ៑ យូយំ សុពុទ្ធយះ ប្រាត៌្ហនាត៌្ហំ ជាគ្រតឝ្ច ភវត។
Ⅷ វិឝេឞតះ បរស្បរំ គាឍំ ប្រេម កុរុត, យតះ, បាបានាមបិ ពាហុល្យំ ប្រេម្នៃវាច្ឆាទយិឞ្យតេ។
Ⅸ កាតរោក្តិំ វិនា បរស្បរម៑ អាតិថ្យំ ក្ឫរុត។
Ⅹ យេន យោ វរោ លព្ធស្តេនៃវ ស បរម៑ ឧបករោត្ឫ, ឥត្ថំ យូយម៑ ឦឝ្វរស្យ ពហុវិធប្រសាទស្យោត្តមា ភាណ្ឌាគារាធិបា ភវត។
Ⅺ យោ វាក្យំ កថយតិ ស ឦឝ្វរស្យ វាក្យមិវ កថយតុ យឝ្ច បរម៑ ឧបករោតិ ស ឦឝ្វរទត្តសាមត៌្ហ្យាទិវោបករោតុ។ សវ៌្វវិឞយេ យីឝុខ្រីឞ្ដេនេឝ្វរស្យ គៅរវំ ប្រកាឝ្យតាំ តស្យៃវ គៅរវំ បរាក្រមឝ្ច សវ៌្វទា ភូយាត៑។ អាមេន។
Ⅻ ហេ ប្រិយតមាះ, យុឞ្មាកំ បរីក្ឞាត៌្ហំ យស្តាបោ យុឞ្មាសុ វត៌្តតេ តម៑ អសម្ភវឃដិតំ មត្វា នាឝ្ចយ៌្យំ ជានីត,
ⅩⅢ កិន្តុ ខ្រីឞ្ដេន ក្លេឝានាំ សហភាគិត្វាទ៑ អានន្ទត តេន តស្យ ប្រតាបប្រកាឝេៜប្យាននន្ទេន ប្រផុល្លា ភវិឞ្យថ។
ⅩⅣ យទិ ខ្រីឞ្ដស្យ នាមហេតុនា យុឞ្មាកំ និន្ទា ភវតិ តហ៌ិ យូយំ ធន្យា យតោ គៅរវទាយក ឦឝ្វរស្យាត្មា យុឞ្មាស្វធិតិឞ្ឋតិ តេឞាំ មធ្យេ ស និន្ទ្យតេ កិន្តុ យុឞ្មន្មធ្យេ ប្រឝំស្យតេ។
ⅩⅤ កិន្តុ យុឞ្មាកំ កោៜបិ ហន្តា វា ចៃរោ វា ទុឞ្កម៌្មក្ឫទ៑ វា បរាធិការចច៌្ចក ឥវ ទណ្ឌំ ន ភុង្ក្តាំ។
ⅩⅥ យទិ ច ខ្រីឞ្ដីយាន ឥវ ទណ្ឌំ ភុង្ក្តេ តហ៌ិ ស ន លជ្ជមានស្តត្ការណាទ៑ ឦឝ្វរំ ប្រឝំសតុ។
ⅩⅦ យតោ វិចារស្យារម្ភសមយេ ឦឝ្វរស្យ មន្ទិរេ យុជ្យតេ យទិ ចាស្មត្ស្វារភតេ តហ៌ីឝ្វរីយសុសំវាទាគ្រាហិណាំ ឝេឞទឝា កា ភវិឞ្យតិ?
ⅩⅧ ធាម៌្មិកេនាបិ ចេត៑ ត្រាណម៑ អតិក្ឫច្ឆ្រេណ គម្យតេ។ តហ៌្យធាម៌្មិកបាបិភ្យាម៑ អាឝ្រយះ កុត្រ លប្ស្យតេ។
ⅩⅨ អត ឦឝ្វរេច្ឆាតោ យេ ទុះខំ ភុញ្ជតេ តេ សទាចារេណ ស្វាត្មានោ វិឝ្វាស្យស្រឞ្ដុរីឝ្វស្យ ករាភ្យាំ និទធតាំ។