Ⅰ ខ្រីឞ្ដស្យ ក្លេឝានាំ សាក្ឞី ប្រកាឝិឞ្យមាណស្យ ប្រតាបស្យាំឝី ប្រាចីនឝ្ចាហំ យុឞ្មាកំ ប្រាចីនាន៑ វិនីយេទំ វទាមិ។
Ⅱ យុឞ្មាកំ មធ្យវត៌្តី យ ឦឝ្វរស្យ មេឞវ្ឫន្ទោ យូយំ តំ បាលយត តស្យ វីក្ឞណំ កុរុត ច, អាវឝ្យកត្វេន នហិ កិន្តុ ស្វេច្ឆាតោ ន វ កុលោភេន កិន្ត្វិច្ឆុកមនសា។
Ⅲ អបរម៑ អំឝានាម៑ អធិការិណ ឥវ ន ប្រភវត កិន្តុ វ្ឫន្ទស្យ ទ្ឫឞ្ដាន្តស្វរូបា ភវត។
Ⅳ តេន ប្រធានបាលក ឧបស្ថិតេ យូយម៑ អម្លានំ គៅរវកិរីដំ លប្ស្យធ្វេ។
Ⅴ ហេ យុវានះ, យូយមបិ ប្រាចីនលោកានាំ វឝ្យា ភវត សវ៌្វេ ច សវ៌្វេឞាំ វឝីភូយ នម្រតាភរណេន ភូឞិតា ភវត, យតះ,អាត្មាភិមានិលោកានាំ វិបក្ឞោ ភវតីឝ្វរះ។ កិន្តុ តេនៃវ នម្រេភ្យះ ប្រសាទាទ៑ ទីយតេ វរះ។
Ⅵ អតោ យូយម៑ ឦឝ្វរស្យ ពលវត្ករស្យាធោ នម្រីភូយ តិឞ្ឋត តេន ស ឧចិតសមយេ យុឞ្មាន៑ ឧច្ចីករិឞ្យតិ។
Ⅶ យូយំ សវ៌្វចិន្តាំ តស្មិន៑ និក្ឞិបត យតះ ស យុឞ្មាន៑ ប្រតិ ចិន្តយតិ។
Ⅷ យូយំ ប្រពុទ្ធា ជាគ្រតឝ្ច តិឞ្ឋត យតោ យុឞ្មាកំ ប្រតិវាទី យះ ឝយតានះ ស គជ៌្ជនការី សិំហ ឥវ បយ៌្យដន៑ កំ គ្រសិឞ្យាមីតិ ម្ឫគយតេ,
Ⅸ អតោ វិឝ្វាសេ សុស្ថិរាស្តិឞ្ឋន្តស្តេន សាទ៌្ធំ យុធ្យត, យុឞ្មាកំ ជគន្និវាសិភ្រាត្ឫឞ្វបិ តាទ្ឫឝាះ ក្លេឝា វត៌្តន្ត ឥតិ ជានីត។
Ⅹ ក្ឞណិកទុះខភោគាត៑ បរម៑ អស្មភ្យំ ខ្រីឞ្ដេន យីឝុនា ស្វកីយានន្តគៅរវទានាត៌្ហំ យោៜស្មាន៑ អាហូតវាន៑ ស សវ៌្វានុគ្រាហីឝ្វរះ ស្វយំ យុឞ្មាន៑ សិទ្ធាន៑ ស្ថិរាន៑ សពលាន៑ និឝ្ចលាំឝ្ច ករោតុ។
Ⅺ តស្យ គៅរវំ បរាក្រមឝ្ចានន្តកាលំ យាវទ៑ ភូយាត៑។ អាមេន៑។
Ⅻ យះ សិល្វានោ (មន្យេ) យុឞ្មាកំ វិឝ្វាស្យោ ភ្រាតា ភវតិ តទ្វារាហំ សំក្ឞេបេណ លិខិត្វា យុឞ្មាន៑ វិនីតវាន៑ យូយញ្ច យស្មិន៑ អធិតិឞ្ឋថ ស ឯវេឝ្វរស្យ សត្យោ ៜនុគ្រហ ឥតិ ប្រមាណំ ទត្តវាន៑។
ⅩⅢ យុឞ្មាភិះ សហាភិរុចិតា យា សមិតិ រ្ពាពិលិ វិទ្យតេ សា មម បុត្រោ មាក៌ឝ្ច យុឞ្មាន៑ នមស្ការំ វេទយតិ។
ⅩⅣ យូយំ ប្រេមចុម្ពនេន បរស្បរំ នមស្កុរុត។ យីឝុខ្រីឞ្ដាឝ្រិតានាំ យុឞ្មាកំ សវ៌្វេឞាំ ឝាន្តិ រ្ភូយាត៑។ អាមេន៑។