២ តីមថិយំ បត្រំ
Ⅰ ខ្រីឞ្ដេន យីឝុនា យា ជីវនស្យ ប្រតិជ្ញា តាមធីឝ្វរស្យេច្ឆយា យីឝោះ ខ្រីឞ្ដស្យៃកះ ប្រេរិតះ បៅលោៜហំ ស្វកីយំ ប្រិយំ ធម៌្មបុត្រំ តីមថិយំ ប្រតិ បត្រំ លិខាមិ។
Ⅱ តាត ឦឝ្វរោៜស្មាកំ ប្រភុ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដឝ្ច ត្វយិ ប្រសាទំ ទយាំ ឝាន្តិញ្ច ក្រិយាស្តាំ។
Ⅲ អហម៑ អា បូវ៌្វបុរុឞាត៑ យម៑ ឦឝ្វរំ បវិត្រមនសា សេវេ តំ ធន្យំ វទនំ កថយាមិ, អហម៑ អហោរាត្រំ ប្រាត៌្ហនាសមយេ ត្វាំ និរន្តរំ ស្មរាមិ។
Ⅳ យឝ្ច វិឝ្វាសះ ប្រថមេ លោយីនាមិកាយាំ តវ មាតាមហ្យាម៑ ឧនីកីនាមិកាយាំ មាតរិ ចាតិឞ្ឋត៑ តវាន្តរេៜបិ តិឞ្ឋតីតិ មន្យេ
Ⅴ តវ តំ និឞ្កបដំ វិឝ្វាសំ មនសិ កុវ៌្វន៑ តវាឝ្រុបាតំ ស្មរន៑ យថានន្ទេន ប្រផល្លោ ភវេយំ តទត៌្ហំ តវ ទឝ៌នម៑ អាកាង្ក្ឞេ។
Ⅵ អតោ ហេតោ រ្មម ហស្តាប៌ណេន លព្ធោ យ ឦឝ្វរស្យ វរស្ត្វយិ វិទ្យតេ តម៑ ឧជ្ជ្វាលយិតុំ ត្វាំ ស្មារយាមិ។
Ⅶ យត ឦឝ្វរោៜស្មភ្យំ ភយជនកម៑ អាត្មានម៑ អទត្ត្វា ឝក្តិប្រេមសតក៌តានាម៑ អាករម៑ អាត្មានំ ទត្តវាន៑។
Ⅷ អតឯវាស្មាកំ ប្រភុមធិ តស្យ វន្ទិទាសំ មាមធិ ច ប្រមាណំ ទាតុំ ន ត្របស្វ កិន្ត្វីឝ្វរីយឝក្ត្យា សុសំវាទស្យ ក្ឫតេ ទុះខស្យ សហភាគី ភវ។
Ⅸ សោៜស្មាន៑ បរិត្រាណបាត្រាណិ ក្ឫតវាន៑ បវិត្រេណាហ្វានេនាហូតវាំឝ្ច; អស្មត្កម៌្មហេតុនេតិ នហិ ស្វីយនិរូបាណស្យ ប្រសាទស្យ ច ក្ឫតេ តត៑ ក្ឫតវាន៑។ ស ប្រសាទះ ស្ឫឞ្ដេះ បូវ៌្វកាលេ ខ្រីឞ្ដេន យីឝុនាស្មភ្យម៑ អទាយិ,
Ⅹ កិន្ត្វធុនាស្មាកំ បរិត្រាតុ រ្យីឝោះ ខ្រីឞ្ដស្យាគមនេន ប្រាកាឝត។ ខ្រីឞ្ដោ ម្ឫត្យុំ បរាជិតវាន៑ សុសំវាទេន ច ជីវនម៑ អមរតាញ្ច ប្រកាឝិតវាន៑។
Ⅺ តស្យ ឃោឞយិតា ទូតឝ្ចាន្យជាតីយានាំ ឝិក្ឞកឝ្ចាហំ និយុក្តោៜស្មិ។
Ⅻ តស្មាត៑ ការណាត៑ មមាយំ ក្លេឝោ ភវតិ តេន មម លជ្ជា ន ជាយតេ យតោៜហំ យស្មិន៑ វិឝ្វសិតវាន៑ តមវគតោៜស្មិ មហាទិនំ យាវត៑ មមោបនិធេ រ្គោបនស្យ ឝក្តិស្តស្យ វិទ្យត ឥតិ និឝ្ចិតំ ជានាមិ។
ⅩⅢ ហិតទាយកានាំ វាក្យានាម៑ អាទឝ៌រូបេណ មត្តះ ឝ្រុតាះ ខ្រីឞ្ដេ យីឝៅ វិឝ្វាសប្រេម្នោះ កថា ធារយ។
ⅩⅣ អបរម៑ អស្មទន្តវ៌ាសិនា បវិត្រេណាត្មនា តាមុត្តមាម៑ ឧបនិធិំ គោបយ។
ⅩⅤ អាឝិយាទេឝីយាះ សវ៌្វេ មាំ ត្យក្តវន្ត ឥតិ ត្វំ ជានាសិ តេឞាំ មធ្យេ ផូគិល្លោ ហម៌្មគិនិឝ្ច វិទ្យេតេ។
ⅩⅥ ប្រភុរនីឞិផរស្យ បរិវារាន៑ ប្រតិ ក្ឫបាំ វិទធាតុ យតះ ស បុនះ បុន រ្មាម៑ អាប្យាយិតវាន្
ⅩⅦ មម ឝ្ឫង្ខលេន ន ត្របិត្វា រោមានគរេ ឧបស្ថិតិសមយេ យត្នេន មាំ ម្ឫគយិត្វា មមោទ្ទេឝំ ប្រាប្តវាន៑។
ⅩⅧ អតោ វិចារទិនេ ស យថា ប្រភោះ ក្ឫបាភាជនំ ភវេត៑ តាទ្ឫឝំ វរំ ប្រភុស្តស្មៃ ទេយាត៑។ ឥផិឞនគរេៜបិ ស កតិ ប្រការៃ រ្មាម៑ ឧបក្ឫតវាន៑ តត៑ ត្វំ សម្យគ៑ វេត្សិ។