Ⅰ ហេ មម បុត្រ, ខ្រីឞ្ដយីឝុតោ យោៜនុគ្រហស្តស្យ ពលេន ត្វំ ពលវាន៑ ភវ។
Ⅱ អបរំ ពហុភិះ សាក្ឞិភិះ ប្រមាណីក្ឫតាំ យាំ ឝិក្ឞាំ ឝ្រុតវានសិ តាំ វិឝ្វាស្យេឞុ បរស្មៃ ឝិក្ឞាទានេ និបុណេឞុ ច លោកេឞុ សមប៌យ។
Ⅲ ត្វំ យីឝុខ្រីឞ្ដស្យោត្តមោ យោទ្ធេវ ក្លេឝំ សហស្វ។
Ⅳ យោ យុទ្ធំ ករោតិ ស សាំសារិកេ វ្យាបារេ មគ្នោ ន ភវតិ កិន្តុ ស្វនិយោជយិត្រេ រោចិតុំ ចេឞ្ដតេ។
Ⅴ អបរំ យោ មល្លៃ រ្យុធ្យតិ ស យទិ និយមានុសារេណ ន យុទ្ធ្យតិ តហ៌ិ កិរីដំ ន លប្ស្យតេ។
Ⅵ អបរំ យះ ក្ឫឞីវលះ កម៌្ម ករោតិ តេន ប្រថមេន ផលភាគិនា ភវិតវ្យំ។
Ⅶ មយា យទុច្យតេ តត៑ ត្វយា ពុធ្យតាំ យតះ ប្រភុស្តុភ្យំ សវ៌្វត្រ ពុទ្ធិំ ទាស្យតិ។
Ⅷ មម សុសំវាទស្យ វចនានុសារាទ៑ ទាយូទ្វំឝីយំ ម្ឫតគណមធ្យាទ៑ ឧត្ថាបិតញ្ច យីឝុំ ខ្រីឞ្ដំ ស្មរ។
Ⅸ តត្សុសំវាទការណាទ៑ អហំ ទុឞ្កម៌្មេវ ពន្ធនទឝាបយ៌្យន្តំ ក្លេឝំ ភុញ្ជេ កិន្ត្វីឝ្វរស្យ វាក្យម៑ អពទ្ធំ តិឞ្ឋតិ។
Ⅹ ខ្រីឞ្ដេន យីឝុនា យទ៑ អនន្តគៅរវសហិតំ បរិត្រាណំ ជាយតេ តទភិរុចិតៃ រ្លោកៃរបិ យត៑ លភ្យេត តទត៌្ហមហំ តេឞាំ និមិត្តំ សវ៌្វាណ្យេតានិ សហេ។
Ⅺ អបរម៑ ឯឞា ភារតី សត្យា យទិ វយំ តេន សាទ៌្ធំ ម្រិយាមហេ តហ៌ិ តេន សាទ៌្ធំ ជីវិវ្យាមះ, យទិ ច ក្លេឝំ សហាមហេ តហ៌ិ តេន សាទ៌្ធំ រាជត្វមបិ ករិឞ្យាមហេ។
Ⅻ យទិ វយំ តម៑ អនង្គីកុម៌្មស្តហ៌ិ សោ ៜស្មានប្យនង្គីករិឞ្យតិ។
ⅩⅢ យទិ វយំ ន វិឝ្វាសាមស្តហ៌ិ ស វិឝ្វាស្យស្តិឞ្ឋតិ យតះ ស្វម៑ អបហ្នោតុំ ន ឝក្នោតិ។
ⅩⅣ ត្វមេតានិ ស្មារយន៑ តេ យថា និឞ្ផលំ ឝ្រោត្ឫណាំ ភ្រំឝជនកំ វាគ្យុទ្ធំ ន កុយ៌្យស្តថា ប្រភោះ សមក្ឞំ ទ្ឫឍំ វិនីយាទិឝ។
ⅩⅤ អបរំ ត្វម៑ ឦឝ្វរស្យ សាក្ឞាត៑ ស្វំ បរីក្ឞិតម៑ អនិន្ទនីយកម៌្មការិណញ្ច សត្យមតស្យ វាក្យានាំ សទ្វិភជនេ និបុណញ្ច ទឝ៌យិតុំ យតស្វ។
ⅩⅥ កិន្ត្វបវិត្រា អនត៌្ហកកថា ទូរីកុរុ យតស្តទាលម្ពិន ឧត្តរោត្តរម៑ អធម៌្មេ វទ៌្ធិឞ្យន្តេ,
ⅩⅦ តេឞាញ្ច វាក្យំ គលិតក្ឞតវត៑ ក្ឞយវទ៌្ធកោ ភវិឞ្យតិ តេឞាំ មធ្យេ ហុមិនាយះ ផិលីតឝ្ចេតិនាមានៅ ទ្វៅ ជនៅ សត្យមតាទ៑ ភ្រឞ្ដៅ ជាតៅ,
ⅩⅧ ម្ឫតានាំ បុនរុត្ថិតិ រ្វ្យតីតេតិ វទន្តៅ កេឞាញ្ចិទ៑ វិឝ្វាសម៑ ឧត្បាដយតឝ្ច។
ⅩⅨ តថាបីឝ្វរស្យ ភិត្តិមូលម៑ អចលំ តិឞ្ឋតិ តស្មិំឝ្ចេយំ លិបិ រ្មុទ្រាង្កិតា វិទ្យតេ។ យថា, ជានាតិ បរមេឝស្តុ ស្វកីយាន៑ សវ៌្វមានវាន៑។ អបគច្ឆេទ៑ អធម៌្មាច្ច យះ កឝ្ចិត៑ ខ្រីឞ្ដនាមក្ឫត៑៕
ⅩⅩ កិន្តុ ព្ឫហន្និកេតនេ កេវល សុវណ៌មយានិ រៅប្យមយាណិ ច ភាជនានិ វិទ្យន្ត ឥតិ តហ៌ិ កាឞ្ឋមយានិ ម្ឫណ្មយាន្យបិ វិទ្យន្តេ តេឞាញ្ច កិយន្តិ សម្មានាយ កិយន្តបមានាយ ច ភវន្តិ។
ⅩⅪ អតោ យទិ កឝ្ចិទ៑ ឯតាទ្ឫឝេភ្យះ ស្វំ បរិឞ្ករោតិ តហ៌ិ ស បាវិតំ ប្រភោះ កាយ៌្យយោគ្យំ សវ៌្វសត្កាយ៌្យាយោបយុក្តំ សម្មានាត៌្ហកញ្ច ភាជនំ ភវិឞ្យតិ។
ⅩⅫ យៅវនាវស្ថាយា អភិលាឞាស្ត្វយា បរិត្យជ្យន្តាំ ធម៌្មោ វិឝ្វាសះ ប្រេម យេ ច ឝុចិមនោភិះ ប្រភុម៑ ឧទ្ទិឝ្យ ប្រាត៌្ហនាំ កុវ៌្វតេ តៃះ សាទ៌្ធម៑ ឰក្យភាវឝ្ចៃតេឞុ ត្វយា យត្នោ វិធីយតាំ។
ⅩⅩⅢ អបរំ ត្វម៑ អនត៌្ហកាន៑ អជ្ញានាំឝ្ច ប្រឝ្នាន៑ វាគ្យុទ្ធោត្បាទកាន៑ ជ្ញាត្វា ទូរីកុរុ។
ⅩⅩⅣ យតះ ប្រភោ រ្ទាសេន យុទ្ធម៑ អកត៌្តវ្យំ កិន្តុ សវ៌្វាន៑ ប្រតិ ឝាន្តេន ឝិក្ឞាទានេច្ឆុកេន សហិឞ្ណុនា ច ភវិតវ្យំ, វិបក្ឞាឝ្ច តេន នម្រត្វេន ចេតិតវ្យាះ។
ⅩⅩⅤ តថា ក្ឫតេ យទីឝ្វរះ សត្យមតស្យ ជ្ញានាត៌្ហំ តេភ្យោ មនះបរិវត៌្តនរូបំ វរំ ទទ្យាត៑,
ⅩⅩⅥ តហ៌ិ តេ យេន ឝយតានេន និជាភិលាឞសាធនាយ ធ្ឫតាស្តស្យ ជាលាត៑ ចេតនាំ ប្រាប្យោទ្ធារំ លព្ធុំ ឝក្ឞ្យន្តិ។