Ⅰ ចរមទិនេឞុ ក្លេឝជនកាះ សមយា ឧបស្ថាស្យន្តីតិ ជានីហិ។
Ⅱ យតស្តាត្កាលិកា លោកា អាត្មប្រេមិណោ ៜរ្ថប្រេមិណ អាត្មឝ្លាឃិនោ ៜភិមានិនោ និន្ទកាះ បិត្រោរនាជ្ញាគ្រាហិណះ ក្ឫតឃ្នា អបវិត្រាះ
Ⅲ ប្រីតិវជ៌ិតា អសន្ធេយា ម្ឫឞាបវាទិនោ ៜជិតេន្ទ្រិយាះ ប្រចណ្ឌា ភទ្រទ្វេឞិណោ
Ⅳ វិឝ្វាសឃាតកា ទុះសាហសិនោ ទប៌ធ្មាតា ឦឝ្វរាប្រេមិណះ កិន្តុ សុខប្រេមិណោ
Ⅴ ភក្តវេឝាះ កិន្ត្វស្វីក្ឫតភក្តិគុណា ភវិឞ្យន្តិ; ឯតាទ្ឫឝានាំ លោកានាំ សំមគ៌ំ បរិត្យជ។
Ⅵ យតោ យេ ជនាះ ប្រច្ឆន្នំ គេហាន៑ ប្រវិឝន្តិ បាបៃ រ្ភារគ្រស្តា នានាវិធាភិលាឞៃឝ្ចាលិតា យាះ កាមិន្យោ
Ⅶ និត្យំ ឝិក្ឞន្តេ កិន្តុ សត្យមតស្យ តត្ត្វជ្ញានំ ប្រាប្តុំ កទាចិត៑ ន ឝក្នុវន្តិ តា ទាសីវទ៑ វឝីកុវ៌្វតេ ច តេ តាទ្ឫឝា លោកាះ។
Ⅷ យាន្និ រ្យាម្ព្រិឝ្ច យថា មូសមំ ប្រតិ វិបក្ឞត្វម៑ អកុរុតាំ តថៃវ ភ្រឞ្ដមនសោ វិឝ្វាសវិឞយេ ៜគ្រាហ្យាឝ្ចៃតេ លោកា អបិ សត្យមតំ ប្រតិ វិបក្ឞតាំ កុវ៌្វន្តិ។
Ⅸ កិន្តុ តេ ពហុទូរម៑ អគ្រសរា ន ភវិឞ្យន្តិ យតស្តយោ រ្មូឍតា យទ្វត៑ តទ្វទ៑ ឯតេឞាមបិ មូឍតា សវ៌្វទ្ឫឝ្យា ភវិឞ្យតិ។
Ⅹ មមោបទេឝះ ឝិឞ្ដតាភិប្រាយោ វិឝ្វាសោ រ្ធយ៌្យំ ប្រេម សហិឞ្ណុតោបទ្រវះ ក្លេឝា
Ⅺ អាន្តិយខិយាយាម៑ ឥកនិយេ លូស្ត្រាយាញ្ច មាំ ប្រតិ យទ្យទ៑ អឃដត យាំឝ្ចោបទ្រវាន៑ អហម៑ អសហេ សវ៌្វមេតត៑ ត្វម៑ អវគតោៜសិ កិន្តុ តត្សវ៌្វតះ ប្រភុ រ្មាម៑ ឧទ្ធ្ឫតវាន៑។
Ⅻ បរន្តុ យាវន្តោ លោកាះ ខ្រីឞ្ដេន យីឝុនេឝ្វរភក្តិម៑ អាចរិតុម៑ ឥច្ឆន្តិ តេឞាំ សវ៌្វេឞាម៑ ឧបទ្រវោ ភវិឞ្យតិ។
ⅩⅢ អបរំ បាបិឞ្ឋាះ ខលាឝ្ច លោកា ភ្រាម្យន្តោ ភ្រមយន្តឝ្ចោត្តរោត្តរំ ទុឞ្ដត្វេន វទ៌្ធិឞ្យន្តេ។
ⅩⅣ កិន្តុ ត្វំ យទ៑ យទ៑ អឝិក្ឞថាះ, យច្ច ត្វយិ សមប៌ិតម៑ អភូត៑ តស្មិន៑ អវតិឞ្ឋ, យតះ កស្មាត៑ ឝិក្ឞាំ ប្រាប្តោៜសិ តទ៑ វេត្សិ;
ⅩⅤ យានិ ច ធម៌្មឝាស្ត្រាណិ ខ្រីឞ្ដេ យីឝៅ វិឝ្វាសេន បរិត្រាណប្រាប្តយេ ត្វាំ ជ្ញានិនំ កត៌្តុំ ឝក្នុវន្តិ តានិ ត្វំ ឝៃឝវកាលាទ៑ អវគតោៜសិ។
ⅩⅥ តត៑ សវ៌្វំ ឝាស្ត្រម៑ ឦឝ្វរស្យាត្មនា ទត្តំ ឝិក្ឞាយៃ ទោឞពោធាយ ឝោធនាយ ធម៌្មវិនយាយ ច ផលយូក្តំ ភវតិ
ⅩⅦ តេន ចេឝ្វរស្យ លោកោ និបុណះ សវ៌្វស្មៃ សត្កម៌្មណេ សុសជ្ជឝ្ច ភវតិ។