Ⅰ ឦឝ្វរស្យ គោចរេ យឝ្ច យីឝុះ ខ្រីឞ្ដះ ស្វីយាគមនកាលេ ស្វរាជត្វេន ជីវតាំ ម្ឫតានាញ្ច លោកានាំ វិចារំ ករិឞ្យតិ តស្យ គោចរេ ៜហំ ត្វាម៑ ឥទំ ទ្ឫឍម៑ អាជ្ញាបយាមិ។
Ⅱ ត្វំ វាក្យំ ឃោឞយ កាលេៜកាលេ ចោត្សុកោ ភវ បូណ៌យា សហិឞ្ណុតយា ឝិក្ឞយា ច លោកាន៑ ប្រពោធយ ភត៌្សយ វិនយស្វ ច។
Ⅲ យត ឯតាទ្ឫឝះ សមយ អាយាតិ យស្មិន៑ លោកា យថាត៌្ហម៑ ឧបទេឝម៑ អសហ្យមានាះ កណ៌កណ្ឌូយនវិឝិឞ្ដា ភូត្វា និជាភិលាឞាត៑ ឝិក្ឞកាន៑ សំគ្រហីឞ្យន្តិ
Ⅳ សត្យមតាច្ច ឝ្រោត្រាណិ និវត៌្ត្យ វិបថគាមិនោ ភូត្វោបាខ្យានេឞុ ប្រវត៌្តិឞ្យន្តេ;
Ⅴ កិន្តុ ត្វំ សវ៌្វវិឞយេ ប្រពុទ្ធោ ភវ ទុះខភោគំ ស្វីកុរុ សុសំវាទប្រចារកស្យ កម៌្ម សាធយ និជបរិចយ៌្យាំ បូណ៌ត្វេន កុរុ ច។
Ⅵ មម ប្រាណានាម៑ ឧត្សគ៌ោ ភវតិ មម ប្រស្ថានកាលឝ្ចោបាតិឞ្ឋត៑។
Ⅶ អហម៑ ឧត្តមយុទ្ធំ ក្ឫតវាន៑ គន្តវ្យមាគ៌ស្យាន្តំ យាវទ៑ ធាវិតវាន៑ វិឝ្វាសញ្ច រក្ឞិតវាន៑។
Ⅷ ឝេឞំ បុណ្យមុកុដំ មទត៌្ហំ រក្ឞិតំ វិទ្យតេ តច្ច តស្មិន៑ មហាទិនេ យថាត៌្ហវិចារកេណ ប្រភុនា មហ្យំ ទាយិឞ្យតេ កេវលំ មហ្យម៑ ឥតិ នហិ កិន្តុ យាវន្តោ លោកាស្តស្យាគមនម៑ អាកាង្ក្ឞន្តេ តេភ្យះ សវ៌្វេភ្យោ ៜបិ ទាយិឞ្យតេ។
Ⅸ ត្វំ ត្វរយា មត្សមីបម៑ អាគន្តុំ យតស្វ,
Ⅹ យតោ ទីមា ឰហិកសំសារម៑ ឦហមានោ មាំ បរិត្យជ្យ ថិឞលនីកីំ គតវាន៑ តថា ក្រីឞ្កិ រ្គាលាតិយាំ គតវាន៑ តីតឝ្ច ទាល្មាតិយាំ គតវាន៑។
Ⅺ កេវលោ លូកោ មយា សាទ៌្ធំ វិទ្យតេ។ ត្វំ មាក៌ំ សង្គិនំ ក្ឫត្វាគច្ឆ យតះ ស បរិចយ៌្យយា មមោបការី ភវិឞ្យតិ,
Ⅻ តុខិកញ្ចាហម៑ ឥផិឞនគរំ ប្រេឞិតវាន៑។
ⅩⅢ យទ៑ អាច្ឆាទនវស្ត្រំ ត្រោយានគរេ កាប៌ស្យ សន្និធៅ មយា និក្ឞិប្តំ ត្វមាគមនសមយេ តត៑ បុស្តកានិ ច វិឝេឞតឝ្ចម៌្មគ្រន្ថាន៑ អានយ។
ⅩⅣ កាំស្យការះ សិកន្ទរោ មម ពហ្វនិឞ្ដំ ក្ឫតវាន៑ ប្រភុស្តស្យ កម៌្មណាំ សមុចិតផលំ ទទាតុ។
ⅩⅤ ត្វមបិ តស្មាត៑ សាវធានាស្តិឞ្ឋ យតះ សោៜស្មាកំ វាក្យានាម៑ អតីវ វិបក្ឞោ ជាតះ។
ⅩⅥ មម ប្រថមប្រត្យុត្តរសមយេ កោៜបិ មម សហាយោ នាភវត៑ សវ៌្វេ មាំ បយ៌្យត្យជន៑ តាន៑ ប្រតិ តស្យ ទោឞស្យ គណនា ន ភូយាត៑;
ⅩⅦ កិន្តុ ប្រភុ រ្មម សហាយោ ៜភវត៑ យថា ច មយា ឃោឞណា សាធ្យេត ភិន្នជាតីយាឝ្ច សវ៌្វេ សុសំវាទំ ឝ្ឫណុយុស្តថា មហ្យំ ឝក្តិម៑ អទទាត៑ តតោ ៜហំ សិំហស្យ មុខាទ៑ ឧទ្ធ្ឫតះ។
ⅩⅧ អបរំ សវ៌្វស្មាទ៑ ទុឞ្កម៌្មតះ ប្រភុ រ្មាម៑ ឧទ្ធរិឞ្យតិ និជស្វគ៌ីយរាជ្យំ នេតុំ មាំ តារយិឞ្យតិ ច។ តស្យ ធន្យវាទះ សទាកាលំ ភូយាត៑។ អាមេន៑។
ⅩⅨ ត្វំ ប្រិឞ្កាម៑ អាក្កិលម៑ អនីឞិផរស្យ បរិជនាំឝ្ច នមស្កុរុ។
ⅩⅩ ឥរាស្តះ ករិន្ថនគរេ ៜតិឞ្ឋត៑ ត្រផិមឝ្ច បីឌិតត្វាត៑ មិលីតនគរេ មយា វ្យហីយត។
ⅩⅪ ត្វំ ហេមន្តកាលាត៑ បូវ៌្វម៑ អាគន្តុំ យតស្វ។ ឧពូលះ បូទិ រ្លីនះ ក្លៅទិយា សវ៌្វេ ភ្រាតរឝ្ច ត្វាំ នមស្កុវ៌្វតេ។
ⅩⅫ ប្រភុ រ្យីឝុះ ខ្រីឞ្ដស្តវាត្មនា សហ ភូយាត៑។ យុឞ្មាស្វនុគ្រហោ ភូយាត៑។ អាមេន៑។