ⅩⅩ
Ⅰ ਇੱਥੰ ਕਲਹੇ ਨਿਵ੍ਰੁʼੱਤੇ ਸਤਿ ਪੌਲਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਗਣਮ੍ ਆਹੂਯ ਵਿਸਰ੍ਜਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਮਾਕਿਦਨਿਯਾਦੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਸ੍ਥਿਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਤੇਨ ਸ੍ਥਾਨੇਨ ਗੱਛਨ੍ ਤੱਦੇਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਬਹੂਪਦਿਸ਼੍ਯ ਯੂਨਾਨੀਯਦੇਸ਼ਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਿਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਤਤ੍ਰ ਮਾਸਤ੍ਰਯੰ ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੁਰਿਯਾਦੇਸ਼ੰ ਯਾਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਃ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਿਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਗੁਪ੍ਤਾ ਅਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਪੁਨਰਪਿ ਮਾਕਿਦਨਿਯਾਮਾਰ੍ਗੇਣ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗਨ੍ਤੁੰ ਮਤਿੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਬਿਰਯਾਨਗਰੀਯਸੋਪਾਤ੍ਰਃ ਥਿਸ਼਼ਲਨੀਕੀਯਾਰਿਸ੍ਤਾਰ੍ਖਸਿਕੁਨ੍ਦੌ ਦਰ੍ੱਬੋਨਗਰੀਯਗਾਯਤੀਮਥਿਯੌ ਆਸ਼ਿਯਾਦੇਸ਼ੀਯਤੁਖਿਕਤ੍ਰਫਿਮੌ ਚ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਆਸ਼ਿਯਾਦੇਸ਼ੰ ਯਾਵਦ੍ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ (ਅ)ਗ੍ਰਸਰਾਃ ਸਨ੍ਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼੍ਯ ਤ੍ਰੋਯਾਨਗਰੇ ਸ੍ਥਿਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅵ ਕਿਣ੍ਵਸ਼ੂਨ੍ਯਪੂਪੋਤ੍ਸਵਦਿਨੇ ਚ ਗਤੇ ਸਤਿ ਵਯੰ ਫਿਲਿਪੀਨਗਰਾਤ੍ ਤੋਯਪਥੇਨ ਗਤ੍ਵਾ ਪਞ੍ਚਭਿ ਰ੍ਦਿਨੈਸ੍ਤ੍ਰੋਯਾਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ੍ਰ ਸਪ੍ਤਦਿਨਾਨ੍ਯਵਾਤਿਸ਼਼੍ਠਾਮ|
Ⅶ ਸਪ੍ਤਾਹਸ੍ਯ ਪ੍ਰਥਮਦਿਨੇ ਪੂਪਾਨ੍ ਭੰਕ੍ਤੁ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੇਸ਼਼ੁ ਮਿਲਿਤੇਸ਼਼ੁ ਪੌਲਃ ਪਰਦਿਨੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਃ ਸਨ੍ ਤਦਹ੍ਨਿ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਕ੍ਸ਼਼ਪਾਯਾ ਯਾਮਦ੍ਵਯੰ ਯਾਵਤ੍ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੇਭ੍ਯੋ ਧਰ੍ੰਮਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍|
Ⅷ ਉਪਰਿਸ੍ਥੇ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਪ੍ਰਕੋਸ਼਼੍ਠੇ ਸਭਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਸਨ੍ ਤਤ੍ਰ ਬਹਵਃ ਪ੍ਰਦੀਪਾਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਵਲਨ੍|
Ⅸ ਉਤੁਖਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਚਨ ਯੁਵਾ ਚ ਵਾਤਾਯਨ ਉਪਵਿਸ਼ਨ੍ ਘੋਰਤਰਨਿਦ੍ਰਾਗ੍ਰਸ੍ਤੋ (ਅ)ਭੂਤ੍ ਤਦਾ ਪੌਲੇਨ ਬਹੁਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਕਥਾਯਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤਾਯਾਂ ਨਿਦ੍ਰਾਮਗ੍ਨਃ ਸ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉਪਰਿਸ੍ਥਤ੍ਰੁʼਤੀਯਪ੍ਰਕੋਸ਼਼੍ਠਾਦ੍ ਅਪਤਤ੍, ਤਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਮ੍ਰੁʼਤਕਲ੍ਪੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵੋਦਤੋਲਯਨ੍|
Ⅹ ਤਤਃ ਪੌਲੋ(ਅ)ਵਰੁਹ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਗਾਤ੍ਰੇ ਪਤਿਤ੍ਵਾ ਤੰ ਕ੍ਰੋਡੇ ਨਿਧਾਯ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਯੂਯੰ ਵ੍ਯਾਕੁਲਾ ਮਾ ਭੂਤ ਨਾਯੰ ਪ੍ਰਾਣੈ ਰ੍ਵਿਯੁਕ੍ਤਃ|
Ⅺ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਪੁਨਸ਼੍ਚੋਪਰਿ ਗਤ੍ਵਾ ਪੂਪਾਨ੍ ਭੰਕ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਭਾਤੰ ਯਾਵਤ੍ ਕਥੋਪਕਥਨੇ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਸ੍ਥਿਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਤੇ ਚ ਤੰ ਜੀਵਨ੍ਤੰ ਯੁਵਾਨੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਗਤ੍ਵਾ ਪਰਮਾਪ੍ਯਾਯਿਤਾ ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਵਯੰ ਪੋਤੇਨਾਗ੍ਰਸਰਾ ਭੂਤ੍ਵਾਸ੍ਮਨਗਰਮ੍ ਉੱਤੀਰ੍ੱਯ ਪੌਲੰ ਗ੍ਰਹੀਤੁੰ ਮਤਿਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ ਯਤਃ ਸ ਤਤ੍ਰ ਪਦ੍ਭ੍ਯਾਂ ਵ੍ਰਜਿਤੁੰ ਮਤਿੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵੇਤਿ ਨਿਰੂਪਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਰਾਸ੍ਮਾਭਿਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਮਿਲਿਤੇ ਸਤਿ ਵਯੰ ਤੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਮਿਤੁਲੀਨ੍ਯੁਪਦ੍ਵੀਪੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੋਤੰ ਮੋਚਯਿਤ੍ਵਾ ਪਰੇ(ਅ)ਹਨਿ ਖੀਯੋਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੰ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕੇਨਾਹ੍ਨਾ ਸਾਮੋਪਦ੍ਵੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪੋਤੰ ਲਾਗਯਿਤ੍ਵਾ ਤ੍ਰੋਗੁੱਲਿਯੇ ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਪਰਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਿਵਸੇे ਮਿਲੀਤਨਗਰਮ੍ ਉਪਾਤਿਸ਼਼੍ਠਾਮ|
ⅩⅥ ਯਤਃ ਪੌਲ ਆਸ਼ਿਯਾਦੇਸ਼ੇ ਕਾਲੰ ਯਾਪਯਿਤੁਮ੍ ਨਾਭਿਲਸ਼਼ਨ੍ ਇਫਿਸ਼਼ਨਗਰੰ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਯਾਤੁੰ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਂ ਸ੍ਥਿਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍; ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਦਿ ਸਾਧ੍ਯੰ ਭਵਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਨਿਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸ੍ਯ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ੱਤਮਦਿਨੇ ਸ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਯੁਪਸ੍ਥਾਤੁੰ ਮਤਿੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦ ਪੌਲੋ ਮਿਲੀਤਾਦ੍ ਇਫਿਸ਼਼ੰ ਪ੍ਰਤਿ ਲੋਕੰ ਪ੍ਰਹਿਤ੍ਯ ਸਮਾਜਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਨ੍ ਆਹੂਯਾਨੀਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਿਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਤੇਭ੍ਯ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਅਹਮ੍ ਆਸ਼ਿਯਾਦੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਥਮਾਗਮਨਮ੍ ਆਰਭ੍ਯਾਦ੍ਯ ਯਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਨਿਧੌ ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਸਮਯੇ ਯਥਾਚਰਿਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ;
ⅩⅨ ਫਲਤਃ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਨਮ੍ਰਮਨਾਃ ਸਨ੍ ਬਹੁਸ਼੍ਰੁਪਾਤੇਨ ਯਿਹੁਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਕੁਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਜਾਤਨਾਨਾਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਭਿਃ ਪ੍ਰਭੋਃ ਸੇਵਾਮਕਰਵੰ|
ⅩⅩ ਕਾਮਪਿ ਹਿਤਕਥਾाਂ ਨ ਗੋਪਾਯਿਤਵਾਨ੍ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯ ਸਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਸਮੁਪਦਿਸ਼੍ਯੇਸ਼੍ਵਰੰ ਪ੍ਰਤਿ ਮਨਃ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨੀਯੰ ਪ੍ਰਭੌ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਵਿਸ਼੍ਵਸਨੀਯੰ
ⅩⅪ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸਮੀਪ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਦਦਾਮਿ|
ⅩⅫ ਪਸ਼੍ਯਤ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸਨ੍ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਯਾਤ੍ਰਾਂ ਕਰੋਮਿ, ਤਤ੍ਰ ਮਾਮ੍ਪ੍ਰਤਿ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਘਟਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਾਨ੍ਯਹੰ ਨ ਜਾਨਾਮਿ;
ⅩⅩⅢ ਕਿਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਬਨ੍ਧਨੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਭੋਕ੍ਤਵ੍ਯ ਇਤਿ ਪਵਿਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਦਾਤਿ|
ⅩⅩⅣ ਤਥਾਪਿ ਤੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਮਹੰ ਤ੍ਰੁʼਣਾਯ ਨ ਮਨ੍ਯੇ; ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹਵਿਸ਼਼ਯਕਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ, ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਕਾਸ਼ਾਦ ਯਸ੍ਯਾਃ ਸੇਵਾਯਾਃ ਭਾਰੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨਵੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾਂ ਸਾਧਯਿਤੁੰ ਸਾਨਨ੍ਦੰ ਸ੍ਵਮਾਰ੍ਗੰ ਸਮਾਪਯਿਤੁुਞ੍ਚ ਨਿਜਪ੍ਰਾਣਾਨਪਿ ਪ੍ਰਿਯਾਨ੍ ਨ ਮਨ੍ਯੇ|
ⅩⅩⅤ ਅਧੁਨਾ ਪਸ਼੍ਯਤ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯ ਭ੍ਰਮਣੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਯੂਯੰ ਮਮ ਵਦਨੰ ਪੁਨ ਰ੍ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਥ ਏਤਦਪ੍ਯਹੰ ਜਾਨਾਮਿ|
ⅩⅩⅥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਅਹਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਆਦੇਸ਼ਾਨ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਿਤੁੰ ਨ ਨ੍ਯਵਰ੍ੱਤੇ|
ⅩⅩⅦ ਅਹੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਰਕ੍ਤਪਾਤਦੋਸ਼਼ਾਦ੍ ਯੰਨਿਰ੍ਦੋਸ਼਼ ਆਸੇ ਤਸ੍ਯਾਦ੍ਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਿਣਃ ਕਰੋਮਿ|
ⅩⅩⅧ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵੇਸ਼਼ੁ ਤਥਾ ਯਸ੍ਯ ਵ੍ਰਜਸ੍ਯਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ ਆਤ੍ਮਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਿਧਾਯ ਨ੍ਯਯੁਙ੍ਕ੍ਤ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਯ ਸਮਾਜਞ੍ਚ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਨਿਜਰਕ੍ਤਮੂਲ੍ਯੇਨ ਕ੍ਰੀਤਵਾਨ ਤਮ੍ ਅਵਤ,
ⅩⅩⅨ ਯਤੋ ਮਯਾ ਗਮਨੇ ਕ੍ਰੁʼਤਏਵ ਦੁਰ੍ਜਯਾ ਵ੍ਰੁʼਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ ਵ੍ਰਜੰ ਪ੍ਰਤਿ ਨਿਰ੍ਦਯਤਾਮ੍ ਆਚਰਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ,
ⅩⅩⅩ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਵ ਮਧ੍ਯਾਦਪਿ ਲੋਕਾ ਉੱਥਾਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਗਣਮ੍ ਅਪਹਨ੍ਤੁੰ ਵਿਪਰੀਤਮ੍ ਉਪਦੇਕ੍ਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੀਤ੍ਯਹੰ ਜਾਨਾਮਿ|
ⅩⅩⅪ ਇਤਿ ਹੇਤੋ ਰ੍ਯੂਯੰ ਸਚੈਤਨ੍ਯਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਟਤ, ਅਹਞ੍ਚ ਸਾਸ਼੍ਰੁਪਾਤਃ ਸਨ੍ ਵਤ੍ਸਰਤ੍ਰਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਦਿਵਾਨਿਸ਼ੰ ਪ੍ਰਤਿਜਨੰ ਬੋਧਯਿਤੁੰ ਨ ਨ੍ਯਵਰ੍ੱਤੇ ਤਦਪਿ ਸ੍ਮਰਤ|
ⅩⅩⅫ ਇਦਾਨੀਂ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨਿਸ਼਼੍ਠਾਂ ਜਨਯਿਤੁੰ ਪਵਿਤ੍ਰੀਕ੍ਰੁʼਤਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ(ਅ)ਧਿਕਾਰਞ੍ਚ ਦਾਤੁੰ ਸਮਰ੍ਥੋ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਯ ਯੋ ਵਾਦਸ਼੍ਚ ਤਯੋਰੁਭਯੋ ਰ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਮਾਰ੍ਪਯਮ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਕਸ੍ਯਾਪਿ ਸ੍ਵਰ੍ਣੰ ਰੂਪ੍ਯੰ ਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਵਾ ਪ੍ਰਤਿ ਮਯਾ ਲੋਭੋ ਨ ਕ੍ਰੁʼਤਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤੁ ਮਮ ਮਤ੍ਸਹਚਰਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚਾਵਸ਼੍ਯਕਵ੍ਯਯਾਯ ਮਦੀਯਮਿਦੰ ਕਰਦ੍ਵਯਮ੍ ਅਸ਼੍ਰਾਮ੍ਯਦ੍ ਏਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅩⅩⅤ ਅਨੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਗ੍ਰਹਣਦ੍ ਦਾਨੰ ਭਦ੍ਰਮਿਤਿ ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਰ੍ੱਤੁੰ ਦਰਿਦ੍ਰਲੋਕਾਨਾਮੁਪਕਾਰਾਰ੍ਥੰ ਸ਼੍ਰਮੰ ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਚਿਤਮ੍ ਏਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹਮ੍ ਉਪਦਿਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ੍ਵਾ ਸ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਯਿਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵੈਃ ਸਹ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤੇਨ ਤੇ ਕ੍ਰਨ੍ਦ੍ਰਨ੍ਤਃ
ⅩⅩⅩⅧ ਪੁਨ ਰ੍ਮਮ ਮੁਖੰ ਨ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼਼੍ਯਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ਤ ਏਸ਼਼ਾ ਯਾ ਕਥਾ ਤੇਨਾਕਥਿ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਸ਼ੋਕੰ ਵਿਲਾਪਞ੍ਚ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਣ੍ਠੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਚੁਮ੍ਬਿਤਵਨ੍ਤਃ| ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਪੋਤੰ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|