ⅩⅪ
Ⅰ ਤੈ ਰ੍ਵਿਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਵਯੰ ਪੋਤੰ ਬਾਹਯਿਤ੍ਵਾ ਰੁʼਜੁਮਾਰ੍ਗੇਣ ਕੋਸ਼਼ਮ੍ ਉਪਦ੍ਵੀਪਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਪਰੇ(ਅ)ਹਨਿ ਰੋਦਿਯੋਪਦ੍ਵੀਪਮ੍ ਆਗੱਛਾਮ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਾਤਾਰਾਯਾਮ੍ ਉਪਾਤਿਸ਼਼੍ਠਾਮ|
Ⅱ ਤਤ੍ਰ ਫੈਨੀਕਿਯਾਦੇਸ਼ਗਾਮਿਨਮ੍ ਪੋਤਮੇਕੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤਮਾਰੁਹ੍ਯ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅲ ਕੁਪ੍ਰੋਪਦ੍ਵੀਪੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤੰ ਸਵ੍ਯਦਿਸ਼ਿ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ੍ਵਾ ਸੁਰਿਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪੋਤਸ੍ਥਦ੍ਰਵ੍ਯਾਣ੍ਯਵਰੋਹਯਿਤੁੰ ਸੋਰਨਗਰੇ ਲਾਗਿਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳ ਤਤ੍ਰ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਗਣਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕਰਣਾਯ ਵਯੰ ਤਤ੍ਰ ਸਪ੍ਤਦਿਨਾਨਿ ਸ੍ਥਿਤਵਨ੍ਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪੌਲੰ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਮਾ ਗਮਃ|
Ⅴ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਪ੍ਤਸੁ ਦਿਨੇਸ਼਼ੁ ਯਾਪਿਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਵਯੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਨਿਜਵਰ੍ਤ੍ਮਨਾ ਗਤਵਨ੍ਤਃ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਸਬਾਲਵ੍ਰੁʼੱਧਵਨਿਤਾ ਅਸ੍ਮਾਭਿਃ ਸਹ ਨਗਰਸ੍ਯ ਪਰਿਸਰਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਮ੍ ਆਗਤਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਵਯੰ ਜਲਧਿਤਟੇ ਜਾਨੁਪਾਤੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਾਮਹਿ|
Ⅵ ਤਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਿਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਵਯੰ ਪੋਤੰ ਗਤਾਸ੍ਤੇ ਤੁ ਸ੍ਵਸ੍ਵਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅶ ਵਯੰ ਸੋਰਨਗਰਾਤ੍ ਨਾਵਾ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਤਲਿਮਾਯਿਨਗਰਮ੍ ਉਪਾਤਿਸ਼਼੍ਠਾਮ ਤਤ੍ਰਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੁਦ੍ਰੀਯਮਾਰ੍ਗਸ੍ਯਾਨ੍ਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਤ੍ਰ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੰ ਨਮਸ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਦਿਨਮੇਕੰ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਪਰੇ (ਅ)ਹਨਿ ਪੌਲਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਙ੍ਗਿਨੋ ਵਯਞ੍ਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼਼੍ਠਮਾਨਾਃ ਕੈਸਰਿਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦਪ੍ਰਚਾਰਕਾਨਾਂ ਸਪ੍ਤਜਨਾਨਾਂ ਫਿਲਿਪਨਾਮ੍ਨ ਏਕਸ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯਾਵਤਿਸ਼਼੍ਠਾਮ|
Ⅸ ਤਸ੍ਯ ਚਤਸ੍ਰੋ ਦੁਹਿਤਰੋ(ਅ)ਨੂਢਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨ੍ਯ ਆਸਨ੍|
Ⅹ ਤਤ੍ਰਾਸ੍ਮਾਸੁ ਬਹੁਦਿਨਾਨਿ ਪ੍ਰੋਸ਼਼ਿਤੇਸ਼਼ੁ ਯਿਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਆਗਤ੍ਯਾਗਾਬਨਾਮਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀ ਸਮੁਪਸ੍ਥਿਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਸੋਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮੇਤ੍ਯ ਪੌਲਸ੍ਯ ਕਟਿਬਨ੍ਧਨੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਨਿਜਹਸ੍ਤਾਪਾਦਾਨ੍ ਬੱਧ੍ਵਾ ਭਾਸ਼਼ਿਤਵਾਨ੍ ਯਸ੍ਯੇਦੰ ਕਟਿਬਨ੍ਧਨੰ ਤੰ ਯਿਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰ ਇੱਥੰ ਬੱਧ੍ਵਾ ਭਿੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੀਤਿ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ ਕਥਯਤਿ|
Ⅻ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਵਯੰ ਤੰਨਗਰਵਾਸਿਨੋ ਭ੍ਰਾਤਰਸ਼੍ਚ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਨ ਯਾਤੁੰ ਪੌਲੰ ਵ੍ਯਨਯਾਮਹਿ;
ⅩⅢ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਵਾਦੀਤ੍, ਯੂਯੰ ਕਿੰ ਕੁਰੁਥ? ਕਿੰ ਕ੍ਰਨ੍ਦਨੇਨ ਮਮਾਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਵਿਦੀਰ੍ਣੰ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਥ? ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨੋ ਨਿਮਿੱਤੰ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮਿ ਬੱਧੋ ਭਵਿਤੁੰ ਕੇਵਲ ਤੰਨ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਦਾਤੁਮਪਿ ਸਸੱਜੋਸ੍ਮਿ|
ⅩⅣ ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਕਥਾਯਾਮ੍ ਅਗ੍ਰੁʼਹੀਤਾਯਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਯਥੇੱਛਾ ਤਥੈਵ ਭਵਤ੍ਵਿਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਵਯੰ ਨਿਰਸ੍ਯਾਮ|
ⅩⅤ ਪਰੇ(ਅ)ਹਨਿ ਪਾਥੇਯਦ੍ਰਵ੍ਯਾਣਿ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪ੍ਰਤਿ ਯਾਤ੍ਰਾਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|
ⅩⅥ ਤਤਃ ਕੈਸਰਿਯਾਨਗਰਨਿਵਾਸਿਨਃ ਕਤਿਪਯਾਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾ ਅਸ੍ਮਾਭਿਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਇਤ੍ਵਾ ਕ੍ਰੁʼਪ੍ਰੀਯੇਨ ਮ੍ਨਾਸੰਨਾਮ੍ਨਾ ਯੇਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਵਸ੍ਤਵ੍ਯੰ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅦ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਯੁਪਸ੍ਥਿਤੇਸ਼਼ੁ ਤਤ੍ਰਸ੍ਥਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਹ੍ਲਾਦੇਨ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਪਰਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਿਵਸੇ ਪੌਲੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਭਿਃ ਸਹ ਯਾਕੂਬੋ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼਼੍ਟੇ ਲੋਕਪ੍ਰਾਚੀਨਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਤ੍ਰ ਪਰਿਸ਼਼ਦਿ ਸੰਸ੍ਥਿਤਾਃ|
ⅩⅨ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਤਾਨ੍ ਨਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵੀਯਪ੍ਰਚਾਰਣੇਨ ਭਿੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਵਰੋ ਯਾਨਿ ਕਰ੍ੰਮਾਣਿ ਸਾਧਿਤਵਾਨ੍ ਤਦੀਯਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਨੁਕ੍ਰਮਾਤ੍ ਕਥਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੁੰ ਧਨ੍ਯੰ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਮਿਦਮ੍ ਅਭਾਸ਼਼ਨ੍ਤ, ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ ਰ੍ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਬਹੁਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਲੋਕਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਨ ਆਸਤੇ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਮਤਾਚਾਰਿਣ ਏਤਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪਸ਼੍ਯਸਿ|
ⅩⅪ ਸ਼ਿਸ਼ੂਨਾਂ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਨਾਦ੍ਯਾਚਰਣੰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼਼ਿਧ੍ਯ ਤ੍ਵੰ ਭਿੰਨਦੇਸ਼ਨਿਵਾਸਿਨੋ ਯਿਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਮੂਸਾਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੱਧਾਤੁਮ੍ ਉਪਦਿਸ਼ਸੀਤਿ ਤੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤਮਸ੍ਤਿ|
ⅩⅫ ਤ੍ਵਮਤ੍ਰਾਗਤੋਸੀਤਿ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸਮਾਕਰ੍ਣ੍ਯ ਜਨਨਿਵਹੋ ਮਿਲਿਤ੍ਵਾਵਸ਼੍ਯਮੇਵਾਗਮਿਸ਼਼੍ਯਤਿ; ਅਤਏਵ ਕਿੰ ਕਰਣੀਯਮ੍? ਅਤ੍ਰ ਵਯੰ ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਿਤ੍ਵਾ ਸਮੁਪਾਯੰ ਤ੍ਵਾਂ ਵਦਾਮਸ੍ਤੰ ਤ੍ਵਮਾਚਰ|
ⅩⅩⅢ ਵ੍ਰਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕ੍ਰੁʼਤਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾ ਯੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਂਕ ਚਤ੍ਵਾਰੋ ਮਾਨਵਾਃ ਸਨ੍ਤਿ
ⅩⅩⅣ ਤਾਨ੍ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤੈਃ ਸਹਿਤਃ ਸ੍ਵੰ ਸ਼ੁਚਿੰ ਕੁਰੁ ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਿਰੋਮੁਣ੍ਡਨੇ ਯੋ ਵ੍ਯਯੋ ਭਵਤਿ ਤੰ ਤ੍ਵੰ ਦੇਹਿ| ਤਥਾ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਤ੍ਵਦੀਯਾਚਾਰੇ ਯਾ ਜਨਸ਼੍ਰੁਤਿ ਰ੍ਜਾਯਤੇ ਸਾਲੀਕਾ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤ੍ਵੰ ਵਿਧਿੰ ਪਾਲਯਨ੍ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣੇਵਾਚਰਸੀਤਿ ਤੇ ਭੋਤ੍ਸਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅤ ਭਿੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਲੋਕਾਨਾਂ ਨਿਕਟੇ ਵਯੰ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਿਤ੍ਵੇੱਥੰ ਸ੍ਥਿਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ, ਦੇਵਪ੍ਰਸਾਦਭੋਜਨੰ ਰਕ੍ਤੰ ਗਲਪੀਡਨਮਾਰਿਤਪ੍ਰਾਣਿਭੋਜਨੰ ਵ੍ਯਭਿਚਾਰਸ਼੍ਚੈਤੇਭ੍ਯਃ ਸ੍ਵਰਕ੍ਸ਼਼ਣਵ੍ਯਤਿਰੇਕੇਣ ਤੇਸ਼਼ਾਮਨ੍ਯਵਿਧਿਪਾਲਨੰ ਕਰਣੀਯੰ ਨ|
ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤਾਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਨਾਦਾਯ ਪਰਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਿਵਸੇ ਤੈਃ ਸਹ ਸ਼ੁਚਿ ਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਮਨ੍ਦਿਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਸ਼ੌਚਕਰ੍ੰਮਣੋ ਦਿਨੇਸ਼਼ੁ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੇਸ਼਼ੁ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕਾਰ੍ਥੰ ਨੈਵੇਦ੍ਯਾਦ੍ਯੁਤ੍ਸਰ੍ਗੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤੀਤਿ ਜ੍ਞਾਪਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਪ੍ਤਸੁ ਦਿਨੇਸ਼਼ੁ ਸਮਾਪ੍ਤਕਲ੍ਪੇਸ਼਼ੁ ਆਸ਼ਿਯਾਦੇਸ਼ਨਿਵਾਸਿਨੋ ਯਿਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਮਧ੍ਯੇਮਨ੍ਦਿਰੰ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਜਨਨਿਵਹਸ੍ਯ ਮਨਃਸੁ ਕੁਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼੱਤਿੰ ਜਨਯਿਤ੍ਵਾ ਤੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ⅩⅩⅧ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਪ੍ਰਾਵੋਚਨ੍, ਹੇ ਇਸ੍ਰਾਯੇੱਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਾਹਾੱਯੰ ਕੁਰੁਤ| ਯੋ ਮਨੁਜ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮੂਸਾਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਏਤਸ੍ਯ ਸ੍ਥਾਨਸ੍ਯਾਪਿ ਵਿਪਰੀਤੰ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਯਤਿ ਸ ਏਸ਼਼ਃ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਸ ਭਿੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਮਨ੍ਦਿਰਮ੍ ਆਨੀਯ ਪਵਿਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨਮੇਤਦ੍ ਅਪਵਿਤ੍ਰਮਕਰੋਤ੍|
ⅩⅩⅨ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੇ ਮਧ੍ਯੇਨਗਰਮ੍ ਇਫਿਸ਼਼ਨਗਰੀਯੰ ਤ੍ਰਫਿਮੰ ਪੌਲੇਨ ਸਹਿਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲਸ੍ਤੰ ਮਨ੍ਦਿਰਮਧ੍ਯਮ੍ ਆਨਯਦ੍ ਇਤ੍ਯਨ੍ਵਮਿਮਤ|
ⅩⅩⅩ ਅਤਏਵ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਿਨ੍ ਨਗਰੇ ਕਲਹੋਤ੍ਪੰਨਤ੍ਵਾਤ੍ ਧਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਆਗਤ੍ਯ ਪੌਲੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਯ ਬਹਿਰਾਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਯਾਨਯਨ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਦ੍ਵਾਰਾਣਿ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਚ ਰੁੱਧਾਨਿ|
ⅩⅩⅪ ਤੇਸ਼਼ੁ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁਮੁਦ੍ਯਤੇेਸ਼਼ੁ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਮਹਾਨੁਪਦ੍ਰਵੋ ਜਾਤ ਇਤਿ ਵਾਰ੍ੱਤਾਯਾਂ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਤੇਃ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੀਭੂਤਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਸੈਨ੍ਯਾਨਿ ਸੇਨਾਪਤਿਗਣਞ੍ਚ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਜਵੇਨਾਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਤੋ ਲੋਕਾਃ ਸੇਨਾਗਣੇਨ ਸਹ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਤਿਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਪੌਲਤਾਡਨਾਤੋ ਨ੍ਯਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਸ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਤਿਃ ਸੰਨਿਧਾਵਾਗਮ੍ਯ ਪੌਲੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲਦ੍ਵਯੇਨ ਬੱਧਮ੍ ਆਦਿਸ਼੍ਯ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਏਸ਼਼ ਕਃ? ਕਿੰ ਕਰ੍ੰਮ ਚਾਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍?
ⅩⅩⅩⅣ ਤਤੋ ਜਨਸਮੂਹਸ੍ਯ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਏਕਪ੍ਰਕਾਰੰ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਅਨ੍ਯਪ੍ਰਕਾਰੰ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਰੌਤ੍ ਸ ਤਤ੍ਰ ਸਤ੍ਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਕਲਹਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਤੰ ਦੁਰ੍ਗੰ ਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਤੇਸ਼਼ੁ ਸੋਪਾਨਸ੍ਯੋਪਰਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਾਹਸਕਾਰਣਾਤ੍ ਸੇਨਾਗਣਃ ਪੌਲਮੁੱਤੋਲ੍ਯ ਨੀਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਮਿਨਃ ਸਨ੍ਤ ਏਨੰ ਦੁਰੀਕੁਰੁਤੇਤਿ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਉੱਚੈਰਵਦਨ੍|
ⅩⅩⅩⅦ ਪੌਲਸ੍ਯ ਦੁਰ੍ਗਾਨਯਨਸਮਯੇ ਸ ਤਸ੍ਮੈ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਤਯੇ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਭਵਤਃ ਪੁਰਸ੍ਤਾਤ੍ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤੁੰ ਕਿਮ੍ ਅਨੁਮਨ੍ਯਤੇ? ਸ ਤਮਪ੍ਰੁʼੱਛਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਕਿੰ ਯੂਨਾਨੀਯਾਂ ਭਾਸ਼਼ਾਂ ਜਾਨਾਸਿ?
ⅩⅩⅩⅧ ਯੋ ਮਿਸਰੀਯੋ ਜਨਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਵਿਰੋਧੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਚਤ੍ਵਾਰਿ ਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਘਾਤਕਾਨ੍ ਸਙ੍ਗਿਨਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਵਿਪਿਨੰ ਗਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਕਿੰ ਸਏਵ ਨ ਭਵਸਿ?
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਪੌਲੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਅਹੰ ਕਿਲਿਕਿਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਤਾਰ੍ਸ਼਼ਨਗਰੀਯੋ ਯਿਹੂਦੀਯੋ, ਨਾਹੰ ਸਾਮਾਨ੍ਯਨਗਰੀਯੋ ਮਾਨਵਃ; ਅਤਏਵ ਵਿਨਯੇ(ਅ)ਹੰ ਲਾਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤੁੰ ਮਾਮਨੁਜਾਨੀਸ਼਼੍ਵ|
ⅩⅬ ਤੇਨਾਨੁਜ੍ਞਾਤਃ ਪੌਲਃ ਸੋਪਾਨੋਪਰਿ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਹਸ੍ਤੇਨੇਙ੍ਗਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸੁਸ੍ਥਿਰਾ ਅਭਵਨ੍| ਤਦਾ ਪੌਲ ਇਬ੍ਰੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਕਥਯਿਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ,