ⅩⅩⅣ
Ⅰ ਪਞ੍ਚਭ੍ਯੋ ਦਿਨੇਭ੍ਯਃ ਪਰੰ ਹਨਾਨੀਯਨਾਮਾ ਮਹਾਯਾਜਕੋ(ਅ)ਧਿਪਤੇਃ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪੌਲਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਤਿਕੂਲ੍ਯੇਨ ਨਿਵੇਦਯਿਤੁੰ ਤਰ੍ਤੁੱਲਨਾਮਾਨੰ ਕਞ੍ਚਨ ਵਕ੍ਤਾਰੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨਜਨਾਂਸ਼੍ਚ ਸਙ੍ਗਿਨਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕੈਸਰਿਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍|
Ⅱ ਤਤਃ ਪੌਲੇ ਸਮਾਨੀਤੇ ਸਤਿ ਤਰ੍ਤੁੱਲਸ੍ਤਸ੍ਯਾਪਵਾਦਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ ਹੇ ਮਹਾਮਹਿਮਫੀਲਿਕ੍ਸ਼਼ ਭਵਤੋ ਵਯਮ੍ ਅਤਿਨਿਰ੍ੱਵਿਘ੍ਨੰ ਕਾਲੰ ਯਾਪਯਾਮੋ ਭਵਤਃ ਪਰਿਣਾਮਦਰ੍ਸ਼ਿਤਯਾ ਏਤੱਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਬਹੂਨਿ ਮਙ੍ਗਲਾਨਿ ਘਟਿਤਾਨਿ,
Ⅲ ਇਤਿ ਹੇਤੋ ਰ੍ਵਯਮਤਿਕ੍ਰੁʼਤਜ੍ਞਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਭਵਤੋ ਗੁਣਾਨ੍ ਗਾਯਮਃ|
Ⅳ ਕਿਨ੍ਤੁ ਬਹੁਭਿਃ ਕਥਾਭਿ ਰ੍ਭਵਨ੍ਤੰ ਯੇਨ ਨ ਵਿਰਞ੍ਜਯਾਮਿ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਿਨਯੇ ਭਵਾਨ੍ ਬਨੁਕਮ੍ਪ੍ਯ ਮਦਲ੍ਪਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਤੁ|
Ⅴ ਏਸ਼਼ ਮਹਾਮਾਰੀਸ੍ਵਰੂਪੋ ਨਾਸਰਤੀਯਮਤਗ੍ਰਾਹਿਸੰਘਾਤਸ੍ਯ ਮੁਖ੍ਯੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਦ੍ਰੋਹਾਚਰਣਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼੱਤਿੰ ਜਨਯਤੀਤ੍ਯਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਨਿਸ਼੍ਚਿਤੰ|
Ⅵ ਸ ਮਨ੍ਦਿਰਮਪਿ ਅਸ਼ੁਚਿ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਿਤਵਾਨ੍; ਇਤਿ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯਮ੍ ਏਨੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਵਿਚਾਰਯਿਤੁੰ ਪ੍ਰਾਵਰ੍ੱਤਾਮਹਿ;
Ⅶ ਕਿਨ੍ਤੁ ਲੁਸ਼਼ਿਯਃ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਤਿਰਾਗਤ੍ਯ ਬਲਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕਰੇਭ੍ਯ ਏਨੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ
Ⅷ ਏਤਸ੍ਯਾਪਵਾਦਕਾਨ੍ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍| ਵਯੰ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਤਮਪਵਾਦਾਮੋ ਭਵਤਾ ਪਦਪਵਾਦਕਥਾਯਾਂ ਵਿਚਾਰਿਤਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਸਰ੍ੱਵੰ ਵ੍ਰੁʼੱਤਾਨ੍ਤੰ ਵੇਦਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅸ ਤਤੋ ਯਿਹੂਦੀਯਾ ਅਪਿ ਸ੍ਵੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਕਥਿਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣਮ੍|
Ⅹ ਅਧਿਪਤੌ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤੁੰ ਪੌਲੰ ਪ੍ਰਤੀਙ੍ਗਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਤਿ ਸ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਭਵਾਨ੍ ਬਹੂਨ੍ ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵਦ੍ ਏਤੱਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਸ਼ਾਸਨੰ ਕਰੋਤੀਤਿ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁੱਤਰੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ੋਭੋ(ਅ)ਭਵਮ੍|
Ⅺ ਅਦ੍ਯ ਕੇਵਲੰ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਦਿਨਾਨਿ ਯਾਤਾਨਿ, ਅਹਮ੍ ਆਰਾਧਨਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰੰ ਗਤਵਾਨ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾ ਭਵਤਾ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ;
Ⅻ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਿਭੇ ਮਾਂ ਮਧ੍ਯੇਮਨ੍ਦਿਰੰ ਕੇਨਾਪਿ ਸਹ ਵਿਤਣ੍ਡਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੰ ਕੁਤ੍ਰਾਪਿ ਭਜਨਭਵਨੇ ਨਗਰੇ ਵਾ ਲੋਕਾਨ੍ ਕੁਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼੱਤਿੰ ਜਨਯਨ੍ਤੁੰ ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਇਦਾਨੀਂ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਮਾਮ੍ ਅਪਵਦਨ੍ਤੇ ਤਸ੍ਯ ਕਿਮਪਿ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤਿ|
ⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤੁ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਚ ਯਾ ਯਾ ਕਥਾ ਲਿਖਿਤਾਸ੍ਤੇ ਤਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵਾਸੁ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਯਨ੍ਮਤਮ੍ ਇਮੇ ਵਿਧਰ੍ੰਮੰ ਜਾਨਨ੍ਤਿ ਤਨ੍ਮਤਾਨੁਸਾਰੇਣਾਹੰ ਨਿਜਪਿਤ੍ਰੁʼਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਮ੍ ਆਰਾਧਯਾਮੀਤ੍ਯਹੰ ਭਵਤਃ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕਰੋਮਿ|
ⅩⅤ ਧਾਰ੍ੰਮਿਕਾਣਾਮ੍ ਅਧਾਰ੍ੰਮਿਕਾਣਾਞ੍ਚ ਪ੍ਰਮੀਤਲੋਕਾਨਾਮੇਵੋੱਥਾਨੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤੀਤਿ ਕਥਾਮਿਮੇ ਸ੍ਵੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਿ ਤਥਾਹਮਪਿ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਂ ਕਰੋਮਿ;
ⅩⅥ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਾਨਵਾਨਾਞ੍ਚ ਸਮੀਪੇ ਯਥਾ ਨਿਰ੍ਦੋਸ਼਼ੋ ਭਵਾਮਿ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਤਤੰ ਯਤ੍ਨਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਿ|
ⅩⅦ ਬਹੁਸ਼਼ੁ ਵਤ੍ਸਰੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸ੍ਵਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਨਿਮਿੱਤੰ ਦਾਨੀਯਦ੍ਰਵ੍ਯਾਣਿ ਨੈਵੇਦ੍ਯਾਨਿ ਚ ਸਮਾਦਾਯ ਪੁਨਰਾਗਮਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਤਤੋਹੰ ਸ਼ੁਚਿ ਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮੰ ਕਲਹੰ ਵਾ ਨ ਕਾਰਿਤਵਾਨ੍ ਤਥਾਪ੍ਯਾਸ਼ਿਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਕਿਯਨ੍ਤੋ ਯਿਹੁਦੀਯਲੋਕਾ ਮਧ੍ਯੇਮਨ੍ਦਿਰੰ ਮਾਂ ਧ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅨ ਮਮੋਪਰਿ ਯਦਿ ਕਾਚਿਦਪਵਾਦਕਥਾਸ੍ਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਦਾਨਮ੍ ਉਚਿਤਮ੍|
ⅩⅩ ਨੋਚੇਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੇ ਮਹਾਸਭਾਸ੍ਥਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਨਿਧੌ ਮਮ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਤ੍ਵਸਮਯੇ, ਅਹਮਦ੍ਯ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮੁੱਥਾਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਵਿਚਾਰਿਤੋਸ੍ਮਿ,
ⅩⅪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠੰਨਹੰ ਯਾਮਿਮਾਂ ਕਥਾਮੁੱਚੈਃ ਸ੍ਵਰੇਣ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਤਦਨ੍ਯੋ ਮਮ ਕੋਪਿ ਦੋਸ਼਼ੋ(ਅ)ਲਭ੍ਯਤ ਨ ਵੇਤਿ ਵਰਮ੍ ਏਤੇ ਸਮੁਪਸ੍ਥਿਤਲੋਕਾ ਵਦਨ੍ਤੁ|
ⅩⅫ ਤਦਾ ਫੀਲਿਕ੍ਸ਼਼ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤਨ੍ਮਤਸ੍ਯ ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ਵ੍ਰੁʼੱਤਾਨ੍ਤੰ ਵਿਜ੍ਞਾਤੁੰ ਵਿਚਾਰੰ ਸ੍ਥਗਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਲੁਸ਼਼ਿਯੇ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਤੌ ਸਮਾਯਾਤੇ ਸਤਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਿਚਾਰਮ੍ ਅਹੰ ਨਿਸ਼਼੍ਪਾਦਯਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ|
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਬਨ੍ਧਨੰ ਵਿਨਾ ਪੌਲੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤੁੰ ਤਸ੍ਯ ਸੇਵਨਾਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕਰਣਾਯ ਵਾ ਤਦੀਯਾਤ੍ਮੀਯਬਨ੍ਧੁਜਨਾਨ੍ ਨ ਵਾਰਯਿਤੁਞ੍ਚ ਸ਼ਮਸੇਨਾਪਤਿਮ੍ ਆਦਿਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਅਲ੍ਪਦਿਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਫੀਲਿਕ੍ਸ਼਼ੋ(ਅ)ਧਿਪਤਿ ਰ੍ਦ੍ਰੁਸ਼਼ਿੱਲਾਨਾਮ੍ਨਾ ਯਿਹੂਦੀਯਯਾ ਸ੍ਵਭਾਰ੍ੱਯਯਾ ਸਹਾਗਤ੍ਯ ਪੌਲਮਾਹੂਯ ਤਸ੍ਯ ਮੁਖਾਤ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮਸ੍ਯ ਵ੍ਰੁʼੱਤਾਨ੍ਤਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੌਸ਼਼ੀਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਪੌਲੇਨ ਨ੍ਯਾਯਸ੍ਯ ਪਰਿਮਿਤਭੋਗਸ੍ਯ ਚਰਮਵਿਚਾਰਸ੍ਯ ਚ ਕਥਾਯਾਂ ਕਥਿਤਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਫੀਲਿਕ੍ਸ਼਼ਃ ਕਮ੍ਪਮਾਨਃ ਸਨ੍ ਵ੍ਯਾਹਰਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਯਾਹਿ, ਅਹਮ੍ ਅਵਕਾਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਆਹੂਸ੍ਯਾਮਿ|
ⅩⅩⅥ ਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਪ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥੰ ਪੌਲੇਨ ਮਹ੍ਯੰ ਮੁਦ੍ਰਾਦਾਸ੍ਯਨ੍ਤੇ ਇਤਿ ਪਤ੍ਯਾਸ਼ਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ ਪੁਨਃ ਪੁਨਸ੍ਤਮਾਹੂਯ ਤੇਨ ਸਾਕੰ ਕਥੋਪਕਥਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਕਿਨ੍ਤੁ ਵਤ੍ਸਰਦ੍ਵਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਪਰ੍ਕਿਯਫੀਸ਼਼੍ਟ ਫਾਲਿਕ੍ਸ਼਼ਸ੍ਯ ਪਦੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇ ਸਤਿ ਫੀਲਿਕ੍ਸ਼਼ੋ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਚਿਕੀਰ੍ਸ਼਼ਨ੍ ਪੌਲੰ ਬੱਧੰ ਸੰਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਗਤਵਾਨ੍|