ⅩⅩⅤ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਨਿਜਰਾਜ੍ਯਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਦਿਨਤ੍ਰਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਕੈਸਰਿਯਾਤੋ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਮ੍ ਆਗਮਤ੍|
Ⅱ ਤਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਯ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪੌਲਮ੍ ਅਪਾਵਦਨ੍ਤ|
Ⅲ ਭਵਾਨ੍ ਤੰ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ਵਿਤਿ ਵਿਨੀਯ ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹੰ ਵਾਞ੍ਛਿਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳ ਯਤਃ ਪਥਿਮਧ੍ਯੇ ਗੋਪਨੇਨ ਪੌਲੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਤੈ ਰ੍ਘਾਤਕਾ ਨਿਯੁਕ੍ਤਾਃ| ਫੀਸ਼਼੍ਟ ਉੱਤਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਪੌਲਃ ਕੈਸਰਿਯਾਯਾਂ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਤਿ ਪੁਨਰਲ੍ਪਦਿਨਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਤਤ੍ਰ ਯਾਸ੍ਯਾਮਿ|
Ⅴ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸ੍ਯ ਯਦਿ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਅਪਰਾਧਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੇ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤਿ ਤੇ ਮਯਾ ਸਹ ਤਤ੍ਰ ਗਤ੍ਵਾ ਤਮਪਵਦਨ੍ਤੁ ਸ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਦਸ਼ਦਿਵਸੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਧਿਕੰ ਵਿਲਮ੍ਬ੍ਯ ਫੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕੈਸਰਿਯਾਨਗਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪਰਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਿਵਸੇ ਵਿਚਾਰਾਸਨ ਉਪਦਿਸ਼੍ਯ ਪੌਲਮ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|
Ⅶ ਪੌਲੇ ਸਮੁਪਸ੍ਥਿਤੇ ਸਤਿ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਾਦ੍ ਆਗਤਾ ਯਿਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਚਤੁਰ੍ਦਿਸ਼ਿ ਸੰਵੇਸ਼਼੍ਟ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਵਿਰੁੱਧੰ ਬਹੂਨ੍ ਮਹਾਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਉੱਥਾਪਿਤਵਨ੍ਤਃ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਿਮਪਿ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਤਤਃ ਪੌਲਃ ਸ੍ਵਸ੍ਮਿਨ੍ ਉੱਤਰਮਿਦਮ੍ ਉਦਿਤਵਾਨ੍, ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਯ ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਵਾ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲੰ ਕਿਮਪਿ ਕਰ੍ੰਮ ਨਾਹੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਕਿਨ੍ਤੁ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਭਿਲਸ਼਼ਨ੍ ਪੌਲਮ੍ ਅਭਾਸ਼਼ਤ ਤ੍ਵੰ ਕਿੰ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤ੍ਵਾਸ੍ਮਿਨ੍ ਅਭਿਯੋਗੇ ਮਮ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਵਿਚਾਰਿਤੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਸਿ?
Ⅹ ਤਤਃ ਪੌਲ ਉੱਤਰੰ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯਤ੍ਰ ਮਮ ਵਿਚਾਰੋ ਭਵਿਤੁੰ ਯੋਗ੍ਯਃ ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਤਤ੍ਰ ਵਿਚਾਰਾਸਨ ਏਵ ਸਮੁਪਸ੍ਥਿਤੋਸ੍ਮਿ; ਅਹੰ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਕਾਮਪਿ ਹਾਨਿੰ ਨਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਇਤਿ ਭਵਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥਤੋ ਵਿਜਾਨਾਤਿ|
Ⅺ ਕਞ੍ਚਿਦਪਰਾਧੰ ਕਿਞ੍ਚਨ ਵਧਾਰ੍ਹੰ ਕਰ੍ੰਮ ਵਾ ਯਦ੍ਯਹਮ੍ ਅਕਰਿਸ਼਼੍ਯੰ ਤਰ੍ਹਿ ਪ੍ਰਾਣਹਨਨਦਣ੍ਡਮਪਿ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤੋ(ਅ)ਭਵਿਸ਼਼੍ਯੰ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇ ਮਮ ਸਮਪਵਾਦੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਿ ਸ ਯਦਿ ਕਲ੍ਪਿਤਮਾਤ੍ਰੋ ਭਵਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਮਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯਿਤੁੰ ਕਸ੍ਯਾਪ੍ਯਧਿਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਤਿ, ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਨਿਕਟੇ ਮਮ ਵਿਚਾਰੋ ਭਵਤੁ|
Ⅻ ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਭਿਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸੰਮਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯ ਪੌਲਾਯ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਨਿਕਟੇ ਕਿੰ ਤਵ ਵਿਚਾਰੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ? ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਗਮਿਸ਼਼੍ਯਸਿ|
ⅩⅢ ਕਿਯੱਦਿਨੇਭ੍ਯਃ ਪਰਮ੍ ਆਗ੍ਰਿੱਪਰਾਜਾ ਬਰ੍ਣੀਕੀ ਚ ਫੀਸ਼਼੍ਟੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕੈਸਰਿਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਗਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਤੌ ਬਹੁਦਿਨਾਨਿ ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਥਿਤੌ ਤਤਃ ਫੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੰ ਰਾਜਾਨੰ ਪੌਲਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਵਿਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਕਥਯਿਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ ਪੌਲਨਾਮਾਨਮ੍ ਏਕੰ ਬਨ੍ਦਿ ਫੀਲਿਕ੍ਸ਼਼ੋ ਬੱਧੰ ਸੰਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮਿ ਮਮ ਸ੍ਥਿਤਿਕਾਲੇ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਮ੍ ਅਪੋਦ੍ਯ ਤਮ੍ਪ੍ਰਤਿ ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|
ⅩⅥ ਤਤੋਹਮ੍ ਇਤ੍ਯੁੱਤਰਮ੍ ਅਵਦੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਪੋਦਿਤੋ ਜਨਃ ਸ੍ਵਾਪਵਾਦਕਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਸ੍ਮਿਨ੍ ਯੋ(ਅ)ਪਰਾਧ ਆਰੋਪਿਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁੱਤਰੰ ਦਾਤੁੰ ਸੁਯੋਗੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ, ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਕਸ੍ਯਾਪਿ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਾਜ੍ਞਾਪਨੰ ਰੋਮਿਲੋਕਾਨਾਂ ਰੀਤਿ ਰ੍ਨਹਿ|
ⅩⅦ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼੍ਵਤ੍ਰਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਪਰਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਿਵਸੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਅਵਿਲਮ੍ਬੰ ਵਿਚਾਰਾਸਨ ਉਪਵਿਸ਼੍ਯ ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ਮ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਮ੍|
ⅩⅧ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸ੍ਯਾਪਵਾਦਕਾ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਅਹੰ ਚਿਨ੍ਤਿਤਵਾਨ੍ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਕਞ੍ਚਨ ਮਹਾਪਵਾਦੰ ਨੋੱਥਾਪ੍ਯ
ⅩⅨ ਸ੍ਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮਤੇ ਤਥਾ ਪੌਲੋ ਯੰ ਸਜੀਵੰ ਵਦਤਿ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਨਾਮਨਿ ਮ੍ਰੁʼਤਜਨੇ ਚ ਤਸ੍ਯ ਵਿਰੁੱਧੰ ਕਥਿਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩ ਤਤੋਹੰ ਤਾਦ੍ਰੁʼਗ੍ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਸ਼ਯਾਨਃ ਸਨ੍ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤ੍ਵਾ ਕਿੰ ਤਤ੍ਰ ਵਿਚਾਰਿਤੋ ਭਵਿਤੁਮ੍ ਇੱਛਸਿ?
ⅩⅪ ਤਦਾ ਪੌਲੋ ਮਹਾਰਾਜਸ੍ਯ ਨਿਕਟੇ ਵਿਚਾਰਿਤੋ ਭਵਿਤੁੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਤ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਤੰ ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਯਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਮਿ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਤਮਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤੁਮ੍ ਆਦਿਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਤਤ ਆਗ੍ਰਿੱਪਃ ਫੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਅਹਮਪਿ ਤਸ੍ਯ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮ੍ ਅਭਿਲਸ਼਼ਾਮਿ| ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍ ਸ਼੍ਵਸ੍ਤਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਤ੍ਵੰ ਸ਼੍ਰੋਸ਼਼੍ਯਸਿ|
ⅩⅩⅢ ਪਰਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਿਵਸੇ ਆਗ੍ਰਿੱਪੋ ਬਰ੍ਣੀਕੀ ਚ ਮਹਾਸਮਾਗਮੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨਵਾਹਿਨੀਪਤਿਭਿ ਰ੍ਨਗਰਸ੍ਥਪ੍ਰਧਾਨਲੋਕੈਸ਼੍ਚ ਸਹ ਮਿਲਿਤ੍ਵਾ ਰਾਜਗ੍ਰੁʼਹਮਾਗਤ੍ਯ ਸਮੁਪਸ੍ਥਿਤੌ ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਜ੍ਞਯਾ ਪੌਲ ਆਨੀਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟਃ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਰਾਜਨ੍ ਆਗ੍ਰਿੱਪ ਹੇ ਉਪਸ੍ਥਿਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਯਿਹੂਦੀਯਲੋਕਸਮੂਹੋ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇ ਮਮ ਸਮੀਪੇ ਨਿਵੇਦਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਕਥਾਮਿਮਾਂ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਪੁਨਰਲ੍ਪਕਾਲਮਪਿ ਤਸ੍ਯ ਜੀਵਨੰ ਨੋਚਿਤੰ ਤਮੇਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਪਸ਼੍ਯਤ|
ⅩⅩⅤ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੇਸ਼਼ ਜਨਃ ਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਰ੍ਹੰ ਕਿਮਪਿ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਇਤ੍ਯਜਾਨਾਂ ਤਥਾਪਿ ਸ ਮਹਾਰਾਜਸ੍ਯ ਸੰਨਿਧੌ ਵਿਚਾਰਿਤੋ ਭਵਿਤੁੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਤੰ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਯਿਤੁੰ ਮਤਿਮਕਰਵਮ੍|
ⅩⅩⅥ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਰੀਯੁਕ੍ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਏਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਕਿੰ ਲੇਖਨੀਯਮ੍ ਇਤ੍ਯਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਚਿਨ੍ ਨਿਰ੍ਣਯਸ੍ਯ ਨ ਜਾਤਤ੍ਵਾਦ੍ ਏਤਸ੍ਯ ਵਿਚਾਰੇ ਸਤਿ ਯਥਾਹੰ ਲੇਖਿਤੁੰ ਕਿਞ੍ਚਨ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਮਿ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਹੇ ਆਗ੍ਰਿੱਪਰਾਜ ਭਵਤਃ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਏਤਮ੍ ਆਨਯੇ|
ⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਬਨ੍ਦਿਪ੍ਰੇਸ਼਼ਣਸਮਯੇ ਤਸ੍ਯਾਭਿਯੋਗਸ੍ਯ ਕਿਞ੍ਚਿਦਲੇਖਨਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਯੁਕ੍ਤੰ ਜਾਨਾਮਿ|