ⅩⅩⅦ
Ⅰ ਜਲਪਥੇਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਇਤੋਲਿਯਾਦੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਤਿ ਯਾਤ੍ਰਾਯਾਂ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਤੇ ਯੂਲਿਯਨਾਮ੍ਨੋ ਮਹਾਰਾਜਸ੍ਯ ਸੰਘਾਤਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਸ੍ਯ ਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸਮੀਪੇ ਪੌਲੰ ਤਦਨ੍ਯਾਨ੍ ਕਤਿਨਯਜਨਾਂਸ਼੍ਚ ਸਮਾਰ੍ਪਯਨ੍|
Ⅱ ਵਯਮ੍ ਆਦ੍ਰਾਮੁੱਤੀਯੰ ਪੋਤਮੇਕਮ੍ ਆਰੁਹ੍ਯ ਆਸ਼ਿਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਤਟਸਮੀਪੇਨ ਯਾਤੁੰ ਮਤਿੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਲਙ੍ਗਰਮ੍ ਉੱਥਾਪ੍ਯ ਪੋਤਮ੍ ਅਮੋਚਯਾਮ; ਮਾਕਿਦਨਿਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਥਿਸ਼਼ਲਨੀਕੀਨਿਵਾਸ੍ਯਾਰਿਸ੍ਤਾਰ੍ਖਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਜਨੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਭਿਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਸੀਤ੍|
Ⅲ ਪਰਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਿਵਸੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਭਿਃ ਸੀਦੋੰਨਗਰੇ ਪੋਤੇ ਲਾਗਿਤੇ ਤਤ੍ਰ ਯੂਲਿਯਃ ਸੇਨਾਪਤਿਃ ਪੌਲੰ ਪ੍ਰਤਿ ਸੌਜਨ੍ਯੰ ਪ੍ਰਦਰ੍ਥ੍ਯ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਰ੍ਥੰ ਬਨ੍ਧੁਬਾਨ੍ਧਵਾਨ੍ ਉਪਯਾਤੁਮ੍ ਅਨੁਜਜ੍ਞੌ|
Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੋਤੇ ਮੋਚਿਤੇ ਸਤਿ ਸੰਮੁਖਵਾਯੋਃ ਸਮ੍ਭਵਾਦ੍ ਵਯੰ ਕੁਪ੍ਰੋਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਤੀਰਸਮੀਪੇਨ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ ਕਿਲਿਕਿਯਾਯਾਃ ਪਾਮ੍ਫੂਲਿਯਾਯਾਸ਼੍ਚ ਸਮੁਦ੍ਰਸ੍ਯ ਪਾਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਲੂਕਿਯਾਦੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤੰ ਮੁਰਾਨਗਰਮ੍ ਉਪਾਤਿਸ਼਼੍ਠਾਮ|
Ⅵ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਇਤਾਲਿਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗੱਛਤਿ ਯਃ ਸਿਕਨ੍ਦਰਿਯਾਨਗਰਸ੍ਯ ਪੋਤਸ੍ਤੰ ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਤਿਸ੍ਤੰ ਪੋਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਰੋਹਯਤ੍|
Ⅶ ਤਤਃ ਪਰੰ ਬਹੂਨਿ ਦਿਨਾਨਿ ਸ਼ਨੈਃ ਸ਼ਨੈਃ ਰ੍ਗਤ੍ਵਾ ਕ੍ਨੀਦਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੋਪਸ੍ਥ੍ਤਿेਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲੇਨ ਪਵਨੇਨ ਵਯੰ ਸਲ੍ਮੋਨ੍ਯਾਃ ਸੰਮੁਖਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਕ੍ਰੀਤ੍ਯੁਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਤੀਰਸਮੀਪੇਨ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਕਸ਼਼੍ਟੇਨ ਤਮੁੱਤੀਰ੍ੱਯ ਲਾਸੇਯਾਨਗਰਸ੍ਯਾਧਃ ਸੁਨ੍ਦਰਨਾਮਕੰ ਖਾਤਮ੍ ਉਪਾਤਿਸ਼਼੍ਠਾਮ|
Ⅸ ਇੱਥੰ ਬਹੁਤਿਥਃ ਕਾਲੋ ਯਾਪਿਤ ਉਪਵਾਸਦਿਨਞ੍ਚਾਤੀਤੰ, ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਨੌਵਰ੍ਤ੍ਮਨਿ ਭਯਙ੍ਕਰੇ ਸਤਿ ਪੌਲੋ ਵਿਨਯੇਨ ਕਥਿਤਵਾਨ੍,
Ⅹ ਹੇ ਮਹੇੱਛਾ ਅਹੰ ਨਿਸ਼੍ਚਯੰ ਜਾਨਾਮਿ ਯਾਤ੍ਰਾਯਾਮਸ੍ਯਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾ ਬਹੂਨਾਮਪਚਯਾਸ਼੍ਚ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ, ਤੇ ਕੇਵਲੰ ਪੋਤਸਾਮਗ੍ਰ੍ਯੋਰਿਤਿ ਨਹਿ, ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਾਣਾਨਾਮਪਿ|
Ⅺ ਤਦਾ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਤਿਃ ਪੌैेਲੋਕ੍ਤਵਾਕ੍ਯਤੋਪਿ ਕਰ੍ਣਧਾਰਸ੍ਯ ਪੋਤਵਣਿਜਸ਼੍ਚ ਵਾਕ੍ਯੰ ਬਹੁਮੰਸ੍ਤ|
Ⅻ ਤਤ੍ ਖਾਤੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੇ ਵਾਸਾਰ੍ਹਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਵਾਚੀਪ੍ਰਤੀਚੋਰ੍ਦਿਸ਼ੋਃ ਕ੍ਰੀਤ੍ਯਾਃ ਫੈਨੀਕਿਯਖਾਤੰ ਯਾਤੁੰ ਯਦਿ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ਤਤ੍ਰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੰ ਯਾਪਯਿਤੁੰ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਵਾਯੁ ਰ੍ਮਨ੍ਦੰ ਵਹਤੀਤਿ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਨਿਜਾਭਿਪ੍ਰਾਯਸ੍ਯ ਸਿੱਧੇਃ ਸੁਯੋਗੋ ਭਵਤੀਤਿ ਬੁੱਧ੍ਵਾ ਪੋਤੰ ਮੋਚਯਿਤ੍ਵਾ ਕ੍ਰੀਤ੍ਯੁਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਤੀਰਸਮੀਪੇਨ ਚਲਿਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਲ੍ਪਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਪਰਮੇਵ ਉਰਕ੍ਲੁਦੋੰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡੋ ਵਾਯੁ ਰ੍ਵਹਨ੍ ਪੋਤੇ(ਅ)ਲਗੀਤ੍
ⅩⅤ ਤਸ੍ਯਾਭਿਮੁਖੰ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਪੋਤਸ੍ਯਾਸ਼ਕ੍ਤਤ੍ਵਾਦ੍ ਵਯੰ ਵਾਯੁਨਾ ਸ੍ਵਯੰ ਨੀਤਾਃ|
ⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਕ੍ਲੌਦੀਨਾਮ੍ਨ ਉਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਕੂਲਸਮੀਪੇਨ ਪੋਤੰ ਗਮਯਿਤ੍ਵਾ ਬਹੁਨਾ ਕਸ਼਼੍ਟੇਨ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦ੍ਰਨਾਵਮ੍ ਅਰਕ੍ਸ਼਼ਾਮ|
ⅩⅦ ਤੇ ਤਾਮਾਰੁਹ੍ਯ ਰੱਜ੍ਚਾ ਪੋਤਸ੍ਯਾਧੋਭਾਗਮ੍ ਅਬਧ੍ਨਨ੍ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਚੇਤ੍ ਪੋਤੋ ਸੈਕਤੇ ਲਗਤੀਤਿ ਭਯਾਦ੍ ਵਾਤਵਸਨਾਨ੍ਯਮੋਚਯਨ੍ ਤਤਃ ਪੋਤੋ ਵਾਯੁਨਾ ਚਾਲਿਤਃ|
ⅩⅧ ਕਿਨ੍ਤੁ ਕ੍ਰਮਸ਼ੋ ਵਾਯੋਃ ਪ੍ਰਬਲਤ੍ਵਾਤ੍ ਪੋਤੋ ਦੋਲਾਯਮਾਨੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਪਰਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਿਵਸੇ ਪੋਤਸ੍ਥਾਨਿ ਕਤਿਪਯਾਨਿ ਦ੍ਰਵ੍ਯਾਣਿ ਤੋਯੇ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ਿਪ੍ਤਾਨਿ|
ⅩⅨ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਦਿਵਸੇ ਵਯੰ ਸ੍ਵਹਸ੍ਤੈਃ ਪੋਤਸੱਜਨਦ੍ਰਵ੍ਯਾਣਿ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ਿਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩ ਤਤੋ ਬਹੁਦਿਨਾਨਿ ਯਾਵਤ੍ ਸੂਰ੍ੱਯਨਕ੍ਸ਼਼ਤ੍ਰਾਦੀਨਿ ਸਮਾੱਛੰਨਾਨਿ ਤਤੋ (ਅ)ਤੀਵ ਵਾਤ੍ਯਾਗਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਾਣਰਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਃ ਕਾਪਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਨਾਤਿਸ਼਼੍ਠਤ੍|
ⅩⅪ ਬਹੁਦਿਨੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੈਰਨਾਹਾਰੇਣ ਯਾਪਿਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਤ੍ ਪੌਲਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਮਹੇੱਛਾਃ ਕ੍ਰੀਤ੍ਯੁਪਦ੍ਵੀਪਾਤ੍ ਪੋਤੰ ਨ ਮੋਚਯਿਤੁਮ੍ ਅਹੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦ੍ ਅਵਦੰ ਤਦ੍ਗ੍ਰਹਣੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਚਿਤਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਤਥਾ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਵਿਪਦ੍ ਏਸ਼਼ੋ(ਅ)ਪਚਯਸ਼੍ਚ ਨਾਘਟਿਸ਼਼੍ਯੇਤਾਮ੍|
ⅩⅫ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਿਨੀਯ ਬ੍ਰਵੀਮ੍ਯਹੰ, ਯੂਯੰ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ੁਭ੍ਯਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਸ੍ਯਾਪਿ ਪ੍ਰਾਣਿਨੋ ਹਾਨਿ ਰ੍ਨ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਕੇਵਲਸ੍ਯ ਪੋਤਸ੍ਯ ਹਾਨਿ ਰ੍ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅩⅢ ਯਤੋ ਯਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਲੋਕੋ(ਅ)ਹੰ ਯਞ੍ਚਾਹੰ ਪਰਿਚਰਾਮਿ ਤਦੀਯ ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਹ੍ਯੋ ਰਾਤ੍ਰੌ ਮਮਾਨ੍ਤਿਕੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਕਥਿਤਵਾਨ੍,
ⅩⅩⅣ ਹੇ ਪੌਲ ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੇ ਤ੍ਵਯੋਪਸ੍ਥਾਤਵ੍ਯੰ; ਤਵੈਤਾਨ੍ ਸਙ੍ਗਿਨੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤੁਭ੍ਯੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅤ ਅਤਏਵ ਹੇ ਮਹੇੱਛਾ ਯੂਯੰ ਸ੍ਥਿਰਮਨਸੋ ਭਵਤ ਮਹ੍ਯੰ ਯਾ ਕਥਾਕਥਿ ਸਾਵਸ਼੍ਯੰ ਘਟਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਮਮੈਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਵਿਦ੍ਯਤੇ,
ⅩⅩⅥ ਕਿਨ੍ਤੁ ਕਸ੍ਯਚਿਦ੍ ਉਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯੋਪਰਿ ਪਤਿਤਵ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿਃ|
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਆਦ੍ਰਿਯਾਸਮੁਦ੍ਰੇ ਪੋਤਸ੍ਤਥੈਵ ਦੋਲਾਯਮਾਨਃ ਸਨ੍ ਇਤਸ੍ਤਤੋ ਗੱਛਨ੍ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਦਿਵਸਸ੍ਯ ਰਾਤ੍ਰੇ ਰ੍ਦ੍ਵਿਤੀਯਪ੍ਰਹਰਸਮਯੇ ਕਸ੍ਯਚਿਤ੍ ਸ੍ਥਲਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮੁਪਤਿਸ਼਼੍ਠਤੀਤਿ ਪੋਤੀਯਲੋਕਾ ਅਨ੍ਵਮਨ੍ਯਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੇ ਜਲੰ ਪਰਿਮਾਯ ਤਤ੍ਰ ਵਿੰਸ਼ਤਿ ਰ੍ਵ੍ਯਾਮਾ ਜਲਾਨੀਤਿ ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਃ| ਕਿਞ੍ਚਿੱਦੂਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪੁਨਰਪਿ ਜਲੰ ਪਰਿਮਿਤਵਨ੍ਤਃ| ਤਤ੍ਰ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ ਵ੍ਯਾਮਾ ਜਲਾਨਿ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ
ⅩⅩⅨ ਚੇਤ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣੇ ਲਗਤੀਤਿ ਭਯਾਤ੍ ਪੋਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਭਾਗਤਸ਼੍ਚਤੁਰੋ ਲਙ੍ਗਰਾਨ੍ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ਿਪ੍ਯ ਦਿਵਾਕਰਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼੍ਯ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸ੍ਥਿਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪੋਤੀਯਲੋਕਾਃ ਪੋਤਾਗ੍ਰਭਾਗੇ ਲਙ੍ਗਰਨਿਕ੍ਸ਼਼ੇਪੰ ਛਲੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਜਲਧੌ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦ੍ਰਨਾਵਮ੍ ਅਵਰੋਹ੍ਯ ਪਲਾਯਿਤੁਮ੍ ਅਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਪੌਲਃ ਸੇਨਾਪਤਯੇ ਸੈਨ੍ਯਗਣਾਯ ਚ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਏਤੇ ਯਦਿ ਪੋਤਮਧ੍ਯੇ ਨ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯੰ|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਸੇਨਾਗਣੋ ਰੱਜੂਨ੍ ਛਿਤ੍ਵਾ ਨਾਵੰ ਜਲੇ ਪਤਿਤੁਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਪ੍ਰਭਾਤਸਮਯੇ ਪੌਲਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ ਭੋਜਨਾਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥ੍ਯ ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍, ਅਦ੍ਯ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਦਿਨਾਨਿ ਯਾਵਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਮਾਨਾ ਅਨਾਹਾਰਾਃ ਕਾਲਮ੍ ਅਯਾਪਯਤ ਕਿਮਪਿ ਨਾਭੁੰਗ੍ਧੰ|
ⅩⅩⅩⅣ ਅਤੋ ਵਿਨਯੇे(ਅ)ਹੰ ਭਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਭੁਜ੍ਯਤਾਂ ਤਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਙ੍ਗਲੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ੍ਯਚਿੱਜਨਸ੍ਯ ਸ਼ਿਰਸਃ ਕੇਸ਼ੈਕੋਪਿ ਨ ਨੰਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅩⅩⅤ ਇਤਿ ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਪੌਲੰ ਪੂਪੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਸ੍ਤੰ ਭੰਕ੍ਤ੍ਵਾ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚ ਸੁਸ੍ਥਿਰਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਖਾਦ੍ਯਾਨਿ ਪਰ੍ਪ੍ਯਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੋਤੇ ਸ਼਼ਟ੍ਸਪ੍ਤਤ੍ਯਧਿਕਸ਼ਤਦ੍ਵਯਲੋਕਾ ਆਸਨ੍|
ⅩⅩⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਭੁਕ੍ਤਵਤ੍ਸੁ ਪੋਤਸ੍ਥਨ੍ ਗੋਧੂਮਾਨ੍ ਜਲਧੌ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ਿਪ੍ਯ ਤੈਃ ਪੋਤਸ੍ਯ ਭਾਰੋ ਲਘੂਕ੍ਰੁʼਤਃ|
ⅩⅩⅩⅨ ਦਿਨੇ ਜਾਤੇ(ਅ)ਪਿ ਸ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਇਤਿ ਤਦਾ ਨ ਪਰ੍ੱਯਚੀਯਤ; ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਰ ਸਮਤਟਮ੍ ਏਕੰ ਖਾਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਯਦਿ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ਵਯੰ ਤਸ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰੰ ਪੋਤੰ ਗਮਯਾਮ ਇਤਿ ਮਤਿੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤੇ ਲਙ੍ਗਰਾਨ੍ ਛਿੱਤ੍ਵਾ ਜਲਧੌ ਤ੍ਯਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅬ ਤਥਾ ਕਰ੍ਣਬਨ੍ਧਨੰ ਮੋਚਯਿਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨੰ ਵਾਤਵਸਨਮ੍ ਉੱਤੋਲ੍ਯ ਤੀਰਸਮੀਪੰ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅬⅠ ਕਿਨ੍ਤੁ ਦ੍ਵਯੋਃ ਸਮੁਦ੍ਰਯੋਃ ਸਙ੍ਗਮਸ੍ਥਾਨੇ ਸੈਕਤੋਪਰਿ ਪੋਤੇ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ਿਪ੍ਤੇ (ਅ)ਗ੍ਰਭਾਗੇ ਬਾਧਿਤੇ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਭਾਗੇ ਪ੍ਰਬਲਤਰਙ੍ਗੋ(ਅ)ਲਗਤ੍ ਤੇਨ ਪੋਤੋ ਭਗ੍ਨਃ|
ⅩⅬⅡ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਨ੍ਦਯਸ਼੍ਚੇਦ੍ ਬਾਹੁਭਿਸ੍ਤਰਨ੍ਤਃ ਪਲਾਯਨ੍ਤੇ ਇਤ੍ਯਾਸ਼ਙ੍ਕਯਾ ਸੇਨਾਗਣਸ੍ਤਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਅਮਨ੍ਤ੍ਰਯਤ੍;
ⅩⅬⅢ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਤਿਃ ਪੌਲੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤੁੰ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਾਨ੍ ਤੱਚੇਸ਼਼੍ਟਾਯਾ ਨਿਵਰ੍ਤ੍ਯ ਇਤ੍ਯਾਦਿਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਯੇ ਬਾਹੁਤਰਣੰ ਜਾਨਨ੍ਤਿ ਤੇ(ਅ)ਗ੍ਰੇ ਪ੍ਰੋੱਲਮ੍ਪ੍ਯ ਸਮੁਦ੍ਰੇ ਪਤਿਤ੍ਵਾ ਬਾਹੁਭਿਸ੍ਤੀਰ੍ੱਤ੍ਵਾ ਕੂਲੰ ਯਾਨ੍ਤੁ|
ⅩⅬⅣ ਅਪਰਮ੍ ਅਵਸ਼ਿਸ਼਼੍ਟਾ ਜਨਾਃ ਕਾਸ਼਼੍ਠੰ ਪੋਤੀਯੰ ਦ੍ਰਵ੍ਯੰ ਵਾ ਯੇਨ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਤੇ ਤਦਵਲਮ੍ਬ੍ਯ ਯਾਨ੍ਤੁ; ਇੱਥੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭੂਮਿੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪ੍ਰਾਣੈ ਰ੍ਜੀਵਿਤਾਃ|