ⅩⅩⅧ
Ⅰ ਇੱਥੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਤ੍ਰਤ੍ਯੋਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਨਾਮ ਮਿਲੀਤੇਤਿ ਤੇ ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅱ ਅਸਭ੍ਯਲੋਕਾ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਨੁਕਮ੍ਪਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਵ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੇਃ ਸ਼ੀਤਾੱਚ ਵਹ੍ਨਿੰ ਪ੍ਰੱਜ੍ਵਾਲ੍ਯਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਤਿਥ੍ਯਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
Ⅲ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪੌਲ ਇਨ੍ਧਨਾਨਿ ਸੰਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯ ਯਦਾ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਅਗ੍ਰੌ ਨਿਰਕ੍ਸ਼਼ਿਪਤ੍, ਤਦਾ ਵਹ੍ਨੇਃ ਪ੍ਰਤਾਪਾਤ੍ ਏਕਃ ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਣਸਰ੍ਪੋ ਨਿਰ੍ਗਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤੇ(ਅ)ਸਭ੍ਯਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ਪਮ੍ ਅਵਲਮ੍ਬਮਾਨੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ ਜਨੋ(ਅ)ਵਸ਼੍ਯੰ ਨਰਹਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਯਤੋ ਯਦ੍ਯਪਿ ਜਲਧੇ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਥਾਪਿ ਪ੍ਰਤਿਫਲਦਾਯਕ ਏਨੰ ਜੀਵਿਤੁੰ ਨ ਦਦਾਤਿ|
Ⅴ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਹਸ੍ਤੰ ਵਿਧੁਨ੍ਵਨ੍ ਤੰ ਸਰ੍ਪਮ੍ ਅਗ੍ਨਿਮਧ੍ਯੇ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ਿਪ੍ਯ ਕਾਮਪਿ ਪੀਡਾਂ ਨਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਤੋ ਵਿਸ਼਼ਜ੍ਵਾਲਯਾ ਏਤਸ੍ਯ ਸ਼ਰੀਰੰ ਸ੍ਫੀਤੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਯਦ੍ਵਾ ਹਠਾਦਯੰ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤੀਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤ੍ਯ ਲੋਕਾ ਬਹੁਕ੍ਸ਼਼ਣਾਨਿ ਯਾਵਤ੍ ਤਦ੍ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਸ੍ਥਿਤਵਨ੍ਤਃ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਾਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਵਿਪਦੋ(ਅ)ਘਟਨਾਤ੍ ਤੇ ਤਦ੍ਵਿਪਰੀਤੰ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਭਾਸ਼਼ਿਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਦੇਵੋ ਭਵੇਤ੍|
Ⅶ ਪੁਬ੍ਲਿਯਨਾਮਾ ਜਨ ਏਕਸ੍ਤਸ੍ਯੋਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯਾਧਿਪਤਿਰਾਸੀਤ੍ ਤਤ੍ਰ ਤਸ੍ਯ ਭੂਮ੍ਯਾਦਿ ਚ ਸ੍ਥਿਤੰ| ਸ ਜਨੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਨਿਜਗ੍ਰੁʼਹੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਸੌਜਨ੍ਯੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯ ਦਿਨਤ੍ਰਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਆਤਿਥ੍ਯਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍|
Ⅷ ਤਦਾ ਤਸ੍ਯ ਪੁਬ੍ਲਿਯਸ੍ਯ ਪਿਤਾ ਜ੍ਵਰਾਤਿਸਾਰੇਣ ਪੀਡ੍ਯਮਾਨਃ ਸਨ੍ ਸ਼ੱਯਾਯਾਮ੍ ਆਸੀਤ੍; ਤਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਗਾਤ੍ਰੇ ਹਸ੍ਤੰ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ ਤੰ ਸ੍ਵਸ੍ਥੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਇੱਥੰ ਭੂਤੇ ਤਦ੍ਵੀਪਨਿਵਾਸਿਨ ਇਤਰੇਪਿ ਰੋਗਿਲੋਕਾ ਆਗਤ੍ਯ ਨਿਰਾਮਯਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਤੀਵ ਸਤ੍ਕਾਰੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਨਸਮਯੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨੀਯਾਨਿ ਨਾਨਦ੍ਰਵ੍ਯਾਣਿ ਦੱਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅺ ਇੱਥੰ ਤਤ੍ਰ ਤ੍ਰਿਸ਼਼ੁ ਮਾਸੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਯਸ੍ਯ ਚਿਹ੍ਨੰ ਦਿਯਸ੍ਕੂਰੀ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਏਕਃ ਸਿਕਨ੍ਦਰੀਯਨਗਰਸ੍ਯ ਪੋਤਃ ਸ਼ੀਤਕਾਲੰ ਯਾਪਯਨ੍ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਉਪਦ੍ਵੀਪੇ (ਅ)ਤਿਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਮੇਵ ਪੋਤੰ ਵਯਮ੍ ਆਰੁਹ੍ਯ ਯਾਤ੍ਰਾਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|
Ⅻ ਤਤਃ ਪ੍ਰਥਮਤਃ ਸੁਰਾਕੂਸਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ੍ਰ ਤ੍ਰੀਣਿ ਦਿਨਾਨਿ ਸ੍ਥਿਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਰੀਗਿਯਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਿਤਾਃ ਦਿਨੈਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਵਯੌ ਸਾਨੁਕੂਲ੍ਯੇ ਸਤਿ ਪਰਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਿਵਸੇ ਪਤਿਯਲੀਨਗਰਮ੍ ਉਪਾਤਿਸ਼਼੍ਠਾਮ|
ⅩⅣ ਤਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਤਤ੍ਰਤ੍ਯੰ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇ ਸ੍ਵੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਪ੍ਤ ਦਿਨਾਨਿ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤੁਮ੍ ਅਯਤਨ੍ਤ, ਇੱਥੰ ਵਯੰ ਰੋਮਾਨਗਰਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗੱਛਾਮ|
ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਰਤ੍ਯਾਃ ਭ੍ਰਾਤਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਗਮਨਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਆੱਪਿਯਫਰੰ ਤ੍ਰਿਸ਼਼੍ਟਾਵਰ੍ਣੀਞ੍ਚ ਯਾਵਦ੍ ਅਗ੍ਰੇਸਰਾਃ ਸਨ੍ਤੋਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਗਮਨ੍; ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ਪੌਲ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਨ੍ ਆਸ਼੍ਵਾਸਮ੍ ਆਪ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਰੋਮਾਨਗਰੰ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਤਿਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਬਨ੍ਦੀਨ੍ ਪ੍ਰਧਾਨਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸਮੀਪੇ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪੌਲਾਯ ਸ੍ਵਰਕ੍ਸ਼਼ਕਪਦਾਤਿਨਾ ਸਹ ਪ੍ਰੁʼਥਗ੍ ਵਸ੍ਤੁਮ੍ ਅਨੁਮਤਿੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦ ਦਿਨਤ੍ਰਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੌਲਸ੍ਤੱਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨ੍ ਪ੍ਰਧਾਨਯਿਹੂਦਿਨ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਮੁਪਸ੍ਥਿਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ ਨਿਜਲੋਕਾਨਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਵਾ ਰੀਤੇ ਰ੍ਵਿਪਰੀਤੰ ਕਿਞ੍ਚਨ ਕਰ੍ੰਮਾਹੰ ਨਾਕਰਵੰ ਤਥਾਪਿ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮਨਿਵਾਸਿਨੋ ਲੋਕਾ ਮਾਂ ਬਨ੍ਦਿੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਰੋਮਿਲੋਕਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅧ ਰੋਮਿਲੋਕਾ ਵਿਚਾਰ੍ੱਯ ਮਮ ਪ੍ਰਾਣਹਨਨਾਰ੍ਹੰ ਕਿਮਪਿ ਕਾਰਣੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਮਾਂ ਮੋਚਯਿਤੁਮ੍ ਐੱਛਨ੍;
ⅩⅨ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਿਹੂਦਿਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਆਪੱਤ੍ਯਾ ਮਯਾ ਕੈਸਰਰਾਜਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਵਿਚਾਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਾ ਜਾਤਾ ਨੋਚੇਤ੍ ਨਿਜਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਮਮ ਕੋਪ੍ਯਭਿਯੋਗੋ ਨਾਸ੍ਤਿ|
ⅩⅩ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਸੰਲਪਿਤੁਞ੍ਚਾਹੂਯਮ੍ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲ੍ਵਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਹੇਤੋਹਮ੍ ਏਤੇਨ ਸ਼ੁਙ੍ਖਲੇਨ ਬੱਧੋ(ਅ)ਭਵਮ੍|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਤੇ ਤਮ੍ ਅਵਾਦਿਸ਼਼ੁਃ, ਯਿਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਵਯੰ ਤ੍ਵਾਮਧਿ ਕਿਮਪਿ ਪਤ੍ਰੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਯੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ ਸਮਾਯਾਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋਪਿ ਤਵ ਕਾਮਪਿ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਨਾਵਦਤ੍ ਅਭਦ੍ਰਮਪਿ ਨਾਕਥਯੱਚ|
ⅩⅫ ਤਵ ਮਤੰ ਕਿਮਿਤਿ ਵਯੰ ਤ੍ਵੱਤਃ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮਿੱਛਾਮਃ| ਯਦ੍ ਇਦੰ ਨਵੀਨੰ ਮਤਮੁੱਥਿਤੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਨਿਕਟੇ ਨਿਨ੍ਦਿਤੰ ਜਾਤਮ ਇਤਿ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩⅢ ਤੈਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਿਨੇ ਨਿਰੂਪਿਤੇ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਿਨੇ ਬਹਵ ਏਕਤ੍ਰ ਮਿਲਿਤ੍ਵਾ ਪੌਲਸ੍ਯ ਵਾਸਗ੍ਰੁʼਹਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲ ਆ ਪ੍ਰਾਤਃਕਾਲਾਤ੍ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਕਾਲੰ ਯਾਵਨ੍ ਮੂਸਾਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਗ੍ਰਨ੍ਥਾਦ੍ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨਾਂ ਗ੍ਰਨ੍ਥੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਥਾਮ੍ ਉੱਥਾਪ੍ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਯੇ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਤ੍ਵਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼੱਤਿੰ ਜਨਯਿਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਕੇਚਿੱਤੁ ਤਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਯਨ੍ ਕੇਚਿੱਤੁ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਯਨ੍;
ⅩⅩⅤ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਨੈਕ੍ਯਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚਲਿਤਵਨ੍ਤਃ; ਤਥਾਪਿ ਪੌਲ ਏਤਾਂ ਕਥਾਮੇਕਾਂ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਪਵਿਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ ਯਿਸ਼ਯਿਯਸ੍ਯ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਕ੍ਤੁ ਰ੍ਵਦਨਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਿਤ੍ਰੁʼਪੁਰੁਸ਼਼ੇਭ੍ਯ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਭਦ੍ਰੰ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ,
ⅩⅩⅥ "ਉਪਗਤ੍ਯ ਜਨਾਨੇਤਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਭਾਸ਼਼ਸ੍ਵ ਵਚਸ੍ਤ੍ਵਿਦੰ| ਕਰ੍ਣੈਃ ਸ਼੍ਰੋਸ਼਼੍ਯਥ ਯੂਯੰ ਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਨ ਭੋਤ੍ਸ੍ਯਥ| ਨੇਤ੍ਰੈ ਰ੍ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼਼੍ਯਥ ਯੂਯਞ੍ਚ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਯੂਯੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅩⅦ ਤੇ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾ ਯਥਾ ਨੇਤ੍ਰੈਃ ਪਰਿਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਨੈਵ ਹਿ| ਕਰ੍ਣੈਃ ਰ੍ਯਥਾ ਨ ਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ਤਿ ਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤੇ ਨ ਚ ਮਾਨਸੈਃ| ਵ੍ਯਾਵਰ੍ੱਤਯਤ੍ਸੁ ਚਿੱਤਾਨਿ ਕਾਲੇ ਕੁਤ੍ਰਾਪਿ ਤੇਸ਼਼ੁ ਵੈ| ਮੱਤਸ੍ਤੇ ਮਨੁਜਾਃ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾ ਯਥਾ ਨੈਵ ਭਵਨ੍ਤਿ ਚ| ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਾਣਾਂ ਸਨ੍ਤਿ ਸ੍ਥੂਲਾ ਹਿ ਬੁੱਧਯਃ| ਬਧਿਰੀਭੂਤਕਰ੍ਣਾਸ਼੍ਚ ਜਾਤਾਸ਼੍ਚ ਮੁਦ੍ਰਿਤਾ ਦ੍ਰੁʼਸ਼ਃ||
ⅩⅩⅧ ਅਤ ਈਸ਼੍ਵਰਾਦ੍ ਯਤ੍ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣੰ ਤਸ੍ਯ ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਭਿੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਿਤਾ ਤਏਵ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹੀਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੀਤਿ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਤ|
ⅩⅩⅨ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਕਥਿਤਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਯਿਹੂਦਿਨਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਬਹੁਵਿਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩ ਇੱਥੰ ਪੌਲਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੰ ਵਤ੍ਸਰਦ੍ਵਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਭਾਟਕੀਯੇ ਵਾਸਗ੍ਰੁʼਹੇ ਵਸਨ੍ ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸੰਨਿਧਿਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤਿ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨੇਵ ਪਰਿਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍,
ⅩⅩⅪ ਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨਮ੍ ਅਤਿਸ਼ਯਨਿਃਕ੍ਸ਼਼ੋਭਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਰਾਜਤ੍ਵਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ ਪ੍ਰਭੌ ਯੀਸ਼ੌ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਕਥਾਃ ਸਮੁਪਾਦਿਸ਼ਤ੍| ਇਤਿ||