Ⅰ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਯਾਮਵੇਲਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਯਾਃ ਸਮਯੇ ਪਿਤਰਯੋਹਨੌ ਸਮ੍ਭੂਯ ਮਨ੍ਦਿਰੰ ਗੱਛਤਃ|
Ⅱ ਤਸ੍ਮਿੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਮਨ੍ਦਿਰਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਭਿਕ੍ਸ਼਼ਾਰਣਾਰ੍ਥੰ ਯੰ ਜਨ੍ਮਖਞ੍ਜਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਲੋਕਾ ਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਯ ਸੁਨ੍ਦਰਨਾਮ੍ਨਿ ਦ੍ਵਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਮ੍ ਅਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਤੰ ਵਹਨ੍ਤਸ੍ਤਦ੍ਵਾਰੰ ਆਨਯਨ੍|
Ⅲ ਤਦਾ ਪਿਤਰਯੋਹਨੌ ਮਨ੍ਤਿਰੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼਼੍ਟੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤੌ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਸ ਖਞ੍ਜਸ੍ਤੌ ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍ ਭਿਕ੍ਸ਼਼ਿਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੋਹਨਾ ਸਹਿਤਃ ਪਿਤਰਸ੍ਤਮ੍ ਅਨਨ੍ਯਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਯਾ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼਼੍ਯ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਿੰ ਕੁਰੁ|
Ⅴ ਤਤਃ ਸ ਕਿਞ੍ਚਿਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਾਸ਼ਯਾ ਤੌ ਪ੍ਰਤਿ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਿੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਦਾ ਪਿਤਰੋ ਗਦਿਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਨਿਕਟੇ ਸ੍ਵਰ੍ਣਰੂਪ੍ਯਾਦਿ ਕਿਮਪਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਦਾਸ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਦਦਾਮਿ ਨਾਸਰਤੀਯਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਤ੍ਵਮੁੱਥਾਯ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਰੁ|
Ⅶ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤਸ੍ਯ ਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਕਰੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਮ੍ ਉਦਤੋਲਯਤ੍; ਤੇਨ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯ ਪਾਦਗੁਲ੍ਫਯੋਃ ਸਬਲਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ ਉੱਲਮ੍ਫ੍ਯ ਪ੍ਰੋੱਥਾਯ ਗਮਨਾਗਮਨੇ (ਅ)ਕਰੋਤ੍|
Ⅷ ਤਤੋ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਉੱਲਮ੍ਫਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਨ੍ ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਨ੍ਦਿਰੰ ਪ੍ਰਾਵਿਸ਼ਤ੍|
Ⅸ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਨ੍ਤਞ੍ਚ ਵਿਲੋਕ੍ਯ
Ⅹ ਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਯ ਸੁਨ੍ਦਰੇ ਦ੍ਵਾਰੇ ਯ ਉਪਵਿਸ਼੍ਯ ਭਿਕ੍ਸ਼਼ਿਤਵਾਨ੍ ਸਏਵਾਯਮ੍ ਇਤਿ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਤੰ ਪ੍ਰਤਿ ਤਯਾ ਘਟਨਯਾ ਚਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤਾ ਵਿਸ੍ਮਯਾਪੰਨਾਸ਼੍ਚਾਭਵਨ੍|
Ⅺ ਯਃ ਖਞ੍ਜਃ ਸ੍ਵਸ੍ਥੋਭਵਤ੍ ਤੇਨ ਪਿਤਰਯੋਹਨੋਃ ਕਰਯੋਰ੍ਧ੍ਟਤਯੋਃ ਸਤੋਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਸੰਨਿਧਿਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍|
Ⅻ ਤਦ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਪਿਤਰਸ੍ਤੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਕੁਤੋ (ਅ)ਨੇਨਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮਨ੍ਯਧ੍ਵੇ? ਆਵਾਂ ਨਿਜਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਯਦ੍ਵਾ ਨਿਜਪੁਣ੍ਯੇਨ ਖਞ੍ਜਮਨੁਸ਼਼੍ਯਮੇਨੰ ਗਮਿਤਵਨ੍ਤਾਵਿਤਿ ਚਿਨ੍ਤਯਿਤ੍ਵਾ ਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਤੋ(ਅ)ਨਨ੍ਯਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਿੰ ਕੁਰੁਥ?
ⅩⅢ ਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯੂਯੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ ਤਤੋ ਯੰ ਪੀਲਾਤੋ ਮੋਚਯਿਤੁਮ੍ ਏैੱਛਤ੍ ਤਥਾਪਿ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਨਾਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਇਸ੍ਹਾਕੋ ਯਾਕੂਬਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਹਿਮਾਨੰ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਯਤ੍|
ⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਤੰ ਪਵਿਤ੍ਰੰ ਧਾਰ੍ੰਮਿਕੰ ਪੁਮਾਂਸੰ ਨਾਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਹਤ੍ਯਾਕਾਰਿਣਮੇਕੰ ਸ੍ਵੇਭ੍ਯੋ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਯਾਚਧ੍ਵੰ|
ⅩⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੰ ਜੀਵਨਸ੍ਯਾਧਿਪਤਿਮ੍ ਅਹਤ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤਮ੍ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਤ ਤਤ੍ਰ ਵਯੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਿਣ ਆਸ੍ਮਹੇ|
ⅩⅥ ਇਮੰ ਯੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਯੂਯੰ ਪਸ਼੍ਯਥ ਪਰਿਚਿਨੁਥ ਚ ਸ ਤਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਿ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਕਰਣਾਤ੍ ਚਲਨਸ਼ਕ੍ਤਿੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਃ ਸ ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ ਸ੍ਵਸ੍ਥਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍|
ⅩⅦ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰੋ ਯੂਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਧਿਪਤਯਸ਼੍ਚ ਅਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਕਰ੍ੰਮਾਣ੍ਯੇਤਾਨਿ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤ ਇਦਾਨੀਂ ਮਮੈਸ਼਼ ਬੋਧੋ ਜਾਯਤੇ|
ⅩⅧ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਦੁਃਖਭੋਗੇ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨਾਂ ਮੁਖੇਭ੍ਯੋ ਯਾਂ ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਮਕਥਯਤ੍ ਤਾਃ ਕਥਾ ਇੱਥੰ ਸਿੱਧਾ ਅਕਰੋਤ੍|
ⅩⅨ ਅਤਃ ਸ੍ਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਮੋਚਨਾਰ੍ਥੰ ਖੇਦੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਮਨਾਂਸਿ ਪਰਿਵਰ੍ੱਤਯਧ੍ਵੰ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇਃ ਸਮਯ ਉਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਤਿ;
ⅩⅩ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲਮ੍ ਆਰਭ੍ਯ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤੋ ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅪ ਕਿਨ੍ਤੁ ਜਗਤਃ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਿਮਾਰਭ੍ਯ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਨਿਜਪਵਿਤ੍ਰਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਗਣੋਨ ਯਥਾ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕਾਰ੍ੱਯਾਣਾਂ ਸਿੱਧਿਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਤੇਨ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਵਾਸਃ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਃ|
ⅩⅫ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਮਧ੍ਯਾਤ੍ ਮਤ੍ਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਕ੍ਤਾਰਮ੍ ਉਤ੍ਪਾਦਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਤਤਃ ਸ ਯਤ੍ ਕਿਞ੍ਚਿਤ੍ ਕਥਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਤਤ੍ਰ ਯੂਯੰ ਮਨਾਂਸਿ ਨਿਧੱਧ੍ਵੰ|
ⅩⅩⅢ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਸ੍ਯ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨਃ ਕਥਾਂ ਨ ਗ੍ਰਹੀਸ਼਼੍ਯਤਿ ਸ ਨਿਜਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯਾਦ੍ ਉੱਛੇਤ੍ਸ੍ਯਤੇ," ਇਮਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੇਭ੍ਯਃ ਕੇਵਲੋ ਮੂਸਾਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਇਤਿ ਨਹਿ,
ⅩⅩⅣ ਸ਼ਿਮੂਯੇਲ੍ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨਮ੍ ਆਰਭ੍ਯ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਸਮਯਸ੍ਯੈਤਸ੍ਯ ਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍|
ⅩⅩⅤ ਯੂਯਮਪਿ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨਾਂ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ, "ਤਵ ਵੰਸ਼ੋਦ੍ਭਵਪੁੰਸਾ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਾ ਲੋਕਾ ਆਸ਼ਿਸ਼਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ", ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੇ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਥਯਿਤ੍ਵਾ ਈਸ਼੍ਵਰੋਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੰ ਨਿਯਮੰ ਸ੍ਥਿਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਨਿਯਮਸ੍ਯਾਧਿਕਾਰਿਣੋਪਿ ਯੂਯੰ ਭਵਥ|
ⅩⅩⅥ ਅਤ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਨਿਜਪੁਤ੍ਰੰ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਉੱਥਾਪ੍ਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸ੍ਵਸ੍ਵਪਾਪਾਤ੍ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤ੍ਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਆਸ਼ਿਸ਼਼ੰ ਦਾਤੁੰ ਪ੍ਰਥਮਤਸ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨਿਕਟੰ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਿਤਵਾਨ੍|