Ⅰ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਮਯੇ ਪਿਤਰਯੋਹਨੌ ਲੋਕਾਨ੍ ਉਪਦਿਸ਼ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਮਯੇ ਯਾਜਕਾ ਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਯ ਸੇਨਾਪਤਯਃ ਸਿਦੂਕੀਗਣਸ਼੍ਚ
Ⅱ ਤਯੋਰ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਕਰਣੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯੋੱਥਾਨਮ੍ ਉਪਲਕ੍ਸ਼਼੍ਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਾਨਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵੇ ਚ ਵ੍ਯਗ੍ਰਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਾਵੁਪਾਗਮਨ੍|
Ⅲ ਤੌ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਦਿਨਾਵਸਾਨਕਾਰਣਾਤ੍ ਪਰਦਿਨਪਰ੍ੱਯਨਨ੍ਤੰ ਰੁੱਧ੍ਵਾ ਸ੍ਥਾਪਿਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳ ਤਥਾਪਿ ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਯੋਰੁਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਪਞ੍ਚਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਜਨਾ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍|
Ⅴ ਪਰੇ(ਅ)ਹਨਿ ਅਧਿਪਤਯਃ ਪ੍ਰਾਚੀਨਾ ਅਧ੍ਯਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਹਾਨਨਨਾਮਾ ਮਹਾਯਾਜਕਃ
Ⅵ ਕਿਯਫਾ ਯੋਹਨ੍ ਸਿਕਨ੍ਦਰ ਇਤ੍ਯਾਦਯੋ ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਤਯਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਮਿਲਿਤਾਃ|
Ⅶ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤੌ ਮਧ੍ਯੇ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ੍ਵਾਪ੍ਰੁʼੱਛਨ੍ ਯੁਵਾਂ ਕਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਯਾ ਵਾ ਕੇਨ ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਰ੍ੰਮਾਣ੍ਯੇਤਾਨਿ ਕੁਰੁਥਃ?
Ⅷ ਤਦਾ ਪਿਤਰਃ ਪਵਿਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਤ੍, ਹੇ ਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਧਿਪਤਿਗਣ ਹੇ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਪ੍ਰਾਚੀਨਾਃ,
Ⅸ ਏਤਸ੍ਯ ਦੁਰ੍ੱਬਲਮਾਨੁਸ਼਼ਸ੍ਯ ਹਿਤੰ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਕ੍ਰਿਯਤ, ਅਰ੍ਥਾਤ੍, ਸ ਯੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਸ੍ਵਸ੍ਥੋਭਵਤ੍ ਤੱਚੇਦ੍ ਅਦ੍ਯਾਵਾਂ ਪ੍ਰੁʼੱਛਥ,
Ⅹ ਤਰ੍ਹਿ ਸਰ੍ੱਵ ਇਸ੍ਰਾਯੇेਲੀਯਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਤ ਨਾਸਰਤੀਯੋ ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਃ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰਵਿਧ੍ਯਤ ਯਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਵਰੇਣ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਪਿਤਃ, ਤਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਜਨੋਯੰ ਸ੍ਵਸ੍ਥਃ ਸਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਮੁਖੇ ਪ੍ਰੋੱਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ|
Ⅺ ਨਿਚੇਤ੍ਰੁʼਭਿ ਰ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰਯੰ ਯਃ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰੋ(ਅ)ਵਜ੍ਞਾਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਸ ਪ੍ਰਧਾਨਕੋਣਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅻ ਤਦ੍ਭਿੰਨਾਦਪਰਾਤ੍ ਕਸ੍ਮਾਦਪਿ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣੰ ਭਵਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ, ਯੇਨ ਤ੍ਰਾਣੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੇਤ ਭੂਮਣ੍ਡਲਸ੍ਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਕਿਮਪਿ ਨਾਮ ਨਾਸ੍ਤਿ|
ⅩⅢ ਤਦਾ ਪਿਤਰਯੋਹਨੋਰੇਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ੇਭਤਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਾਵਵਿਦ੍ਵਾਂਸੌ ਨੀਚਲੋਕਾਵਿਤਿ ਬੁੱਧ੍ਵਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਮਨ੍ਯਨ੍ਤ ਤੌ ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਙ੍ਗਿਨੌ ਜਾਤਾਵਿਤਿ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍|
ⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤੰ ਸ੍ਵਸ੍ਥਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤੇ ਕਾਮਪ੍ਯਪਰਾਮ੍ ਆਪੱਤਿੰ ਕਰ੍ੱਤੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਨ੍|
ⅩⅤ ਤਦਾ ਤੇ ਸਭਾਤਃ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਤਾਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਸ੍ਵਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਇਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਮਕੁਰ੍ੱਵਨ੍
ⅩⅥ ਤੌ ਮਾਨਵੌ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿੰ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ? ਤਾਵੇਕੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤੌ ਤਦ੍ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਿਵਾਸਿਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਤ ਤੱਚ ਵਯਮਪਹ੍ਨੋਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ|
ⅩⅦ ਕਿਨ੍ਤੁ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯਮ੍ ਏਤਦ੍ ਯਥਾ ਨ ਵ੍ਯਾਪ੍ਨੋਤਿ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੌ ਭਯੰ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼੍ਯ ਤੇਨ ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਮਪਿ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯੰ ਨੋਪਦਿਸ਼ਤਮ੍ ਇਤਿ ਦ੍ਰੁʼਢੰ ਨਿਸ਼਼ੇਧਾਮਃ|
ⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਵਾਹੂਯ ਏਤਦਾਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ ਇਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਦਾਪਿ ਕਾਮਪਿ ਕਥਾਂ ਮਾ ਕਥਯਤੰ ਕਿਮਪਿ ਨੋਪਦਿਸ਼ਞ੍ਚ|
ⅩⅨ ਤਤਃ ਪਿਤਰਯੋਹਨੌ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਹਣੰ ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗ੍ਰਹਣਮ੍ ਏਤਯੋ ਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਗੋਚਰੇ ਕਿੰ ਵਿਹਿਤੰ? ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਯ ਵਿਵੇਚਨਾਂ ਕੁਰੁਤ|
ⅩⅩ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਾਮ ਯਦਸ਼੍ਰੁʼਣੁਮ ਚ ਤੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਯਿਸ਼਼੍ਯਾਮ ਏਤਤ੍ ਕਦਾਪਿ ਭਵਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ|
ⅩⅪ ਯਦਘਟਤ ਤਦ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਗੁਣਾਨ੍ ਅਨ੍ਵਵਦਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਲੋਕਭਯਾਤ੍ ਤੌ ਦਣ੍ਡਯਿਤੁੰ ਕਮਪ੍ਯੁਪਾਯੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤੇ ਪੁਨਰਪਿ ਤਰ੍ਜਯਿਤ੍ਵਾ ਤਾਵਤ੍ਯਜਨ੍|
ⅩⅫ ਯਸ੍ਯ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸ੍ਯੈਤਤ੍ ਸ੍ਵਾਸ੍ਥ੍ਯਕਰਣਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮਾਕ੍ਰਿਯਤ ਤਸ੍ਯ ਵਯਸ਼੍ਚਤ੍ਵਾਰਿੰਸ਼ਦ੍ਵਤ੍ਸਰਾ ਵ੍ਯਤੀਤਾਃ|
ⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੌ ਵਿਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੌ ਸਨ੍ਤੌ ਸ੍ਵਸਙ੍ਗਿਨਾਂ ਸੰਨਿਧਿੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕੈਃ ਪ੍ਰਾਚੀਨਲੋਕੈਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਥਾ ਜ੍ਞਾਪਿਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅩⅣ ਤੱਛ੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਚਿੱਤੀਭੂਯ ਈਸ਼੍ਵਰਮੁੱਦਿਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰੋੱਚੈਰੇਤਤ੍ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਗਗਣਪ੍ਰੁʼਥਿਵੀਪਯੋਧੀਨਾਂ ਤੇਸ਼਼ੁ ਚ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ੍ਰਸ਼਼੍ਟੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤ੍ਵੰ|
ⅩⅩⅤ ਤ੍ਵੰ ਨਿਜਸੇਵਕੇਨ ਦਾਯੂਦਾ ਵਾਕ੍ਯਮਿਦਮ੍ ਉਵਚਿਥ, ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਾ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਿ ਕਲਹੰ ਕੁਤਃ| ਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਕਿਮਰ੍ਥੰ ਵਾ ਚਿਨ੍ਤਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਿ ਨਿਸ਼਼੍ਫਲਾਂ|
ⅩⅩⅥ ਪਰਮੇਸ਼ਸ੍ਯ ਤੇਨੈਵਾਭਿਸ਼਼ਿਕ੍ਤਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯ ਚ| ਵਿਰੁੱਧਮਭਿਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਿ ਪ੍ਰੁʼਥਿਵ੍ਯਾਃ ਪਤਯਃ ਕੁਤਃ||
ⅩⅩⅦ ਫਲਤਸ੍ਤਵ ਹਸ੍ਤੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਯਾ ਚ ਪੂਰ੍ੱਵ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਸ੍ਥਿਰੀਕ੍ਰੁʼਤੰ ਤਦ੍ ਯਥਾ ਸਿੱਧੰ ਭਵਤਿ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤ੍ਵੰ ਯਮ੍ ਅਥਿਸ਼਼ਿਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਪਵਿਤ੍ਰੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਤਿਕੂਲ੍ਯੇਨ ਹੇਰੋਦ੍ ਪਨ੍ਤੀਯਪੀਲਾਤੋ
ⅩⅩⅧ (ਅ)ਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਇਸ੍ਰਾਯੇੱਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵ ਏਤੇ ਸਭਾਯਾਮ੍ ਅਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍|
ⅩⅩⅨ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਅਧੁਨਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਤਰ੍ਜਨੰ ਗਰ੍ਜਨਞ੍ਚ ਸ਼੍ਰੁʼਣੁ;
ⅩⅩⅩ ਤਥਾ ਸ੍ਵਾਸ੍ਥ੍ਯਕਰਣਕਰ੍ੰਮਣਾ ਤਵ ਬਾਹੁਬਲਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੂਰ੍ੱਵਕੰ ਤਵ ਸੇਵਕਾਨ੍ ਨਿਰ੍ਭਯੇਨ ਤਵ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਿਤੁੰ ਤਵ ਪਵਿਤ੍ਰਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਣ੍ਯਸਮ੍ਭਵਾਨਿ ਚ ਕਰ੍ੰਮਾਣਿ ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚਾਜ੍ਞਾਪਯ|
ⅩⅩⅪ ਇੱਥੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਯਾ ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਤੇ ਸਭਾਯਾਮ੍ ਆਸਨ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪ੍ਰਾਕਮ੍ਪਤ; ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਵਿਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਥਾਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ੋਭੇਣ ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਕਾਰਿਲੋਕਸਮੂਹਾ ਏਕਮਨਸ ਏਕਚਿੱਤੀਭੂਯ ਸ੍ਥਿਤਾਃ| ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਪਿ ਨਿਜਸਮ੍ਪੱਤਿੰ ਸ੍ਵੀਯਾਂ ਨਾਜਾਨਨ੍ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਸਮ੍ਪੱਤ੍ਯਃ ਸਾਧਾਰਣ੍ਯੇਨ ਸ੍ਥਿਤਾਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਨ੍ਯੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੂਰ੍ੱਵਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੋਰੁੱਥਾਨੇ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਮ੍ ਅਦਦੁਃ, ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਮਹਾਨੁਗ੍ਰਹੋ(ਅ)ਭਵੱਚ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਕਸ੍ਯਾਪਿ ਦ੍ਰਵ੍ਯਨ੍ਯੂਨਤਾ ਨਾਭਵਦ੍ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗ੍ਰੁʼਹਭੂਮ੍ਯਾਦ੍ਯਾ ਯਾਃ ਸਮ੍ਪੱਤਯ ਆਸਨ੍ ਤਾ ਵਿਕ੍ਰੀਯ
ⅩⅩⅩⅤ ਤਨ੍ਮੂਲ੍ਯਮਾਨੀਯ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਨਾਂ ਚਰਣੇਸ਼਼ੁ ਤੈਃ ਸ੍ਥਾਪਿਤੰ; ਤਤਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕਸ਼ਃ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਨੁਸਾਰੇਣ ਦੱਤਮਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਕੁਪ੍ਰੋਪਦ੍ਵੀਪੀਯੋ ਯੋਸਿਨਾਮਕੋ ਲੇਵਿਵੰਸ਼ਜਾਤ ਏਕੋ ਜਨੋ ਭੂਮ੍ਯਧਿਕਾਰੀ, ਯੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਦਾਯਕ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸਮਾਹੂਯਨ੍,
ⅩⅩⅩⅦ ਸ ਜਨੋ ਨਿਜਭੂਮਿੰ ਵਿਕ੍ਰੀਯ ਤਨ੍ਮੂਲ੍ਯਮਾਨੀਯ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਨਾਂ ਚਰਣੇਸ਼਼ੁ ਸ੍ਥਾਪਿਤਵਾਨ੍|