੨ ਥਿਸ਼਼ਲਨੀਕਿਨਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਪੌਲਃ ਸਿਲ੍ਵਾਨਸ੍ਤੀਮਥਿਯਸ਼੍ਚੇਤਿਨਾਮਾਨੋ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਦੀਯਤਾਤਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਪ੍ਰਭੁੰ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਞ੍ਚਾਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਥਿਸ਼਼ਲਨੀਕਿਨਾਂ ਸਮਿਤਿੰ ਪ੍ਰਤਿ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਾਮਃ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸ੍ਵਨੁਗ੍ਰਹੰ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਞ੍ਚ ਕ੍ਰਿਯਾਸ੍ਤਾਂ|
Ⅲ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਯਥਾਯੋਗ੍ਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਧਨ੍ਯਵਾਦੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਭਿਃ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਃ, ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ ਉੱਤਰੋੱਤਰੰ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਏਕੈਕਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਬਹੁਫਲੰ ਭਵਤਿ|
Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਾਵਨ੍ਤ ਉਪਦ੍ਰਵਕ੍ਲੇਸ਼ਾਃ ਸਹ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ੁ ਯਦ੍ ਧੇैਰ੍ੱਯੰ ਯਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤੇ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਸਮਿਤਿਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਸ਼੍ਲਾਘਾਮਹੇ|
Ⅴ ਤੱਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਨ੍ਯਾਯਵਿਚਾਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਭਵਤਿ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਦੁਃਖੰ ਸਹਧ੍ਵੰ ਤਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰੀਯਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਯੋਗ੍ਯਾ ਭਵਥ|
Ⅵ ਯਤਃ ਸ੍ਵਕੀਯਸ੍ਵਰ੍ਗਦੂਤਾਨਾਂ ਬਲੈਃ ਸਹਿਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੋਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦ੍ ਆਗਮਨਕਾਲੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਕੇਭ੍ਯਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ੇਨ ਫਲਦਾਨੰ ਸਾਰ੍ੱਧਮਸ੍ਮਾਭਿਸ਼੍ਚ
Ⅶ ਕ੍ਲਿਸ਼੍ਯਮਾਨੇਭ੍ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਾਨਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਨ੍ਯਾੱਯੰ ਭੋਤ੍ਸ੍ਯਤੇ;
Ⅷ ਤਦਾਨੀਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਨਭਿਜ੍ਞੇਭ੍ਯੋ (ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦਾਗ੍ਰਾਹਕੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਜਾਜ੍ਵਲ੍ਯਮਾਨੇਨ ਵਹ੍ਨਿਨਾ ਸਮੁਚਿਤੰ ਫਲੰ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਦਾਸ੍ਯਤੇ;
Ⅸ ਤੇ ਚ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਵਦਨਾਤ੍ ਪਰਾਕ੍ਰਮਯੁਕ੍ਤਵਿਭਵਾੱਚ ਸਦਾਤਨਵਿਨਾਸ਼ਰੂਪੰ ਦਣ੍ਡੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਨ੍ਤੇ,
Ⅹ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਿਨੇ ਸ੍ਵਕੀਯਪਵਿਤ੍ਰਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਵਿਰਾਜਿਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਪਰਾਂਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਲੋਕਾਨ੍ ਵਿਸ੍ਮਾਪਯਿਤੁਞ੍ਚ ਸ ਆਗਮਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੋ(ਅ)ਕਾਰਿ|
Ⅺ ਅਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਸ੍ਯਾਹ੍ਵਾਨਸ੍ਯ ਯੋਗ੍ਯਾਨ੍ ਕਰੋਤੁ ਸੌਜਨ੍ਯਸ੍ਯ ਸ਼ੁਭਫਲੰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਯ ਗੁਣਞ੍ਚ ਪਰਾਕ੍ਰਮੇਣ ਸਾਧਯਤ੍ਵਿਤਿ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸ੍ਮਾਭਿਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਨਿਮਿੱਤੰ ਕ੍ਰਿਯਤੇ,
Ⅻ ਯਤਸ੍ਤਥਾ ਸਤ੍ਯਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਚਾਨੁਗ੍ਰਹਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨੋ ਗੌਰਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਪਿ ਗੌਰਵੰ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|