Ⅰ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਗਮਨੰ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਸ੍ਥਿਤਿਞ੍ਚਾਧਿ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਇਦੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਾਮਹੇे,
Ⅱ ਪ੍ਰਭੇਸ੍ਤਦ੍ ਦਿਨੰ ਪ੍ਰਾਯੇਣੋਪਸ੍ਥਿਤਮ੍ ਇਤਿ ਯਦਿ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਵਾਚਾ ਵਾ ਪਤ੍ਰੇਣ ਵਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਦੇਸ਼ੰ ਕਲ੍ਪਯਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਗਦਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਯੂਯੰ ਤੇਨ ਚਞ੍ਚਲਮਨਸ ਉਦ੍ਵਿਗ੍ਨਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵਤ|
Ⅲ ਕੇਨਾਪਿ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਕੋ(ਅ)ਪਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਵਞ੍ਚਯਤੁ ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦਿਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਧਰ੍ੰਮਲੋਪੇਨੋਪਸ੍ਯਾਤਵ੍ਯੰ,
Ⅳ ਯਸ਼੍ਚ ਜਨੋ ਵਿਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੇਵਾਤ੍ ਪੂਜਨੀਯਵਸ੍ਤੁਸ਼੍ਚੋੰਨੰਸ੍ਯਤੇ ਸ੍ਵਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਮਿਵ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਵਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਨ੍ਦਿਰ ਉਪਵੇਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤਿ ਚ ਤੇਨ ਵਿਨਾਸ਼ਪਾਤ੍ਰੇਣ ਪਾਪਪੁਰੁਸ਼਼ੇਣੋਦੇਤਵ੍ਯੰ|
Ⅴ ਯਦਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਨਿਧਾਵਾਸੰ ਤਦਾਨੀਮ੍ ਏਤਦ੍ ਅਕਥਯਮਿਤਿ ਯੂਯੰ ਕਿੰ ਨ ਸ੍ਮਰਥ?
Ⅵ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਸ ਯੇਨ ਨਿਵਾਰ੍ੱਯਤੇ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਸਮਯੇ ਤੇਨੋਦੇਤਵ੍ਯੰ|
Ⅶ ਵਿਧਰ੍ੰਮਸ੍ਯ ਨਿਗੂਢੋ ਗੁਣ ਇਦਾਨੀਮਪਿ ਫਲਤਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਸ੍ਤੰ ਨਿਵਾਰਯਤਿ ਸੋ(ਅ)ਦ੍ਯਾਪਿ ਦੂਰੀਕ੍ਰੁʼਤੋ ਨਾਭਵਤ੍|
Ⅷ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਦੂਰੀਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸ ਵਿਧਰ੍ੰਮ੍ਯੁਦੇਸ਼਼੍ਯਤਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਵਮੁਖਪਵਨੇਨ ਤੰ ਵਿਧ੍ਵੰਸਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਨਿਜੋਪਸ੍ਥਿਤੇਸ੍ਤੇਜਸਾ ਵਿਨਾਸ਼ਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਚ|
Ⅸ ਸ਼ਯਤਾਨਸ੍ਯ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਦ੍ ਵਿਨਾਸ਼੍ਯਮਾਨਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਸਰ੍ੱਵਵਿਧਾਃ ਪਰਾਕ੍ਰਮਾ ਭ੍ਰਮਿਕਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕ੍ਰਿਯਾ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣਾਨ੍ਯਧਰ੍ੰਮਜਾਤਾ ਸਰ੍ੱਵਵਿਧਪ੍ਰਤਾਰਣਾ ਚ ਤਸ੍ਯੋਪਸ੍ਥਿਤੇਃ ਫਲੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ;
Ⅹ ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੇ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ੰਮਸ੍ਯਾਨੁਰਾਗੰ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍
Ⅺ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਕਰਮਾਯਾਯਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਿਤਾਯਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਵਾਕ੍ਯੇ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ|
Ⅻ ਯਤੋ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਮਾਨਵਾਃ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ੰਮੇ ਨ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯਾਧਰ੍ੰਮੇਣ ਤੁਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰ੍ਦਣ੍ਡਭਾਜਨੈ ਰ੍ਭਵਿਤਵ੍ਯੰ|
ⅩⅢ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋਃ ਪ੍ਰਿਯਾ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਧਨ੍ਯਵਾਦੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਭਿਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੋ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰ ਆ ਪ੍ਰਥਮਾਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਪਾਵਨੇਨ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ੰਮੇ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਚ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਰੀਤਵਾਨ੍
ⅩⅣ ਤਦਰ੍ਥਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਘੋਸ਼਼ਿਤੇਨ ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਯਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਤੇਜਸੋ(ਅ)ਧਿਕਾਰਿਣਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅤ ਅਤੋ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਵਾਕ੍ਯੈਃ ਪਤ੍ਰੈਸ਼੍ਚ ਯਾਂ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਾਂ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਧਾਰਯਨ੍ਤਃ ਸੁਸ੍ਥਿਰਾ ਭਵਤ|
ⅩⅥ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚਾਰ੍ਥਤੋ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਨਿਤ੍ਯਾਞ੍ਚ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਮ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹੇਣੋੱਤਮਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਦੱਤਵਾਨ੍
ⅩⅦ ਸ ਸ੍ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਿ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਤੁ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਦ੍ਵਾਕ੍ਯੇ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣਿ ਚ ਸੁਸ੍ਥਿਰੀਕਰੋਤੁ ਚ|