Ⅰ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਦਾਮਿ, ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਭ੍ਯਮਿਦੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਧ੍ਵੰ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਯਥਾ ਤਥੈਵਾਨ੍ਯਤ੍ਰਾਪਿ ਪ੍ਰਚਰੇਤ੍ ਮਾਨ੍ਯਞ੍ਚ ਭਵੇਤ੍;
Ⅱ ਯੱਚ ਵਯਮ੍ ਅਵਿਵੇਚਕੇਭ੍ਯੋ ਦੁਸ਼਼੍ਟੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਯਾਮ ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੋ ਨ ਭਵਤਿ|
Ⅲ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯਃ ਸ ਏਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਥਿਰੀਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਦੁਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕਰਾਦ੍ ਉੱਧਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਚ|
Ⅳ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਦ੍ ਆਦਿਸ਼੍ਯਧ੍ਵੇ ਤਤ੍ ਕੁਰੁਥ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਥ ਚੇਤਿ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਧਿ ਪ੍ਰਭੁਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਜਾਯਤੇ|
Ⅴ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਿ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸਹਿਸ਼਼੍ਣੁਤਾਯਾਞ੍ਚ ਪ੍ਰਭੁਃ ਸ੍ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਿ ਵਿਨਯਤੁ|
Ⅵ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਇਦਮ੍ ਆਦਿਸ਼ਾਮਃ, ਅਸ੍ਮੱਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਾ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਲਮ੍ਭਿ ਤਾਂ ਵਿਹਾਯ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਭ੍ਰਾਤਾ ਯਦ੍ਯਵਿਹਿਤਾਚਾਰੰ ਕਰੋਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪ੍ਰੁʼਥਗ੍ ਭਵਤ|
Ⅶ ਯਤੋ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਕਥਮ੍ ਅਨੁਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਾਸ੍ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਯੰ ਜਾਨੀਥ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਵਯਮ੍ ਅਵਿਹਿਤਾਚਾਰਿਣੋ ਨਾਭਵਾਮ,
Ⅷ ਵਿਨਾਮੂਲ੍ਯੰ ਕਸ੍ਯਾਪ੍ਯੰਨੰ ਨਾਭੁੰਜ੍ਮਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਕੋ(ਅ)ਪਿ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਭਾਰਗ੍ਰਸ੍ਤੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ਼੍ਰਮੇਣ ਕ੍ਲੇਸ਼ੇਨ ਚ ਦਿਵਾਨਿਸ਼ੰ ਕਾਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|
Ⅸ ਅਤ੍ਰਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਧਿਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਤੀੱਥੰ ਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨੁਕਰਣਾਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਤੁਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਤਸ੍ਤਦ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|
Ⅹ ਯਤੋ ਯੇਨ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਨ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਤੇਨਾਹਾਰੋ(ਅ)ਪਿ ਨ ਕ੍ਰਿਯਤਾਮਿਤਿ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪ ਉਪਸ੍ਥਿਤਿਕਾਲੇ(ਅ)ਪਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਦਿਸ਼ਾਮ|
Ⅺ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ (ਅ)ਵਿਹਿਤਾਚਾਰਿਣਃ ਕੇ(ਅ)ਪਿ ਜਨਾ ਵਿਦ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤੇ ਚ ਕਾਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ ਆਲਸ੍ਯਮ੍ ਆਚਰਨ੍ਤੀਤ੍ਯਸ੍ਮਾਭਿਃ ਸ਼੍ਰੂਯਤੇ|
Ⅻ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਤਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਵਯਮ੍ ਇਦਮ੍ ਆਦਿਸ਼ਾਮ ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਮਸ਼੍ਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਨ੍ਤਭਾਵੇਨ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ ਸ੍ਵਕੀਯਮੰਨੰ ਭੁਞ੍ਜਤਾਂ|
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਸਦਾਚਰਣੇ ਨ ਕ੍ਲਾਮ੍ਯਤ|
ⅩⅣ ਯਦਿ ਚ ਕਸ਼੍ਚਿਦੇਤਤ੍ਪਤ੍ਰੇ ਲਿਖਿਤਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਯੂਯੰ ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਲਕ੍ਸ਼਼ਯਤ ਤਸ੍ਯ ਸੰਸਰ੍ਗੰ ਤ੍ਯਜਤ ਚ ਤੇਨ ਸ ਤ੍ਰਪਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅤ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੰ ਨ ਸ਼ਤ੍ਰੁੰ ਮਨ੍ਯਮਾਨਾ ਭ੍ਰਾਤਰਮਿਵ ਚੇਤਯਤ|
ⅩⅥ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁਃ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿੰ ਦੇਯਾਤ੍| ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਙ੍ਗੀ ਭੂਯਾਤ੍|
ⅩⅦ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਏਸ਼਼ ਪੌਲਸ੍ਯ ਮਮ ਕਰੇਣ ਲਿਖਿਤੋ(ਅ)ਭੂਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਿਨ੍ ਪਤ੍ਰ ਏਤਨ੍ਮਮ ਚਿਹ੍ਨਮ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੈਰਕ੍ਸ਼਼ਰੈ ਰ੍ਮਯਾ ਲਿਖ੍ਯਤੇ|
ⅩⅧ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਨੁुਗ੍ਰਹਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|