ⅩⅤ
Ⅰ ਅਥ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸਤਿ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਪ੍ਰਾਞ੍ਚ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣਸ਼੍ਚ ਸਭਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁृਂ ਬਨ੍ਧਯਿਤ੍ਵ ਪੀਲਾਤਾਖ੍ਯਸ੍ਯ ਦੇਸ਼ਾਧਿਪਤੇਃ ਸਵਿਧੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅱ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤੰ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਕਿੰ ਯਿਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਰਾਜਾ? ਤਤਃ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸਤ੍ਯੰ ਵਦਸਿ|
Ⅲ ਅਪਰੰ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਬਹੁਸ਼਼ੁ ਵਾਕ੍ਯੇਸ਼਼ੁ ਦੋਸ਼਼ਮਾਰੋਪਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰੁਃ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਕਿਮਪਿ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ|
Ⅳ ਤਦਾਨੀਂ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤੰ ਪੁਨਃ ਪਪ੍ਰੱਛ ਤ੍ਵੰ ਕਿੰ ਨੋੱਤਰਯਸਿ? ਪਸ਼੍ਯੈਤੇ ਤ੍ਵਦ੍ਵਿਰੁੱਧੰ ਕਤਿਸ਼਼ੁ ਸਾਧ੍ਯੇਸ਼਼ੁ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੰ ਦਦਤਿ|
Ⅴ ਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦਾਪਿ ਨੋੱਤਰੰ ਦਦੌ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਜਗਾਮ|
Ⅵ ਅਪਰਞ੍ਚ ਕਾਰਾਬੱਧੇ ਕਸ੍ਤਿੰਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਜਨੇ ਤਨ੍ਮਹੋਤ੍ਸਵਕਾਲੇ ਲੋਕੈ ਰ੍ਯਾਚਿਤੇ ਦੇਸ਼ਾਧਿਪਤਿਸ੍ਤੰ ਮੋਚਯਤਿ|
Ⅶ ਯੇ ਚ ਪੂਰ੍ੱਵਮੁਪਪ੍ਲਵਮਕਾਰ੍ਸ਼਼ੁਰੁਪਪ੍ਲਵੇ ਵਧਮਪਿ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਤਦਾਨੋਂ ਬਰੱਬਾਨਾਮਕ ਏਕੋ ਬੱਧ ਆਸੀਤ੍|
Ⅷ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪੂਰ੍ੱਵਾਪਰੀਯਾਂ ਰੀਤਿਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ੍ਵਾ ਲੋਕਾ ਉੱਚੈਰੁਵਨ੍ਤਃ ਪੀਲਾਤਸ੍ਯ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਨਿਵੇਦਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅸ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤਾਨਾਚਖ੍ਯੌ ਤਰ੍ਹਿ ਕਿੰ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾਨੰ ਮੋਚਯਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਕਿਮਿਸ਼਼੍ਯਤੇ?
Ⅹ ਯਤਃ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾ ਈਰ੍ਸ਼਼੍ਯਾਤ ਏਵ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸਮਾਰ੍ਪਯੰਨਿਤਿ ਸ ਵਿਵੇਦ|
Ⅺ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਥਾ ਬਰੱਬਾਂ ਮੋਚਯਤਿ ਤਥਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਿਤੁੰ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾ ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਵਰ੍ੱਤਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅻ ਅਥ ਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਃ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਰ੍ਹਿ ਯੰ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜੇਤਿ ਵਦਥ ਤਸ੍ਯ ਕਿੰ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਕਿਮਿਸ਼਼੍ਯਤੇ?
ⅩⅢ ਤਦਾ ਤੇ ਪੁਨਰਪਿ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਪ੍ਰੋਚੁਸ੍ਤੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਵੇਧਯ|
ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੀਲਾਤਃ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਕੁਤਃ? ਸ ਕਿੰ ਕੁਕਰ੍ੰਮ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍? ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਰੁਵਨ੍ਤੋ ਵ੍ਯਾਜਹ੍ਰੁਸ੍ਤੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਵੇਧਯ|
ⅩⅤ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਸਰ੍ੱਵਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਤੋਸ਼਼ਯਿਤੁਮਿੱਛਨ੍ ਬਰੱਬਾਂ ਮੋਚਯਿਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਕਸ਼ਾਭਿਃ ਪ੍ਰਹ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਵੇੱਧੁੰ ਤੰ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮ੍ਬਭੂਵ|
ⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸੈਨ੍ਯਗਣੋ(ਅ)ੱਟਾਲਿਕਾਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਧਿਪਤੇ ਰ੍ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਸੇਨਾਨਿਵਹੰ ਸਮਾਹੁਯਤ੍|
ⅩⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਧੂਮਲਵਰ੍ਣਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਪਰਿਧਾਪ੍ਯ ਕਣ੍ਟਕਮੁਕੁਟੰ ਰਚਯਿਤ੍ਵਾ ਸ਼ਿਰਸਿ ਸਮਾਰੋਪ੍ਯ
ⅩⅧ ਹੇ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤੰ ਨਮਸ੍ਕਰ੍ੱਤਾਮਾਰੇਭਿਰੇ|
ⅩⅨ ਤਸ੍ਯੋੱਤਮਾਙ੍ਗੇ ਵੇਤ੍ਰਾਘਾਤੰ ਚਕ੍ਰੁਸ੍ਤਦ੍ਗਾਤ੍ਰੇ ਨਿਸ਼਼੍ਠੀਵਞ੍ਚ ਨਿਚਿਕ੍ਸ਼਼ਿਪੁਃ, ਤਥਾ ਤਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੇ ਜਾਨੁਪਾਤੰ ਪ੍ਰਣੋਮੁਃ
ⅩⅩ ਇੱਥਮੁਪਹਸ੍ਯ ਧੂਮ੍ਰਵਰ੍ਣਵਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ ਉੱਤਾਰ੍ੱਯ ਤਸ੍ਯ ਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਤੰ ਪਰ੍ੱਯਧਾਪਯਨ੍ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਵੇੱਧੁੰ ਬਹਿਰ੍ਨਿਨ੍ਯੁਸ਼੍ਚ|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸੇਕਨ੍ਦਰਸ੍ਯ ਰੁਫਸ੍ਯ ਚ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਮੋੰਨਾਮਾ ਕੁਰੀਣੀਯਲੋਕ ਏਕਃ ਕੁਤਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਗ੍ਰਾਮਾਦੇਤ੍ਯ ਪਥਿ ਯਾਤਿ ਤੰ ਤੇ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕ੍ਰੁਸ਼ੰ ਵੋਢੁੰ ਬਲਾਦ੍ ਦਧ੍ਨੁਃ|
ⅩⅫ ਅਥ ਗੁਲ੍ਗਲ੍ਤਾ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸ਼ਿਰਃਕਪਾਲਨਾਮਕੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਯੀਸ਼ੁਮਾਨੀਯ
ⅩⅩⅢ ਤੇ ਗਨ੍ਧਰਸਮਿਸ਼੍ਰਿਤੰ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੰ ਪਾਤੁੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦਦੁਃ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਨ ਜਗ੍ਰਾਹ|
ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਵਿੱਧੇ ਸਤਿ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੈਕਸ਼ਃ ਕਿੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਤੀਤਿ ਨਿਰ੍ਣਯਾਯ
ⅩⅩⅤ ਤਸ੍ਯ ਪਰਿਧੇਯਾਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਰ੍ਥੰ ਗੁਟਿਕਾਪਾਤੰ ਚਕ੍ਰੁਃ|
ⅩⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਏਸ਼਼ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜੇਤਿ ਲਿਖਿਤੰ ਦੋਸ਼਼ਪਤ੍ਰੰ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਿਰਊਰ੍ਦ੍ੱਵਮ੍ ਆਰੋਪਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰੁਃ|
ⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਯ ਵਾਮਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਯੋ ਰ੍ਦ੍ਵੌ ਚੌਰੌ ਕ੍ਰੁਸ਼ਯੋ ਰ੍ਵਿਵਿਧਾਤੇ|
ⅩⅩⅧ ਤੇਨੈਵ "ਅਪਰਾਧਿਜਨੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ ਗਣਿਤੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ," ਇਤਿ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੋਕ੍ਤੰ ਵਚਨੰ ਸਿੱਧਮਭੂਤ|
ⅩⅩⅨ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਾਰ੍ਗੇ ਯੇ ਯੇ ਲੋਕਾ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਚਕ੍ਰੁਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਏਵ ਸ਼ਿਰਾਂਸ੍ਯਾਨ੍ਦੋਲ੍ਯ ਨਿਨ੍ਦਨ੍ਤੋ ਜਗਦੁਃ, ਰੇ ਮਨ੍ਦਿਰਨਾਸ਼ਕ ਰੇ ਦਿਨਤ੍ਰਯਮਧ੍ਯੇ ਤੰਨਿਰ੍ੰਮਾਯਕ,
ⅩⅩⅩ ਅਧੁਨਾਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਵਿਤ੍ਵਾ ਕ੍ਰੁਸ਼ਾਦਵਰੋਹ|
ⅩⅩⅪ ਕਿਞ੍ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾ ਅਧ੍ਯਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਤਿਰਸ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਚਚਕ੍ਸ਼਼ਿਰੇ ਏਸ਼਼ ਪਰਾਨਾਵਤ੍ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਮਵਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ|
ⅩⅩⅫ ਯਦੀਸ੍ਰਾਯੇਲੋ ਰਾਜਾਭਿਸ਼਼ਿਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਭਵਤਿ ਤਰ੍ਹ੍ਯਧੁਨੈਨ ਕ੍ਰੁਸ਼ਾਦਵਰੋਹਤੁ ਵਯੰ ਤਦ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਸ਼਼੍ਯਾਮਃ; ਕਿਞ੍ਚ ਯੌ ਲੋਕੌ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ (ਅ)ਵਿਧ੍ਯੇਤਾਂ ਤਾਵਪਿ ਤੰ ਨਿਰ੍ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਾਮਾਸਤੁਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਥ ਦ੍ਵਿਤੀਯਯਾਮਾਤ੍ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਯਾਮੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੋ ਦੇਸ਼ਃ ਸਾਨ੍ਧਕਾਰੋਭੂਤ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਤਸ੍ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਪ੍ਰਹਰੇ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਚੈਰਵਦਤ੍ ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਾਮਾ ਸ਼ਿਵਕ੍ਤਨੀ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ "ਹੇ ਮਦੀਸ਼ ਮਦੀਸ਼ ਤ੍ਵੰ ਪਰ੍ੱਯਤ੍ਯਾਕ੍ਸ਼਼ੀਃ ਕੁਤੋ ਹਿ ਮਾਂ?"
ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸਮੀਪਸ੍ਥਲੋਕਾਨਾਂ ਕੇਚਿਤ੍ ਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਨਿਸ਼ਮ੍ਯਾਚਖ੍ਯੁਃ ਪਸ਼੍ਯੈਸ਼਼ ਏਲਿਯਮ੍ ਆਹੂਯਤਿ|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਤ ਏਕੋ ਜਨੋ ਧਾਵਿਤ੍ਵਾਗਤ੍ਯ ਸ੍ਪਞ੍ਜੇ (ਅ)ਮ੍ਲਰਸੰ ਪੂਰਯਿਤ੍ਵਾ ਤੰ ਨਡਾਗ੍ਰੇ ਨਿਧਾਯ ਪਾਤੁੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤ੍ਵਾਵਦਤ੍ ਤਿਸ਼਼੍ਠ ਏਲਿਯ ਏਨਮਵਰੋਹਯਿਤੁਮ੍ ਏਤਿ ਨ ਵੇਤਿ ਪਸ਼੍ਯਾਮਿ|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਚੈਃ ਸਮਾਹੂਯ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਜਹੌ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਯ ਜਵਨਿਕੋਰ੍ਦ੍ੱਵਾਦਧਃਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾ ਵਿਦੀਰ੍ਣਾ ਦ੍ਵਿਖਣ੍ਡਾਭੂਤ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਕਿਞ੍ਚ ਇੱਥਮੁੱਚੈਰਾਹੂਯ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਯਜਨ੍ਤੰ ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਦ੍ਵਾ ਤਦ੍ਰਕ੍ਸ਼਼ਣਾਯ ਨਿਯੁਕ੍ਤੋ ਯਃ ਸੇਨਾਪਤਿਰਾਸੀਤ੍ ਸੋਵਦਤ੍ ਨਰੋਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਪੁਤ੍ਰ ਇਤਿ ਸਤ੍ਯਮ੍|
ⅩⅬ ਤਦਾਨੀਂ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਰਿਸਮ੍ ਕਨਿਸ਼਼੍ਠਯਾਕੂਬੋ ਯੋਸੇਸ਼੍ਚ ਮਾਤਾਨ੍ਯਮਰਿਯਮ੍ ਸ਼ਾਲੋਮੀ ਚ ਯਾਃ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯੋ
ⅩⅬⅠ ਗਾਲੀਲ੍ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੇ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸੇਵਿਤ੍ਵਾ ਤਦਨੁਗਾਮਿਨ੍ਯੋ ਜਾਤਾ ਇਮਾਸ੍ਤਦਨ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਯਾ ਅਨੇਕਾ ਨਾਰ੍ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮਮਾਯਾਤਾਸ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਦੂਰਾਤ੍ ਤਾਨਿ ਦਦ੍ਰੁʼਸ਼ੁਃ|
ⅩⅬⅡ ਅਥਾਸਾਦਨਦਿਨਸ੍ਯਾਰ੍ਥਾਦ੍ ਵਿਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਦਿਨਸ੍ਯ ਸਾਯੰਕਾਲ ਆਗਤ
ⅩⅬⅢ ਈਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯਾਪੇਕ੍ਸ਼਼੍ਯਰਿਮਥੀਯਯੂਸ਼਼ਫਨਾਮਾ ਮਾਨ੍ਯਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਸਮੇਤ੍ਯ ਪੀਲਾਤਸਵਿਧੰ ਨਿਰ੍ਭਯੋ ਗਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਦੇਹੰ ਯਯਾਚੇ|
ⅩⅬⅣ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਇਦਾਨੀਂ ਮ੍ਰੁʼਤਃ ਪੀਲਾਤ ਇਤ੍ਯਸਮ੍ਭਵੰ ਮਤ੍ਵਾ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਤਿਮਾਹੂਯ ਸ ਕਦਾ ਮ੍ਰੁʼਤ ਇਤਿ ਪਪ੍ਰੱਛ|
ⅩⅬⅤ ਸ਼ਤਸੇਮਨਾਪਤਿਮੁਖਾਤ੍ ਤੱਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਯੂਸ਼਼ਫੇ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਦੇਹੰ ਦਦੌ|
ⅩⅬⅥ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮੰ ਵਾਸਃ ਕ੍ਰੀਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਾਯਮਵਰੋਹ੍ਯ ਤੇਨ ਵਾਸਸਾ ਵੇਸ਼਼੍ਟਾਯਿਤ੍ਵਾ ਗਿਰੌ ਖਾਤਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਿਤਵਾਨ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣੰ ਲੋਠਯਿਤ੍ਵਾ ਦ੍ਵਾਰਿ ਨਿਦਧੇ|
ⅩⅬⅦ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਤ੍ਰ ਸੋਸ੍ਥਾਪ੍ਯਤ ਤਤ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਰਿਯਮ੍ ਯੋਸਿਮਾਤ੍ਰੁʼਮਰਿਯਮ੍ ਚ ਦਦ੍ਰੁʼਸ਼ਤ੍ਰੁʼਃ|