ⅩⅥ
Ⅰ ਅਥ ਵਿਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਗਤੇ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਰਿਯਮ੍ ਯਾਕੂਬਮਾਤਾ ਮਰਿਯਮ੍ ਸ਼ਾਲੋਮੀ ਚੇਮਾਸ੍ਤੰ ਮਰ੍ੱਦਯਿਤੁੰ ਸੁਗਨ੍ਧਿਦ੍ਰਵ੍ਯਾਣਿ ਕ੍ਰੀਤ੍ਵਾ
Ⅱ ਸਪ੍ਤਾਹਪ੍ਰਥਮਦਿਨੇ(ਅ)ਤਿਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼਼ੇ ਸੂਰ੍ੱਯੋਦਯਕਾਲੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮੁਪਗਤਾਃ|
Ⅲ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦ੍ਵਾਰਪਾਸ਼਼ਾਣੋ(ਅ)ਤਿਬ੍ਰੁʼਹਨ੍ ਤੰ ਕੋ(ਅ)ਪਸਾਰਯਿਸ਼਼੍ਯਤੀਤਿ ਤਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਗਦਨ੍ਤਿ!
Ⅳ ਏਤਰ੍ਹਿ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼਼੍ਯ ਪਾਸ਼਼ਾਣੋ ਦ੍ਵਾਰੋ (ਅ)ਪਸਾਰਿਤ ਇਤਿ ਦਦ੍ਰੁʼਸ਼ੁਃ|
Ⅴ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤਾਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਰ੍ਣਦੀਰ੍ਘਪਰਿੱਛਦਾਵ੍ਰੁʼਤਮੇਕੰ ਯੁਵਾਨੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵ ਉਪਵਿਸ਼਼੍ਟੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਚਮੱਚਕ੍ਰੁਃ|
Ⅵ ਸੋ(ਅ)ਵਦਤ੍, ਮਾਭੈਸ਼਼੍ਟ ਯੂਯੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਹਤੰ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੁੰ ਗਵੇਸ਼਼ਯਥ ਸੋਤ੍ਰ ਨਾਸ੍ਤਿ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁਦਸ੍ਥਾਤ੍; ਤੈ ਰ੍ਯਤ੍ਰ ਸ ਸ੍ਥਾਪਿਤਃ ਸ੍ਥਾਨੰ ਤਦਿਦੰ ਪਸ਼੍ਯਤ|
Ⅶ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇਨ ਯਥੋਕ੍ਤੰ ਤਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਗ੍ਰੇ ਗਾਲੀਲੰ ਯਾਸ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ਰ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਯੂਯੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੇਭ੍ਯਃ ਪਿਤਰਾਯ ਚ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮਿਮਾਂ ਕਥਯਤ|
Ⅷ ਤਾਃ ਕਮ੍ਪਿਤਾ ਵਿਸ੍ਤਿਤਾਸ਼੍ਚ ਤੂਰ੍ਣੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਬਹਿਰ੍ਗਤ੍ਵਾ ਪਲਾਯਨ੍ਤ ਭਯਾਤ੍ ਕਮਪਿ ਕਿਮਪਿ ਨਾਵਦੰਸ਼੍ਚ|
Ⅸ ਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਪ੍ਤਾਹਪ੍ਰਥਮਦਿਨੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼਼ੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਯ ਯਸ੍ਯਾਃ ਸਪ੍ਤਭੂਤਾਸ੍ਤ੍ਯਾਜਿਤਾਸ੍ਤਸ੍ਯੈ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀਮਰਿਯਮੇ ਪ੍ਰਥਮੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦੌ|
Ⅹ ਤਤਃ ਸਾ ਗਤ੍ਵਾ ਸ਼ੋਕਰੋਦਨਕ੍ਰੁʼਦ੍ਭ੍ਯੋ(ਅ)ਨੁਗਤਲੋਕੇਭ੍ਯਸ੍ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸ|
Ⅺ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰ੍ਜੀਵਨ੍ ਤਸ੍ਯੈ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨਿਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੇ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਨ੍|
Ⅻ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦ੍ਵਾਯੋ ਰ੍ਗ੍ਰਾਮਯਾਨਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਰਨ੍ਯਵੇਸ਼ੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਨ ਦਦੌ!
ⅩⅢ ਤਾਵਪਿ ਗਤ੍ਵਾਨ੍ਯਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੇਭ੍ਯਸ੍ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰਤੁਃ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਯੋਃ ਕਥਾਮਪਿ ਤੇ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਨ੍|
ⅩⅣ ਸ਼ੇਸ਼਼ਤ ਏਕਾਦਸ਼ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੇਸ਼਼ੁ ਭੋਜਨੋਪਵਿਸ਼਼੍ਟੇਸ਼਼ੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭ੍ਯੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦੌ ਤਥੋੱਥਾਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨਪ੍ਰਾਪ੍ਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕਥਾਯਾਮਵਿਸ਼੍ਵਾਸਕਰਣਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮਵਿਸ਼੍ਵਾਸਮਨਃਕਾਠਿਨ੍ਯਾਭ੍ਯਾਂ ਹੇਤੁਭ੍ਯਾਂ ਸ ਤਾਂਸ੍ਤਰ੍ਜਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਅਥ ਤਾਨਾਚਖ੍ਯੌ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਜਗਦ੍ ਗਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਜਨਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਤ|
ⅩⅥ ਤਤ੍ਰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਮੱਜਿਤੋ ਭਵੇਤ੍ ਸ ਪਰਿਤ੍ਰਾਸ੍ਯਤੇ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੋ ਨ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਸ ਦਣ੍ਡਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅦ ਕਿਞ੍ਚ ਯੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤੈਰੀਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤੇ ਮੰਨਾਮ੍ਨਾ ਭੂਤਾਨ੍ ਤ੍ਯਾਜਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਭਾਸ਼਼ਾ ਅਨ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਵਦਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ|
ⅩⅧ ਅਪਰੰ ਤੈਃ ਸਰ੍ਪੇਸ਼਼ੁ ਧ੍ਰੁʼਤੇਸ਼਼ੁ ਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਕਵਸ੍ਤੁਨਿ ਪੀਤੇ ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਾਪਿ ਕ੍ਸ਼਼ਤਿ ਰ੍ਨ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ; ਰੋਗਿਣਾਂ ਗਾਤ੍ਰੇਸ਼਼ੁ ਕਰਾਰ੍ਪਿਤੇ ਤੇ(ਅ)ਰੋਗਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਚ|
ⅩⅨ ਅਥ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤਾਨਿਤ੍ਯਾਦਿਸ਼੍ਯ ਸ੍ਵਰ੍ਗੰ ਨੀਤਃ ਸਨ੍ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣ ਉਪਵਿਵੇਸ਼|
ⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਸੁਸੰਵਾਦੀਯਕਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਯਿਤੁਮਾਰੇਭਿਰੇ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਹਾਯਃ ਸਨ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕ੍ਰਿਯਾਭਿਸ੍ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਵਤੀਂ ਚਕਾਰ| ਇਤਿ|