Ⅰ ਇੱਥੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਵਦ੍ਵਾਦਸ਼ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਣਾਮਾਜ੍ਞਾਪਨੰ ਸਮਾਪ੍ਯ ਪੁਰੇ ਪੁਰ ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਿਤੁੰ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪ੍ਰਤਸ੍ਥੇ|
Ⅱ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੋਹਨ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਖ੍ਰਿਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਯਸ੍ਯਾਗਮਨਵਾਰ੍ੱਤਾਸੀਤ੍ ਸਏਵ ਕਿੰ ਤ੍ਵੰ? ਵਾ ਵਯਮਨ੍ਯਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਮਹੇ?
Ⅲ ਏਤਤ੍ ਪ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨਿਜੌ ਦ੍ਵੌ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੌ ਪ੍ਰਾਹਿਣੋਤ੍|
Ⅳ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵੋਚਤ੍, ਅਨ੍ਧਾ ਨੇਤ੍ਰਾਣਿ ਲਭਨ੍ਤੇ, ਖਞ੍ਚਾ ਗੱਛਨ੍ਤਿ, ਕੁਸ਼਼੍ਠਿਨਃ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾ ਭਵਨ੍ਤਿ, ਬਧਿਰਾਃ ਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ਤਿ, ਮ੍ਰੁʼਤਾ ਜੀਵਨ੍ਤ ਉੱਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਿ, ਦਰਿਦ੍ਰਾਣਾਂ ਸਮੀਪੇ ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯਤ,
Ⅴ ਏਤਾਨਿ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਯੁਵਾਂ ਸ਼੍ਰੁʼਣੁਥਃ ਪਸ਼੍ਯਥਸ਼੍ਚ ਗਤ੍ਵਾ ਤਦ੍ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਯੋਹਨੰ ਗਦਤੰ|
Ⅵ ਯਸ੍ਯਾਹੰ ਨ ਵਿਘ੍ਨੀਭਵਾਮਿ, ਸਏਵ ਧਨ੍ਯਃ|
Ⅶ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਯੋਃ ਪ੍ਰਸ੍ਥਿਤਯੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਯੋਹਨਮ੍ ਉੱਦਿਸ਼੍ਯ ਜਨਾਨ੍ ਜਗਾਦ, ਯੂਯੰ ਕਿੰ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਵਹਿਰ੍ਮਧ੍ਯੇਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰਮ੍ ਅਗੱਛਤ? ਕਿੰ ਵਾਤੇਨ ਕਮ੍ਪਿਤੰ ਨਲੰ?
Ⅷ ਵਾ ਕਿੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਿਤੁੰ ਵਹਿਰ੍ਗਤਵਨ੍ਤਃ? ਕਿੰ ਪਰਿਹਿਤਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਵਸਨੰ ਮਨੁਜਮੇਕੰ? ਪਸ਼੍ਯਤ, ਯੇ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਵਸਨਾਨਿ ਪਰਿਦਧਤਿ, ਤੇ ਰਾਜਧਾਨ੍ਯਾਂ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਿ|
Ⅸ ਤਰ੍ਹਿ ਯੂਯੰ ਕਿੰ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਬਹਿਰਗਮਤ, ਕਿਮੇਕੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨੰ? ਤਦੇਵ ਸਤ੍ਯੰ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਮਿ, ਸ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨੋਪਿ ਮਹਾਨ੍;
Ⅹ ਯਤਃ, ਪਸ਼੍ਯ ਸ੍ਵਕੀਯਦੂਤੋਯੰ ਤ੍ਵਦਗ੍ਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼਼੍ਯਤੇ ਮਯਾ| ਸ ਗਤ੍ਵਾ ਤਵ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਸ੍ਮਯਕ੍ ਪਰਿਸ਼਼੍ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|| ਏਤਦ੍ਵਚਨੰ ਯਮਧਿ ਲਿਖਿਤਮਾਸ੍ਤੇ ਸੋ(ਅ)ਯੰ ਯੋਹਨ੍|
Ⅺ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥ੍ਯੰ ਬ੍ਰਵੀਮਿ, ਮੱਜਯਿਤੁ ਰ੍ਯੋਹਨਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼਼੍ਠਃ ਕੋਪਿ ਨਾਰੀਤੋ ਨਾਜਾਯਤ; ਤਥਾਪਿ ਸ੍ਵਰ੍ਗਰਾਜ੍ਯਮਧ੍ਯੇ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯੋ ਯਃ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦ੍ਰਃ ਸ ਯੋਹਨਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼਼੍ਠਃ|
Ⅻ ਅਪਰਞ੍ਚ ਆ ਯੋਹਨੋ(ਅ)ਦ੍ਯ ਯਾਵਤ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਗਰਾਜ੍ਯੰ ਬਲਾਦਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤੰ ਭਵਤਿ ਆਕ੍ਰਮਿਨਸ਼੍ਚ ਜਨਾ ਬਲੇਨ ਤਦਧਿਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਿ|
ⅩⅢ ਯਤੋ ਯੋਹਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਭਿ ਰ੍ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਚ ਉਪਦੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼੍ਯਤ|
ⅩⅣ ਯਦਿ ਯੂਯਮਿਦੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਗ੍ਰਹੀਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ, ਤਰ੍ਹਿ ਸ਼੍ਰੇਯਃ, ਯਸ੍ਯਾਗਮਨਸ੍ਯ ਵਚਨਮਾਸ੍ਤੇ ਸੋ(ਅ)ਯਮ੍ ਏਲਿਯਃ|
ⅩⅤ ਯਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੋਤੁੰ ਕਰ੍ਣੌ ਸ੍ਤਃ ਸ ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਤੁ|
ⅩⅥ ਏਤੇ ਵਿਦ੍ਯਮਾਨਜਨਾਃ ਕੈ ਰ੍ਮਯੋਪਮੀਯਨ੍ਤੇ? ਯੇ ਬਾਲਕਾ ਹੱਟ ਉਪਵਿਸ਼੍ਯ ਸ੍ਵੰ ਸ੍ਵੰ ਬਨ੍ਧੁਮਾਹੂਯ ਵਦਨ੍ਤਿ,
ⅩⅦ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਵੰਸ਼ੀਰਵਾਦਯਾਮ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਨਾਨ੍ਰੁʼਤ੍ਯਤ; ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਚ ਵਯਮਰੋਦਿਮ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਨ ਵ੍ਯਲਪਤ, ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੈ ਰ੍ਬਾਲਕੈਸ੍ਤ ਉਪਮਾਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅧ ਯਤੋ ਯੋਹਨ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਨ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਨ ਪੀਤਵਾਂਸ਼੍ਚ, ਤੇਨ ਲੋਕਾ ਵਦਨ੍ਤਿ, ਸ ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤ ਇਤਿ|
ⅩⅨ ਮਨੁਜਸੁਤ ਆਗਤ੍ਯ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਪੀਤਵਾਂਸ਼੍ਚ, ਤੇਨ ਲੋਕਾ ਵਦਨ੍ਤਿ, ਪਸ਼੍ਯਤ ਏਸ਼਼ ਭੋਕ੍ਤਾ ਮਦ੍ਯਪਾਤਾ ਚਣ੍ਡਾਲਪਾਪਿਨਾਂ ਬਨ੍ਧਸ਼੍ਚ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਜ੍ਞਾਨਿਨੋ ਜ੍ਞਾਨਵ੍ਯਵਹਾਰੰ ਨਿਰ੍ਦੋਸ਼਼ੰ ਜਾਨਨ੍ਤਿ|
ⅩⅩ ਸ ਯਤ੍ਰ ਯਤ੍ਰ ਪੁਰੇ ਬਹ੍ਵਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍, ਤੰਨਿਵਾਸਿਨਾਂ ਮਨਃਪਰਾਵ੍ਰੁʼੱਤ੍ਯਭਾਵਾਤ੍ ਤਾਨਿ ਨਗਰਾਣਿ ਪ੍ਰਤਿ ਹਨ੍ਤੇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ਕਥਿਤਵਾਨ੍,
ⅩⅪ ਹਾ ਕੋਰਾਸੀਨ੍, ਹਾ ਬੈਤ੍ਸੈਦੇ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਯਦ੍ਯਦਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕ੍ਰੁʼਤੰ ਯਦਿ ਤਤ੍ ਸੋਰਸੀਦੋੰਨਗਰ ਅਕਾਰਿਸ਼਼੍ਯਤ, ਤਰ੍ਹਿ ਪੂਰ੍ੱਵਮੇਵ ਤੰਨਿਵਾਸਿਨਃ ਸ਼ਾਣਵਸਨੇ ਭਸ੍ਮਨਿ ਚੋਪਵਿਸ਼ਨ੍ਤੋ ਮਨਾਂਸਿ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤ|
ⅩⅫ ਤਸ੍ਮਾਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਮਿ, ਵਿਚਾਰਦਿਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਸ਼ਾਤਃ ਸੋਰਸੀਦੋਨੋ ਰ੍ਦਸ਼ਾ ਸਹ੍ਯਤਰਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਬਤ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍, ਤ੍ਵੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗੰ ਯਾਵਦੁੰਨਤੋਸਿ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਨਰਕੇ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸ੍ਯਸੇ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤ੍ਵਯਿ ਯਾਨ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਣਿ ਕਰ੍ੰਮਣ੍ਯਕਾਰਿਸ਼਼ਤ, ਯਦਿ ਤਾਨਿ ਸਿਦੋਮ੍ਨਗਰ ਅਕਾਰਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤ, ਤਰ੍ਹਿ ਤਦਦ੍ਯ ਯਾਵਦਸ੍ਥਾਸ੍ਯਤ੍|
ⅩⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਮਿ, ਵਿਚਾਰਦਿਨੇ ਤਵ ਦਣ੍ਡਤਃ ਸਿਦੋਮੋ ਦਣ੍ਡੋ ਸਹ੍ਯਤਰੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅩⅤ ਏਤਸ੍ਮਿੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰੁਵਾਚ, ਹੇ ਸ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰੁʼਥਿਵ੍ਯੋਰੇਕਾਧਿਪਤੇ ਪਿਤਸ੍ਤ੍ਵੰ ਜ੍ਞਾਨਵਤੋ ਵਿਦੁਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਤਾਨਿ ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯ ਬਾਲਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਵਾਨ੍, ਇਤਿ ਹੇਤੋਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ|
ⅩⅩⅥ ਹੇ ਪਿਤਃ, ਇੱਥੰ ਭਵੇਤ੍ ਯਤ ਇਦੰ ਤ੍ਵਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਵੁੱਤਮੰ|
ⅩⅩⅦ ਪਿਤ੍ਰਾ ਮਯਿ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਸਮਰ੍ਪਿਤਾਨਿ, ਪਿਤਰੰ ਵਿਨਾ ਕੋਪਿ ਪੁਤ੍ਰੰ ਨ ਜਾਨਾਤਿ, ਯਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਪੁਤ੍ਰੇਣ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤੇ ਤਾਨ੍ ਵਿਨਾ ਪੁਤ੍ਰਾਦ੍ ਅਨ੍ਯਃ ਕੋਪਿ ਪਿਤਰੰ ਨ ਜਾਨਾਤਿ|
ⅩⅩⅧ ਹੇ ਪਰਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਭਾਰਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਮਤ੍ਸੰਨਿਧਿਮ੍ ਆਗੱਛਤ, ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਿਸ਼੍ਰਮਯਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ|
ⅩⅩⅨ ਅਹੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਣਸ਼ੀਲੋ ਨਮ੍ਰਮਨਾਸ਼੍ਚ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਮ ਯੁਗੰ ਸ੍ਵੇਸ਼਼ਾਮੁਪਰਿ ਧਾਰਯਤ ਮੱਤਃ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਧ੍ਵਞ੍ਚ, ਤੇਨ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵੇ ਸ੍ਵੇ ਮਨਸਿ ਵਿਸ਼੍ਰਾਮੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਧ੍ਬੇ|
ⅩⅩⅩ ਯਤੋ ਮਮ ਯੁਗਮ੍ ਅਨਾਯਾਸੰ ਮਮ ਭਾਰਸ਼੍ਚ ਲਘੁਃ|