Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਆਹੂਯਾਮੇਧ੍ਯਭੂਤਾਨ੍ ਤ੍ਯਾਜਯਿਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਕਾਰਰੋਗਾਨ੍ ਪੀਡਾਸ਼੍ਚ ਸ਼ਮਯਿਤੁੰ ਤੇਭ੍ਯਃ ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਮਦਾਤ੍|
Ⅱ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਪ੍ਰੇਸ਼਼੍ਯਾਣਾਂ ਨਾਮਾਨ੍ਯੇਤਾਨਿ| ਪ੍ਰਥਮੰ ਸ਼ਿਮੋਨ੍ ਯੰ ਪਿਤਰੰ ਵਦਨ੍ਤਿ, ਤਤਃ ਪਰੰ ਤਸ੍ਯ ਸਹਜ ਆਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ, ਸਿਵਦਿਯਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੋ ਯਾਕੂਬ੍
Ⅲ ਤਸ੍ਯ ਸਹਜੋ ਯੋਹਨ੍; ਫਿਲਿਪ੍ ਬਰ੍ਥਲਮਯ੍ ਥੋਮਾਃ ਕਰਸੰਗ੍ਰਾਹੀ ਮਥਿਃ, ਆਲ੍ਫੇਯਪੁਤ੍ਰੋ ਯਾਕੂਬ੍,
Ⅳ ਕਿਨਾਨੀਯਃ ਸ਼ਿਮੋਨ੍, ਯ ਈਸ਼਼੍ਕਰਿਯੋਤੀਯਯਿਹੂਦਾਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੰ ਪਰਕਰੇ(ਅ)ਰ੍ਪਯਤ੍|
Ⅴ ਏਤਾਨ੍ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਯਨ੍ ਇਤ੍ਯਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍, ਯੂਯਮ੍ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਪਦਵੀਂ ਸ਼ੇਮਿਰੋਣੀਯਾਨਾਂ ਕਿਮਪਿ ਨਗਰਞ੍ਚ ਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯੇ
Ⅵ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲ੍ਗੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਹਾਰਿਤਾ ਯੇ ਯੇ ਮੇਸ਼਼ਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਸਮੀਪੰ ਯਾਤ|
Ⅶ ਗਤ੍ਵਾ ਗਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਯ ਰਾਜਤ੍ਵੰ ਸਵਿਧਮਭਵਤ੍, ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਯਤ|
Ⅷ ਆਮਯਗ੍ਰਸ੍ਤਾਨ੍ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਨ੍ ਕੁਰੁਤ, ਕੁਸ਼਼੍ਠਿਨਃ ਪਰਿਸ਼਼੍ਕੁਰੁਤ, ਮ੍ਰੁʼਤਲੋਕਾਨ੍ ਜੀਵਯਤ, ਭੂਤਾਨ੍ ਤ੍ਯਾਜਯਤ, ਵਿਨਾ ਮੂਲ੍ਯੰ ਯੂਯਮ੍ ਅਲਭਧ੍ਵੰ ਵਿਨੈਵ ਮੂਲ੍ਯੰ ਵਿਸ਼੍ਰਾਣਯਤ|
Ⅸ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕਟਿਬਨ੍ਧੇਸ਼਼ੁ ਸ੍ਵਰ੍ਣਰੂਪ੍ਯਤਾਮ੍ਰਾਣਾਂ ਕਿਮਪਿ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲੀਤ|
Ⅹ ਅਨ੍ਯੱਚ ਯਾਤ੍ਰਾਯੈ ਚੇਲਸਮ੍ਪੁਟੰ ਵਾ ਦ੍ਵਿਤੀਯਵਸਨੰ ਵਾ ਪਾਦੁਕੇ ਵਾ ਯਸ਼਼੍ਟਿਃ, ਏਤਾਨ੍ ਮਾ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲੀਤ, ਯਤਃ ਕਾਰ੍ੱਯਕ੍ਰੁʼਤ੍ ਭਰ੍ੱਤੁੰ ਯੋਗ੍ਯੋ ਭਵਤਿ|
Ⅺ ਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਪੁਰੰ ਯਞ੍ਚ ਗ੍ਰਾਮੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਥ, ਤਤ੍ਰ ਯੋ ਜਨੋ ਯੋਗ੍ਯਪਾਤ੍ਰੰ ਤਮਵਗਤ੍ਯ ਯਾਨਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਤ੍ਰ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤ|
Ⅻ ਯਦਾ ਯੂਯੰ ਤਦ੍ਗੇਹੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਥ, ਤਦਾ ਤਮਾਸ਼ਿਸ਼਼ੰ ਵਦਤ|
ⅩⅢ ਯਦਿ ਸ ਯੋਗ੍ਯਪਾਤ੍ਰੰ ਭਵਤਿ, ਤਰ੍ਹਿ ਤਤ੍ਕਲ੍ਯਾਣੰ ਤਸ੍ਮੈ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਨੋਚੇਤ੍ ਸਾਸ਼ੀਰ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯਮੇਵ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਾਤਿਥ੍ਯੰ ਨ ਵਿਦਧਤਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਥਾਞ੍ਚ ਨ ਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ਤਿ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗੇਹਾਤ੍ ਪੁਰਾਦ੍ਵਾ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਨਕਾਲੇ ਸ੍ਵਪਦੂਲੀਃ ਪਾਤਯਤ|
ⅩⅤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥ੍ਯੰ ਵਚ੍ਮਿ ਵਿਚਾਰਦਿਨੇ ਤਤ੍ਪੁਰਸ੍ਯ ਦਸ਼ਾਤਃ ਸਿਦੋਮਮੋਰਾਪੁਰਯੋਰ੍ਦਸ਼ਾ ਸਹ੍ਯਤਰਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅥ ਪਸ਼੍ਯਤ, ਵ੍ਰੁʼਕਯੂਥਮਧ੍ਯੇ ਮੇਸ਼਼ਃ ਯਥਾਵਿਸ੍ਤਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ ਪ੍ਰਹਿਣੋਮਿ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਹਿਰਿਵ ਸਤਰ੍ਕਾਃ ਕਪੋਤਾਇਵਾਹਿੰਸਕਾ ਭਵਤ|
ⅩⅦ ਨ੍ਰੁʼਭ੍ਯਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ; ਯਤਸ੍ਤੈ ਰ੍ਯੂਯੰ ਰਾਜਸੰਸਦਿ ਸਮਰ੍ਪਿਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਜਨਗੇਹੇ ਪ੍ਰਹਾਰਿਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ|
ⅩⅧ ਯੂਯੰ ਮੰਨਾਮਹੇਤੋਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੁʼਣਾਂ ਰਾਜ੍ਞਾਞ੍ਚ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਤਾਨਨ੍ਯਦੇਸ਼ਿਨਸ਼੍ਚਾਧਿ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਿਤ੍ਵਾਰ੍ਥਮਾਨੇਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ|
ⅩⅨ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਿੱਥੰ ਸਮਰ੍ਪਿਤਾ ਯੂਯੰ ਕਥੰ ਕਿਮੁੱਤਰੰ ਵਕ੍ਸ਼਼੍ਯਥ ਤਤ੍ਰ ਮਾ ਚਿਨ੍ਤਯਤ, ਯਤਸ੍ਤਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਦ੍ ਵਕ੍ਤਵ੍ਯੰ ਤਤ੍ ਤੱਦਣ੍ਡੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਨਃ ਸੁ ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਤਿ|
ⅩⅩ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਦਾ ਯੋ ਵਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤਿ ਸ ਨ ਯੂਯੰ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਨ੍ਤਰਸ੍ਥਃ ਪਿਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ|
ⅩⅪ ਸਹਜਃ ਸਹਜੰ ਤਾਤਃ ਸੁਤਞ੍ਚ ਮ੍ਰੁʼਤੌ ਸਮਰ੍ਪਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਅਪਤ੍ਯਾਗਿ ਸ੍ਵਸ੍ਵਪਿਤ੍ਰੋे ਰ੍ਵਿਪਕ੍ਸ਼਼ੀਭੂਯ ਤੌ ਘਾਤਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ|
ⅩⅫ ਮੰਨਮਹੇਤੋਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਰੁʼृਤੀਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਯਾਵਦ੍ ਧੈਰ੍ੱਯੰ ਘ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਤਿ, ਸ ਤ੍ਰਾਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਤੈ ਰ੍ਯਦਾ ਯੂਯਮੇਕਪੁਰੇ ਤਾਡਿਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ, ਤਦਾ ਯੂਯਮਨ੍ਯਪੁਰੰ ਪਲਾਯਧ੍ਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥ੍ਯੰ ਵਚ੍ਮਿ ਯਾਵਨ੍ਮਨੁਜਸੁਤੋ ਨੈਤਿ ਤਾਵਦ੍ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲ੍ਦੇਸ਼ੀਯਸਰ੍ੱਵਨਗਰਭ੍ਰਮਣੰ ਸਮਾਪਯਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅩⅣ ਗੁਰੋਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੋ ਨ ਮਹਾਨ੍, ਪ੍ਰਭੋਰ੍ਦਾਸੋ ਨ ਮਹਾਨ੍|
ⅩⅩⅤ ਯਦਿ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੋ ਨਿਜਗੁਰੋ ਰ੍ਦਾਸਸ਼੍ਚ ਸ੍ਵਪ੍ਰਭੋਃ ਸਮਾਨੋ ਭਵਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਤਦ੍ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ| ਚੇੱਤੈਰ੍ਗ੍ਰੁʼਹਪਤਿਰ੍ਭੂਤਰਾਜ ਉਚ੍ਯਤੇ, ਤਰ੍ਹਿ ਪਰਿਵਾਰਾਃ ਕਿੰ ਤਥਾ ਨ ਵਕ੍ਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ?
ⅩⅩⅥ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇਭ੍ਯੋ ਯੂਯੰ ਮਾ ਬਿਭੀਤ, ਯਤੋ ਯੰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਤੇ, ਤਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਛਾਦਿਤੰ ਕਿਮਪਿ ਨਾਸ੍ਤਿ, ਯੱਚ ਨ ਵ੍ਯਞ੍ਚਿਸ਼਼੍ਯਤੇ, ਤਾਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਗੁਪ੍ਤੰ ਕਿਮਪਿ ਨਾਸ੍ਤਿ|
ⅩⅩⅦ ਯਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਮਸਿ ਵਚ੍ਮਿ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰ੍ਦੀਪ੍ਤੌ ਕਥ੍ਯਤਾਂ; ਕਰ੍ਣਾਭ੍ਯਾਂ ਯਤ੍ ਸ਼੍ਰੂਯਤੇ ਤਦ੍ ਗੇਹੋਪਰਿ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯਤਾਂ|
ⅩⅩⅧ ਯੇ ਕਾਯੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤਿ ਨਾਤ੍ਮਾਨੰ, ਤੇਭ੍ਯੋ ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ; ਯਃ ਕਾਯਾਤ੍ਮਾਨੌ ਨਿਰਯੇ ਨਾਸ਼ਯਿਤੁੰ, ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ, ਤਤੋ ਬਿਭੀਤ|
ⅩⅩⅨ ਦ੍ਵੌ ਚਟਕੌ ਕਿਮੇਕਤਾਮ੍ਰਮੁਦ੍ਰਯਾ ਨ ਵਿਕ੍ਰੀਯੇਤੇ? ਤਥਾਪਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਾਤਾਨੁਮਤਿੰ ਵਿਨਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੋਪਿ ਭੁਵਿ ਨ ਪਤਤਿ|
ⅩⅩⅩ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਛਿਰਸਾਂ ਸਰ੍ੱਵਕਚਾ ਗਣਿਤਾਂਃ ਸਨ੍ਤਿ|
ⅩⅩⅪ ਅਤੋ ਮਾ ਬਿਭੀਤ, ਯੂਯੰ ਬਹੁਚਟਕੇਭ੍ਯੋ ਬਹੁਮੂਲ੍ਯਾਃ|
ⅩⅩⅫ ਯੋ ਮਨੁਜਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਮਾਮਙ੍ਗੀਕੁਰੁਤੇ ਤਮਹੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਤਾਤਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦਙ੍ਗੀਕਰਿਸ਼਼੍ਯੇ|
ⅩⅩⅩⅢ ਪ੍ਰੁʼਥ੍ਵ੍ਯਾਮਹੰ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿੰ ਦਾਤੁਮਾਗਤਇਤਿ ਮਾਨੁਭਵਤ, ਸ਼ਾਨ੍ਤਿੰ ਦਾਤੁੰ ਨ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਸਿੰ|
ⅩⅩⅩⅣ ਪਿਤ੍ਰੁʼਮਾਤ੍ਰੁʼਸ਼੍ਚਸ਼੍ਰੂਭਿਃ ਸਾਕੰ ਸੁਤਸੁਤਾਬਧੂ ਰ੍ਵਿਰੋਧਯਿਤੁਞ੍ਚਾਗਤੇाਸ੍ਮਿ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਸ੍ਵਸ੍ਵਪਰਿਵਾਰਏਵ ਨ੍ਰੁʼਸ਼ਤ੍ਰੁ ਰ੍ਭਵਿਤਾ|
ⅩⅩⅩⅥ ਯਃ ਪਿਤਰਿ ਮਾਤਰਿ ਵਾ ਮੱਤੋਧਿਕੰ ਪ੍ਰੀਯਤੇ, ਸ ਨ ਮਦਰ੍ਹਃ;
ⅩⅩⅩⅦ ਯਸ਼੍ਚ ਸੁਤੇ ਸੁਤਾਯਾਂ ਵਾ ਮੱਤੋਧਿਕੰ ਪ੍ਰੀਯਤੇ, ਸੇाਪਿ ਨ ਮਦਰ੍ਹਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਯਃ ਸ੍ਵਕ੍ਰੁਸ਼ੰ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾੰਨੈਤਿ, ਸੇाਪਿ ਨ ਮਦਰ੍ਹਃ|
ⅩⅩⅩⅨ ਯਃ ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਾਨਵਤਿ, ਸ ਤਾਨ੍ ਹਾਰਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ, ਯਸ੍ਤੁ ਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਹਾਰਯਤਿ, ਸ ਤਾਨਵਤਿ|
ⅩⅬ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਾਤਿਥ੍ਯੰ ਵਿਦਧਾਤਿ, ਸ ਮਮਾਤਿਥ੍ਯੰ ਵਿਦਧਾਤਿ, ਯਸ਼੍ਚ ਮਮਾਤਿਥ੍ਯੰ ਵਿਦਧਾਤਿ, ਸ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਕਸ੍ਯਾਤਿਥ੍ਯੰ ਵਿਦਧਾਤਿ|
ⅩⅬⅠ ਯੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀਤਿ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯਾਤਿਥ੍ਯੰ ਵਿਧੱਤੇ, ਸ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨਃ ਫਲੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਤੇ, ਯਸ਼੍ਚ ਧਾਰ੍ੰਮਿਕ ਇਤਿ ਵਿਦਿਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯਾਤਿਥ੍ਯੰ ਵਿਧੱਤੇ ਸ ਧਾਰ੍ੰਮਿਕਮਾਨਵਸ੍ਯ ਫਲੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਤਿ|
ⅩⅬⅡ ਯਸ਼੍ਚ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦ੍ਰਨਰਾਣਾਮ੍ ਯੰ ਕਞ੍ਚਨੈਕੰ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯ ਇਤਿ ਵਿਦਿਤ੍ਵਾ ਕੰਸੈਕੰ ਸ਼ੀਤਲਸਲਿਲੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤੇ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ, ਸ ਕੇਨਾਪਿ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਫਲੇਨ ਨ ਵਞ੍ਚਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|