Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਨੌਕਾਮਾਰੁਹ੍ਯ ਪੁਨਃ ਪਾਰਮਾਗਤ੍ਯ ਨਿਜਗ੍ਰਾਮਮ੍ ਆਯਯੌ|
Ⅱ ਤਤਃ ਕਤਿਪਯਾ ਜਨਾ ਏਕੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਤਿਨੰ ਸ੍ਵੱਟੋਪਰਿ ਸ਼ਾਯਯਿਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨਯਨ੍; ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤਿੰ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਤੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਤਿਨੰ ਜਗਾਦ, ਹੇ ਪੁਤ੍ਰ, ਸੁਸ੍ਥਿਰੋ ਭਵ, ਤਵ ਕਲੁਸ਼਼ਸ੍ਯ ਮਰ੍ਸ਼਼ਣੰ ਜਾਤਮ੍|
Ⅲ ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਨਿਸ਼ਮ੍ਯ ਕਿਯਨ੍ਤ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾ ਮਨਃਸੁ ਚਿਨ੍ਤਿਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ ਮਨੁਜ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਨਿਨ੍ਦਤਿ|
Ⅳ ਤਤਃ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਚਿਨ੍ਤਾਂ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਯੂਯੰ ਮਨਃਸੁ ਕ੍ਰੁʼਤ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਕੁਚਿਨ੍ਤਾਂ ਕੁਰੁਥ?
Ⅴ ਤਵ ਪਾਪਮਰ੍ਸ਼਼ਣੰ ਜਾਤੰ, ਯਦ੍ਵਾ ਤ੍ਵਮੁੱਥਾਯ ਗੱਛ, ਦ੍ਵਯੋਰਨਯੋ ਰ੍ਵਾਕ੍ਯਯੋਃ ਕਿੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਵਕ੍ਤੁੰ ਸੁਗਮੰ?
Ⅵ ਕਿਨ੍ਤੁ ਮੇਦਿਨ੍ਯਾਂ ਕਲੁਸ਼਼ੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਿਤੁੰ ਮਨੁਜਸੁਤਸ੍ਯ ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਮਸ੍ਤੀਤਿ ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਜਾਨੀਥ, ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਤੰ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਤਿਨੰ ਗਦਿਤਵਾਨ੍, ਉੱਤਿਸ਼਼੍ਠ, ਨਿਜਸ਼ਯਨੀਯੰ ਆਦਾਯ ਗੇਹੰ ਗੱਛ|
Ⅶ ਤਤਃ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਉੱਥਾਯ ਨਿਜਗੇਹੰ ਪ੍ਰਸ੍ਥਿਤਵਾਨ੍|
Ⅷ ਮਾਨਵਾ ਇੱਥੰ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਵਿਸ੍ਮਯੰ ਮੇਨਿਰੇ, ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਮਾਨਵਾਯ ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਮ੍ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਦੱਤੰ ਇਤਿ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੰ ਧਨ੍ਯੰ ਬਭਾਸ਼਼ਿਰੇ ਚ|
Ⅸ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਗੱਛਨ੍ ਗੱਛਨ੍ ਕਰਸੰਗ੍ਰਹਸ੍ਥਾਨੇ ਸਮੁਪਵਿਸ਼਼੍ਟੰ ਮਥਿਨਾਮਾਨਮ੍ ਏਕੰ ਮਨੁਜੰ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਤੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛ, ਤਤਃ ਸ ਉੱਥਾਯ ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਵ੍ਰਾਜ|
Ⅹ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੌ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਉਪਵਿਸ਼਼੍ਟੇ ਬਹਵਃ ਕਰਸੰਗ੍ਰਾਹਿਣਃ ਕਲੁਸ਼਼ਿਣਸ਼੍ਚ ਮਾਨਵਾ ਆਗਤ੍ਯ ਤੇਨ ਸਾਕੰ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਸਾਕਮ੍ ਉਪਵਿਵਿਸ਼ੁਃ|
Ⅺ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਸ੍ਤਦ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ਿਰੇ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਗੁਰੁਃ ਕਿੰ ਨਿਮਿੱਤੰ ਕਰਸੰਗ੍ਰਾਹਿਭਿਃ ਕਲੁਸ਼਼ਿਭਿਸ਼੍ਚ ਸਾਕੰ ਭੁੰਕ੍ਤੇ?
Ⅻ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍, ਨਿਰਾਮਯਲੋਕਾਨਾਂ ਚਿਕਿਤ੍ਸਕੇਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨੰ ਨਾਸ੍ਤਿ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਸਾਮਯਲੋਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਮਾਸ੍ਤੇ|
ⅩⅢ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਯਾਤ੍ਵਾ ਵਚਨਸ੍ਯਾਸ੍ਯਾਰ੍ਥੰ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਧ੍ਵਮ੍, ਦਯਾਯਾਂ ਮੇ ਯਥਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰ੍ਨ ਤਥਾ ਯਜ੍ਞਕਰ੍ੰਮਣਿ| ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਧਾਰ੍ੰਮਿਕਾਨ੍ ਆਹ੍ਵਾਤੁੰ ਨਾਗਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਮਨਃ ਪਰਿਵਰ੍ੱਤਯਿਤੁੰ ਪਾਪਿਨ ਆਹ੍ਵਾਤੁਮ੍ ਆਗਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਿ|
ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੋਹਨਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਫਿਰੂਸ਼ਿਨੋ ਵਯਞ੍ਚ ਪੁਨਃ ਪੁਨਰੁਪਵਸਾਮਃ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਵ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾ ਨੋਪਵਸਨ੍ਤਿ, ਕੁਤਃ?
ⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਵੋਚਤ੍ ਯਾਵਤ੍ ਸਖੀਨਾਂ ਸੰਙ੍ਗੇ ਕਨ੍ਯਾਯਾ ਵਰਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ, ਤਾਵਤ੍ ਕਿੰ ਤੇ ਵਿਲਾਪੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਲੁਵਨ੍ਤਿ? ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਦਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਙ੍ਗਾਦ੍ ਵਰੰ ਨਯਨ੍ਤਿ, ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਃ ਸਮਯ ਆਗਮਿਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਤਦਾ ਤੇ ਉਪਵਤ੍ਸ੍ਯਨ੍ਤਿ|
ⅩⅥ ਪੁਰਾਤਨਵਸਨੇ ਕੋਪਿ ਨਵੀਨਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਨ ਯੋਜਯਤਿ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਨ ਯੋਜਿਤੇਨ ਪੁਰਾਤਨਵਸਨੰ ਛਿਨੱਤਿ ਤੱਛਿਦ੍ਰਞ੍ਚ ਬਹੁਕੁਤ੍ਸਿਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅦ ਅਨ੍ਯਞ੍ਚ ਪੁਰਾਤਨਕੁਤ੍ਵਾਂ ਕੋਪਿ ਨਵਾਨਗੋਸ੍ਤਨੀਰਸੰ ਨ ਨਿਦਧਾਤਿ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਥਾ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਕੁਤੂ ਰ੍ਵਿਦੀਰ੍ੱਯਤੇ ਤੇਨ ਗੋਸ੍ਤਨੀਰਸਃ ਪਤਤਿ ਕੁਤੂਸ਼੍ਚ ਨਸ਼੍ਯਤਿ; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਨਵੀਨਾਯਾਂ ਕੁਤ੍ਵਾਂ ਨਵੀਨੋ ਗੋਸ੍ਤਨੀਰਸਃ ਸ੍ਥਾਪ੍ਯਤੇ, ਤੇਨ ਦ੍ਵਯੋਰਵਨੰ ਭਵਤਿ|
ⅩⅧ ਅਪਰੰ ਤੇਨੈਤਤ੍ਕਥਾਕਥਨਕਾਲੇ ਏਕੋ(ਅ)ਧਿਪਤਿਸ੍ਤੰ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਮਮ ਦੁਹਿਤਾ ਪ੍ਰਾਯੇਣੈਤਾਵਤ੍ਕਾਲੇ ਮ੍ਰੁʼਤਾ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭਵਾਨਾਗਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯਾ ਗਾਤ੍ਰੇ ਹਸ੍ਤਮਰ੍ਪਯਤੁ, ਤੇਨ ਸਾ ਜੀਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅨ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੈਃ ਸਾਕਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਵ੍ਰਾਜ|
ⅩⅩ ਇਤ੍ਯਨਨ੍ਤਰੇ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਪ੍ਰਦਰਾਮਯੇਨ ਸ਼ੀਰ੍ਣੈਕਾ ਨਾਰੀ ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਵਸਨਸ੍ਯ ਗ੍ਰਨ੍ਥਿੰ ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼;
ⅩⅪ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਯਾ ਕੇਵਲੰ ਤਸ੍ਯ ਵਸਨੰ ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਸ੍ਵਾਸ੍ਥ੍ਯੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਤੇ, ਸਾ ਨਾਰੀਤਿ ਮਨਸਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਵਤੀ|
ⅩⅫ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰ੍ਵਦਨੰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤ੍ਯ ਤਾਂ ਜਗਾਦ, ਹੇ ਕਨ੍ਯੇ, ਤ੍ਵੰ ਸੁਸ੍ਥਿਰਾ ਭਵ, ਤਵ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਮਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍| ਏਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯੇ ਗਦਿਤਏਵ ਸਾ ਯੋਸ਼਼ਿਤ੍ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਭੂਤ੍|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਯਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ਸ੍ਯ ਗੇਹੰ ਗਤ੍ਵਾ ਵਾਦਕਪ੍ਰਭ੍ਰੁʼਤੀਨ੍ ਬਹੂਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਸ਼ਬ੍ਦਾਯਮਾਨਾਨ੍ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਤਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍,
ⅩⅩⅣ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਤ੍ਯਜ, ਕਨ੍ਯੇਯੰ ਨਾਮ੍ਰਿਯਤ ਨਿਦ੍ਰਿਤਾਸ੍ਤੇ; ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੇ ਤਮੁਪਜਹਸੁਃ|
ⅩⅩⅤ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਬਹਿਸ਼਼੍ਕ੍ਰੁʼਤੇਸ਼਼ੁ ਸੋ(ਅ)ਭ੍ਯਨ੍ਤਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਕਨ੍ਯਾਯਾਃ ਕਰੰ ਧ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍, ਤੇਨ ਸੋਦਤਿਸ਼਼੍ਠਤ੍;
ⅩⅩⅥ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਯਸ਼ਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਤੰ ਦੇਸ਼ੰ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਵਤ੍|
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਯਾਤ੍ਰਾਂ ਚਕਾਰ; ਤਦਾ ਹੇ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ, ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਯਸ੍ਵ, ਇਤਿ ਵਦਨ੍ਤੌ ਦ੍ਵੌ ਜਨਾਵਨ੍ਧੌ ਪ੍ਰੋਚੈਰਾਹੂਯਨ੍ਤੌ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਵ੍ਰਜਤੁਃ|
ⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੌ ਗੇਹਮਧ੍ਯੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼਼੍ਟੰ ਤਾਵਪਿ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਿਤਵਨ੍ਤੌ, ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤੌ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਕਰ੍ੰਮੈਤਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਮ ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਯੁਵਾਂ ਕਿਮਿਤਿ ਪ੍ਰਤੀਥਃ? ਤਦਾ ਤੌ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਚਤੁਃ, ਸਤ੍ਯੰ ਪ੍ਰਭੋ|
ⅩⅩⅨ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤਯੋ ਰ੍ਲੋਚਨਾਨਿ ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼ਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਯੁਵਯੋਃ ਪ੍ਰਤੀਤ੍ਯਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਯੁਵਯੋ ਰ੍ਮਙ੍ਗਲੰ ਭੂਯਾਤ੍| ਤੇਨ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਯੋ ਰ੍ਨੇਤ੍ਰਾਣਿ ਪ੍ਰਸੰਨਾਨ੍ਯਭਵਨ੍,
ⅩⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੌ ਦ੍ਰੁʼਢਮਾਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਜਗਾਦ, ਅਵਧੱਤਮ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕੋਪਿ ਮਨੁਜੋ ਮ ਜਾਨੀਯਾਤ੍|
ⅩⅩⅪ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੌ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੇ ਦੇਸ਼ੇ ਤਸ੍ਯ ਕੀਰ੍ੱਤਿੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਾਮਾਸਤੁਃ|
ⅩⅩⅫ ਅਪਰੰ ਤੌ ਬਹਿਰ੍ਯਾਤ ਏਤਸ੍ਮਿੰਨਨ੍ਤਰੇ ਮਨੁਜਾ ਏਕੰ ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤਮੂਕੰ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤੇਨ ਭੂਤੇ ਤ੍ਯਾਜਿਤੇ ਸ ਮੂਕਃ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤੁੰ ਪ੍ਰਾਰਭਤ, ਤੇਨ ਜਨਾ ਵਿਸ੍ਮਯੰ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੋ ਵੰਸ਼ੇ ਕਦਾਪਿ ਨੇਦ੍ਰੁʼਗਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਤ;
ⅩⅩⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤੁ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਃ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰੁਃ ਭੂਤਾਧਿਪਤਿਨਾ ਸ ਭੂਤਾਨ੍ ਤ੍ਯਾਜਯਤਿ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਜਨਭਵਨ ਉਪਦਿਸ਼ਨ੍ ਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਯਸ੍ਯ ਯ ਆਮਯੋ ਯਾ ਚ ਪੀਡਾਸੀਤ੍, ਤਾਨ੍ ਸ਼ਮਯਨ੍ ਸ਼ਮਯੰਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਨਗਰਾਣਿ ਗ੍ਰਾਮਾਂਸ਼੍ਚ ਬਭ੍ਰਾਮ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਨ੍ਯਞ੍ਚ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਵ੍ਯਾਕੁਲਾਨ੍ ਅਰਕ੍ਸ਼਼ਕਮੇਸ਼਼ਾਨਿਵ ਚ ਤ੍ਯਕ੍ਤਾਨ੍ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼਼੍ਯ ਤੇਸ਼਼ੁ ਕਾਰੁਣਿਕਃ ਸਨ੍ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍,
ⅩⅩⅩⅦ ਸ਼ਸ੍ਯਾਨਿ ਪ੍ਰਚੁਰਾਣਿ ਸਨ੍ਤਿ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਛੇੱਤਾਰਃ ਸ੍ਤੋਕਾਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਪਰਾਨ੍ ਛੇਦਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਹੇਤੁੰ ਸ਼ਸ੍ਯਸ੍ਵਾਮਿਨੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਧ੍ਵਮ੍|