Ⅰ ਯਦਾ ਸ ਪਰ੍ੱਵਤਾਦ੍ ਅਵਾਰੋਹਤ੍ ਤਦਾ ਬਹਵੋ ਮਾਨਵਾਸ੍ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਵ੍ਰਜੁਃ|
Ⅱ ਏਕਃ ਕੁਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ, ਯਦਿ ਭਵਾਨ੍ ਸੰਮਨ੍ਯਤੇ, ਤਰ੍ਹਿ ਮਾਂ ਨਿਰਾਮਯੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ|
Ⅲ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਰੰ ਪ੍ਰਸਾਰ੍ੱਯ ਤਸ੍ਯਾਙ੍ਗੰ ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼ਨ੍ ਵ੍ਯਾਜਹਾਰ, ਸੰਮਨ੍ਯੇ(ਅ)ਹੰ ਤ੍ਵੰ ਨਿਰਾਮਯੋ ਭਵ; ਤੇਨ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਕੁਸ਼਼੍ਠੇਨਾਮੋਚਿ|
Ⅳ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਜਗਾਦ, ਅਵਧੇਹਿ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਸ਼੍ਚਿਦਪਿ ਮਾ ਬ੍ਰੂਹਿ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਾਜਕਸ੍ਯ ਸੰਨਿਧਿੰ ਗਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਮਨੁਜੇਭ੍ਯੋ ਨਿਜਨਿਰਾਮਯਤ੍ਵੰ ਪ੍ਰਮਾਣਯਿਤੁੰ ਮੂਸਾਨਿਰੂਪਿਤੰ ਦ੍ਰਵ੍ਯਮ੍ ਉਤ੍ਸ੍ਰੁʼਜ ਚ|
Ⅴ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਨਾਮਨਿ ਨਗਰੇ ਪ੍ਰਵਿਸ਼਼੍ਟੇ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਤਿਸ੍ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਵਿਨੀਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ,
Ⅵ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ, ਮਦੀਯ ਏਕੋ ਦਾਸਃ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਤਵ੍ਯਾਧਿਨਾ ਭ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਵ੍ਯਥਿਤਃ, ਸਤੁ ਸ਼ਯਨੀਯ ਆਸ੍ਤੇ|
Ⅶ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਅਹੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤੰ ਨਿਰਾਮਯੰ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ|
Ⅷ ਤਤਃ ਸ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਤਿਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ, ਭਵਾਨ੍ ਯਤ੍ ਮਮ ਗੇਹਮਧ੍ਯੰ ਯਾਤਿ ਤਦ੍ਯੋਗ੍ਯਭਾਜਨੰ ਨਾਹਮਸ੍ਮਿ; ਵਾਙ੍ਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਆਦਿਸ਼ਤੁ, ਤੇਨੈਵ ਮਮ ਦਾਸੋ ਨਿਰਾਮਯੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
Ⅸ ਯਤੋ ਮਯਿ ਪਰਨਿਧ੍ਨੇ(ਅ)ਪਿ ਮਮ ਨਿਦੇਸ਼ਵਸ਼੍ਯਾਃ ਕਤਿ ਕਤਿ ਸੇਨਾਃ ਸਨ੍ਤਿ, ਤਤ ਏਕਸ੍ਮਿਨ੍ ਯਾਹੀਤ੍ਯੁਕ੍ਤੇ ਸ ਯਾਤਿ, ਤਦਨ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਏਹੀਤ੍ਯੁਕ੍ਤੇ ਸ ਆਯਾਤਿ, ਤਥਾ ਮਮ ਨਿਜਦਾਸੇ ਕਰ੍ੰਮੈਤਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਿਤ੍ਯੁਕ੍ਤੇ ਸ ਤਤ੍ ਕਰੋਤਿ|
Ⅹ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਯੈਤਤ੍ ਵਚੋ ਨਿਸ਼ਮ੍ਯ ਵਿਸ੍ਮਯਾਪੰਨੋ(ਅ)ਭੂਤ੍; ਨਿਜਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਮਿਨੋ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਅਵੋੱਚ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥ੍ਯੰ ਵਚ੍ਮਿ, ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ(ਅ)ਪਿ ਨੈਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੋ ਮਯਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਃ|
Ⅺ ਅਨ੍ਯੱਚਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਮਿ, ਬਹਵਃ ਪੂਰ੍ੱਵਸ੍ਯਾਃ ਪਸ਼੍ਚਿਮਾਯਾਸ਼੍ਚ ਦਿਸ਼ ਆਗਤ੍ਯ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮਾ ਇਸ੍ਹਾਕਾ ਯਾਕੂਬਾ ਚ ਸਾਕਮ੍ ਮਿਲਿਤ੍ਵਾ ਸਮੁਪਵੇਕ੍ਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ;
Ⅻ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਰੋਦਨਦਨ੍ਤਘਰ੍ਸ਼਼ਣੇ ਭਵਤਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਬਹਿਰ੍ਭੂਤਤਮਿਸ੍ਰੇ ਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ੇਸ੍ਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਤਿੰ ਜਗਾਦ, ਯਾਹਿ, ਤਵ ਪ੍ਰਤੀਤ੍ਯਨੁਸਾਰਤੋ ਮਙ੍ਗਲੰ ਭੂਯਾਤ੍; ਤਦਾ ਤਸ੍ਮਿੰਨੇਵ ਦਣ੍ਡੇ ਤਦੀਯਦਾਸੋ ਨਿਰਾਮਯੋ ਬਭੂਵ|
ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਿਤਰਸ੍ਯ ਗੇਹਮੁਪਸ੍ਥਾਯ ਜ੍ਵਰੇਣ ਪੀਡਿਤਾਂ ਸ਼ਯਨੀਯਸ੍ਥਿਤਾਂ ਤਸ੍ਯ ਸ਼੍ਵਸ਼੍ਰੂੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਾਞ੍ਚਕ੍ਰੇ|
ⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤੇਨ ਤਸ੍ਯਾਃ ਕਰਸ੍ਯ ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਤਵਾਤ੍ ਜ੍ਵਰਸ੍ਤਾਂ ਤਤ੍ਯਾਜ, ਤਦਾ ਸਾ ਸਮੁੱਥਾਯ ਤਾਨ੍ ਸਿਸ਼਼ੇਵੇ|
ⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਬਹੁਸ਼ੋ ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤਮਨੁਜਾਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨਿਨ੍ਯੁਃ ਸ ਚ ਵਾਕ੍ਯੇਨ ਭੂਤਾਨ੍ ਤ੍ਯਾਜਯਾਮਾਸ, ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਕਾਰਪੀਡਿਤਜਨਾਂਸ਼੍ਚ ਨਿਰਾਮਯਾਨ੍ ਚਕਾਰ;
ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍, ਸਰ੍ੱਵਾ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਤੇਨੈਵ ਪਰਿਧਾਰਿਤਾ| ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸਕਲੰ ਵ੍ਯਾਧਿੰ ਸਏਵ ਸੰਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਾਨ੍| ਯਦੇਤਦ੍ਵਚਨੰ ਯਿਸ਼ਯਿਯਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨੋਕ੍ਤਮਾਸੀਤ੍, ਤੱਤਦਾ ਸਫਲਮਭਵਤ੍|
ⅩⅧ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਦਿਕ੍ਸ਼਼ੁ ਜਨਨਿਵਹੰ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਤਟਿਨ੍ਯਾਃ ਪਾਰੰ ਯਾਤੁੰ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਆਦਿਦੇਸ਼|
ⅩⅨ ਤਦਾਨੀਮ੍ ਏਕ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯ ਆਗਤ੍ਯ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ, ਭਵਾਨ੍ ਯਤ੍ਰ ਯਾਸ੍ਯਤਿ ਤਤ੍ਰਾਹਮਪਿ ਭਵਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯਾਸ੍ਯਾਮਿ|
ⅩⅩ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਜਗਾਦ, ਕ੍ਰੋਸ਼਼੍ਟੁਃ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਵਿਦ੍ਯਤੇ, ਵਿਹਾਯਸੋ ਵਿਹਙ੍ਗਮਾਨਾਂ ਨੀਡਾਨਿ ਚ ਸਨ੍ਤਿ; ਕਿਨ੍ਤੁ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼ਿਰਃ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤੁੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ|
ⅩⅪ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਅਪਰ ਏਕਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਸ੍ਤੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ, ਪ੍ਰਥਮਤੋ ਮਮ ਪਿਤਰੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਨਿਧਾਤੁੰ ਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਮਾਮ੍ ਅਨੁਮਨ੍ਯਸ੍ਵ|
ⅩⅫ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਮ੍ਰੁʼਤਾ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਨਿਦਧਤੁ, ਤ੍ਵੰ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛ|
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਨਾਵਮਾਰੂਢੇ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਸ੍ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਜਗ੍ਮੁਃ|
ⅩⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸਾਗਰਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਃ ਪ੍ਰਬਲੋ ਝਞ੍ਭ੍ਸ਼ਨਿਲ ਉਦਤਿਸ਼਼੍ਠਤ੍, ਯੇਨ ਮਹਾਤਰਙ੍ਗ ਉੱਥਾਯ ਤਰਣਿੰ ਛਾਦਿਤਵਾਨ੍, ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਨਿਦ੍ਰਿਤ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾ ਆਗਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਨਿਦ੍ਰਾਭਙ੍ਗੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ, ਵਯੰ ਮ੍ਰਿਯਾਮਹੇ, ਭਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤੁ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਅਲ੍ਪਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਨੋ ਯੂਯੰ ਕੁਤੋ ਵਿਭੀਥ? ਤਤਃ ਸ ਉੱਥਾਯ ਵਾਤੰ ਸਾਗਰਞ੍ਚ ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸ, ਤਤੋ ਨਿਰ੍ੱਵਾਤਮਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਮਨੁਜਾ ਵਿਸ੍ਮਯੰ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਅਹੋ ਵਾਤਸਰਿਤ੍ਪਤੀ ਅਸ੍ਯ ਕਿਮਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਹਿਣੌ? ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ(ਅ)ਯੰ ਮਾਨਵਃ|
ⅩⅩⅧ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਪਾਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਗਿਦੇਰੀਯਦੇਸ਼ਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਿਤਵਾਨ੍; ਤਦਾ ਦ੍ਵੌ ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤਮਨੁਜੌ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਬਹਿ ਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤੌ, ਤਾਵੇਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੌ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾਵਾਸ੍ਤਾਂ ਯਤ੍ ਤੇਨ ਸ੍ਥਾਨੇਨ ਕੋਪਿ ਯਾਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੋਤ੍|
ⅩⅩⅨ ਤਾਵੁਚੈਃ ਕਥਯਾਮਾਸਤੁਃ, ਹੇ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸੂਨੋ ਯੀਸ਼ੋ, ਤ੍ਵਯਾ ਸਾਕਮ੍ ਆਵਯੋਃ ਕਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਃ? ਨਿਰੂਪਿਤਕਾਲਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਗੇਵ ਕਿਮਾਵਾਭ੍ਯਾਂ ਯਾਤਨਾਂ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਤ੍ਰਾਗਤੋਸਿ?
ⅩⅩⅩ ਤਦਾਨੀਂ ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍ ਦੂਰੇ ਵਰਾਹਾਣਾਮ੍ ਏਕੋ ਮਹਾਵ੍ਰਜੋ(ਅ)ਚਰਤ੍|
ⅩⅩⅪ ਤਤੋ ਭੂਤੌ ਤੌ ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਤਿਕੇ ਵਿਨੀਯ ਕਥਯਾਮਾਸਤੁਃ, ਯਦ੍ਯਾਵਾਂ ਤ੍ਯਾਜਯਸਿ, ਤਰ੍ਹਿ ਵਰਾਹਾਣਾਂ ਮਧ੍ਯੇਵ੍ਰਜਮ੍ ਆਵਾਂ ਪ੍ਰੇਰਯ|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਯਾਤੰ, ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੌ ਯਦਾ ਮਨੁਜੌ ਵਿਹਾਯ ਵਰਾਹਾਨ੍ ਆਸ਼੍ਰਿਤਵਨ੍ਤੌ, ਤਦਾ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਰਾਹਾ ਉੱਚਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਮਹਾਜਵੇਨ ਧਾਵਨ੍ਤਃ ਸਾਗਰੀਯਤੋਯੇ ਮੱਜਨ੍ਤੋ ਮਮ੍ਰੁਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਵਰਾਹਰਕ੍ਸ਼਼ਕਾਃ ਪਲਾਯਮਾਨਾ ਮਧ੍ਯੇਨਗਰੰ ਤੌ ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤੌ ਪ੍ਰਤਿ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਅਘਟਤ, ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਵਾਰ੍ੱਤਾ ਅਵਦਨ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਤੋ ਨਾਗਰਿਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਨੁਜਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਬਹਿਰਾਯਾਤਾਃ ਤਞ੍ਚ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰਿਰੇ ਭਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸੀਮਾਤੋ ਯਾਤੁ|