Ⅰ ਯਥਾ ਯੂਯੰ ਦੋਸ਼਼ੀਕ੍ਰੁʼਤਾ ਨ ਭਵਥ, ਤਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ(ਅ)ਨ੍ਯੰ ਦੋਸ਼਼ਿਣੰ ਮਾ ਕੁਰੁਤ|
Ⅱ ਯਤੋ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੇਨ ਦੋਸ਼਼ੇਣ ਯੂਯੰ ਪਰਾਨ੍ ਦੋਸ਼਼ਿਣਃ ਕੁਰੁਥ, ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੇਨ ਦੋਸ਼਼ੇਣ ਯੂਯਮਪਿ ਦੋਸ਼਼ੀਕ੍ਰੁʼਤਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਥ, ਅਨ੍ਯਞ੍ਚ ਯੇਨ ਪਰਿਮਾਣੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਪਰਿਮੀਯਤੇ, ਤੇਨੈਵ ਪਰਿਮਾਣੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਪਰਿਮਾਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅲ ਅਪਰਞ੍ਚ ਨਿਜਨਯਨੇ ਯਾ ਨਾਸਾ ਵਿਦ੍ਯਤੇ, ਤਾਮ੍ ਅਨਾਲੋਚ੍ਯ ਤਵ ਸਹਜਸ੍ਯ ਲੋਚਨੇ ਯਤ੍ ਤ੍ਰੁʼਣਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਤਦੇਵ ਕੁਤੋ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਸੇ?
Ⅳ ਤਵ ਨਿਜਲੋਚਨੇ ਨਾਸਾਯਾਂ ਵਿਦ੍ਯਮਾਨਾਯਾਂ, ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਃ, ਤਵ ਨਯਨਾਤ੍ ਤ੍ਰੁʼਣੰ ਬਹਿਸ਼਼੍ਯਰ੍ਤੁੰ ਅਨੁਜਾਨੀਹਿ, ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਨਿਜਸਹਜਾਯ ਕਥੰ ਕਥਯਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਸ਼਼ਿ?
Ⅴ ਹੇ ਕਪਟਿਨ੍, ਆਦੌ ਨਿਜਨਯਨਾਤ੍ ਨਾਸਾਂ ਬਹਿਸ਼਼੍ਕੁਰੁ ਤਤੋ ਨਿਜਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੌ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨਾਯਾਂ ਤਵ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼ ਰ੍ਲੋਚਨਾਤ੍ ਤ੍ਰੁʼਣੰ ਬਹਿਸ਼਼੍ਕਰ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼੍ਯਸਿ|
Ⅵ ਅਨ੍ਯਞ੍ਚ ਸਾਰਮੇਯੇਭ੍ਯਃ ਪਵਿਤ੍ਰਵਸ੍ਤੂਨਿ ਮਾ ਵਿਤਰਤ, ਵਰਾਹਾਣਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਞ੍ਚ ਮੁਕ੍ਤਾ ਮਾ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ਿਪਤ; ਨਿਕ੍ਸ਼਼ੇਪਣਾਤ੍ ਤੇ ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਪਦੈ ਰ੍ਦਲਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ, ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਪਿ ਵਿਦਾਰਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ|
Ⅶ ਯਾਚਧ੍ਵੰ ਤਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਦਾਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ; ਮ੍ਰੁʼਗਯਧ੍ਵੰ ਤਤ ਉੱਦੇਸ਼ੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਧ੍ਵੇ; ਦ੍ਵਾਰਮ੍ ਆਹਤ, ਤਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਮੁਕ੍ਤੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
Ⅷ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੇਨ ਯਾਚ੍ਯਤੇ, ਤੇਨ ਲਭ੍ਯਤੇ; ਯੇਨ ਮ੍ਰੁʼਗ੍ਯਤੇ ਤੇਨੋੱਦੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਤੇ; ਯੇਨ ਚ ਦ੍ਵਾਰਮ੍ ਆਹਨ੍ਯਤੇ, ਤਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਦ੍ਵਾਰੰ ਮੋਚ੍ਯਤੇ|
Ⅸ ਆਤ੍ਮਜੇਨ ਪੂਪੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤੇ ਤਸ੍ਮੈ ਪਾਸ਼਼ਾਣੰ ਵਿਸ਼੍ਰਾਣਯਤਿ,
Ⅹ ਮੀਨੇ ਯਾਚਿਤੇ ਚ ਤਸ੍ਮੈ ਭੁਜਗੰ ਵਿਤਰਤਿ, ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਃ ਪਿਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਕ ਆਸ੍ਤੇ?
Ⅺ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਭਦ੍ਰਾਃ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਪਿ ਯਦਿ ਨਿਜਬਾਲਕੇਭ੍ਯ ਉੱਤਮੰ ਦ੍ਰਵ੍ਯੰ ਦਾਤੁੰ ਜਾਨੀਥ, ਤਰ੍ਹਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਪਿਤਾ ਸ੍ਵੀਯਯਾਚਕੇਭ੍ਯਃ ਕਿਮੁੱਤਮਾਨਿ ਵਸ੍ਤੂਨਿ ਨ ਦਾਸ੍ਯਤਿ?
Ⅻ ਯੂਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤੀਤਰੇਸ਼਼ਾਂ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਵ੍ਯਵਹਾਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਿਯਃ, ਯੂਯੰ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਨੇਵ ਵ੍ਯਵਹਾਰਾਨ੍ ਵਿਧੱਤ; ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨਾਂ ਵਚਨਾਨਾਮ੍ ਇਤਿ ਸਾਰਮ੍|
ⅩⅢ ਸਙ੍ਕੀਰ੍ਣਦ੍ਵਾਰੇਣ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਤ; ਯਤੋ ਨਰਕਗਮਨਾਯ ਯਦ੍ ਦ੍ਵਾਰੰ ਤਦ੍ ਵਿਸ੍ਤੀਰ੍ਣੰ ਯੱਚ ਵਰ੍ਤ੍ਮ ਤਦ੍ ਬ੍ਰੁʼਹਤ੍ ਤੇਨ ਬਹਵਃ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਨ੍ਤਿ|
ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਗਮਨਾਯ ਯਦ੍ ਦ੍ਵਾਰੰ ਤਤ੍ ਕੀਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਸੰਕੀਰ੍ਣੰ| ਯੱਚ ਵਰ੍ਤ੍ਮ ਤਤ੍ ਕੀਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਦੁਰ੍ਗਮਮ੍| ਤਦੁੱਦੇਸ਼਼੍ਟਾਰਃ ਕਿਯਨ੍ਤੋ(ਅ)ਲ੍ਪਾਃ|
ⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੇ ਜਨਾ ਮੇਸ਼਼ਵੇਸ਼ੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤਿ, ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਨ੍ਤਰ੍ਦੁਰਨ੍ਤਾ ਵ੍ਰੁʼਕਾ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੇਭ੍ਯੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਭ੍ਯਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਯੂਯੰ ਫਲੇਨ ਤਾਨ੍ ਪਰਿਚੇਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
ⅩⅥ ਮਨੁਜਾਃ ਕਿੰ ਕਣ੍ਟਕਿਨੋ ਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼਼ਾਫਲਾਨਿ ਸ਼੍ਰੁʼਗਾਲਕੋਲਿਤਸ਼੍ਚ ਉਡੁਮ੍ਬਰਫਲਾਨਿ ਸ਼ਾਤਯਨ੍ਤਿ?
ⅩⅦ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਉੱਤਮ ਏਵ ਪਾਦਪ ਉੱਤਮਫਲਾਨਿ ਜਨਯਤਿ, ਅਧਮਪਾਦਪਏਵਾਧਮਫਲਾਨਿ ਜਨਯਤਿ|
ⅩⅧ ਕਿਨ੍ਤੂੱਤਮਪਾਦਪਃ ਕਦਾਪ੍ਯਧਮਫਲਾਨਿ ਜਨਯਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ, ਤਥਾਧਮੋਪਿ ਪਾਦਪ ਉੱਤਮਫਲਾਨਿ ਜਨਯਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ|
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਯੇ ਯੇ ਪਾਦਪਾ ਅਧਮਫਲਾਨਿ ਜਨਯਨ੍ਤਿ, ਤੇ ਕ੍ਰੁʼੱਤਾ ਵਹ੍ਨੌ ਕ੍ਸ਼਼ਿਪ੍ਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩ ਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਫਲੇਨ ਤਾਨ੍ ਪਰਿਚੇਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅪ ਯੇ ਜਨਾ ਮਾਂ ਪ੍ਰਭੁੰ ਵਦਨ੍ਤਿ, ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸ੍ਵਰ੍ਗਰਾਜ੍ਯੰ ਪ੍ਰਵੇਕ੍ਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤੰਨ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੋ ਮਾਨਵੋ ਮਮ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਸ੍ਯ ਪਿਤੁਰਿਸ਼਼੍ਟੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਤਿ ਸ ਏਵ ਪ੍ਰਵੇਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅫ ਤਦ੍ ਦਿਨੇ ਬਹਵੋ ਮਾਂ ਵਦਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ, ਤਵ ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਿਮਸ੍ਮਾਮਿ ਰ੍ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਨ ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁʼਤੰ? ਤਵ ਨਾਮ੍ਨਾ ਭੂਤਾਃ ਕਿੰ ਨ ਤ੍ਯਾਜਿਤਾਃ? ਤਵ ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਿੰ ਨਾਨਾਦ੍ਭੁਤਾਨਿ ਕਰ੍ੰਮਾਣਿ ਨ ਕ੍ਰੁʼਤਾਨਿ?
ⅩⅩⅢ ਤਦਾਹੰ ਵਦਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ, ਹੇ ਕੁਕਰ੍ੰਮਕਾਰਿਣੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਹੰ ਨ ਵੇਦ੍ਮਿ, ਯੂਯੰ ਮਤ੍ਸਮੀਪਾਦ੍ ਦੂਰੀਭਵਤ|
ⅩⅩⅣ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਮਮੈਤਾਃ ਕਥਾਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪਾਲਯਤਿ, ਸ ਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਰਿ ਗ੍ਰੁʼਹਨਿਰ੍ੰਮਾਤ੍ਰਾ ਜ੍ਞਾਨਿਨਾ ਸਹ ਮਯੋਪਮੀਯਤੇ|
ⅩⅩⅤ ਯਤੋ ਵ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੌ ਸਤ੍ਯਾਮ੍ ਆਪ੍ਲਾਵ ਆਗਤੇ ਵਾਯੌ ਵਾਤੇ ਚ ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਦ੍ਗੇਹੰ ਲਗ੍ਨੇਸ਼਼ੁ ਪਾਸ਼਼ਾਣੋਪਰਿ ਤਸ੍ਯ ਭਿੱਤੇਸ੍ਤੰਨ ਪਤਤਿl
ⅩⅩⅥ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਮਮੈਤਾਃ ਕਥਾਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਨ ਪਾਲਯਤਿ ਸ ਸੈਕਤੇ ਗੇਹਨਿਰ੍ੰਮਾਤ੍ਰਾ (ਅ)ਜ੍ਞਾਨਿਨਾ ਉਪਮੀਯਤੇ|
ⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਜਲਵ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੌ ਸਤ੍ਯਾਮ੍ ਆਪ੍ਲਾਵ ਆਗਤੇ ਪਵਨੇ ਵਾਤੇ ਚ ਤੈ ਰ੍ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਸਮਾਘਾਤੇ ਤਤ੍ ਪਤਤਿ ਤਤ੍ਪਤਨੰ ਮਹਦ੍ ਭਵਤਿ|
ⅩⅩⅧ ਯੀਸ਼ੁਨੈਤੇਸ਼਼ੁ ਵਾਕ੍ਯੇਸ਼਼ੁ ਸਮਾਪਿਤੇਸ਼਼ੁ ਮਾਨਵਾਸ੍ਤਦੀਯੋਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮੇਨਿਰੇ|
ⅩⅩⅨ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾ ਇਵ ਤਾਨ੍ ਨੋਪਦਿਦੇਸ਼ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸਮਰ੍ਥਪੁਰੁਸ਼਼ਇਵ ਸਮੁਪਦਿਦੇਸ਼|