Ⅰ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਮਨੁਜਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗੋਚਰੇ ਧਰ੍ੰਮਕਰ੍ੰਮ ਮਾ ਕੁਰੁਤ, ਤਥਾ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਪਿਤੁਃ ਸਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਕਿਞ੍ਚਨ ਫਲੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਥ|
Ⅱ ਤ੍ਵੰ ਯਦਾ ਦਦਾਸਿ ਤਦਾ ਕਪਟਿਨੋ ਜਨਾ ਯਥਾ ਮਨੁਜੇਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਭਜਨਭਵਨੇ ਰਾਜਮਾਰ੍ਗੇ ਚ ਤੂਰੀਂ ਵਾਦਯਨ੍ਤਿ, ਤਥਾ ਮਾ ਕੁਰਿु, ਅਹੰ ਤੁਭ੍ਯੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਮਿ, ਤੇ ਸ੍ਵਕਾਯੰ ਫਲਮ੍ ਅਲਭਨ੍ਤ|
Ⅲ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤ੍ਵੰ ਯਦਾ ਦਦਾਸਿ, ਤਦਾ ਨਿਜਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਕਰੋ ਯਤ੍ ਕਰੋਤਿ, ਤਦ੍ ਵਾਮਕਰੰ ਮਾ ਜ੍ਞਾਪਯ|
Ⅳ ਤੇਨ ਤਵ ਦਾਨੰ ਗੁਪ੍ਤੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਯਸ੍ਤੁ ਤਵ ਪਿਤਾ ਗੁਪ੍ਤਦਰ੍ਸ਼ੀ, ਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯ ਤੁਭ੍ਯੰ ਫਲੰ ਦਾਸ੍ਯਤਿ|
Ⅴ ਅਪਰੰ ਯਦਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਸੇ, ਤਦਾ ਕਪਟਿਨਇਵ ਮਾ ਕੁਰੁ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਭਜਨਭਵਨੇ ਰਾਜਮਾਰ੍ਗਸ੍ਯ ਕੋਣੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਿਤੁੰ ਪ੍ਰੀਯਨ੍ਤੇ; ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ, ਤੇ ਸ੍ਵਕੀਯਫਲੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍|
Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਕਾਲੇ ਅਨ੍ਤਰਾਗਾਰੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ ਦ੍ਵਾਰੰ ਰੁਦ੍ੱਵਾ ਗੁਪ੍ਤੰ ਪਸ਼੍ਯਤਸ੍ਤਵ ਪਿਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਸ੍ਵ; ਤੇਨ ਤਵ ਯਃ ਪਿਤਾ ਗੁਪ੍ਤਦਰ੍ਸ਼ੀ, ਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯ ਤੁਭ੍ਯੰ ਫਲੰ ਦਾਸ੍ਯਤਿl
Ⅶ ਅਪਰੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਕਾਲੇ ਦੇਵਪੂਜਕਾਇਵ ਮੁਧਾ ਪੁਨਰੁਕ੍ਤਿੰ ਮਾ ਕੁਰੁ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਬੋਧਨ੍ਤੇ, ਬਹੁਵਾਰੰ ਕਥਾਯਾਂ ਕਥਿਤਾਯਾਂ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ ਗ੍ਰਾਹਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅷ ਯੂਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮਿਵ ਮਾ ਕੁਰੁਤ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਯੋਜਨੰ ਯਾਚਨਾਤਃ ਪ੍ਰਾਗੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਿਤਾ ਤਤ੍ ਜਾਨਾਤਿ|
Ⅸ ਅਤਏਵ ਯੂਯਮ ਈਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਧ੍ਵੰ, ਹੇ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਪਿਤਃ, ਤਵ ਨਾਮ ਪੂਜ੍ਯੰ ਭਵਤੁ|
Ⅹ ਤਵ ਰਾਜਤ੍ਵੰ ਭਵਤੁ; ਤਵੇੱਛਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਯਥਾ ਤਥੈਵ ਮੇਦਿਨ੍ਯਾਮਪਿ ਸਫਲਾ ਭਵਤੁ|
Ⅺ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਯੋਜਨੀਯਮ੍ ਆਹਾਰਮ੍ ਅਦ੍ਯ ਦੇਹਿ|
Ⅻ ਵਯੰ ਯਥਾ ਨਿਜਾਪਰਾਧਿਨਃ ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਮਹੇ, ਤਥੈਵਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਪਰਾਧਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਮਸ੍ਵ|
ⅩⅢ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਮਾਨਯ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਪਾਪਾਤ੍ਮਨੋ ਰਕ੍ਸ਼਼; ਰਾਜਤ੍ਵੰ ਗੌਰਵੰ ਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਤਵ; ਤਥਾਸ੍ਤੁ|
ⅩⅣ ਯਦਿ ਯੂਯਮ੍ ਅਨ੍ਯੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਪਰਾਧਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਮਧ੍ਵੇ ਤਰ੍ਹਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਪਿਤਾਪਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਮਿਸ਼਼੍ਯਤੇ;
ⅩⅤ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਦਿ ਯੂਯਮ੍ ਅਨ੍ਯੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਪਰਾਧਾਨ੍ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਮਧ੍ਵੇ, ਤਰ੍ਹਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਜਨਕੋਪਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਪਰਾਧਾਨ੍ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ਮਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਉਪਵਾਸਕਾਲੇ ਕਪਟਿਨੋ ਜਨਾ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਉਪਵਾਸੰ ਜ੍ਞਾਪਯਿਤੁੰ ਸ੍ਵੇਸ਼਼ਾਂ ਵਦਨਾਨਿ ਮ੍ਲਾਨਾਨਿ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਿ, ਯੂਯੰ ਤਇਵ ਵਿਸ਼਼ਣਵਦਨਾ ਮਾ ਭਵਤ; ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ ਤੇ ਸ੍ਵਕੀਯਫਲਮ੍ ਅਲਭਨ੍ਤ|
ⅩⅦ ਯਦਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਉਪਵਸਸਿ, ਤਦਾ ਯਥਾ ਲੋਕੈਸ੍ਤ੍ਵੰ ਉਪਵਾਸੀਵ ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਸੇ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਵ ਯੋ(ਅ)ਗੋਚਰਃ ਪਿਤਾ ਤੇਨੈਵ ਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਸੇ, ਤਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਨਿਜਸ਼ਿਰਸਿ ਤੈਲੰ ਮਰ੍ੱਦਯ ਵਦਨਞ੍ਚ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯ;
ⅩⅧ ਤੇਨ ਤਵ ਯਃ ਪਿਤਾ ਗੁਪ੍ਤਦਰ੍ਸ਼ੀ ਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯ ਤੁਭ੍ਯੰ ਫਲੰ ਦਾਸ੍ਯਤਿ|
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਕੀਟਾਃ ਕਲਙ੍ਕਾਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼਼ਯੰ ਨਯਨ੍ਤਿ, ਚੌਰਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਧਿੰ ਕਰ੍ੱਤਯਿਤ੍ਵਾ ਚੋਰਯਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤਿ, ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਾਂ ਮੇਦਿਨ੍ਯਾਂ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥੰ ਧਨੰ ਮਾ ਸੰਚਿਨੁਤ|
ⅩⅩ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਕੀਟਾਃ ਕਲਙ੍ਕਾਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼਼ਯੰ ਨ ਨਯਨ੍ਤਿ, ਚੌਰਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਧਿੰ ਕਰ੍ੱਤਯਿਤ੍ਵਾ ਚੋਰਯਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤਿ, ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੇ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਧਨੰ ਸਞ੍ਚਿਨੁਤ|
ⅩⅪ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਂਕ ਧਨੰ ਤਤ੍ਰੈਵ ਖਾਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਾਂਸਿ|
ⅩⅫ ਲੋਚਨੰ ਦੇਹਸ੍ਯ ਪ੍ਰਦੀਪਕੰ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਯਦਿ ਤਵ ਲੋਚਨੰ ਪ੍ਰਸੰਨੰ ਭਵਤਿ, ਤਰ੍ਹਿ ਤਵ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਵਪੁ ਰ੍ਦੀਪ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅩⅢ ਕਿਨ੍ਤੁ ਲੋਚਨੇ(ਅ)ਪ੍ਰਸੰਨੇ ਤਵ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਵਪੁਃ ਤਮਿਸ੍ਰਯੁਕ੍ਤੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ| ਅਤਏਵ ਯਾ ਦੀਪ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਵਯਿ ਵਿਦ੍ਯਤੇ, ਸਾ ਯਦਿ ਤਮਿਸ੍ਰਯੁਕ੍ਤਾ ਭਵਤਿ, ਤਰ੍ਹਿ ਤਤ੍ ਤਮਿਸ੍ਰੰ ਕਿਯਨ੍ ਮਹਤ੍|
ⅩⅩⅣ ਕੋਪਿ ਮਨੁਜੋ ਦ੍ਵੌ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ, ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕੰ ਸੰਮਨ੍ਯ ਤਦਨ੍ਯੰ ਨ ਸੰਮਨ੍ਯਤੇ, ਯਦ੍ਵਾ ਏਕਤ੍ਰ ਮਨੋ ਨਿਧਾਯ ਤਦਨ੍ਯਮ੍ ਅਵਮਨ੍ਯਤੇ; ਤਥਾ ਯੂਯਮਪੀਸ਼੍ਵਰੰ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮੀਞ੍ਚੇਤ੍ਯੁਭੇ ਸੇਵਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
ⅩⅩⅤ ਅਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਤਥ੍ਯੰ ਕਥਯਾਮਿ, ਕਿੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਮਃ? ਕਿੰ ਪਾਸ੍ਯਾਮਃ? ਇਤਿ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰਣਾਯ ਮਾ ਚਿਨ੍ਤਯਤ; ਕਿੰ ਪਰਿਧਾਸ੍ਯਾਮਃ? ਇਤਿ ਕਾਯਰਕ੍ਸ਼਼ਣਾਯ ਨ ਚਿਨ੍ਤਯਤ; ਭਕ੍ਸ਼਼੍ਯਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਣਾ ਵਸਨਾਞ੍ਚ ਵਪੂੰਸ਼਼ਿ ਕਿੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼਼੍ਠਾਣਿ ਨ ਹਿ?
ⅩⅩⅥ ਵਿਹਾਯਸੋ ਵਿਹਙ੍ਗਮਾਨ੍ ਵਿਲੋਕਯਤ; ਤੈ ਰ੍ਨੋਪ੍ਯਤੇ ਨ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯਤੇ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰੇ ਨ ਸਞ੍ਚੀਯਤੇ(ਅ)ਪਿ; ਤਥਾਪਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਪਿਤਾ ਤੇਭ੍ਯ ਆਹਾਰੰ ਵਿਤਰਤਿ|
ⅩⅩⅦ ਯੂਯੰ ਤੇਭ੍ਯਃ ਕਿੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼਼੍ਠਾ ਨ ਭਵਥ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਮਨੁਜਃ ਚਿਨ੍ਤਯਨ੍ ਨਿਜਾਯੁਸ਼਼ਃ ਕ੍ਸ਼਼ਣਮਪਿ ਵਰ੍ੱਧਯਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ?
ⅩⅩⅧ ਅਪਰੰ ਵਸਨਾਯ ਕੁਤਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਯਤ? ਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰੋਤ੍ਪੰਨਾਨਿ ਪੁਸ਼਼੍ਪਾਣਿ ਕਥੰ ਵਰ੍ੱਧਨ੍ਤੇ ਤਦਾਲੋਚਯਤ| ਤਾਨਿ ਤਨ੍ਤੂਨ੍ ਨੋਤ੍ਪਾਦਯਨ੍ਤਿ ਕਿਮਪਿ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਿ;
ⅩⅩⅨ ਤਥਾਪ੍ਯਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਮਿ, ਸੁਲੇਮਾਨ੍ ਤਾਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਐਸ਼੍ਵਰ੍ੱਯਵਾਨਪਿ ਤਤ੍ਪੁਸ਼਼੍ਪਮਿਵ ਵਿਭੂਸ਼਼ਿਤੋ ਨਾਸੀਤ੍|
ⅩⅩⅩ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਦ੍ਯ ਵਿਦ੍ਯਮਾਨੰ ਸ਼੍ਚਃ ਚੁੱਲ੍ਯਾਂ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸ੍ਯਤੇ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਯਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰਸ੍ਥਿਤੰ ਕੁਸੁਮੰ ਤਤ੍ ਯਦੀਸ਼੍ਚਰ ਇੱਥੰ ਬਿਭੂਸ਼਼ਯਤਿ, ਤਰ੍ਹਿ ਹੇ ਸ੍ਤੋਕਪ੍ਰਤ੍ਯਯਿਨੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਕਿੰ ਨ ਪਰਿਧਾਪਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ?
ⅩⅩⅪ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿਃ ਕਿਮਤ੍ਸ੍ਯਤੇ? ਕਿਞ੍ਚ ਪਾਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ? ਕਿੰ ਵਾ ਪਰਿਧਾਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ, ਇਤਿ ਨ ਚਿਨ੍ਤਯਤ|
ⅩⅩⅫ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਦੇਵਾਰ੍ੱਚਕਾ ਅਪੀਤਿ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤੇ; ਏਤੇਸ਼਼ੁ ਦ੍ਰਵ੍ਯੇਸ਼਼ੁ ਪ੍ਰਯੋਜਨਮਸ੍ਤੀਤਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਪਿਤਾ ਜਾਨਾਤਿ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਪ੍ਰਥਮਤ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਰਾਜ੍ਯੰ ਧਰ੍ੰਮਞ੍ਚ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧ੍ਵੰ, ਤਤ ਏਤਾਨਿ ਵਸ੍ਤੂਨਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਪ੍ਰਦਾਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅣ ਸ਼੍ਵਃ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਮਾ ਚਿਨ੍ਤਯਤ, ਸ਼੍ਵਏਵ ਸ੍ਵਯੰ ਸ੍ਵਮੁੱਦਿਸ਼੍ਯ ਚਿਨ੍ਤਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ; ਅਦ੍ਯਤਨੀ ਯਾ ਚਿਨ੍ਤਾ ਸਾਦ੍ਯਕ੍ਰੁʼਤੇ ਪ੍ਰਚੁਰਤਰਾ|