ⅩⅥ
Ⅰ ਤਦਾਨੀਂ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਃ ਸਿਦੂਕਿਨਸ਼੍ਚਾਗਤ੍ਯ ਤੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਿਤੁੰ ਨਭਮੀਯੰ ਕਿਞ੍ਚਨ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਤੁੰ ਤਸ੍ਮੈ ਨਿਵੇਦਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅱ ਤਤਃ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯਾਂ ਨਭਸੋ ਰਕ੍ਤਤ੍ਵਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਵਦਥ, ਸ਼੍ਵੋ ਨਿਰ੍ੰਮਲੰ ਦਿਨੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ;
Ⅲ ਪ੍ਰਾਤਃਕਾਲੇ ਚ ਨਭਸੋ ਰਕ੍ਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਮਲਿਨਤ੍ਵਾਞ੍ਚ ਵਦਥ, ਝਞ੍ਭ੍ਸ਼ਦ੍ਯ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ| ਹੇ ਕਪਟਿਨੋ ਯਦਿ ਯੂਯਮ੍ ਅਨ੍ਤਰੀਕ੍ਸ਼਼ਸ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਬੋੱਧੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ, ਤਰ੍ਹਿ ਕਾਲਸ੍ਯੈਤਸ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਕਥੰ ਬੋੱਧੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ?
Ⅳ ਏਤਤ੍ਕਾਲਸ੍ਯ ਦੁਸ਼਼੍ਟੋ ਵ੍ਯਭਿਚਾਰੀ ਚ ਵੰਸ਼ੋ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਗਵੇਸ਼਼ਯਤਿ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੂਨਸੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨੋ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਵਿਨਾਨ੍ਯਤ੍ ਕਿਮਪਿ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਤਾਨ੍ ਨ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿੱਯਤੇ| ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਤਾਨ੍ ਵਿਹਾਯ ਪ੍ਰਤਸ੍ਥੇ|
Ⅴ ਅਨਨ੍ਤਰਮਨ੍ਯਪਾਰਗਮਨਕਾਲੇ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਃ ਪੂਪਮਾਨੇਤੁੰ ਵਿਸ੍ਮ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅵ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਵਾਦੀਤ੍, ਯੂਯੰ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਾਂ ਸਿਦੂਕਿਨਾਞ੍ਚ ਕਿਣ੍ਵੰ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਵਧਾਨਾਃ ਸਤਰ੍ਕਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ|
Ⅶ ਤੇਨ ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਿਵਿਚ੍ਯ ਕਥਯਿਤੁਮਾਰੇਭਿਰੇ, ਵਯੰ ਪੂਪਾਨਾਨੇਤੁੰ ਵਿਸ੍ਮ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਇਤਿ ਕਥਯਤਿ|
Ⅷ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਦ੍ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਤਾਨਵੋਚਤ੍, ਹੇ ਸ੍ਤੋਕਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਨੋ ਯੂਯੰ ਪੂਪਾਨਾਨਯਨਮਧਿ ਕੁਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰਮੇਤਦ੍ ਵਿਵਿੰਕ੍ਯ?
Ⅸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਕਿਮਦ੍ਯਾਪਿ ਨ ਜ੍ਞਾਯਤੇ? ਪਞ੍ਚਭਿਃ ਪੂਪੈਃ ਪਞ੍ਚਸਹਸ੍ਰਪੁਰੁਸ਼਼ੇਸ਼਼ੁ ਭੋਜਿਤੇਸ਼਼ੁ ਭਕ੍ਸ਼਼੍ਯੋੱਛਿਸ਼਼੍ਟਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਕਤਿ ਡਲਕਾਨ੍ ਸਮਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲੀਤੰ;
Ⅹ ਤਥਾ ਸਪ੍ਤਭਿਃ ਪੂਪੈਸ਼੍ਚਤੁਃਸਹਸ੍ਰਪੁਰੁਸ਼਼ੇਸ਼਼ੁ ਭੇਜਿਤੇਸ਼਼ੁ ਕਤਿ ਡਲਕਾਨ੍ ਸਮਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲੀਤ, ਤਤ੍ ਕਿੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰ੍ਨ ਸ੍ਮਰ੍ੱਯਤੇ?
Ⅺ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਾਂ ਸਿਦੂਕਿਨਾਞ੍ਚ ਕਿਣ੍ਵੰ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤ, ਕਥਾਮਿਮਾਮ੍ ਅਹੰ ਪੂਪਾਨਧਿ ਨਾਕਥਯੰ, ਏਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਕੁਤੋ ਨ ਬੁਧ੍ਯਧ੍ਵੇ?
Ⅻ ਤਦਾਨੀਂ ਪੂਪਕਿਣ੍ਵੰ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤੇਤਿ ਨੋਕ੍ਤ੍ਵਾ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਾਂ ਸਿਦੂਕਿਨਾਞ੍ਚ ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤੇਤਿ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਇਤਿ ਤੈਰਬੋਧਿ|
ⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕੈਸਰਿਯਾ-ਫਿਲਿਪਿਪ੍ਰਦੇਸ਼ਮਾਗਤ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਅਪ੍ਰੁʼੱਛਤ੍, ਯੋ(ਅ)ਹੰ ਮਨੁਜਸੁਤਃ ਸੋ(ਅ)ਹੰ ਕਃ? ਲੋਕੈਰਹੰ ਕਿਮੁਚ੍ਯੇ?
ⅩⅣ ਤਦਾਨੀਂ ਤੇ ਕਥਿਤਵਨ੍ਤਃ, ਕੇਚਿਦ੍ ਵਦਨ੍ਤਿ ਤ੍ਵੰ ਮੱਜਯਿਤਾ ਯੋਹਨ੍, ਕੇਚਿਦ੍ਵਦਨ੍ਤਿ, ਤ੍ਵਮ੍ ਏਲਿਯਃ, ਕੇਚਿੱਚ ਵਦਨ੍ਤਿ, ਤ੍ਵੰ ਯਿਰਿਮਿਯੋ ਵਾ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀਤਿ|
ⅩⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਪ੍ਰੱਛ, ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਕੰ ਵਦਥ? ਤਤਃ ਸ਼ਿਮੋਨ੍ ਪਿਤਰ ਉਵਾਚ,
ⅩⅥ ਤ੍ਵਮਮਰੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਭਿਸ਼਼ਿਕ੍ਤਪੁਤ੍ਰਃ|
ⅩⅦ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਯੂਨਸਃ ਪੁਤ੍ਰ ਸ਼ਿਮੋਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਧਨ੍ਯਃ; ਯਤਃ ਕੋਪਿ ਅਨੁਜਸ੍ਤ੍ਵੱਯੇਤੱਜ੍ਞਾਨੰ ਨੋਦਪਾਦਯਤ੍, ਕਿਨ੍ਤੁ ਮਮ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਯਃ ਪਿਤੋਦਪਾਦਯਤ੍|
ⅩⅧ ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ ਤ੍ਵਾਂ ਵਦਾਮਿ, ਤ੍ਵੰ ਪਿਤਰਃ (ਪ੍ਰਸ੍ਤਰਃ) ਅਹਞ੍ਚ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰਸ੍ਯੋਪਰਿ ਸ੍ਵਮਣ੍ਡਲੀਂ ਨਿਰ੍ੰਮਾਸ੍ਯਾਮਿ, ਤੇਨ ਨਿਰਯੋ ਬਲਾਤ੍ ਤਾਂ ਪਰਾਜੇਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅨ ਅਹੰ ਤੁਭ੍ਯੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਕੁਞ੍ਜਿਕਾਂ ਦਾਸ੍ਯਾਮਿ, ਤੇਨ ਯਤ੍ ਕਿਞ੍ਚਨ ਤ੍ਵੰ ਪ੍ਰੁʼਥਿਵ੍ਯਾਂ ਭੰਤ੍ਸ੍ਯਸਿ ਤਤ੍ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਭੰਤ੍ਸ੍ਯਤੇ, ਯੱਚ ਕਿਞ੍ਚਨ ਮਹ੍ਯਾਂ ਮੋਕ੍ਸ਼਼੍ਯਸਿ ਤਤ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਮੋਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨਾਦਿਸ਼ਤ੍, ਅਹਮਭਿਸ਼਼ਿਕ੍ਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਿਤਿ ਕਥਾਂ ਕਸ੍ਮੈਚਿਦਪਿ ਯੂਯੰ ਮਾ ਕਥਯਤ|
ⅩⅪ ਅਨ੍ਯਞ੍ਚ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨਲੋਕੇਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕੇਭ੍ਯ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਬਹੁਦੁਃਖਭੋਗਸ੍ਤੈ ਰ੍ਹਤਤ੍ਵੰ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਦਿਨੇ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨਞ੍ਚ ਮਮਾਵਸ਼੍ਯਕਮ੍ ਏਤਾਃ ਕਥਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਕਾਲਮਾਰਭ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਿਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਤਦਾਨੀਂ ਪਿਤਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕਰੰ ਘ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਰ੍ਜਯਿਤ੍ਵਾ ਕਥਯਿਤੁਮਾਰਬ੍ਧਵਾਨ੍, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ, ਤਤ੍ ਤ੍ਵੱਤੋ ਦੂਰੰ ਯਾਤੁ, ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਕਦਾਪਿ ਨ ਘਟਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਵਦਨੰ ਪਰਾਵਰ੍ਤ੍ਯ ਪਿਤਰੰ ਜਗਾਦ, ਹੇ ਵਿਘ੍ਨਕਾਰਿਨ੍, ਮਤ੍ਸੰਮੁਖਾਦ੍ ਦੂਰੀਭਵ, ਤ੍ਵੰ ਮਾਂ ਬਾਧਸੇ, ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਕਾਰ੍ੱਯਾਤ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ੀਯਕਾਰ੍ੱਯੰ ਤੁਭ੍ਯੰ ਰੋਚਤੇ|
ⅩⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਵੀਯਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਮੀ ਭਵਿਤੁਮ੍ ਇੱਛਤਿ, ਸ ਸ੍ਵੰ ਦਾਮ੍ਯਤੁ, ਤਥਾ ਸ੍ਵਕ੍ਰੁਸ਼ੰ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਯਾਤੁ|
ⅩⅩⅤ ਯਤੋ ਯਃ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤੁਮਿੱਛਤਿ, ਸ ਤਾਨ੍ ਹਾਰਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੋ ਮਦਰ੍ਥੰ ਨਿਜਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਹਾਰਯਤਿ, ਸ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਤਿ|
ⅩⅩⅥ ਮਾਨੁਸ਼਼ੋ ਯਦਿ ਸਰ੍ੱਵੰ ਜਗਤ੍ ਲਭਤੇ ਨਿਜਪ੍ਰਣਾਨ੍ ਹਾਰਯਤਿ, ਤਰ੍ਹਿ ਤਸ੍ਯ ਕੋ ਲਾਭਃ? ਮਨੁਜੋ ਨਿਜਪ੍ਰਾਣਾਨਾਂ ਵਿਨਿਮਯੇਨ ਵਾ ਕਿੰ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ?
ⅩⅩⅦ ਮਨੁਜਸੁਤਃ ਸ੍ਵਦੂਤੈਃ ਸਾਕੰ ਪਿਤੁਃ ਪ੍ਰਭਾਵੇਣਾਗਮਿਸ਼਼੍ਯਤਿ; ਤਦਾ ਪ੍ਰਤਿਮਨੁਜੰ ਸ੍ਵਸ੍ਵਕਰ੍ੰਮਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਫਲੰ ਦਾਸ੍ਯਤਿ|
ⅩⅩⅧ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥ੍ਯੰ ਵਚ੍ਮਿ, ਸਰਾਜ੍ਯੰ ਮਨੁਜਸੁਤਮ੍ ਆਗਤੰ ਨ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤੋ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁੰ ਨ ਸ੍ਵਾਦਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ, ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਃ ਕਤਿਪਯਜਨਾ ਅਤ੍ਰਾਪਿ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਃ ਸਨ੍ਤਿ|