ⅩⅦ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ਼਼ਡ੍ਦਿਨੇਭ੍ਯਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਿਤਰੰ ਯਾਕੂਬੰ ਤਤ੍ਸਹਜੰ ਯੋਹਨਞ੍ਚ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ ਉੱਚਾਦ੍ਰੇ ਰ੍ਵਿਵਿਕ੍ਤਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਰੂਪਮਨ੍ਯਤ੍ ਦਧਾਰ|
Ⅱ ਤੇਨ ਤਦਾਸ੍ਯੰ ਤੇਜਸ੍ਵਿ, ਤਦਾਭਰਣਮ੍ ਆਲੋਕਵਤ੍ ਪਾਣ੍ਡਰਮਭਵਤ੍|
Ⅲ ਅਨ੍ਯੱਚ ਤੇਨ ਸਾਕੰ ਸੰਲਪਨ੍ਤੌ ਮੂਸਾ ਏਲਿਯਸ਼੍ਚ ਤੇਭ੍ਯੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦਤੁਃ|
Ⅳ ਤਦਾਨੀਂ ਪਿਤਰੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਜਗਾਦ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਸ੍ਥਿਤਿਰਤ੍ਰਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼ੁਭਾ, ਯਦਿ ਭਵਤਾਨੁਮਨ੍ਯਤੇ, ਤਰ੍ਹਿ ਭਵਦਰ੍ਥਮੇਕੰ ਮੂਸਾਰ੍ਥਮੇਕਮ੍ ਏਲਿਯਾਰ੍ਥਞ੍ਚੈਕਮ੍ ਇਤਿ ਤ੍ਰੀਣਿ ਦੂਸ਼਼੍ਯਾਣਿ ਨਿਰ੍ੰਮਮ|
Ⅴ ਏਤਤ੍ਕਥਨਕਾਲ ਏਕ ਉੱਜਵਲਃ ਪਯੋਦਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਰਿ ਛਾਯਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍, ਵਾਰਿਦਾਦ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਨਭਸੀਯਾ ਵਾਗ੍ ਬਭੂਵ, ਮਮਾਯੰ ਪ੍ਰਿਯਃ ਪੁਤ੍ਰਃ, ਅਸ੍ਮਿਨ੍ ਮਮ ਮਹਾਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ ਏਤਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੰ ਯੂਯੰ ਨਿਸ਼ਾਮਯਤ|
Ⅵ ਕਿਨ੍ਤੁ ਵਾਚਮੇਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ਤਏਵ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾ ਮ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਸ਼ਙ੍ਕਮਾਨਾ ਨ੍ਯੁਬ੍ਜਾ ਨ੍ਯਪਤਨ੍|
Ⅶ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਾਗਤ੍ਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਤ੍ਰਾਣਿ ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼ਨ੍ ਉਵਾਚ, ਉੱਤਿਸ਼਼੍ਠਤ, ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ|
Ⅷ ਤਦਾਨੀਂ ਨੇਤ੍ਰਾਣ੍ਯੁਨ੍ਮੀਲ੍ਯ ਯੀਸ਼ੁੰ ਵਿਨਾ ਕਮਪਿ ਨ ਦਦ੍ਰੁʼਸ਼ੁਃ|
Ⅸ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਦ੍ਰੇਰਵਰੋਹਣਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਇਤ੍ਯਾਦਿਦੇਸ਼, ਮਨੁਜਸੁਤਸ੍ਯ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯਾਦੁੱਥਾਨੰ ਯਾਵੰਨ ਜਾਯਤੇ, ਤਾਵਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰੇਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਕਸ੍ਮੈਚਿਦਪਿ ਨ ਕਥਯਿਤਵ੍ਯੰ|
Ⅹ ਤਦਾ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਸ੍ਤੰ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ, ਪ੍ਰਥਮਮ੍ ਏਲਿਯ ਆਯਾਸ੍ਯਤੀਤਿ ਕੁਤ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯੈਰੁਚ੍ਯਤੇ?
Ⅺ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਤ੍, ਏਲਿਯਃ ਪ੍ਰਾਗੇਤ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਸਾਧਯਿਸ਼਼੍ਯਤੀਤਿ ਸਤ੍ਯੰ,
Ⅻ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਚ੍ਮਿ, ਏਲਿਯ ਏਤ੍ਯ ਗਤਃ, ਤੇ ਤਮਪਰਿਚਿਤ੍ਯ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਯਥੇੱਛੰ ਵ੍ਯਵਜਹੁਃ; ਮਨੁਜਸੁਤੇਨਾਪਿ ਤੇਸ਼਼ਾਮਨ੍ਤਿਕੇ ਤਾਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਦੁਃਖੰ ਭੋਕ੍ਤਵ੍ਯੰ|
ⅩⅢ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਮੱਜਯਿਤਾਰੰ ਯੋਹਨਮਧਿ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍, ਇੱਥੰ ਤੱਛਿਸ਼਼੍ਯਾ ਬੁਬੁਧਿਰੇ|
ⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ੁ ਜਨਨਿਵਹਸ੍ਯਾਨ੍ਤਿਕਮਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਮਨੁਜਸ੍ਤਦਨ੍ਤਿਕਮੇਤ੍ਯ ਜਾਨੂਨੀ ਪਾਤਯਿਤ੍ਵਾ ਕਥਿਤਵਾਨ੍,
ⅩⅤ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ, ਮਤ੍ਪੁਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਤਿ ਕ੍ਰੁʼਪਾਂ ਵਿਦਧਾਤੁ, ਸੋਪਸ੍ਮਾਰਾਮਯੇਨ ਭ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਵ੍ਯਥਿਤਃ ਸਨ੍ ਪੁਨਃ ਪੁਨ ਰ੍ਵਹ੍ਨੌ ਮੁਹੁ ਰ੍ਜਲਮਧ੍ਯੇ ਪਤਤਿ|
ⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭਵਤਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਣਾਂ ਸਮੀਪੇ ਤਮਾਨਯੰ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇ ਤੰ ਸ੍ਵਾਸ੍ਥੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ|
ⅩⅦ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਰੇ ਅਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਨਃ, ਰੇ ਵਿਪਥਗਾਮਿਨਃ, ਪੁਨਃ ਕਤਿਕਾਲਾਨ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਨਿਧੌ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਾਮਿ? ਕਤਿਕਾਲਾਨ੍ ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਹਿਸ਼਼੍ਯੇ? ਤਮਤ੍ਰ ਮਮਾਨ੍ਤਿਕਮਾਨਯਤ|
ⅩⅧ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਤਰ੍ਜਤਏਵ ਸ ਭੂਤਸ੍ਤੰ ਵਿਹਾਯ ਗਤਵਾਨ੍, ਤੱਦਣ੍ਡਏਵ ਸ ਬਾਲਕੋ ਨਿਰਾਮਯੋ(ਅ)ਭੂਤ੍|
ⅩⅨ ਤਤਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾ ਗੁਪ੍ਤੰ ਯੀਸ਼ੁਮੁਪਾਗਤ੍ਯ ਬਭਾਸ਼਼ਿਰੇ, ਕੁਤੋ ਵਯੰ ਤੰ ਭੂਤੰ ਤ੍ਯਾਜਯਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ?
ⅩⅩ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਤ੍;
ⅩⅪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥ੍ਯੰ ਵਚ੍ਮਿ ਯਦਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ਸ਼਼ਪੈਕਮਾਤ੍ਰੋਪਿ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੋ ਜਾਯਤੇ, ਤਰ੍ਹਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰਸ੍ਮਿਨ੍ ਸ਼ੈਲੇ ਤ੍ਵਮਿਤਃ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਹੀਤਿ ਬ੍ਰੂਤੇ ਸ ਤਦੈਵ ਚਲਿਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਿਮਪ੍ਯਸਾਧ੍ਯਞ੍ਚ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਾਤਿ| ਕਿਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨੋਪਵਾਸੌ ਵਿਨੈਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਭੂਤੋ ਨ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯੇਤ|
ⅩⅫ ਅਪਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਲੀਲ੍ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੇ ਭ੍ਰਮਣਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਤੇ ਗਦਿਤਾਃ, ਮਨੁਜਸੁਤੋ ਜਨਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤੈ ਰ੍ਹਨਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਚ,
ⅩⅩⅢ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯੇ(ਅ)ਹਿ्ਨ ਮ ਉੱਥਾਪਿਸ਼਼੍ਯਤੇ, ਤੇਨ ਤੇ ਭ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਦੁਃਖਿਤਾ ਬਭੂਵਃ|
ⅩⅩⅣ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਨਗਰਮਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਕਰਸੰਗ੍ਰਾਹਿਣਃ ਪਿਤਰਾਨ੍ਤਿਕਮਾਗਤ੍ਯ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਗੁਰੁਃ ਕਿੰ ਮਨ੍ਦਿਰਾਰ੍ਥੰ ਕਰੰ ਨ ਦਦਾਤਿ? ਤਤਃ ਪਿਤਰਃ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਦਦਾਤਿ|
ⅩⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਗ੍ਰੁʼਹਮਧ੍ਯਮਾਗਤੇ ਤਸ੍ਯ ਕਥਾਕਥਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਮੇਵ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਹੇ ਸ਼ਿਮੋਨ੍, ਮੇਦਿਨ੍ਯਾ ਰਾਜਾਨਃ ਸ੍ਵਸ੍ਵਾਪਤ੍ਯੇਭ੍ਯਃ ਕਿੰ ਵਿਦੇਸ਼ਿਭ੍ਯਃ ਕੇਭ੍ਯਃ ਕਰੰ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ਤਿ? ਅਤ੍ਰ ਤ੍ਵੰ ਕਿੰ ਬੁਧ੍ਯਸੇ? ਤਤਃ ਪਿਤਰ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਵਿਦੇਸ਼ਿਭ੍ਯਃ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਤਰ੍ਹਿ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਮੁਕ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤਿ|
ⅩⅩⅦ ਤਥਾਪਿ ਯਥਾਸ੍ਮਾਭਿਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮਨ੍ਤਰਾਯੋ ਨ ਜਨ੍ਯਤੇ, ਤਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਜਲਧੇਸ੍ਤੀਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਵਡਿਸ਼ੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਪ, ਤੇਨਾਦੌ ਯੋ ਮੀਨ ਉੱਥਾਸ੍ਯਤਿ, ਤੰ ਘ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਨ੍ਮੁਖੇ ਮੋਚਿਤੇ ਤੋਲਕੈਕੰ ਰੂਪ੍ਯੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਸਿ, ਤਦ੍ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤਵ ਮਮ ਚ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਤੇਭ੍ਯੋ ਦੇਹਿ|