ⅩⅨ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਏਤਾਸੁ ਕਥਾਸੁ ਸਮਾਪ੍ਤਾਸੁ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਗਾਲੀਲਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਯਰ੍ਦਨ੍ਤੀਰਸ੍ਥੰ ਯਿਹੂਦਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਃ|
Ⅱ ਤਦਾ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਜਨਨਿਵਹੇ ਗਤੇ ਸ ਤਤ੍ਰ ਤਾਨ੍ ਨਿਰਾਮਯਾਨ੍ ਅਕਰੋਤ੍|
Ⅲ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਸ੍ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਗਤ੍ਯ ਪਾਰੀਕ੍ਸ਼਼ਿਤੁੰ ਤੰ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ, ਕਸ੍ਮਾਦਪਿ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਨਰੇਣ ਸ੍ਵਜਾਯਾ ਪਰਿਤ੍ਯਾਜ੍ਯਾ ਨ ਵਾ?
Ⅳ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ, ਪ੍ਰਥਮਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਨਰਤ੍ਵੇਨ ਨਾਰੀਤ੍ਵੇਨ ਚ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਸਸਰ੍ਜ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਥਿਤਵਾਨ੍,
Ⅴ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਸ੍ਵਪਿਤਰੌ ਪਰਿਤ੍ਯਜ੍ਯ ਸ੍ਵਪਤ੍ਨ੍ਯਾਮ੍ ਆਸਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤੇ, ਤੌ ਦ੍ਵੌ ਜਨਾਵੇਕਾਙ੍ਗੌ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਃ, ਕਿਮੇਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਨ ਪਠਿਤਮ੍?
Ⅵ ਅਤਸ੍ਤੌ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਦ੍ਵੌ ਤਯੋਰੇਕਾਙ੍ਗਤ੍ਵੰ ਜਾਤੰ, ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਯੱਚ ਸਮਯੁਜ੍ਯਤ, ਮਨੁਜੋ ਨ ਤਦ੍ ਭਿਨ੍ਦ੍ਯਾਤ੍|
Ⅶ ਤਦਾਨੀਂ ਤੇ ਤੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍, ਤਥਾਤ੍ਵੇ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਪਤ੍ਰੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਾਂ ਸ੍ਵਾਂ ਜਾਯਾਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤੁੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਂ ਮੂਸਾਃ ਕਥੰ ਲਿਲੇਖ?
Ⅷ ਤਤਃ ਸ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਸਾਂ ਕਾਠਿਨ੍ਯਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਵਾਂ ਸ੍ਵਾਂ ਜਾਯਾਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤੁਮ੍ ਅਨ੍ਵਮਨ੍ਯਤ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਥਮਾਦ੍ ਏਸ਼਼ੋ ਵਿਧਿਰ੍ਨਾਸੀਤ੍|
Ⅸ ਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਮਿ, ਵ੍ਯਭਿਚਾਰੰ ਵਿਨਾ ਯੋ ਨਿਜਜਾਯਾਂ ਤ੍ਯਜੇਤ੍ ਅਨ੍ਯਾਞ੍ਚ ਵਿਵਹੇਤ੍, ਸ ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਗੱਛਤਿ; ਯਸ਼੍ਚ ਤ੍ਯਕ੍ਤਾਂ ਨਾਰੀਂ ਵਿਵਹਤਿ ਸੋਪਿ ਪਰਦਾਰੇਸ਼਼ੁ ਰਮਤੇ|
Ⅹ ਤਦਾ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਸ੍ਤੰ ਬਭਾਸ਼਼ਿਰੇ, ਯਦਿ ਸ੍ਵਜਾਯਯਾ ਸਾਕੰ ਪੁੰਸ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੋ ਜਾਯਤੇ, ਤਰ੍ਹਿ ਵਿਵਹਨਮੇਵ ਨ ਭਦ੍ਰੰ|
Ⅺ ਤਤਃ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯੇਭ੍ਯਸ੍ਤਤ੍ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯੰ ਆਦਾਯਿ, ਤਾਨ੍ ਵਿਨਾਨ੍ਯਃ ਕੋਪਿ ਮਨੁਜ ਏਤਨ੍ਮਤੰ ਗ੍ਰਹੀਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ|
Ⅻ ਕਤਿਪਯਾ ਜਨਨਕ੍ਲੀਬਃ ਕਤਿਪਯਾ ਨਰਕ੍ਰੁʼਤਕ੍ਲੀਬਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਰਾਜ੍ਯਾਯ ਕਤਿਪਯਾਃ ਸ੍ਵਕ੍ਰੁʼਤਕ੍ਲੀਬਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਿ, ਯੇ ਗ੍ਰਹੀਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤਿ ਤੇ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ਤੁ|
ⅩⅢ ਅਪਰਮ੍ ਯਥਾ ਸ ਸ਼ਿਸ਼ੂਨਾਂ ਗਾਤ੍ਰੇਸ਼਼ੁ ਹਸ੍ਤੰ ਦਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਤੇ, ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਤ੍ਸਮੀਂਪੰ ਸ਼ਿਸ਼ਵ ਆਨੀਯਨ੍ਤ, ਤਤ ਆਨਯਿਤ੍ਰੁʼਨ੍ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਸ੍ਤਿਰਸ੍ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਸ਼ਿਸ਼ਵੋ ਮਦਨ੍ਤਿਕਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੁ, ਤਾਨ੍ ਮਾ ਵਾਰਯਤ, ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂਨਾਮੇਵ ਸ੍ਵਰ੍ਗਰਾਜ੍ਯੰ|
ⅩⅤ ਤਤਃ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਤ੍ਰੇਸ਼਼ੁ ਹਸ੍ਤੰ ਦਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪ੍ਰਤਸ੍ਥੇ|
ⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਏਕ ਆਗਤ੍ਯ ਤੰ ਪਪ੍ਰੱਛ, ਹੇ ਪਰਮਗੁਰੋ, ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਮਯਾ ਕਿੰ ਕਿੰ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ?
ⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਉਵਾਚ, ਮਾਂ ਪਰਮੰ ਕੁਤੋ ਵਦਸਿ? ਵਿਨੇਸ਼੍ਚਰੰ ਨ ਕੋਪਿ ਪਰਮਃ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਦ੍ਯਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਸਿ, ਤਰ੍ਹ੍ਯਾਜ੍ਞਾਃ ਪਾਲਯ|
ⅩⅧ ਤਦਾ ਸ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਕਾਃ ਕਾ ਆਜ੍ਞਾਃ? ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਨਰੰ ਮਾ ਹਨ੍ਯਾਃ, ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਮਾ ਗੱਛੇਃ, ਮਾ ਚੋਰਯੇਃ, ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਮਾ ਦਦ੍ਯਾਃ,
ⅩⅨ ਨਿਜਪਿਤਰੌ ਸੰਮਨ੍ਯਸ੍ਵ, ਸ੍ਵਸਮੀਪਵਾਸਿਨਿ ਸ੍ਵਵਤ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰੁ|
ⅩⅩ ਸ ਯੁਵਾ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਆ ਬਾਲ੍ਯਾਦ੍ ਏਤਾਃ ਪਾਲਯਾਮਿ, ਇਦਾਨੀਂ ਕਿੰ ਨ੍ਯੂਨਮਾਸ੍ਤੇ?
ⅩⅪ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍, ਯਦਿ ਸਿੱਧੋ ਭਵਿਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਸਿ, ਤਰ੍ਹਿ ਗਤ੍ਵਾ ਨਿਜਸਰ੍ੱਵਸ੍ਵੰ ਵਿਕ੍ਰੀਯ ਦਰਿਦ੍ਰੇਭ੍ਯੋ ਵਿਤਰ, ਤਤਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਵਿੱਤੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਸੇ; ਆਗੱਛ, ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਵਰ੍ੱਤੀ ਚ ਭਵ|
ⅩⅫ ਏਤਾਂ ਵਾਚੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ ਯੁਵਾ ਸ੍ਵੀਯਬਹੁਸਮ੍ਪੱਤੇ ਰ੍ਵਿਸ਼਼ਣਃ ਸਨ੍ ਚਲਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਵਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍, ਧਨਿਨਾਂ ਸ੍ਵਰ੍ਗਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋ ਮਹਾਦੁਸ਼਼੍ਕਰ ਇਤਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ|
ⅩⅩⅣ ਪੁਨਰਪਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਵਦਾਮਿ, ਧਨਿਨਾਂ ਸ੍ਵਰ੍ਗਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਤ੍ ਸੂਚੀਛਿਦ੍ਰੇਣ ਮਹਾਙ੍ਗਗਮਨੰ ਸੁਕਰੰ|
ⅩⅩⅤ ਇਤਿ ਵਾਕ੍ਯੰ ਨਿਸ਼ਮ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾ ਅਤਿਚਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ; ਤਰ੍ਹਿ ਕਸ੍ਯ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣੰ ਭਵਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ?
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਦ੍ਵਾ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਤਤ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਮਸ਼ਕ੍ਯੰ ਭਵਤਿ, ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ਼ਕ੍ਯਮ੍|
ⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਪਿਤਰਸ੍ਤੰ ਗਦਿਤਵਾਨ੍, ਪਸ਼੍ਯ, ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪਰਿਤ੍ਯਜ੍ਯ ਭਵਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਵਰ੍ੱਤਿਨੋ (ਅ)ਭਵਾਮ; ਵਯੰ ਕਿੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਾਮਃ?
ⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ, ਯੂਯੰ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਵਰ੍ੱਤਿਨੋ ਜਾਤਾ ਇਤਿ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਨਵੀਨਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਿਕਾਲੇ ਯਦਾ ਮਨੁਜਸੁਤਃ ਸ੍ਵੀਯੈਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਸਿੰਹਾਸਨ ਉਪਵੇਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਤਦਾ ਯੂਯਮਪਿ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਸਿੰਹਾਸਨੇਸ਼਼ੂਪਵਿਸ਼੍ਯ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਦ੍ਵਾਦਸ਼ਵੰਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿਚਾਰੰ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅩⅨ ਅਨ੍ਯੱਚ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਮਮ ਨਾਮਕਾਰਣਾਤ੍ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਵਾ ਭ੍ਰਾਤਰੰ ਵਾ ਭਗਿਨੀਂ ਵਾ ਪਿਤਰੰ ਵਾ ਮਾਤਰੰ ਵਾ ਜਾਯਾਂ ਵਾ ਬਾਲਕੰ ਵਾ ਭੂਮਿੰ ਪਰਿਤ੍ਯਜਤਿ, ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਤਗੁਣੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਤੇ, ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਮੋ(ਅ)ਧਿਕਾਰਿਤ੍ਵਞ੍ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਤਿ|
ⅩⅩⅩ ਕਿਨ੍ਤੁ ਅਗ੍ਰੀਯਾ ਅਨੇਕੇ ਜਨਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍, ਪਸ਼੍ਚਾਤੀਯਾਸ਼੍ਚਾਨੇਕੇ ਲੋਕਾ ਅਗ੍ਰੇ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ|