ⅩⅩ
Ⅰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਰਾਜ੍ਯਮ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਕੇਨਚਿਦ੍ ਗ੍ਰੁʼਹਸ੍ਯੇਨ ਸਮੰ, ਯੋ(ਅ)ਤਿਪ੍ਰਭਾਤੇ ਨਿਜਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰੇ ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼ਕਾਨ੍ ਨਿਯੋਕ੍ਤੁੰ ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੈਃ ਸਾਕੰ ਦਿਨੈਕਭ੍ਰੁʼਤਿੰ ਮੁਦ੍ਰਾਚਤੁਰ੍ਥਾਂਸ਼ੰ ਨਿਰੂਪ੍ਯ ਤਾਨ੍ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰੇਰਯਾਮਾਸ|
Ⅲ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪ੍ਰਹਰੈਕਵੇਲਾਯਾਂ ਗਤ੍ਵਾ ਹੱਟੇ ਕਤਿਪਯਾਨ੍ ਨਿਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਨ੍ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਤਾਨਵਦਤ੍,
Ⅳ ਯੂਯਮਪਿ ਮਮ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰੰ ਯਾਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯਮਹੰ ਯੋਗ੍ਯਭ੍ਰੁʼਤਿੰ ਦਾਸ੍ਯਾਮਿ, ਤਤਸ੍ਤੇ ਵਵ੍ਰਜੁਃ|
Ⅴ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਸ ਦ੍ਵਿਤੀਯਤ੍ਰੁʼਤੀਯਯੋਃ ਪ੍ਰਹਰਯੋ ਰ੍ਬਹਿ ਰ੍ਗਤ੍ਵਾ ਤਥੈਵ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਤੋ ਦਣ੍ਡਦ੍ਵਯਾਵਸ਼ਿਸ਼਼੍ਟਾਯਾਂ ਵੇਲਾਯਾਂ ਬਹਿ ਰ੍ਗਤ੍ਵਾਪਰਾਨ੍ ਕਤਿਪਯਜਨਾਨ੍ ਨਿਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਨ੍ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਯੂਯੰ ਕਿਮਰ੍ਥਮ੍ ਅਤ੍ਰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਦਿਨੰ ਨਿਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਾਣਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਥ?
Ⅶ ਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍, ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ ਕੋਪਿ ਕਰ੍ਮਮਣਿ ਨਿਯੁੰਕ੍ਤੇ| ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਯੂਯਮਪਿ ਮਮ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰੰ ਯਾਤ, ਤੇਨ ਯੋਗ੍ਯਾਂ ਭ੍ਰੁʼਤਿੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਥ|
Ⅷ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਸਏਵ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼਼ਾਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰਪਤਿਰਧ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ੰ ਗਦਿਵਾਨ੍, ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼ਕਾਨ੍ ਆਹੂਯ ਸ਼ੇਸ਼਼ਜਨਮਾਰਭ੍ਯ ਪ੍ਰਥਮੰ ਯਾਵਤ੍ ਤੇਭ੍ਯੋ ਭ੍ਰੁʼਤਿੰ ਦੇਹਿ|
Ⅸ ਤੇਨ ਯੇ ਦਣ੍ਡਦ੍ਵਯਾਵਸ੍ਥਿਤੇ ਸਮਾਯਾਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨੋ ਮੁਦ੍ਰਾਚਤੁਰ੍ਥਾਂਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤ੍|
Ⅹ ਤਦਾਨੀਂ ਪ੍ਰਥਮਨਿਯੁਕ੍ਤਾ ਜਨਾ ਆਗਤ੍ਯਾਨੁਮਿਤਵਨ੍ਤੋ ਵਯਮਧਿਕੰ ਪ੍ਰਪ੍ਸ੍ਯਾਮਃ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੈਰਪਿ ਮੁਦ੍ਰਾਚਤੁਰ੍ਥਾਂਸ਼ੋ(ਅ)ਲਾਭਿ|
Ⅺ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤੇਨ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰਪਤਿਨਾ ਸਾਕੰ ਵਾਗ੍ਯੁੱਧੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ,
Ⅻ ਵਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਦਿਨੰ ਤਾਪਕ੍ਲੇਸ਼ੌ ਸੋਢਵਨ੍ਤਃ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਪਸ਼੍ਚਾਤਾਯਾ ਸੇ ਜਨਾ ਦਣ੍ਡਦ੍ਵਯਮਾਤ੍ਰੰ ਪਰਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਭਿਃ ਸਮਾਨਾਂਸ਼ਾਃ ਕ੍ਰੁʼਤਾਃ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ, ਹੇ ਵਤ੍ਸ, ਮਯਾ ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਕੋਪ੍ਯਨ੍ਯਾਯੋ ਨ ਕ੍ਰੁʼਤਃ ਕਿੰ ਤ੍ਵਯਾ ਮਤ੍ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਮੁਦ੍ਰਾਚਤੁਰ੍ਥਾਂਸ਼ੋ ਨਾਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁʼਤਃ?
ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੰ ਤਦਾਦਾਯ ਯਾਹਿ, ਤੁਭ੍ਯੰ ਯਤਿ, ਪਸ਼੍ਚਾਤੀਯਨਿਯੁਕ੍ਤਲੋਕਾਯਾਪਿ ਤਤਿ ਦਾਤੁਮਿੱਛਾਮਿ|
ⅩⅤ ਸ੍ਵੇੱਛਯਾ ਨਿਜਦ੍ਰਵ੍ਯਵ੍ਯਵਹਰਣੰ ਕਿੰ ਮਯਾ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ? ਮਮ ਦਾਤ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਤ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਕਿਮ੍ ਈਰ੍ਸ਼਼੍ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਿਃ ਕ੍ਰਿਯਤੇ?
ⅩⅥ ਇੱਥਮ੍ ਅਗ੍ਰੀਯਲੋਕਾਃ ਪਸ਼੍ਚਤੀਯਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ, ਪਸ਼੍ਚਾਤੀਯਜਨਾਸ਼੍ਚਗ੍ਰੀਯਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ, ਅਹੂਤਾ ਬਹਵਃ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਲ੍ਪੇ ਮਨੋਭਿਲਸ਼਼ਿਤਾਃ|
ⅩⅦ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਗੱਛਨ੍ ਮਾਰ੍ਗਮਧ੍ਯੇ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਏਕਾਨ੍ਤੇ ਵਭਾਸ਼਼ੇ,
ⅩⅧ ਪਸ਼੍ਯ ਵਯੰ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਯਾਮਃ, ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਧ੍ਯਾਪਕਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਪੁਤ੍ਰਃ ਸਮਰ੍ਪਿਸ਼਼੍ਯਤੇ;
ⅩⅨ ਤੇ ਚ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁਮਾਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਤਿਰਸ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਵੇਤ੍ਰੇਣ ਪ੍ਰਹਰ੍ੱਤੁੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਧਾਤਯਿਤੁਞ੍ਚਾਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਦਿਵਸੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਪਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩ ਤਦਾਨੀਂ ਸਿਵਦੀਯਸ੍ਯ ਨਾਰੀ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰਾਵਾਦਾਯ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਏਤ੍ਯ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਕਞ੍ਚਨਾਨੁਗ੍ਰਹੰ ਤੰ ਯਯਾਚੇ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਤ੍ਵੰ ਕਿੰ ਯਾਚਸੇ? ਤਤਃ ਸਾ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਭਵਤੋ ਰਾਜਤ੍ਵੇ ਮਮਾਨਯੋਃ ਸੁਤਯੋਰੇਕੰ ਭਵੱਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਦ੍ਵਿਤੀਯੰ ਵਾਮਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵ ਉਪਵੇਸ਼਼੍ਟੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤੁ|
ⅩⅫ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ, ਯੁਵਾਭ੍ਯਾਂ ਯਦ੍ ਯਾਚ੍ਯਤੇ, ਤੰਨ ਬੁਧ੍ਯਤੇ, ਅਹੰ ਯੇਨ ਕੰਸੇਨ ਪਾਸ੍ਯਾਮਿ ਯੁਵਾਭ੍ਯਾਂ ਕਿੰ ਤੇਨ ਪਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ? ਅਹਞ੍ਚ ਯੇਨ ਮੱਜੇਨੇਨ ਮੱਜਿਸ਼਼੍ਯੇ, ਯੁਵਾਭ੍ਯਾਂ ਕਿੰ ਤੇਨ ਮੱਜਯਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ? ਤੇ ਜਗਦੁਃ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯੁਵਾਂ ਮਮ ਕੰਸੇਨਾਵਸ਼੍ਯੰ ਪਾਸ੍ਯਥਃ, ਮਮ ਮੱਜਨੇਨ ਚ ਯੁਵਾਮਪਿ ਮੱਜਿਸ਼਼੍ਯੇਥੇ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਮੱਤਾਤੇਨ ਨਿਰੂਪਿਤਮ੍ ਇਦੰ ਤਾਨ੍ ਵਿਹਾਯਾਨ੍ਯੰ ਕਮਪਿ ਮੱਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਵਾਮਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਚ ਸਮੁਪਵੇਸ਼ਯਿਤੁੰ ਮਮਾਧਿਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਤਿ|
ⅩⅩⅣ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾਨ੍ਯੇ ਦਸ਼ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਸ੍ਤੌ ਭ੍ਰਾਤਰੌ ਪ੍ਰਤਿ ਚੁਕੁਪੁਃ|
ⅩⅩⅤ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਵਸਮੀਪੰ ਤਾਨਾਹੂਯ ਜਗਾਦ, ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਨਰਪਤਯਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਧਿਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਿ, ਯੇ ਤੁ ਮਹਾਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ ਸ਼ਾਸਤਿ, ਇਤਿ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅩⅥ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਨ ਤਥਾ ਭਵੇਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਮਹਾਨ੍ ਬੁਭੂਸ਼਼ਤਿ, ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸੇਵੇਤ;
ⅩⅩⅦ ਯਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਮੁਖ੍ਯੋ ਬੁਭੂਸ਼਼ਤਿ, ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਾਸੋ ਭਵੇਤ੍|
ⅩⅩⅧ ਇੱਥੰ ਮਨੁਜਪੁਤ੍ਰਃ ਸੇਵ੍ਯੋ ਭਵਿਤੁੰ ਨਹਿ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਸੇਵਿਤੁੰ ਬਹੂਨਾਂ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣਮੂਲ੍ਯਾਰ੍ਥੰ ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਦਾਤੁਞ੍ਚਾਗਤਃ|
ⅩⅩⅨ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯਿਰੀਹੋਨਗਰਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬਹਿਰ੍ਗਮਨਸਮਯੇ ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਵਵ੍ਰਜੁਃ|
ⅩⅩⅩ ਅਪਰੰ ਵਰ੍ਤ੍ਮਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵ ਉਪਵਿਸ਼ਨ੍ਤੌ ਦ੍ਵਾਵਨ੍ਧੌ ਤੇਨ ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਗਮਨੰ ਨਿਸ਼ਮ੍ਯ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਕਥਯਾਮਾਸਤੁਃ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ, ਆਵਯੋ ਰ੍ਦਯਾਂ ਵਿਧੇਹਿ|
ⅩⅩⅪ ਤਤੋ ਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੁਸ਼਼੍ਣੀਮ੍ਭਵਤਮਿਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤੌ ਤਰ੍ਜਯਾਮਾਸੁਃ; ਤਥਾਪਿ ਤੌ ਪੁਨਰੁੱਚੈਃ ਕਥਯਾਮਾਸਤੁਃ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ, ਆਵਾਂ ਦਯਸ੍ਵ|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਥਗਿਤਃ ਸਨ੍ ਤਾਵਾਹੂਯ ਭਾਸ਼਼ਿਤਵਾਨ੍, ਯੁਵਯੋਃ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਮਯਾ ਕਿੰ ਕਰ੍ੱਤਰ੍ਵ੍ਯੰ? ਯੁਵਾਂ ਕਿੰ ਕਾਮਯੇਥੇ?
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਤਾਵੁਕ੍ਤਵਨ੍ਤੌ, ਪ੍ਰਭੋ ਨੇਤ੍ਰਾਣਿ ਨੌ ਪ੍ਰਸੰਨਾਨਿ ਭਵੇਯੁਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੌ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਮੰਨਃ ਸਨ੍ ਤਯੋ ਰ੍ਨੇਤ੍ਰਾਣਿ ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼, ਤੇਨੈਵ ਤੌ ਸੁਵੀਕ੍ਸ਼਼ਾਞ੍ਚਕ੍ਰਾਤੇ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਜਗ੍ਮੁਤੁਸ਼੍ਚ|