ⅩⅫ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਪਿ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੇਨ ਤਾਨ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍,
Ⅱ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਰਾਜ੍ਯਮ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਸ੍ਯ ਨ੍ਰੁʼਪਤੇਃ ਸਮੰ, ਯੋ ਨਿਜ ਪੁਤ੍ਰੰ ਵਿਵਾਹਯਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਨਿਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਾਨ੍ ਆਨੇਤੁੰ ਦਾਸੇਯਾਨ੍ ਪ੍ਰਹਿਤਵਾਨ੍,
Ⅲ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇ ਸਮਾਗਨ੍ਤੁੰ ਨੇਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳ ਤਤੋ ਰਾਜਾ ਪੁਨਰਪਿ ਦਾਸਾਨਨ੍ਯਾਨ੍ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ, ਨਿਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਾਨ੍ ਵਦਤ, ਪਸ਼੍ਯਤ, ਮਮ ਭੇਜ੍ਯਮਾਸਾਦਿਤਮਾਸ੍ਤੇ, ਨਿਜਵ੍ਟਸ਼਼ਾਦਿਪੁਸ਼਼੍ਟਜਨ੍ਤੂਨ੍ ਮਾਰਯਿਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਖਾਦ੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯਮਾਸਾਦਿਤਵਾਨ੍, ਯੂਯੰ ਵਿਵਾਹਮਾਗੱਛਤ|
Ⅴ ਤਥਪਿ ਤੇ ਤੁੱਛੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਕੇਚਿਤ੍ ਨਿਜਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰੰ ਕੇਚਿਦ੍ ਵਾਣਿਜ੍ਯੰ ਪ੍ਰਤਿ ਸ੍ਵਸ੍ਵਮਾਰ੍ਗੇਣ ਚਲਿਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅵ ਅਨ੍ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਦਾਸੇਯਾਨ੍ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਦੌਰਾਤ੍ਮ੍ਯੰ ਵ੍ਯਵਹ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਤਾਨਵਧਿਸ਼਼ੁਃ|
Ⅶ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਨ੍ਰੁʼਪਤਿਸ੍ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਕ੍ਰੁਧ੍ਯਨ੍ ਸੈਨ੍ਯਾਨਿ ਪ੍ਰਹਿਤ੍ਯ ਤਾਨ੍ ਘਾਤਕਾਨ੍ ਹਤ੍ਵਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਗਰੰ ਦਾਹਯਾਮਾਸ|
Ⅷ ਤਤਃ ਸ ਨਿਜਦਾਸੇਯਾਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਵਿਵਾਹੀਯੰ ਭੋਜ੍ਯਮਾਸਾਦਿਤਮਾਸ੍ਤੇ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਨਿਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਾ ਜਨਾ ਅਯੋਗ੍ਯਾਃ|
Ⅸ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਰਾਜਮਾਰ੍ਗੰ ਗਤ੍ਵਾ ਯਾਵਤੋ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਪਸ਼੍ਯਤ, ਤਾਵਤਏਵ ਵਿਵਾਹੀਯਭੋਜ੍ਯਾਯ ਨਿਮਨ੍ਤ੍ਰਯਤ|
Ⅹ ਤਦਾ ਤੇ ਦਾਸੇਯਾ ਰਾਜਮਾਰ੍ਗੰ ਗਤ੍ਵਾ ਭਦ੍ਰਾਨ੍ ਅਭਦ੍ਰਾਨ੍ ਵਾ ਯਾਵਤੋ ਜਨਾਨ੍ ਦਦ੍ਰੁʼਸ਼ੁਃ, ਤਾਵਤਏਵ ਸੰਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯਾਨਯਨ੍; ਤਤੋ(ਅ)ਭ੍ਯਾਗਤਮਨੁਜੈ ਰ੍ਵਿਵਾਹਗ੍ਰੁʼਹਮ੍ ਅਪੂਰ੍ੱਯਤ|
Ⅺ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਰਾਜਾ ਸਰ੍ੱਵਾਨਭ੍ਯਾਗਤਾਨ੍ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁਮ੍ ਅਭ੍ਯਨ੍ਤਰਮਾਗਤਵਾਨ੍; ਤਦਾ ਤਤ੍ਰ ਵਿਵਾਹੀਯਵਸਨਹੀਨਮੇਕੰ ਜਨੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼੍ਯ ਤੰ ਜਗਾਦ੍,
Ⅻ ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ,ਤ੍ਵੰ ਵਿਵਾਹੀਯਵਸਨੰ ਵਿਨਾ ਕਥਮਤ੍ਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍? ਤੇਨ ਸ ਨਿਰੁੱਤਰੋ ਬਭੂਵ|
ⅩⅢ ਤਦਾ ਰਾਜਾ ਨਿਜਾਨੁਚਰਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍, ਏਤਸ੍ਯ ਕਰਚਰਣਾਨ੍ ਬੱਧਾ ਯਤ੍ਰ ਰੋਦਨੰ ਦਨ੍ਤੈਰ੍ਦਨ੍ਤਘਰ੍ਸ਼਼ਣਞ੍ਚ ਭਵਤਿ, ਤਤ੍ਰ ਵਹਿਰ੍ਭੂਤਤਮਿਸ੍ਰੇ ਤੰ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ਿਪਤ|
ⅩⅣ ਇੱਥੰ ਬਹਵ ਆਹੂਤਾ ਅਲ੍ਪੇ ਮਨੋਭਿਮਤਾਃ|
ⅩⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਃ ਪ੍ਰਗਤ੍ਯ ਯਥਾ ਸੰਲਾਪੇਨ ਤਮ੍ ਉਨ੍ਮਾਥੇ ਪਾਤਯੇਯੁਸ੍ਤਥਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਿਤ੍ਵਾ
ⅩⅥ ਹੇਰੋਦੀਯਮਨੁਜੈਃ ਸਾਕੰ ਨਿਜਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਗਣੇਨ ਤੰ ਪ੍ਰਤਿ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਹੇ ਗੁਰੋ, ਭਵਾਨ੍ ਸਤ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਮੀਸ਼੍ਵਰੀਯਮਾਰ੍ਗਮੁਪਦਿਸ਼ਤਿ, ਕਮਪਿ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਨਾਨੁਰੁਧ੍ਯਤੇ, ਕਮਪਿ ਨਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਤੇ ਚ, ਤਦ੍ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅦ ਅਤਃ ਕੈਸਰਭੂਪਾਯ ਕਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਦਾਤਵ੍ਯੋ ਨ ਵਾ? ਅਤ੍ਰ ਭਵਤਾ ਕਿੰ ਬੁਧ੍ਯਤੇ? ਤਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਵਦਤੁ|
ⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਖਲਤਾਂ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਰੇ ਕਪਟਿਨਃ ਯੁਯੰ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਪਰਿਕ੍ਸ਼਼ਧ੍ਵੇ?
ⅩⅨ ਤਤ੍ਕਰਦਾਨਸ੍ਯ ਮੁਦ੍ਰਾਂ ਮਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਤ| ਤਦਾਨੀਂ ਤੈਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਮੁਦ੍ਰਾਚਤੁਰ੍ਥਭਾਗ ਆਨੀਤੇ
ⅩⅩ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਪ੍ਰੱਛ, ਅਤ੍ਰ ਕਸ੍ਯੇਯੰ ਮੂਰ੍ੱਤਿ ਰ੍ਨਾਮ ਚਾਸ੍ਤੇ? ਤੇ ਜਗਦੁਃ, ਕੈਸਰਭੂਪਸ੍ਯ|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ, ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਯਤ੍ ਤਤ੍ ਕੈਸਰਾਯ ਦੱਤ, ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਯਤ੍ ਤਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ ਦੱਤ|
ⅩⅫ ਇਤਿ ਵਾਕ੍ਯੰ ਨਿਸ਼ਮ੍ਯ ਤੇ ਵਿਸ੍ਮਯੰ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਤੰ ਵਿਹਾਯ ਚਲਿਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਮਿੰਨਹਨਿ ਸਿਦੂਕਿਨੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਨੋੱਥਾਸ੍ਯਨ੍ਤੀਤਿ ਵਾਕ੍ਯੰ ਯੇ ਵਦਨ੍ਤਿ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੇाਰਨ੍ਤਿਕਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ,
ⅩⅩⅣ ਹੇ ਗੁਰੋ, ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ਮਨੁਜਸ਼੍ਚੇਤ੍ ਨਿਃਸਨ੍ਤਾਨਃ ਸਨ੍ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਯਜਤਿ, ਤਰ੍ਹਿ ਤਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤਾ ਤਸ੍ਯ ਜਾਯਾਂ ਵ੍ਯੁਹ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤੁਃ ਸਨ੍ਤਾਨਮ੍ ਉਤ੍ਪਾਦਯਿਸ਼਼੍ਯਤੀਤਿ ਮੂਸਾ ਆਦਿਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅤ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਮਾਕਮਤ੍ਰ ਕੇ(ਅ)ਪਿ ਜਨਾਃ ਸਪ੍ਤਸਹੋਦਰਾ ਆਸਨ੍, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਜ੍ਯੇਸ਼਼੍ਠ ਏਕਾਂ ਕਨ੍ਯਾਂ ਵ੍ਯਵਹਾਤ੍, ਅਪਰੰ ਪ੍ਰਾਣਤ੍ਯਾਗਕਾਲੇ ਸ੍ਵਯੰ ਨਿਃਸਨ੍ਤਾਨਃ ਸਨ੍ ਤਾਂ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯੰ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤਰਿ ਸਮਰ੍ਪਿਤਵਾਨ੍,
ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾਦਿਸਪ੍ਤਮਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਤਥੈਵ ਚਕ੍ਰੁਃ|
ⅩⅩⅦ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸਾਪੀ ਨਾਰੀ ਮਮਾਰ|
ⅩⅩⅧ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਾਨਸਮਯੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਪ੍ਤਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਸਾ ਨਾਰੀ ਕਸ੍ਯ ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ? ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਤਾਂ ਵ੍ਯਵਹਨ੍|
ⅩⅩⅨ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਤ੍, ਯੂਯੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਾਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਞ੍ਚ ਨ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਮਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩ ਉੱਥਾਨਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਲੋਕਾ ਨ ਵਿਵਹਨ੍ਤਿ, ਨ ਚ ਵਾਚਾ ਦੀਯਨ੍ਤੇ, ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਦੂਤਾਨਾਂ ਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਭਵਨ੍ਤਿ|
ⅩⅩⅪ ਅਪਰੰ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮੁੱਥਾਨਮਧਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤੀਯਮੀਸ਼੍ਵਰੋਕ੍ਤਿਃ,
ⅩⅩⅫ "ਅਹਮਿਬ੍ਰਾਹੀਮ ਈਸ਼੍ਵਰ ਇਸ੍ਹਾਕ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਾਕੂਬ ਈਸ਼੍ਵਰ" ਇਤਿ ਕਿੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਨਾਪਾਠਿ? ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰੋ ਜੀਵਤਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰ:, ਸ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮੀਸ਼੍ਵਰੋ ਨਹਿ|
ⅩⅩⅩⅢ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯੋਪਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਵਿਸ੍ਮਯੰ ਗਤਾਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਿਦੂਕਿਨਾਮ੍ ਨਿਰੁੱਤਰਤ੍ਵਵਾਰ੍ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਮ੍ਯ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨ ਏਕਤ੍ਰ ਮਿਲਿਤਵਨ੍ਤਃ,
ⅩⅩⅩⅤ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪਕੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਿਤੁੰ ਪਪੱਛ,
ⅩⅩⅩⅥ ਹੇ ਗੁਰੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮਧ੍ਯੇ ਕਾਜ੍ਞਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼਼੍ਠਾ?
ⅩⅩⅩⅦ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰੁਵਾਚ, ਤ੍ਵੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਾਣੈਃ ਸਰ੍ੱਵਚਿੱਤੈਸ਼੍ਚ ਸਾਕੰ ਪ੍ਰਭੌ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੇ ਪ੍ਰੀਯਸ੍ਵ,
ⅩⅩⅩⅧ ਏਸ਼਼ਾ ਪ੍ਰਥਮਮਹਾਜ੍ਞਾ| ਤਸ੍ਯਾਃ ਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾਜ੍ਞੈਸ਼਼ਾ,
ⅩⅩⅩⅨ ਤਵ ਸਮੀਪਵਾਸਿਨਿ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਨੀਵ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰੁ|
ⅩⅬ ਅਨਯੋ ਰ੍ਦ੍ਵਯੋਰਾਜ੍ਞਯੋਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰੁʼਗ੍ਰਨ੍ਥਸ੍ਯ ਚ ਭਾਰਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ|
ⅩⅬⅠ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਾਮ੍ ਏਕਤ੍ਰ ਸ੍ਥਿਤਿਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਪ੍ਰੱਛ,
ⅩⅬⅡ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਮਧਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੀਦ੍ਰੁʼਗ੍ਬੋਧੋ ਜਾਯਤੇ? ਸ ਕਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨਃ? ਤਤਸ੍ਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍, ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨਃ|
ⅩⅬⅢ ਤਦਾ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਤਰ੍ਹਿ ਦਾਯੂਦ੍ ਕਥਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਧਿਸ਼਼੍ਠਾਨੇਨ ਤੰ ਪ੍ਰਭੁੰ ਵਦਤਿ ?
ⅩⅬⅣ ਯਥਾ ਮਮ ਪ੍ਰਭੁਮਿਦੰ ਵਾਕ੍ਯਮਵਦਤ੍ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ| ਤਵਾਰੀਨ੍ ਪਾਦਪੀਠੰ ਤੇ ਯਾਵੰਨਹਿ ਕਰੋਮ੍ਯਹੰ| ਤਾਵਤ੍ ਕਾਲੰ ਮਦੀਯੇ ਤ੍ਵੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵ ਉਪਾਵਿਸ਼| ਅਤੋ ਯਦਿ ਦਾਯੂਦ੍ ਤੰ ਪ੍ਰਭੁੰ ਵਦਤਿ, ਰ੍ਤਿਹ ਸ ਕਥੰ ਤਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨੋ ਭਵਤਿ?
ⅩⅬⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋਪਿ ਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯਸ੍ਯ ਕਿਮਪ੍ਯੁੱਤਰੰ ਦਾਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੋਤ੍;
ⅩⅬⅥ ਤੱਦਿਨਮਾਰਭ੍ਯ ਤੰ ਕਿਮਪਿ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਕਸ੍ਯਾਪਿ ਸਾਹਸੋ ਨਾਭਵਤ੍|