ⅩⅩⅢ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਜਨਨਿਵਹੰ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਂਸ਼੍ਚਾਵਦਤ੍,
Ⅱ ਅਧ੍ਯਾਪਕਾਃ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਸ਼੍ਚ ਮੂਸਾਸਨੇ ਉਪਵਿਸ਼ਨ੍ਤਿ,
Ⅲ ਅਤਸ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਮਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਤਿ, ਤਤ੍ ਮਨ੍ਯਧ੍ਵੰ ਪਾਲਯਧ੍ਵਞ੍ਚ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰ੍ੰਮਾਨੁਰੂਪੰ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕੁਰੁਧ੍ਵੰ; ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਾਕ੍ਯਮਾਤ੍ਰੰ ਸਾਰੰ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਕਿਮਪਿ ਨਾਸ੍ਤਿ|
Ⅳ ਤੇ ਦੁਰ੍ੱਵਹਾਨ੍ ਗੁਰੁਤਰਾਨ੍ ਭਾਰਾਨ੍ ਬਦ੍ੱਵਾ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਾਣਾਂ ਸ੍ਕਨ੍ਧੇਪਰਿ ਸਮਰ੍ਪਯਨ੍ਤਿ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਯਮਙ੍ਗੁਲ੍ਯੈਕਯਾਪਿ ਨ ਚਾਲਯਨ੍ਤਿ|
Ⅴ ਕੇਵਲੰ ਲੋਕਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਾਣਿ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਿ; ਫਲਤਃ ਪੱਟਬਨ੍ਧਾਨ੍ ਪ੍ਰਸਾਰ੍ੱਯ ਧਾਰਯਨ੍ਤਿ, ਸ੍ਵਵਸ੍ਤ੍ਰੇਸ਼਼ੁ ਚ ਦੀਰ੍ਘਗ੍ਰਨ੍ਥੀਨ੍ ਧਾਰਯਨ੍ਤਿ;
Ⅵ ਭੋਜਨਭਵਨ ਉੱਚਸ੍ਥਾਨੰ, ਭਜਨਭਵਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮਾਸਨੰ,
Ⅶ ਹੱਠੇ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਗੁਰੁਰਿਤਿ ਸਮ੍ਬੋਧਨਞ੍ਚੈਤਾਨਿ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਵਾਞ੍ਛਨ੍ਤਿ|
Ⅷ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਗੁਰਵ ਇਤਿ ਸਮ੍ਬੋਧਨੀਯਾ ਮਾ ਭਵਤ, ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਏਵ ਗੁਰੁ
Ⅸ ਰ੍ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਿਥੋ ਭ੍ਰਾਤਰਸ਼੍ਚ| ਪੁਨਃ ਪ੍ਰੁʼਥਿਵ੍ਯਾਂ ਕਮਪਿ ਪਿਤੇਤਿ ਮਾ ਸਮ੍ਬੁਧ੍ਯਧ੍ਵੰ, ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਏਵ ਪਿਤਾ|
Ⅹ ਯੂਯੰ ਨਾਯਕੇਤਿ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਿਤਾ ਮਾ ਭਵਤ, ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਕਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਏਵ ਨਾਯਕਃ|
Ⅺ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਯਃ ਪੁਮਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼਼੍ਠਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸੇਵਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅻ ਯਤੋ ਯਃ ਸ੍ਵਮੁੰਨਮਤਿ, ਸ ਨਤਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤੇ; ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਸ੍ਵਮਵਨਤੰ ਕਰੋਤਿ, ਸ ਉੰਨਤਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅢ ਹਨ੍ਤ ਕਪਟਿਨ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾਃ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਸ਼੍ਚ, ਯੂਯੰ ਮਨੁਜਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਦ੍ਵਾਰੰ ਰੁਨ੍ਧ, ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਯੰ ਤੇਨ ਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਥ, ਪ੍ਰਵਿਵਿਕ੍ਸ਼਼ੂਨਪਿ ਵਾਰਯਥ| ਵਤ ਕਪਟਿਨ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾਃ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਸ਼੍ਚ ਯੂਯੰ ਛਲਾਦ੍ ਦੀਰ੍ਘੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥ੍ਯ ਵਿਧਵਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਵੰ ਗ੍ਰਸਥ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਘੋਰਤਰਦਣ੍ਡੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅣ ਹਨ੍ਤ ਕਪਟਿਨ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾਃ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਸ਼੍ਚ, ਯੂਯਮੇਕੰ ਸ੍ਵਧਰ੍ੰਮਾਵਲਮ੍ਬਿਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਾਗਰੰ ਭੂਮਣ੍ਡਲਞ੍ਚ ਪ੍ਰਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣੀਕੁਰੁਥ,
ⅩⅤ ਕਞ੍ਚਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸ੍ਵਤੋ ਦ੍ਵਿਗੁਣਨਰਕਭਾਜਨੰ ਤੰ ਕੁਰੁਥ|
ⅩⅥ ਵਤ ਅਨ੍ਧਪਥਦਰ੍ਸ਼ਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ, ਯੂਯੰ ਵਦਥ, ਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਯ ਸ਼ਪਥਕਰਣਾਤ੍ ਕਿਮਪਿ ਨ ਦੇਯੰ; ਕਿਨ੍ਤੁ ਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਥਸੁਵਰ੍ਣਸ੍ਯ ਸ਼ਪਥਕਰਣਾਦ੍ ਦੇਯੰ|
ⅩⅦ ਹੇ ਮੂਢਾ ਹੇ ਅਨ੍ਧਾਃ ਸੁਵਰ੍ਣੰ ਤਤ੍ਸੁਵਰ੍ਣਪਾਵਕਮਨ੍ਦਿਰਮ੍ ਏਤਯੋਰੁਭਯੋ ਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਕਿੰ ਸ਼੍ਰੇਯਃ?
ⅩⅧ ਅਨ੍ਯੱਚ ਵਦਥ, ਯਜ੍ਞਵੇਦ੍ਯਾਃ ਸ਼ਪਥਕਰਣਾਤ੍ ਕਿਮਪਿ ਨ ਦੇਯੰ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਦੁਪਰਿਸ੍ਥਿਤਸ੍ਯ ਨੈਵੇਦ੍ਯਸ੍ਯ ਸ਼ਪਥਕਰਣਾਦ੍ ਦੇਯੰ|
ⅩⅨ ਹੇ ਮੂਢਾ ਹੇ ਅਨ੍ਧਾਃ, ਨੈਵੇਦ੍ਯੰ ਤੰਨੈਵੇਦ੍ਯਪਾਵਕਵੇਦਿਰੇਤਯੋਰੁਭਯੋ ਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਕਿੰ ਸ਼੍ਰੇਯਃ?
ⅩⅩ ਅਤਃ ਕੇਨਚਿਦ੍ ਯਜ੍ਞਵੇਦ੍ਯਾਃ ਸ਼ਪਥੇ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਤਦੁਪਰਿਸ੍ਥਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਯ ਸ਼ਪਥਃ ਕ੍ਰਿਯਤੇ|
ⅩⅪ ਕੇਨਚਿਤ੍ ਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਯ ਸ਼ਪਥੇ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਮਨ੍ਦਿਰਤੰਨਿਵਾਸਿਨੋਃ ਸ਼ਪਥਃ ਕ੍ਰਿਯਤੇ|
ⅩⅫ ਕੇਨਚਿਤ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਯ ਸ਼ਪਥੇ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਸਿੰਹਾਸਨਤਦੁਪਰ੍ੱਯੁਪਵਿਸ਼਼੍ਟਯੋਃ ਸ਼ਪਥਃ ਕ੍ਰਿਯਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਹਨ੍ਤ ਕਪਟਿਨ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾਃ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਸ਼੍ਚ, ਯੂਯੰ ਪੋਦਿਨਾਯਾਃ ਸਿਤੱਛਤ੍ਰਾਯਾ ਜੀਰਕਸ੍ਯ ਚ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ਾਨ੍ ਦੱਥ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਗੁਰੁਤਰਾਨ੍ ਨ੍ਯਾਯਦਯਾਵਿਸ਼੍ਵਾਸਾਨ੍ ਪਰਿਤ੍ਯਜਥ; ਇਮੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰਾਚਰਣੀਯਾ ਅਮੀ ਚ ਨ ਲੰਘਨੀਯਾਃ|
ⅩⅩⅣ ਹੇ ਅਨ੍ਧਪਥਦਰ੍ਸ਼ਕਾ ਯੂਯੰ ਮਸ਼ਕਾਨ੍ ਅਪਸਾਰਯਥ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਮਹਾਙ੍ਗਾਨ੍ ਗ੍ਰਸਥ|
ⅩⅩⅤ ਹਨ੍ਤ ਕਪਟਿਨ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾਃ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਸ਼੍ਚ, ਯੂਯੰ ਪਾਨਪਾਤ੍ਰਾਣਾਂ ਭੋਜਨਪਾਤ੍ਰਾਣਾਞ੍ਚ ਬਹਿਃ ਪਰਿਸ਼਼੍ਕੁਰੁਥ; ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਦਭ੍ਯਨ੍ਤਰੰ ਦੁਰਾਤ੍ਮਤਯਾ ਕਲੁਸ਼਼ੇਣ ਚ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਮਾਸ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅥ ਹੇ ਅਨ੍ਧਾਃ ਫਿਰੂਸ਼ਿਲੋਕਾ ਆਦੌ ਪਾਨਪਾਤ੍ਰਾਣਾਂ ਭੋਜਨਪਾਤ੍ਰਾਣਾਞ੍ਚਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰੰ ਪਰਿਸ਼਼੍ਕੁਰੁਤ, ਤੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬਹਿਰਪਿ ਪਰਿਸ਼਼੍ਕਾਰਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅦ ਹਨ੍ਤ ਕਪਟਿਨ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾਃ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਸ਼੍ਚ, ਯੂਯੰ ਸ਼ੁਕ੍ਲੀਕ੍ਰੁʼਤਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਵਰੂਪਾ ਭਵਥ, ਯਥਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਭਵਨਸ੍ਯ ਬਹਿਸ਼੍ਚਾਰੁ, ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਭ੍ਯਨ੍ਤਰੰ ਮ੍ਰੁʼਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕੀਕਸ਼ੈਃ ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਕਾਰਮਲੇਨ ਚ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਮ੍;
ⅩⅩⅧ ਤਥੈਵ ਯੂਯਮਪਿ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਬਹਿਰ੍ਧਾਰ੍ੰਮਿਕਾਃ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਨ੍ਤਃਕਰਣੇਸ਼਼ੁ ਕੇਵਲਕਾਪਟ੍ਯਾਧਰ੍ੰਮਾਭ੍ਯਾਂ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਾਃ|
ⅩⅩⅨ ਹਾ ਹਾ ਕਪਟਿਨ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾਃ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਸ਼੍ਚ, ਯੂਯੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਗੇਹੰ ਨਿਰ੍ੰਮਾਥ, ਸਾਧੂਨਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਨਿਕੇਤਨੰ ਸ਼ੋਭਯਥ
ⅩⅩⅩ ਵਦਥ ਚ ਯਦਿ ਵਯੰ ਸ੍ਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਕਾਲ ਅਸ੍ਥਾਸ੍ਯਾਮ, ਤਰ੍ਹਿ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨਾਂ ਸ਼ੋਣਿਤਪਾਤਨੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਹਭਾਗਿਨੋ ਨਾਭਵਿਸ਼਼੍ਯਾਮ|
ⅩⅩⅪ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਘਾਤਕਾਨਾਂ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਤਿ ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਸ੍ਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਦੱਥ|
ⅩⅩⅫ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਨਿਜਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਪਰਿਮਾਣਪਾਤ੍ਰੰ ਪਰਿਪੂਰਯਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਰੇ ਭੁਜਗਾਃ ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਣਭੁਜਗਵੰਸ਼ਾਃ, ਯੂਯੰ ਕਥੰ ਨਰਕਦਣ੍ਡਾਦ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ|
ⅩⅩⅩⅣ ਪਸ਼੍ਯਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਨ੍ਤਿਕਮ੍ ਅਹੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨੋ ਬੁੱਧਿਮਤ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾਂਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਯਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਤਿਪਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਘਾਨਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ, ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਚ ਘਾਨਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ, ਕੇਚਿਦ੍ ਭਜਨਭਵਨੇ ਕਸ਼਼ਾਭਿਰਾਘਾਨਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ, ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ ਤਾਡਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਚ;
ⅩⅩⅩⅤ ਤੇਨ ਸਤ੍ਪੁਰੁਸ਼਼ਸ੍ਯ ਹਾਬਿਲੋ ਰਕ੍ਤਪਾਤਮਾਰਭ੍ਯ ਬੇਰਿਖਿਯਃ ਪੁਤ੍ਰੰ ਯੰ ਸਿਖਰਿਯੰ ਯੂਯੰ ਮਨ੍ਦਿਰਯਜ੍ਞਵੇਦ੍ਯੋ ਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਹਤਵਨ੍ਤਃ, ਤਦੀਯਸ਼ੋਣਿਤਪਾਤੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਸ੍ਮਿਨ੍ ਦੇਸ਼ੇ ਯਾਵਤਾਂ ਸਾਧੁਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸ਼ੋਣਿਤਪਾਤੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮਾਗਸਾਂ ਦਣ੍ਡਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ਤ ਤਥ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ, ਵਿਦ੍ਯਮਾਨੇ(ਅ)ਸ੍ਮਿਨ੍ ਪੁਰੁਸ਼਼ੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਰ੍ੱਤਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅦ ਹੇ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਹੇ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰਿ ਤ੍ਵੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨੋ ਹਤਵਤੀ, ਤਵ ਸਮੀਪੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂਸ਼੍ਚ ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਰਾਹਤਵਤੀ, ਯਥਾ ਕੁੱਕੁਟੀ ਸ਼ਾਵਕਾਨ੍ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਧਃ ਸੰਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਤਿ, ਤਥਾ ਤਵ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨ੍ ਸੰਗ੍ਰਹੀਤੁੰ ਅਹੰ ਬਹੁਵਾਰਮ੍ ਐੱਛੰ; ਕਿਨ੍ਤੁ ਤ੍ਵੰ ਨ ਸਮਮਨ੍ਯਥਾਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਪਸ਼੍ਯਤ ਯਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਾਸਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਉੱਛਿੰਨੰ ਤ੍ਯਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅩⅨ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ, ਯਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਗੱਛਤਿ, ਸ ਧਨ੍ਯ ਇਤਿ ਵਾਣੀਂ ਯਾਵੰਨ ਵਦਿਸ਼਼੍ਯਥ, ਤਾਵਤ੍ ਮਾਂ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼਼੍ਯਥ|