ⅩⅩⅣ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਯਦਾ ਮਨ੍ਦਿਰਾਦ੍ ਬਹਿ ਰ੍ਗੱਛਤਿ, ਤਦਾਨੀਂ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਸ੍ਤੰ ਮਨ੍ਦਿਰਨਿਰ੍ੰਮਾਣੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਤੁਮਾਗਤਾਃ|
Ⅱ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨੁਵਾਚ, ਯੂਯੰ ਕਿਮੇਤਾਨਿ ਨ ਪਸ਼੍ਯਥ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਸਤ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ, ਏਤੰਨਿਚਯਨਸ੍ਯ ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਕਮਪ੍ਯਨ੍ਯਪਾਸ਼਼ਾਣੇाਪਰਿ ਨ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਤਿ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਭੂਮਿਸਾਤ੍ ਕਾਰਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ|
Ⅲ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਜੈਤੁਨਪਰ੍ੱਵਤੋਪਰਿ ਸਮੁਪਵਿਸ਼਼੍ਟੇ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮਾਗਤ੍ਯ ਗੁਪ੍ਤੰ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ, ਏਤਾ ਘਟਨਾਃ ਕਦਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ? ਭਵਤ ਆਗਮਨਸ੍ਯ ਯੁਗਾਨ੍ਤਸ੍ਯ ਚ ਕਿੰ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ? ਤਦਸ੍ਮਾਨ੍ ਵਦਤੁ|
Ⅳ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਵੋਚਤ੍, ਅਵਧਦ੍ੱਵੰ, ਕੋਪਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਭ੍ਰਮਯੇਤ੍|
Ⅴ ਬਹਵੋ ਮਮ ਨਾਮ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ਤ ਆਗਮਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ, ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਹਮੇਵੇਤਿ ਵਾਚੰ ਵਦਨ੍ਤੋ ਬਹੂਨ੍ ਭ੍ਰਮਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ|
Ⅵ ਯੂਯਞ੍ਚ ਸੰਗ੍ਰਾਮਸ੍ਯ ਰਣਸ੍ਯ ਚਾਡਮ੍ਬਰੰ ਸ਼੍ਰੋਸ਼਼੍ਯਥ, ਅਵਧਦ੍ੱਵੰ ਤੇਨ ਚਞ੍ਚਲਾ ਮਾ ਭਵਤ, ਏਤਾਨ੍ਯਵਸ਼੍ਯੰ ਘਟਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਦਾ ਯੁਗਾਨ੍ਤੋ ਨਹਿ|
Ⅶ ਅਪਰੰ ਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਵਿਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਦੇਸ਼ੋ ਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਵਿਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਰਾਜ੍ਯੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਚ ਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼਼ੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭੂਕਮ੍ਪਸ਼੍ਚ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ,
Ⅷ ਏਤਾਨਿ ਦੁਃਖੋਪਕ੍ਰਮਾਃ|
Ⅸ ਤਦਾਨੀਂ ਲੋਕਾ ਦੁਃਖੰ ਭੋਜਯਿਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਹਨਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਚ, ਤਥਾ ਮਮ ਨਾਮਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਮਨੁਜਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਘ੍ਰੁʼਣਾਰ੍ਹਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਥ|
Ⅹ ਬਹੁਸ਼਼ੁ ਵਿਘ੍ਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਤ੍ਸੁ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਰੁʼृਤੀਯਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤਵਤ੍ਸੁ ਚ ਏਕੋ(ਅ)ਪਰੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
Ⅺ ਤਥਾ ਬਹਵੋ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਬਹੂਨ੍ ਭ੍ਰਮਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ|
Ⅻ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਬਾਹੁਲ੍ਯਾਞ੍ਚ ਬਹੂਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੀਤਲੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅢ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਯਾਵਦ੍ ਧੈਰ੍ੱਯਮਾਸ਼੍ਰਯਤੇ, ਸਏਵ ਪਰਿਤ੍ਰਾਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿਮਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਭਵਿਤੁੰ ਰਾਜਸ੍ਯ ਸ਼ੁਭਸਮਾਚਾਰਃ ਸਰ੍ੱਵਜਗਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਸ਼਼੍ਯਤੇ, ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਿ ਸਤਿ ਯੁਗਾਨ੍ਤ ਉਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਤਿ|
ⅩⅤ ਅਤੋ ਯਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਨਾਸ਼ਕ੍ਰੁʼਦ੍ਘ੍ਰੁʼਣਾਰ੍ਹੰ ਵਸ੍ਤੁ ਦਾਨਿਯੇਲ੍ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਦਿਨਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੰ ਤਦ੍ ਯਦਾ ਪੁਣ੍ਯਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਿਤੰ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼਼੍ਯਥ, (ਯਃ ਪਠਤਿ, ਸ ਬੁਧ੍ਯਤਾਂ)
ⅩⅥ ਤਦਾਨੀਂ ਯੇ ਯਿਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਿ, ਤੇ ਪਰ੍ੱਵਤੇਸ਼਼ੁ ਪਲਾਯਨ੍ਤਾਂ|
ⅩⅦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਗ੍ਰੁʼਹਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਠੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ, ਸ ਗ੍ਰੁʼਹਾਤ੍ ਕਿਮਪਿ ਵਸ੍ਤ੍ਵਾਨੇਤੁਮ੍ ਅਧੇा ਨਾਵਰੋਹੇਤ੍|
ⅩⅧ ਯਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ, ਸੋਪਿ ਵਸ੍ਤ੍ਰਮਾਨੇਤੁੰ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਨ ਯਾਯਾਤ੍|
ⅩⅨ ਤਦਾਨੀਂ ਗਰ੍ਭਿਣੀਸ੍ਤਨ੍ਯਪਾਯਯਿਤ੍ਰੀਣਾਂ ਦੁਰ੍ਗਤਿ ਰ੍ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅩ ਅਤੋ ਯਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਲਾਯਨੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੇ ਵਿਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਵਾ ਯੰਨ ਭਵੇਤ੍, ਤਦਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਧ੍ਵਮ੍|
ⅩⅪ ਆ ਜਗਦਾਰਮ੍ਭਾਦ੍ ਏਤਤ੍ਕਾਲਪਰ੍ੱਯਨਨ੍ਤੰ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਃ ਕਦਾਪਿ ਨਾਭਵਤ੍ ਨ ਚ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਮਹਾਕ੍ਲੇਸ਼ਸ੍ਤਦਾਨੀਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਤਿ|
ⅩⅫ ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸ੍ਯ ਸਮਯੋ ਯਦਿ ਹ੍ਸ੍ਵੋ ਨ ਕ੍ਰਿਯੇਤ, ਤਰ੍ਹਿ ਕਸ੍ਯਾਪਿ ਪ੍ਰਾਣਿਨੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਭਵਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍, ਕਿਨ੍ਤੁ ਮਨੋਨੀਤਮਨੁਜਾਨਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸ ਕਾਲੋ ਹ੍ਸ੍ਵੀਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਸ਼੍ਯਤ, ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਤ੍ਰ ਵਿਦ੍ਯਤੇ, ਵਾ ਤਤ੍ਰ ਵਿਦ੍ਯਤੇ, ਤਦਾਨੀਂ ਯਦੀ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ ਇਤਿ ਵਾਕ੍ਯੰ ਵਦਤਿ, ਤਥਾਪਿ ਤਤ੍ ਨ ਪ੍ਰਤੀਤ੍|
ⅩⅩⅣ ਯਤੋ ਭਾਕ੍ਤਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾ ਭਾਕ੍ਤਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨਸ਼੍ਚ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਯਾਨਿ ਮਹਨ੍ਤਿ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮਾਣਿ ਚਿਤ੍ਰਕਰ੍ੰਮਾਣਿ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ, ਤੈ ਰ੍ਯਦਿ ਸਮ੍ਭਵੇਤ੍ ਤਰ੍ਹਿ ਮਨੋਨੀਤਮਾਨਵਾ ਅਪਿ ਭ੍ਰਾਮਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅤ ਪਸ਼੍ਯਤ, ਘਟਨਾਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮ੍ ਅਵਾਦਿਸ਼਼ਮ੍|
ⅩⅩⅥ ਅਤਃ ਪਸ਼੍ਯਤ, ਸ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ ਵਿਦ੍ਯਤ ਇਤਿ ਵਾਕ੍ਯੇ ਕੇਨਚਿਤ੍ ਕਥਿਤੇਪਿ ਬਹਿ ਰ੍ਮਾ ਗੱਛਤ, ਵਾ ਪਸ਼੍ਯਤ, ਸੋਨ੍ਤਃਪੁਰੇ ਵਿਦ੍ਯਤੇ, ਏਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯ ਉਕ੍ਤੇਪਿ ਮਾ ਪ੍ਰਤੀਤ|
ⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਯਥਾ ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਦਿਸ਼ੋ ਨਿਰ੍ਗਤ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਿਮਦਿਸ਼ੰ ਯਾਵਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ, ਤਥਾ ਮਾਨੁਸ਼਼ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯਾਪ੍ਯਾਗਮਨੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅩⅧ ਯਤ੍ਰ ਸ਼ਵਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ, ਤਤ੍ਰੇਵ ਗ੍ਰੁʼਧ੍ਰਾ ਮਿਲਨ੍ਤਿ|
ⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸਮਯਸ੍ਯਾਵ੍ਯਵਹਿਤਪਰਤ੍ਰ ਸੂਰ੍ੱਯਸ੍ਯ ਤੇਜੋ ਲੋਪ੍ਸ੍ਯਤੇ, ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾ ਜ੍ਯੋਸ੍ਨਾਂ ਨ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਨਭਸੋ ਨਕ੍ਸ਼਼ਤ੍ਰਾਣਿ ਪਤਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ, ਗਗਣੀਯਾ ਗ੍ਰਹਾਸ਼੍ਚ ਵਿਚਲਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ|
ⅩⅩⅩ ਤਦਾਨੀਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਧ੍ਯੇ ਮਨੁਜਸੁਤਸ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ ਦਰ੍ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਤੇ, ਤਤੋ ਨਿਜਪਰਾਕ੍ਰਮੇਣ ਮਹਾਤੇਜਸਾ ਚ ਮੇਘਾਰੂਢੰ ਮਨੁਜਸੁਤੰ ਨਭਸਾਗੱਛਨ੍ਤੰ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਪ੍ਰੁʼਥਿਵ੍ਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਵੰਸ਼ੀਯਾ ਵਿਲਪਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ|
ⅩⅩⅪ ਤਦਾਨੀਂ ਸ ਮਹਾਸ਼ਬ੍ਦਾਯਮਾਨਤੂਰ੍ੱਯਾ ਵਾਦਕਾਨ੍ ਨਿਜਦੂਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਹੇਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਤੇ ਵ੍ਯੋਮ੍ਨ ਏਕਸੀਮਾਤੋ(ਅ)ਪਰਸੀਮਾਂ ਯਾਵਤ੍ ਚਤੁਰ੍ਦਿਸ਼ਸ੍ਤਸ੍ਯ ਮਨੋਨੀਤਜਨਾਨ੍ ਆਨੀਯ ਮੇਲਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ|
ⅩⅩⅫ ਉਡੁਮ੍ਬਰਪਾਦਪਸ੍ਯ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੰ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਧ੍ਵੰ; ਯਦਾ ਤਸ੍ਯ ਨਵੀਨਾਃ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਯਨ੍ਤੇ, ਪੱਲਵਾਦਿਸ਼੍ਚ ਨਿਰ੍ਗੱਛਤਿ, ਤਦਾ ਨਿਦਾਘਕਾਲਃ ਸਵਿਧੋ ਭਵਤੀਤਿ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ;
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਏਤਾ ਘਟਨਾ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਸ ਸਮਯੋ ਦ੍ਵਾਰ ਉਪਾਸ੍ਥਾਦ੍ ਇਤਿ ਜਾਨੀਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਤਥ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ, ਇਦਾਨੀਨ੍ਤਨਜਨਾਨਾਂ ਗਮਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਮੇਵ ਤਾਨਿ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਘਟਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅤ ਨਭੋਮੇਦਿਨ੍ਯੋ ਰ੍ਲੁਪ੍ਤਯੋਰਪਿ ਮਮ ਵਾਕ੍ ਕਦਾਪਿ ਨ ਲੋਪ੍ਸ੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰੰ ਮਮ ਤਾਤੰ ਵਿਨਾ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥੋ ਦੂਤੋ ਵਾ ਕੋਪਿ ਤੱਦਿਨੰ ਤੱਦਣ੍ਡਞ੍ਚ ਨ ਜ੍ਞਾਪਯਤਿ|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਨੋਹੇ ਵਿਦ੍ਯਮਾਨੇ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮਭਵਤ੍ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਮਨੁਜਸੁਤਸ੍ਯਾਗਮਨਕਾਲੇਪਿ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅩⅩⅧ ਫਲਤੋ ਜਲਾਪ੍ਲਾਵਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੱਦਿਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਨੋਹਃ ਪੋਤੰ ਨਾਰੋਹਤ੍, ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯਥਾ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਾ ਭੋਜਨੇ ਪਾਨੇ ਵਿਵਹਨੇ ਵਿਵਾਹਨੇ ਚ ਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼੱਤਾ ਆਸਨ੍;
ⅩⅩⅩⅨ ਅਪਰਮ੍ ਆਪ੍ਲਾਵਿਤੋਯਮਾਗਤ੍ਯ ਯਾਵਤ੍ ਸਕਲਮਨੁਜਾਨ੍ ਪ੍ਲਾਵਯਿਤ੍ਵਾ ਨਾਨਯਤ੍, ਤਾਵਤ੍ ਤੇ ਯਥਾ ਨ ਵਿਦਾਮਾਸੁਃ, ਤਥਾ ਮਨੁਜਸੁਤਾਗਮਨੇਪਿ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅬ ਤਦਾ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰਸ੍ਥਿਤਯੋਰ੍ਦ੍ਵਯੋਰੇਕੋ ਧਾਰਿਸ਼਼੍ਯਤੇ, ਅਪਰਸ੍ਤ੍ਯਾਜਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅬⅠ ਤਥਾ ਪੇਸ਼਼ਣ੍ਯਾ ਪਿੰਸ਼਼ਤ੍ਯੋਰੁਭਯੋ ਰ੍ਯੋਸ਼਼ਿਤੋਰੇਕਾ ਧਾਰਿਸ਼਼੍ਯਤੇ(ਅ)ਪਰਾ ਤ੍ਯਾਜਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅬⅡ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁਃ ਕਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਣ੍ਡ ਆਗਮਿਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਨਾਵਗਮ੍ਯਤੇ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਜਾਗ੍ਰਤਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤ|
ⅩⅬⅢ ਕੁਤ੍ਰ ਯਾਮੇ ਸ੍ਤੇਨ ਆਗਮਿਸ਼਼੍ਯਤੀਤਿ ਚੇਦ੍ ਗ੍ਰੁʼਹਸ੍ਥੋ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤ੍, ਤਰ੍ਹਿ ਜਾਗਰਿਤ੍ਵਾ ਤੰ ਸਨ੍ਧਿੰ ਕਰ੍ੱਤਿਤੁਮ੍ ਅਵਾਰਯਿਸ਼਼੍ਯਤ੍ ਤਦ੍ ਜਾਨੀਤ|
ⅩⅬⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰਵਧੀਯਤਾਂ, ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਤ੍ਰ ਨ ਬੁਧ੍ਯਤੇ, ਤਤ੍ਰੈਵ ਦਣ੍ਡੇ ਮਨੁਜਸੁਤ ਆਯਾਸ੍ਯਤਿ|
ⅩⅬⅤ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਨਿਜਪਰਿਵਾਰਾਨ੍ ਯਥਾਕਾਲੰ ਭੋਜਯਿਤੁੰ ਯੰ ਦਾਸਮ੍ ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਸ੍ਥਾਪਯਤਿ, ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯੋ ਧੀਮਾਨ੍ ਦਾਸਃ ਕਃ?
ⅩⅬⅥ ਪ੍ਰਭੁਰਾਗਤ੍ਯ ਯੰ ਦਾਸੰ ਤਥਾਚਰਨ੍ਤੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਤੇ, ਸਏਵ ਧਨ੍ਯਃ|
ⅩⅬⅦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਸਤ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ, ਸ ਤੰ ਨਿਜਸਰ੍ੱਵਸ੍ਵਸ੍ਯਾਧਿਪੰ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅬⅧ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਭੁਰਾਗਨ੍ਤੁੰ ਵਿਲਮ੍ਬਤ ਇਤਿ ਮਨਸਿ ਚਿਨ੍ਤਯਿਤ੍ਵਾ ਯੋ ਦੁਸ਼਼੍ਟੋ ਦਾਸੋ
ⅩⅬⅨ (ਅ)ਪਰਦਾਸਾਨ੍ ਪ੍ਰਹਰ੍ੱਤੁੰ ਮੱਤਾਨਾਂ ਸਙ੍ਗੇ ਭੋਕ੍ਤੁੰ ਪਾਤੁਞ੍ਚ ਪ੍ਰਵਰ੍ੱਤਤੇ,
Ⅼ ਸ ਦਾਸੋ ਯਦਾ ਨਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਤੇ, ਯਞ੍ਚ ਦਣ੍ਡੰ ਨ ਜਾਨਾਤਿ, ਤਤ੍ਕਾਲਏਵ ਤਤ੍ਪ੍ਰਭੁਰੁਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਤਿ|
ⅬⅠ ਤਦਾ ਤੰ ਦਣ੍ਡਯਿਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਰੋਦਨੰ ਦਨ੍ਤਘਰ੍ਸ਼਼ਣਞ੍ਚਾਸਾਤੇ, ਤਤ੍ਰ ਕਪਟਿਭਿਃ ਸਾਕੰ ਤੱਦਸ਼ਾਂ ਨਿਰੂਪਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|