ⅩⅩⅦ
Ⅰ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਜਾਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਲੋਕਪ੍ਰਾਚੀਨਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਤਤ੍ਪ੍ਰਤਿਕੂਲੰ ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਿਤ੍ਵਾ
Ⅱ ਤੰ ਬਦ੍ੱਵਾ ਨੀਤ੍ਵਾ ਪਨ੍ਤੀਯਪੀਲਾਤਾਖ੍ਯਾਧਿਪੇ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਾਸੁਃ|
Ⅲ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਰਕਰੇੱਵਰ੍ਪਯਿਤਾ ਯਿਹੂਦਾਸ੍ਤਤ੍ਪ੍ਰਾਣਾਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਂ ਵਿਦਿਤ੍ਵਾ ਸਨ੍ਤਪ੍ਤਮਨਾਃ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਲੋਕਪ੍ਰਾਚੀਨਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਤਾਸ੍ਤ੍ਰੀਂਸ਼ਨ੍ਮੁਦ੍ਰਾਃ ਪ੍ਰਤਿਦਾਯਾਵਾਦੀਤ੍,
Ⅳ ਏਤੰਨਿਰਾਗੋਨਰਪ੍ਰਾਣਪਰਕਰਾਰ੍ਪਣਾਤ੍ ਕਲੁਸ਼਼ੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨਹੰ| ਤਦਾ ਤ ਉਦਿਤਵਨ੍ਤਃ, ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਕਿੰ? ਤ੍ਵਯਾ ਤਦ੍ ਬੁਧ੍ਯਤਾਮ੍|
Ⅴ ਤਤੋ ਯਿਹੂਦਾ ਮਨ੍ਦਿਰਮਧ੍ਯੇ ਤਾ ਮੁਦ੍ਰਾ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ਿਪ੍ਯ ਪ੍ਰਸ੍ਥਿਤਵਾਨ੍ ਇਤ੍ਵਾ ਚ ਸ੍ਵਯਮਾਤ੍ਮਾਨਮੁਦ੍ਬਬਨ੍ਧ|
Ⅵ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਸ੍ਤਾ ਮੁਦ੍ਰਾ ਆਦਾਯ ਕਥਿਤਵਨ੍ਤਃ, ਏਤਾ ਮੁਦ੍ਰਾਃ ਸ਼ੋਣਿਤਮੂਲ੍ਯੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰੇ ਨ ਨਿਧਾਤਵ੍ਯਾਃ|
Ⅶ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਿਤ੍ਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਿਨਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨਾਯ ਤਾਭਿਃ ਕੁਲਾਲਸ੍ਯ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰਮਕ੍ਰੀਣਨ੍|
Ⅷ ਅਤੋ(ਅ)ਦ੍ਯਾਪਿ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਰਕ੍ਤਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰੰ ਵਦਨ੍ਤਿ|
Ⅸ ਇੱਥੰ ਸਤਿ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਸਨ੍ਤਾਨੈ ਰ੍ਯਸ੍ਯ ਮੂਲ੍ਯੰ ਨਿਰੁਪਿਤੰ, ਤਸ੍ਯ ਤ੍ਰਿੰਸ਼ਨ੍ਮੁਦ੍ਰਾਮਾਨੰ ਮੂਲ੍ਯੰ
Ⅹ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਤੇਭ੍ਯ ਆਦੀਯਤ, ਤੇਨ ਚ ਕੁਲਾਲਸ੍ਯ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤ੍ਰੰ ਕ੍ਰੀਤਮਿਤਿ ਯਦ੍ਵਚਨੰ ਯਿਰਿਮਿਯਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੰ ਤਤ੍ ਤਦਾਸਿਧ੍ਯਤ੍|
Ⅺ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੌ ਤਦਧਿਪਤੇਃ ਸੰਮੁਖ ਉਪਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ ਸ ਤੰ ਪਪ੍ਰੱਛ, ਤ੍ਵੰ ਕਿੰ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾ? ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਤ੍ਵੰ ਸਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਪ੍ਰਾਚੀਨੈਰਭਿਯੁਕ੍ਤੇਨ ਤੇਨ ਕਿਮਪਿ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦਿ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤੇਨ ਸ ਉਦਿਤਃ, ਇਮੇ ਤ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਤਿਕੂਲਤਃ ਕਤਿ ਕਤਿ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਦਦਤਿ, ਤਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਨ ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਸ਼਼ਿ?
ⅩⅣ ਤਥਾਪਿ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕਸ੍ਯਾਪਿ ਵਚਸ ਉੱਤਰੰ ਨੋਦਿਤਵਾਨ੍; ਤੇਨ ਸੋ(ਅ)ਧਿਪਤਿ ਰ੍ਮਹਾਚਿਤ੍ਰੰ ਵਿਦਾਮਾਸ|
ⅩⅤ ਅਨ੍ਯੱਚ ਤਨ੍ਮਹਕਾਲੇ(ਅ)ਧਿਪਤੇਰੇਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਰਾਤਿਰਾਸੀਤ੍, ਪ੍ਰਜਾ ਯੰ ਕਞ੍ਚਨ ਬਨ੍ਧਿਨੰ ਯਾਚਨ੍ਤੇ, ਤਮੇਵ ਸ ਮੋਚਯਤੀਤਿ|
ⅩⅥ ਤਦਾਨੀਂ ਬਰੱਬਾਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਖ੍ਯਾਤਬਨ੍ਧ੍ਯਾਸੀਤ੍|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤਤ੍ਰ ਮਿਲਿਤਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਅਪ੍ਰੁʼੱਛਤ੍, ਏਸ਼਼ ਬਰੱਬਾ ਬਨ੍ਧੀ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਵਿਖ੍ਯਾਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ਼੍ਚੈਤਯੋਃ ਕੰ ਮੋਚਯਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਿਮੀਪ੍ਸਿਤੰ?
ⅩⅧ ਤੈਰੀਰ੍ਸ਼਼੍ਯਯਾ ਸ ਸਮਰ੍ਪਿਤ ਇਤਿ ਸ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍|
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਵਿਚਾਰਾਸਨੋਪਵੇਸ਼ਨਕਾਲੇ ਪੀਲਾਤਸ੍ਯ ਪਤ੍ਨੀ ਭ੍ਰੁʼਤ੍ਯੰ ਪ੍ਰਹਿਤ੍ਯ ਤਸ੍ਮੈ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਤੰ ਧਾਰ੍ੰਮਿਕਮਨੁਜੰ ਪ੍ਰਤਿ ਤ੍ਵਯਾ ਕਿਮਪਿ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ; ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ(ਅ)ਦ੍ਯਾਹੰ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਪ੍ਰਭੂਤਕਸ਼਼੍ਟਮਲਭੇ|
ⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਪ੍ਰਾਚੀਨਾ ਬਰੱਬਾਂ ਯਾਚਿਤ੍ਵਾਦਾਤੁੰ ਯੀਸ਼ੁਞ੍ਚ ਹਨ੍ਤੁੰ ਸਕਲਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਵਰ੍ੱਤਯਨ੍|
ⅩⅪ ਤਤੋ(ਅ)ਧਿਪਤਿਸ੍ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਏਤਯੋਃ ਕਮਹੰ ਮੋਚਯਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੇੱਛਾ? ਤੇ ਪ੍ਰੋਚੁ ਰ੍ਬਰੱਬਾਂ|
ⅩⅫ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਪਪ੍ਰੱਛ, ਤਰ੍ਹਿ ਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੰ ਵਦਨ੍ਤਿ, ਤੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਕਿੰ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ? ਸਰ੍ੱਵੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ, ਸ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇਨ ਵਿਧ੍ਯਤਾਂ|
ⅩⅩⅢ ਤਤੋ(ਅ)ਧਿਪਤਿਰਵਾਦੀਤ੍, ਕੁਤਃ? ਕਿੰ ਤੇਨਾਪਰਾੱਧੰ? ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇ ਪੁਨਰੁਚੈ ਰ੍ਜਗਦੁਃ, ਸ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇਨ ਵਿਧ੍ਯਤਾਂ|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਨਿਜਵਾਕ੍ਯਮਗ੍ਰਾਹ੍ਯਮਭੂਤ੍, ਕਲਹਸ਼੍ਚਾਪ੍ਯਭੂਤ੍, ਪੀਲਾਤ ਇਤਿ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਤੋਯਮਾਦਾਯ ਕਰੌ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਲ੍ਯਾਵੋਚਤ੍, ਏਤਸ੍ਯ ਧਾਰ੍ੰਮਿਕਮਨੁਸ਼਼੍ਯਸ੍ਯ ਸ਼ੋਣਿਤਪਾਤੇ ਨਿਰ੍ਦੋਸ਼਼ੋ(ਅ)ਹੰ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰੇਵ ਤਦ੍ ਬੁਧ੍ਯਤਾਂ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਪ੍ਰਜਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵੋਚਨ੍, ਤਸ੍ਯ ਸ਼ੋਣਿਤਪਾਤਾਪਰਾਧੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਞ੍ਚੋਪਰਿ ਭਵਤੁ|
ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ ਬਰੱਬਾਂ ਮੋਚਯਾਮਾਸ ਯੀਸ਼ੁਨ੍ਤੁ ਕਸ਼਼ਾਭਿਰਾਹਤ੍ਯ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇਨ ਵੇਧਿਤੁੰ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਾਸ|
ⅩⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਅਧਿਪਤੇਃ ਸੇਨਾ ਅਧਿਪਤੇ ਰ੍ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਯੀਸ਼ੁਮਾਨੀਯ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਸੇਨਾਸਮੂਹੰ ਸੰਜਗ੍ਰੁʼਹੁਃ|
ⅩⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤਸ੍ਯ ਵਸਨੰ ਮੋਚਯਿਤ੍ਵਾ ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਣਲੋਹਿਤਵਰ੍ਣਵਸਨੰ ਪਰਿਧਾਪਯਾਮਾਸੁਃ
ⅩⅩⅨ ਕਣ੍ਟਕਾਨਾਂ ਮੁਕੁਟੰ ਨਿਰ੍ੰਮਾਯ ਤੱਛਿਰਸਿ ਦਦੁਃ, ਤਸ੍ਯ ਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਕਰੇ ਵੇਤ੍ਰਮੇਕੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੇ ਜਾਨੂਨਿ ਪਾਤਯਿਤ੍ਵਾ, ਹੇ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਨ੍, ਤੁਭ੍ਯੰ ਨਮ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤੰ ਤਿਰਸ਼੍ਚਕ੍ਰੁਃ,
ⅩⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਗਾਤ੍ਰੇ ਨਿਸ਼਼੍ਠੀਵੰ ਦਤ੍ਵਾ ਤੇਨ ਵੇਤ੍ਰੇਣ ਸ਼ਿਰ ਆਜਘ੍ਨੁਃ|
ⅩⅩⅪ ਇੱਥੰ ਤੰ ਤਿਰਸ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਤਦ੍ ਵਸਨੰ ਮੋਚਯਿਤ੍ਵਾ ਪੁਨਰ੍ਨਿਜਵਸਨੰ ਪਰਿਧਾਪਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰੁਃ, ਤੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇਨ ਵੇਧਿਤੁੰ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅫ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤੇ ਬਹਿਰ੍ਭੂਯ ਕੁਰੀਣੀਯੰ ਸ਼ਿਮੋੰਨਾਮਕਮੇਕੰ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਕ੍ਰੁਸ਼ੰ ਵੋਢੁੰ ਤਮਾਦਦਿਰੇ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਗੁਲ੍ਗਲ੍ਤਾਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸ਼ਿਰਸ੍ਕਪਾਲਨਾਮਕਸ੍ਥਾਨਮੁ ਪਸ੍ਥਾਯ ਤੇ ਯੀਸ਼ਵੇ ਪਿੱਤਮਿਸ਼੍ਰਿਤਾਮ੍ਲਰਸੰ ਪਾਤੁੰ ਦਦੁਃ,
ⅩⅩⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਤਮਾਸ੍ਵਾਦ੍ਯ ਨ ਪਪੌ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਤੇ ਤੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇਨ ਸੰਵਿਧ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਵਸਨਾਨਿ ਗੁਟਿਕਾਪਾਤੇਨ ਵਿਭਜ੍ਯ ਜਗ੍ਰੁʼਹੁਃ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍, ਵਿਭਜਨ੍ਤੇ(ਅ)ਧਰੀਯੰ ਮੇ ਤੇ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ| ਮਦੁੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥੰ ਗੁਟਿਕਾਂ ਪਾਤਯਨ੍ਤਿ ਚ|| ਯਦੇਤਦ੍ਵਚਨੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਭਿਰੁਕ੍ਤਮਾਸੀਤ੍, ਤਦਾ ਤਦ੍ ਅਸਿਧ੍ਯਤ੍,
ⅩⅩⅩⅥ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਤਤ੍ਰੋਪਵਿਸ਼੍ਯ ਤਦ੍ਰਕ੍ਸ਼਼ਣਕਰ੍ੱਵਣਿ ਨਿਯੁਕ੍ਤਾਸ੍ਤਸ੍ਥੁਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਪਰਮ੍ ਏਸ਼਼ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾ ਯੀਸ਼ੁਰਿਤ੍ਯਪਵਾਦਲਿਪਿਪਤ੍ਰੰ ਤੱਛਿਰਸ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵੇ ਯੋਜਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਵਾਮੇ ਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣੇ ਚ ਦ੍ਵੌ ਚੈਰੌ ਤੇਨ ਸਾਕੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇਨ ਵਿਵਿਧੁਃ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਪਾਨ੍ਥਾ ਨਿਜਸ਼ਿਰੋ ਲਾਡਯਿਤ੍ਵਾ ਤੰ ਨਿਨ੍ਦਨ੍ਤੋ ਜਗਦੁਃ,
ⅩⅬ ਹੇ ਈਸ਼੍ਵਰਮਨ੍ਦਿਰਭਞ੍ਜਕ ਦਿਨਤ੍ਰਯੇ ਤੰਨਿਰ੍ੰਮਾਤਃ ਸ੍ਵੰ ਰਕ੍ਸ਼਼, ਚੇੱਤ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰਸੁਤਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ਕ੍ਰੁਸ਼ਾਦਵਰੋਹ|
ⅩⅬⅠ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਧ੍ਯਾਪਕਪ੍ਰਾਚੀਨਾਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਤਿਰਸ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਜਗਦੁਃ,
ⅩⅬⅡ ਸੋ(ਅ)ਨ੍ਯਜਨਾਨਾਵਤ੍, ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਮਵਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ| ਯਦੀਸ੍ਰਾਯੇਲੋ ਰਾਜਾ ਭਵੇਤ੍, ਤਰ੍ਹੀਦਾਨੀਮੇਵ ਕ੍ਰੁਸ਼ਾਦਵਰੋਹਤੁ, ਤੇਨ ਤੰ ਵਯੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਸ਼਼੍ਯਾਮਃ|
ⅩⅬⅢ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਮਕਰੋਤ੍, ਯਦੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਰ੍ਹੀਦਾਨੀਮੇਵ ਤਮਵੇਤ੍, ਯਤਃ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਅਹਮੀਸ਼੍ਵਰਸੁਤਃ|
ⅩⅬⅣ ਯੌ ਸ੍ਤੇਨੌ ਸਾਕੰ ਤੇਨ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇਨ ਵਿੱਧੌ ਤੌ ਤਦ੍ਵਦੇਵ ਤੰ ਨਿਨਿਨ੍ਦਤੁਃ|
ⅩⅬⅤ ਤਦਾ ਦ੍ਵਿਤੀਯਯਾਮਾਤ੍ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਯਾਮੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇ ਤਮਿਰੰ ਬਭੂਵ,
ⅩⅬⅥ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਯਾਮੇ "ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਾਮਾ ਸ਼ਿਵਕ੍ਤਨੀ", ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਮਦੀਸ਼੍ਵਰ ਮਦੀਸ਼੍ਵਰ ਕੁਤੋ ਮਾਮਤ੍ਯਾਕ੍ਸ਼਼ੀਃ? ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਚੈਰਿਤਿ ਜਗਾਦ|
ⅩⅬⅦ ਤਦਾ ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਥਿਤਾਃ ਕੇਚਿਤ੍ ਤਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਬਭਾਸ਼਼ਿਰੇ, ਅਯਮ੍ ਏਲਿਯਮਾਹੂਯਤਿ|
ⅩⅬⅧ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧ੍ਯਾਦ੍ ਏਕਃ ਸ਼ੀਘ੍ਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਸ੍ਪਞ੍ਜੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਰਾਮ੍ਲਰਸੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਨਲੇਨ ਪਾਤੁੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦਦੌ|
ⅩⅬⅨ ਇਤਰੇ(ਅ)ਕਥਯਨ੍ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤ, ਤੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤੁਮ੍ ਏਲਿਯ ਆਯਾਤਿ ਨਵੇਤਿ ਪਸ਼੍ਯਾਮਃ|
Ⅼ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰੁਚੈਰਾਹੂਯ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਜਹੌ|
ⅬⅠ ਤਤੋ ਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਯ ਵਿੱਛੇਦਵਸਨਮ੍ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵਾਦਧੋ ਯਾਵਤ੍ ਛਿਦ੍ਯਮਾਨੰ ਦ੍ਵਿਧਾਭਵਤ੍,
ⅬⅡ ਭੂਮਿਸ਼੍ਚਕਮ੍ਪੇ ਭੂਧਰੋਵ੍ਯਦੀਰ੍ੱਯਤ ਚ| ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਮੁਕ੍ਤੇ ਭੂਰਿਪੁਣ੍ਯਵਤਾਂ ਸੁਪ੍ਤਦੇਹਾ ਉਦਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍,
ⅬⅢ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਵਹਿਰ੍ਭੂਯ ਤਦੁੱਥਾਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੁਣ੍ਯਪੁਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਬਹੁਜਨਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅬⅣ ਯੀਸ਼ੁਰਕ੍ਸ਼਼ਣਾਯ ਨਿਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਤਿਸ੍ਤਤ੍ਸਙ੍ਗਿਨਸ਼੍ਚ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਭੂਕਮ੍ਪਾਦਿਘਟਨਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਭੀਤਾ ਅਵਦਨ੍, ਏਸ਼਼ ਈਸ਼੍ਵਰਪੁਤ੍ਰੋ ਭਵਤਿ|
ⅬⅤ ਯਾ ਬਹੁਯੋਸ਼਼ਿਤੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸੇਵਮਾਨਾ ਗਾਲੀਲਸ੍ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗਤਾਸ੍ਤਾਸਾਂ ਮਧ੍ਯੇ
ⅬⅥ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਰਿਯਮ੍ ਯਾਕੂਬ੍ਯੋਸ਼੍ਯੋ ਰ੍ਮਾਤਾ ਯਾ ਮਰਿਯਮ੍ ਸਿਬਦਿਯਪੁਤ੍ਰਯੋ ਰ੍ਮਾਤਾ ਚ ਯੋਸ਼਼ਿਤ ਏਤਾ ਦੂਰੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤ੍ਯੋ ਦਦ੍ਰੁʼਸ਼ੁਃ|
ⅬⅦ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਅਰਿਮਥਿਯਾਨਗਰਸ੍ਯ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ਨਾਮਾ ਧਨੀ ਮਨੁਜੋ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਤ੍ਵਾਤ੍
ⅬⅧ ਪੀਲਾਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਾਯੰ ਯਯਾਚੇ, ਤੇਨ ਪੀਲਾਤਃ ਕਾਯੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਆਦਿਦੇਸ਼|
ⅬⅨ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਤਤ੍ਕਾਯੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਸ਼ੁਚਿਵਸ੍ਤ੍ਰੇਣਾੱਛਾਦ੍ਯ
ⅬⅩ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥੰ ਸ਼ੈਲੇ ਯਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਚਖਾਨ, ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਤਤ੍ਕਾਯੰ ਨਿਧਾਯ ਤਸ੍ਯ ਦ੍ਵਾਰਿ ਵ੍ਰੁʼਹਤ੍ਪਾਸ਼਼ਾਣੰ ਦਦੌ|
ⅬⅪ ਕਿਨ੍ਤੁ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਰਿਯਮ੍ ਅਨ੍ਯਮਰਿਯਮ੍ ਏਤੇ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯੌ ਤਤ੍ਰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸੰਮੁਖ ਉਪਵਿਵਿਸ਼ਤੁਃ|
ⅬⅫ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਨਿਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸ੍ਯਾਯੋਜਨਦਿਨਾਤ੍ ਪਰੇ(ਅ)ਹਨਿ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਸ਼੍ਚ ਮਿਲਿਤ੍ਵਾ ਪੀਲਾਤਮੁਪਾਗਤ੍ਯਾਕਥਯਨ੍,
ⅬⅩⅢ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਸ ਪ੍ਰਤਾਰਕੋ ਜੀਵਨ ਅਕਥਯਤ੍, ਦਿਨਤ੍ਰਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਸ੍ਯਾਮਿ ਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ੍ਮਰਾਮੋ ਵਯੰ;
ⅬⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਦਿਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤੁਮਾਦਿਸ਼ਤੁ, ਨੋਚੇਤ੍ ਤੱਛਿਸ਼਼੍ਯਾ ਯਾਮਿਨ੍ਯਾਮਾਗਤ੍ਯ ਤੰ ਹ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਲੋਕਾਨ੍ ਵਦਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ, ਸ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁਦਤਿਸ਼਼੍ਠਤ੍, ਤਥਾ ਸਤਿ ਪ੍ਰਥਮਭ੍ਰਾਨ੍ਤੇਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ੀਯਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿ ਰ੍ਮਹਤੀ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅬⅩⅤ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤ ਅਵਾਦੀਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਗਣ ਆਸ੍ਤੇ, ਯੂਯੰ ਗਤ੍ਵਾ ਯਥਾ ਸਾਧ੍ਯੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਯਤ|
ⅬⅩⅥ ਤਤਸ੍ਤੇ ਗਤ੍ਵਾ ਤੱਦੂाਰਪਾਸ਼਼ਾਣੰ ਮੁਦ੍ਰਾਙ੍ਕਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਗਣੰ ਨਿਯੋਜ੍ਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਯਾਮਾਸੁਃ|