ⅩⅩⅧ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਵਿਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰਸ੍ਯ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸਪ੍ਤਾਹਪ੍ਰਥਮਦਿਨਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭੋਤੇ ਜਾਤੇ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਰਿਯਮ੍ ਅਨ੍ਯਮਰਿਯਮ੍ ਚ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁਮਾਗਤਾ|
Ⅱ ਤਦਾ ਮਹਾਨ੍ ਭੂਕਮ੍ਪੋ(ਅ)ਭਵਤ੍; ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਯਦੂਤਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦਵਰੁਹ੍ਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦ੍ਵਾਰਾਤ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣਮਪਸਾਰ੍ੱਯ ਤਦੁਪਰ੍ੱਯੁਪਵਿਵੇਸ਼|
Ⅲ ਤਦ੍ਵਦਨੰ ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਵਤ੍ ਤੇਜੋਮਯੰ ਵਸਨੰ ਹਿਮਸ਼ੁਭ੍ਰਞ੍ਚ|
Ⅳ ਤਦਾਨੀਂ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਣਸ੍ਤਦ੍ਭਯਾਤ੍ ਕਮ੍ਪਿਤਾ ਮ੍ਰੁʼਤਵਦ੍ ਬਭੂਵਃ|
Ⅴ ਸ ਦੂਤੋ ਯੋਸ਼਼ਿਤੋ ਜਗਾਦ, ਯੂਯੰ ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ, ਕ੍ਰੁਸ਼ਹਤਯੀਸ਼ੁੰ ਮ੍ਰੁʼਗਯਧ੍ਵੇ ਤਦਹੰ ਵੇਦ੍ਮਿ|
Ⅵ ਸੋ(ਅ)ਤ੍ਰ ਨਾਸ੍ਤਿ, ਯਥਾਵਦਤ੍ ਤਥੋੱਥਿਤਵਾਨ੍; ਏਤਤ੍ ਪ੍ਰਭੋਃ ਸ਼ਯਨਸ੍ਥਾਨੰ ਪਸ਼੍ਯਤ|
Ⅶ ਤੂਰ੍ਣੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤੱਛਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਇਤਿ ਵਦਤ, ਸ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਤਿਸ਼਼੍ਠਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਗ੍ਰੇ ਗਾਲੀਲੰ ਯਾਸ੍ਯਤਿ ਯੂਯੰ ਤਤ੍ਰ ਤੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਿਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ, ਪਸ਼੍ਯਤਾਹੰ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮਿਮਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਵਾਦਿਸ਼਼ੰ|
Ⅷ ਤਤਸ੍ਤਾ ਭਯਾਤ੍ ਮਹਾਨਨ੍ਦਾਞ੍ਚ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤੂਰ੍ਣੰ ਬਹਿਰ੍ਭੂਯ ਤੱਛਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਵਕ੍ਤੁੰ ਧਾਵਿਤਵਤ੍ਯਃ| ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਵਕ੍ਤੁੰ ਯਾਨ੍ਤਿ, ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਤਾ ਜਗਾਦ,
Ⅸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਲ੍ਯਾਣੰ ਭੂਯਾਤ੍, ਤਤਸ੍ਤਾ ਆਗਤ੍ਯ ਤਤ੍ਪਾਦਯੋਃ ਪਤਿਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਣੇਮੁਃ|
Ⅹ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾ ਅਵਾਦੀਤ੍, ਮਾ ਬਿਭੀਤ, ਯੂਯੰ ਗਤ੍ਵਾ ਮਮ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਨ੍ ਗਾਲੀਲੰ ਯਾਤੁੰ ਵਦਤ, ਤਤ੍ਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ|
Ⅺ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯੋ ਗੱਛਨ੍ਤਿ, ਤਦਾ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਣਾਂ ਕੇਚਿਤ੍ ਪੁਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਘਟਿਤੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅻ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨੈਃ ਸਮੰ ਸੰਸਦੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਨ੍ਤੋ ਬਹੁਮੁਦ੍ਰਾਃ ਸੇਨਾਭ੍ਯੋ ਦੱਤ੍ਵਾਵਦਨ੍,
ⅩⅢ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਨਿਦ੍ਰਿਤੇਸ਼਼ੁ ਤੱਛਿਸ਼਼੍ਯਾ ਯਾਮਿਨ੍ਯਾਮਾਗਤ੍ਯ ਤੰ ਹ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਨਯਨ੍, ਇਤਿ ਯੂਯੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਤ|
ⅩⅣ ਯਦ੍ਯੇਤਦਧਿਪਤੇਃ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਗੋਚਰੀਭਵੇਤ੍, ਤਰ੍ਹਿ ਤੰ ਬੋਧਯਿਤ੍ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਵਿਸ਼਼੍ਯਾਮਃ|
ⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤੇ ਮੁਦ੍ਰਾ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਾਨੁਰੂਪੰ ਕਰ੍ੰਮ ਚਕ੍ਰੁਃ, ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਤਸ੍ਯਾਦ੍ਯਾਪਿ ਕਿੰਵਦਨ੍ਤੀ ਵਿਦ੍ਯਤੇ|
ⅩⅥ ਏਕਾਦਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾ ਯੀਸ਼ੁਨਿਰੂਪਿਤਾਗਾਲੀਲਸ੍ਯਾਦ੍ਰਿੰ ਗਤ੍ਵਾ
ⅩⅦ ਤਤ੍ਰ ਤੰ ਸੰਵੀਕ੍ਸ਼਼੍ਯ ਪ੍ਰਣੇਮੁਃ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਕੇਚਿਤ੍ ਸਨ੍ਦਿਗ੍ਧਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅧ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪਮਾਗਤ੍ਯ ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍, ਸ੍ਵਰ੍ਗਮੇਦਿਨ੍ਯੋਃ ਸਰ੍ੱਵਾਧਿਪਤਿਤ੍ਵਭਾਰੋ ਮੱਯਰ੍ਪਿਤ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅨ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਪ੍ਰਯਾਯ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਪਿਤੁਃ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪਵਿਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨਸ਼੍ਚ ਨਾਮ੍ਨਾ ਤਾਨਵਗਾਹਯਤ; ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਦ੍ਯਦਾਦਿਸ਼ੰ ਤਦਪਿ ਪਾਲਯਿਤੁੰ ਤਾਨੁਪਾਦਿਸ਼ਤ|
ⅩⅩ ਪਸ਼੍ਯਤ, ਜਗਦਨ੍ਤੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਦਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਸਾਕੰ ਤਿਸ਼਼੍ਠਾਮਿ| ਇਤਿ|