Ⅰ ਤਦਾਨੋਂ ਯੋਹ੍ੰਨਾਮਾ ਮੱਜਯਿਤਾ ਯਿਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ ਕਥਯਾਮਾਸ,
Ⅱ ਮਨਾਂਸਿ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਤ, ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਰਾਜਤ੍ਵੰ ਸਮੀਪਮਾਗਤਮ੍|
Ⅲ ਪਰਮੇਸ਼ਸ੍ਯ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਪਰਿਸ਼਼੍ਕੁਰੁਤ ਸਰ੍ੱਵਤਃ| ਤਸ੍ਯ ਰਾਜਪਥਾਂਸ਼੍ਚੈਵ ਸਮੀਕੁਰੁਤ ਸਰ੍ੱਵਥਾ| ਇਤ੍ਯੇਤਤ੍ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ ਵਾਕ੍ਯੰ ਵਦਤਃ ਕਸ੍ਯਚਿਦ੍ ਰਵਃ||
Ⅳ ਏਤਦ੍ਵਚਨੰ ਯਿਸ਼ਯਿਯਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨਾ ਯੋਹਨਮੁੱਦਿਸ਼੍ਯ ਭਾਸ਼਼ਿਤਮ੍| ਯੋਹਨੋ ਵਸਨੰ ਮਹਾਙ੍ਗਰੋਮਜੰ ਤਸ੍ਯ ਕਟੌ ਚਰ੍ੰਮਕਟਿਬਨ੍ਧਨੰ; ਸ ਚ ਸ਼ੂਕਕੀਟਾਨ੍ ਮਧੁ ਚ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅴ ਤਦਾਨੀਂ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਨਿਵਾਸਿਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯਿਹੂਦਿਦੇਸ਼ੀਯਾ ਯਰ੍ੱਦਨ੍ਤਟਿਨ੍ਯਾ ਉਭਯਤਟਸ੍ਥਾਸ਼੍ਚ ਮਾਨਵਾ ਬਹਿਰਾਗਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ
Ⅵ ਸ੍ਵੀਯੰ ਸ੍ਵੀਯੰ ਦੁਰਿਤਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯਾਂ ਯਰ੍ੱਦਨਿ ਤੇਨ ਮੱਜਿਤਾ ਬਭੂਵੁਃ|
Ⅶ ਅਪਰੰ ਬਹੂਨ੍ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਃ ਸਿਦੂਕਿਨਸ਼੍ਚ ਮਨੁਜਾਨ੍ ਮੰਕ੍ਤੁੰ ਸ੍ਵਸਮੀਪਮ੍ ਆਗੱਛ੍ਤੋ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਸ ਤਾਨ੍ ਅਭਿਦਧੌ, ਰੇ ਰੇ ਭੁਜਗਵੰਸ਼ਾ ਆਗਾਮੀਨਃ ਕੋਪਾਤ੍ ਪਲਾਯਿਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਕਸ਼੍ਚੇਤਿਤਵਾਨ੍?
Ⅷ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਸ੍ਯ ਸਮੁਚਿਤੰ ਫਲੰ ਫਲਤ|
Ⅸ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ ਅਸ੍ਤੀਤਿ ਸ੍ਵੇਸ਼਼ੁ ਮਨਃਸੁ ਚੀਨ੍ਤਯਨ੍ਤੋ ਮਾ ਵ੍ਯਾਹਰਤ| ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਹੰ ਵਦਾਮਿ, ਈਸ਼੍ਵਰ ਏਤੇਭ੍ਯਃ ਪਾਸ਼਼ਾਣੇਭ੍ਯ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨ੍ ਉਤ੍ਪਾਦਯਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ|
Ⅹ ਅਪਰੰ ਪਾਦਪਾਨਾਂ ਮੂਲੇ ਕੁਠਾਰ ਇਦਾਨੀਮਪਿ ਲਗਨ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਪਾਦਪੇ ਉੱਤਮੰ ਫਲੰ ਨ ਭਵਤਿ, ਸ ਕ੍ਰੁʼੱਤੋ ਮਧ੍ਯੇ(ਅ)ਗ੍ਨਿੰ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ੇਪ੍ਸ੍ਯਤੇ|
Ⅺ ਅਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਸੂਚਕੇਨ ਮੱਜਨੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਮੱਜਯਾਮੀਤਿ ਸਤ੍ਯੰ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯ ਆਗੱਛਤਿ, ਸ ਮੱਤੋਪਿ ਮਹਾਨ੍, ਅਹੰ ਤਦੀਯੋਪਾਨਹੌ ਵੋਢੁਮਪਿ ਨਹਿ ਯੋਗ੍ਯੋਸ੍ਮਿ, ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਹ੍ਨਿਰੂਪੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਨਿ ਸੰਮੱਜਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
Ⅻ ਤਸ੍ਯ ਕਾਰੇ ਸੂਰ੍ਪ ਆਸ੍ਤੇ, ਸ ਸ੍ਵੀਯਸ਼ਸ੍ਯਾਨਿ ਸਮ੍ਯਕ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਫੋਟ੍ਯ ਨਿਜਾਨ੍ ਸਕਲਗੋਧੂਮਾਨ੍ ਸੰਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰੇ ਸ੍ਥਾਪਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਕਿੰਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਵੁਸ਼਼ਾਣ੍ਯਨਿਰ੍ੱਵਾਣਵਹ੍ਨਿਨਾ ਦਾਹਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਯੋਹਨਾ ਮੱਜਿਤੋ ਭਵਿਤੁੰ ਗਾਲੀਲ੍ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਯਰ੍ੱਦਨਿ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਜਗਾਮ|
ⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੋਹਨ੍ ਤੰ ਨਿਸ਼਼ਿਧ੍ਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਤ੍ਵੰ ਕਿੰ ਮਮ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗੱਛਸਿ? ਵਰੰ ਤ੍ਵਯਾ ਮੱਜਨੰ ਮਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵੋਚਤ੍; ਈਦਾਨੀਮ੍ ਅਨੁਮਨ੍ਯਸ੍ਵ, ਯਤ ਇੱਥੰ ਸਰ੍ੱਵਧਰ੍ੰਮਸਾਧਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ, ਤਤਃ ਸੋ(ਅ)ਨ੍ਵਮਨ੍ਯਤ|
ⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਰੰਮਸਿ ਮੱਜਿਤੁਃ ਸਨ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤੋਯਮਧ੍ਯਾਦ੍ ਉੱਥਾਯ ਜਗਾਮ, ਤਦਾ ਜੀਮੂਤਦ੍ਵਾਰੇ ਮੁਕ੍ਤੇ ਜਾਤੇ, ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾਨੰ ਕਪੋਤਵਦ੍ ਅਵਰੁਹ੍ਯ ਸ੍ਵੋਪਰ੍ੱਯਾਗੱਛਨ੍ਤੰ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਾਞ੍ਚਕ੍ਰੇ|
ⅩⅦ ਅਪਰਮ੍ ਏਸ਼਼ ਮਮ ਪ੍ਰਿਯਃ ਪੁਤ੍ਰ ਏਤਸ੍ਮਿੰਨੇਵ ਮਮ ਮਹਾਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਵ੍ਯੋਮਜਾ ਵਾਗ੍ ਬਭੂਵ|