Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤਾਰਕੇਣ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਿਤੋ ਭਵਿਤੁਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਃ
Ⅱ ਸਨ੍ ਚਤ੍ਵਾਰਿੰਸ਼ਦਹੋਰਾਤ੍ਰਾਨ੍ ਅਨਾਹਾਰਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਿਤੋ ਬਭੂਵ|
Ⅲ ਤਦਾਨੀਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਿਤਾ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍, ਯਦਿ ਤ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ਮਜੋ ਭਵੇਸ੍ਤਰ੍ਹ੍ਯਾਜ੍ਞਯਾ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਨੇਤਾਨ੍ ਪੂਪਾਨ੍ ਵਿਧੇਹਿ|
Ⅳ ਤਤਃ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯਬ੍ਰਵੀਤ੍, ਇੱਥੰ ਲਿਖਿਤਮਾਸ੍ਤੇ, "ਮਨੁਜਃ ਕੇਵਲਪੂਪੇਨ ਨ ਜੀਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ, ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਦਨਾਦ੍ ਯਾਨਿ ਯਾਨਿ ਵਚਾਂਸਿ ਨਿਃਸਰਨ੍ਤਿ ਤੈਰੇਵ ਜੀਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ| "
Ⅴ ਤਦਾ ਪ੍ਰਤਾਰਕਸ੍ਤੰ ਪੁਣ੍ਯਨਗਰੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਯ ਚੂਡੋਪਰਿ ਨਿਧਾਯ ਗਦਿਤਵਾਨ੍,
Ⅵ ਤ੍ਵੰ ਯਦਿਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਤਨਯੋ ਭਵੇਸ੍ਤਰ੍ਹੀਤੋ(ਅ)ਧਃ ਪਤ, ਯਤ ਇੱਥੰ ਲਿਖਿਤਮਾਸ੍ਤੇ, ਆਦੇਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤਿ ਨਿਜਾਨ੍ ਦੂਤਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤੁੰ ਤ੍ਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ| ਯਥਾ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਮਾਰ੍ਗੇਸ਼਼ੁ ਤ੍ਵਦੀਯਚਰਣਦ੍ਵਯੇ| ਨ ਲਗੇਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰਾਘਾਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਘਰਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤੇ ਕਰੈਃ||
Ⅶ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਏਤਦਪਿ ਲਿਖਿਤਮਾਸ੍ਤੇ, "ਤ੍ਵੰ ਨਿਜਪ੍ਰਭੁੰ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੰ ਮਾ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਸ੍ਵ| "
Ⅷ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪ੍ਰਤਾਰਕਃ ਪੁਨਰਪਿ ਤਮ੍ ਅਤ੍ਯੁਞ੍ਚਧਰਾਧਰੋਪਰਿ ਨੀਤ੍ਵਾ ਜਗਤਃ ਸਕਲਰਾਜ੍ਯਾਨਿ ਤਦੈਸ਼੍ਵਰ੍ੱਯਾਣਿ ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਸ਼੍ਚਕਾਰ ਕਥਯਾਞ੍ਚਕਾਰ ਚ,
Ⅸ ਯਦਿ ਤ੍ਵੰ ਦਣ੍ਡਵਦ੍ ਭਵਨ੍ ਮਾਂ ਪ੍ਰਣਮੇਸ੍ਤਰ੍ਹ੍ਯਹਮ੍ ਏਤਾਨਿ ਤੁਭ੍ਯੰ ਪ੍ਰਦਾਸ੍ਯਾਮਿ|
Ⅹ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵੋਚਤ੍, ਦੂਰੀਭਵ ਪ੍ਰਤਾਰਕ, ਲਿਖਿਤਮਿਦਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, "ਤ੍ਵਯਾ ਨਿਜਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯਃ ਕੇਵਲਃ ਸ ਸੇਵ੍ਯਸ਼੍ਚ| "
Ⅺ ਤਤਃ ਪ੍ਰਤਾਰਕੇਣ ਸ ਪਰ੍ੱਯਤ੍ਯਾਜਿ, ਤਦਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਦੂਤੈਰਾਗਤ੍ਯ ਸ ਸਿਸ਼਼ੇਵੇ|
Ⅻ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਯੋਹਨ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬਬਨ੍ਧੇ, ਤਦ੍ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਨਿਸ਼ਮ੍ਯ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਗਾਲੀਲ੍ ਪ੍ਰਾਸ੍ਥੀਯਤ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਨਾਸਰੰਨਗਰੰ ਵਿਹਾਯ ਜਲਘੇਸ੍ਤਟੇ ਸਿਬੂਲੂੰਨਪ੍ਤਾਲੀ ਏਤਯੋਰੁਵਭਯੋਃ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਯੋਃ ਸੀਮ੍ਨੋਰ੍ਮਧ੍ਯਵਰ੍ੱਤੀ ਯ: ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ ਤੰਨਗਰਮ੍ ਇਤ੍ਵਾ ਨ੍ਯਵਸਤ੍|
ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍, ਅਨ੍ਯਾਦੇਸ਼ੀਯਗਾਲੀਲਿ ਯਰ੍ੱਦਨ੍ਪਾਰੇ(ਅ)ਬ੍ਧਿਰੋਧਸਿ| ਨਪ੍ਤਾਲਿਸਿਬੂਲੂਨ੍ਦੇਸ਼ੌ ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਿਤੌ ਪੁਰਾ|
ⅩⅤ ਤਤ੍ਰਤ੍ਯਾ ਮਨੁਜਾ ਯੇ ਯੇ ਪਰ੍ੱਯਭ੍ਰਾਮ੍ਯਨ੍ ਤਮਿਸ੍ਰਕੇ| ਤੈਰ੍ਜਨੈਰ੍ਬ੍ਰੁʼਹਦਾਲੋਕਃ ਪਰਿਦਰ੍ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਦਾ| ਅਵਸਨ੍ ਯੇ ਜਨਾ ਦੇਸ਼ੇ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁੱਛਾਯਾਸ੍ਵਰੂਪਕੇ| ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਰਿ ਲੋਕਾਨਾਮਾਲੋਕਃ ਸੰਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਃ||
ⅩⅥ ਯਦੇਤਦ੍ਵਚਨੰ ਯਿਸ਼ਯਿਯਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੰ, ਤਤ੍ ਤਦਾ ਸਫਲਮ੍ ਅਭੂਤ੍|
ⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤੁਮ੍ ਆਰੇਭੇ, ਮਨਾਂਸਿ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਤ, ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਰਾਜਤ੍ਵੰ ਸਵਿਧਮਭਵਤ੍|
ⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਗਾਲੀਲੋ ਜਲਧੇਸ੍ਤਟੇਨ ਗੱਛਨ੍ ਗੱਛਨ੍ ਆਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸ੍ਤਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤਾ ਸ਼ਿਮੋਨ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯੰ ਪਿਤਰੰ ਵਦਨ੍ਤਿ ਏਤਾਵੁਭੌ ਜਲਘੌ ਜਾਲੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਪਨ੍ਤੌ ਦਦਰ੍ਸ਼, ਯਤਸ੍ਤੌ ਮੀਨਧਾਰਿਣਾਵਾਸ੍ਤਾਮ੍|
ⅩⅨ ਤਦਾ ਸ ਤਾਵਾਹੂਯ ਵ੍ਯਾਜਹਾਰ, ਯੁਵਾਂ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛਤੰ, ਯੁਵਾਮਹੰ ਮਨੁਜਧਾਰਿਣੌ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ|
ⅩⅩ ਤੇਨੈਵ ਤੌ ਜਾਲੰ ਵਿਹਾਯ ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਆਗੱਛਤਾਮ੍|
ⅩⅪ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਵ੍ਰਜਨ੍ ਵ੍ਰਜਨ੍ ਸਿਵਦਿਯਸ੍ਯ ਸੁਤੌ ਯਾਕੂਬ੍ ਯੋਹੰਨਾਮਾਨੌ ਦ੍ਵੌ ਸਹਜੌ ਤਾਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨੌਕੋਪਰਿ ਜਾਲਸ੍ਯ ਜੀਰ੍ਣੋੱਧਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੌ ਵੀਕ੍ਸ਼਼੍ਯ ਤਾਵਾਹੂਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤੌ ਨਾਵੰ ਸ੍ਵਤਾਤਞ੍ਚ ਵਿਹਾਯ ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਮਿਨੌ ਬਭੂਵਤੁਃ|
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਭਜਨਭਵਨੇ ਸਮੁਪਦਿਸ਼ਨ੍ ਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ ਮਨੁਜਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਕਾਰਾਨ੍ ਰੋਗਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਕਾਰਪੀਡਾਸ਼੍ਚ ਸ਼ਮਯਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਗਾਲੀਲ੍ਦੇਸ਼ੰ ਭ੍ਰਮਿਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|
ⅩⅩⅣ ਤੇਨ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਸੁਰਿਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯੰ ਤਸ੍ਯ ਯਸ਼ੋ ਵ੍ਯਾਪ੍ਨੋਤ੍, ਅਪਰੰ ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤਾ ਅਪਸ੍ਮਾਰਰ੍ਗੀਣਃ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਧਾਤਿਪ੍ਰਭ੍ਰੁʼਤਯਸ਼੍ਚ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਮਨੁਜਾ ਨਾਨਾਵਿਧਵ੍ਯਾਧਿਭਿਃ ਕ੍ਲਿਸ਼਼੍ਟਾ ਆਸਨ੍, ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੀਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਤਾਨ੍ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਨ੍ ਚਕਾਰ|
ⅩⅩⅤ ਏਤੇਨ ਗਾਲੀਲ੍-ਦਿਕਾਪਨਿ-ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍-ਯਿਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੇਭ੍ਯੋ ਯਰ੍ੱਦਨਃ ਪਾਰਾਞ੍ਚ ਬਹਵੋ ਮਨੁਜਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛਨ੍|