๑ กรินฺถิน: ปตฺรํ
Ⅰ ยาวนฺต: ปวิตฺรา โลกา: เสฺวษามฺ อสฺมากญฺจ วสติสฺถาเนษฺวสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีโศ: ขฺรีษฺฏสฺย นามฺนา ปฺรารฺถยนฺเต ไต: สหาหูตานำ ขฺรีษฺเฏน ยีศุนา ปวิตฺรีกฺฤตานำ โลกานำ ย อีศฺวรียธรฺมฺมสมาช: กรินฺถนคเร วิทฺยเต
Ⅱ ตํ ปฺรตีศฺวรเสฺยจฺฉยาหูโต ยีศุขฺรีษฺฏสฺย เปฺรริต: เปาล: โสสฺถินินามา ภฺราตา จ ปตฺรํ ลิขติฯ
Ⅲ อสฺมากํ ปิเตฺรศฺวเรณ ปฺรภุนา ยีศุขฺรีษฺเฏน จ ปฺรสาท: ศานฺติศฺจ ยุษฺมภฺยํ ทียตำฯ
Ⅳ อีศฺวโร ยีศุขฺรีษฺเฏน ยุษฺมานฺ ปฺรติ ปฺรสาทํ ปฺรกาศิตวานฺ, ตสฺมาทหํ ยุษฺมนฺนิมิตฺตํ สรฺวฺวทา มทีเยศฺวรํ ธนฺยํ วทามิฯ
Ⅴ ขฺรีษฺฏสมฺพนฺธียํ สากฺษฺยํ ยุษฺมากํ มเธฺย เยน ปฺรกาเรณ สปฺรมาณมฺ อภวตฺ
Ⅵ เตน ยูยํ ขฺรีษฺฏาตฺ สรฺวฺววิธวกฺตฺฤตาชฺญานาทีนิ สรฺวฺวธนานิ ลพฺธวนฺต:ฯ
Ⅶ ตโต'สฺมตฺปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย ปุนราคมนํ ปฺรตีกฺษมาณานำ ยุษฺมากํ กสฺยาปิ วรสฺยาภาโว น ภวติฯ
Ⅷ อปรมฺ อสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย ทิวเส ยูยํ ยนฺนิรฺทฺโทษา ภเวต ตทรฺถํ เสอว ยาวทนฺตํ ยุษฺมานฺ สุสฺถิรานฺ กริษฺยติฯ
Ⅸ ย อีศฺวร: สฺวปุตฺรสฺยาสฺมตฺปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺยำศิน: กรฺตฺตุํ ยุษฺมานฺ อาหูตวานฺ ส วิศฺวสนีย:ฯ
Ⅹ เห ภฺราตร:, อสฺมากํ ปฺรภุยีศุขฺรีษฺฏสฺย นามฺนา ยุษฺมานฺ วินเย'หํ สรฺไวฺว รฺยุษฺมาภิเรกรูปาณิ วากฺยานิ กถฺยนฺตำ ยุษฺมนฺมเธฺย ภินฺนสงฺฆาตา น ภวนฺตุ มโนวิจารโยไรเกฺยน ยุษฺมากํ สิทฺธตฺวํ ภวตุฯ
Ⅺ เห มม ภฺราตโร ยุษฺมนฺมเธฺย วิวาทา ชาตา อิติ วารฺตฺตามหํ โกฺลยฺยา: ปริชไน รฺชฺญาปิต:ฯ
Ⅻ มมาภิเปฺรตมิทํ ยุษฺมากํ กศฺจิตฺ กศฺจิทฺ วทติ เปาลสฺย ศิโษฺย'หมฺ อาปโลฺล: ศิโษฺย'หํ ไกผา: ศิโษฺย'หํ ขฺรีษฺฏสฺย ศิโษฺย'หมิติ จฯ
ⅩⅢ ขฺรีษฺฏสฺย กึ วิเภท: กฺฤต:? เปาล: กึ ยุษฺมตฺกฺฤเต กฺรุเศ หต:? เปาลสฺย นามฺนา วา ยูยํ กึ มชฺชิตา:?
ⅩⅣ กฺริษฺปคาเยา วินา ยุษฺมากํ มเธฺย'นฺย: โก'ปิ มยา น มชฺชิต อิติ เหโตรหมฺ อีศฺวรํ ธนฺยํ วทามิฯ
ⅩⅤ เอเตน มม นามฺนา มานวา มยา มชฺชิตา อิติ วกฺตุํ เกนาปิ น ศกฺยเตฯ
ⅩⅥ อปรํ สฺติผานสฺย ปริชนา มยา มชฺชิตาสฺตทนฺย: กศฺจิทฺ ยนฺมยา มชฺชิตสฺตทหํ น เวทฺมิฯ
ⅩⅦ ขฺรีษฺเฏนาหํ มชฺชนารฺถํ น เปฺรริต: กินฺตุ สุสํวาทสฺย ปฺรจารารฺถเมว; โส'ปิ วากฺปฏุตยา มยา น ปฺรจาริตวฺย:, ยตสฺตถา ปฺรจาริเต ขฺรีษฺฏสฺย กฺรุเศ มฺฤตฺยุ: ผลหีโน ภวิษฺยติฯ
ⅩⅧ ยโต เหโต เรฺย วินศฺยนฺติ เต ตำ กฺรุศสฺย วารฺตฺตำ ปฺรลาปมิว มนฺยนฺเต กิญฺจ ปริตฺราณํ ลภมาเนษฺวสฺมาสุ สา อีศฺวรียศกฺติสฺวรูปาฯ
ⅩⅨ ตสฺมาทิตฺถํ ลิขิตมาเสฺต, ชฺญานวตานฺตุ ยตฺ ชฺญานํ ตนฺมยา นาศยิษฺยเตฯ วิโลปยิษฺยเต ตทฺวทฺ พุทฺธิ รฺพทฺธิมตำ มยา๚
ⅩⅩ ชฺญานี กุตฺร? ศาสฺตฺรี วา กุตฺร? อิหโลกสฺย วิจารตตฺปโร วา กุตฺร? อิหโลกสฺย ชฺญานํ กิมีศฺวเรณ โมหีกฺฤตํ นหิ?
ⅩⅪ อีศฺวรสฺย ชฺญานาทฺ อิหโลกสฺย มานวา: สฺวชฺญาเนเนศฺวรสฺย ตตฺตฺวโพธํ น ปฺราปฺตวนฺตสฺตสฺมาทฺ อีศฺวร: ปฺรจารรูปิณา ปฺรลาเปน วิศฺวาสิน: ปริตฺราตุํ โรจิตวานฺฯ
ⅩⅫ ยิหูทียโลกา ลกฺษณานิ ทิทฺฤกฺษนฺติ ภินฺนเทศียโลกาสฺตุ วิทฺยำ มฺฤคยนฺเต,
ⅩⅩⅢ วยญฺจ กฺรุเศ หตํ ขฺรีษฺฏํ ปฺรจารยาม:ฯ ตสฺย ปฺรจาโร ยิหูทีไย รฺวิฆฺน อิว ภินฺนเทศีไยศฺจ ปฺรลาป อิว มนฺยเต,
ⅩⅩⅣ กินฺตุ ยิหูทียานำ ภินฺนเทศียานาญฺจ มเธฺย เย อาหูตาเสฺตษุ ส ขฺรีษฺฏ อีศฺวรียศกฺติริเวศฺวรียชฺญานมิว จ ปฺรกาศเตฯ
ⅩⅩⅤ ยต อีศฺวเร ย: ปฺรลาป อาโรปฺยเต ส มานวาติริกฺตํ ชฺญานเมว ยจฺจ เทารฺพฺพลฺยมฺ อีศฺวร อาโรปฺยเต ตตฺ มานวาติริกฺตํ พลเมวฯ
ⅩⅩⅥ เห ภฺราตร:, อาหูตยุษฺมทฺคโณ ยษฺมาภิราโลกฺยตำ ตนฺมเธฺย สำสาริกชฺญาเนน ชฺญานวนฺต: ปรากฺรมิโณ วา กุลีนา วา พหโว น วิทฺยนฺเตฯ
ⅩⅩⅦ ยต อีศฺวโร ชฺญานวตสฺตฺรปยิตุํ มูรฺขโลกานฺ โรจิตวานฺ พลานิ จ ตฺรปยิตุมฺ อีศฺวโร ทุรฺพฺพลานฺ โรจิตวานฺฯ
ⅩⅩⅧ ตถา วรฺตฺตมานโลกานฺ สํสฺถิติภฺรษฺฏานฺ กรฺตฺตุมฺ อีศฺวโร ชคโต'ปกฺฤษฺฏานฺ เหยานฺ อวรฺตฺตมานำศฺจาภิโรจิตวานฺฯ
ⅩⅩⅨ ตต อีศฺวรสฺย สากฺษาตฺ เกนาปฺยาตฺมศฺลาฆา น กรฺตฺตวฺยาฯ
ⅩⅩⅩ ยูยญฺจ ตสฺมาตฺ ขฺรีษฺเฏ ยีเศา สํสฺถิตึ ปฺราปฺตวนฺต: ส อีศฺวราทฺ ยุษฺมากํ ชฺญานํ ปุณฺยํ ปวิตฺรตฺวํ มุกฺติศฺจ ชาตาฯ
ⅩⅩⅪ อเตอว ยทฺวทฺ ลิขิตมาเสฺต ตทฺวตฺ, ย: กศฺจิตฺ ศฺลาฆมาน: สฺยาตฺ ศฺลาฆตำ ปฺรภุนา ส หิฯ