ⅩⅥ
Ⅰ กึกฺรียานครียธรฺมฺมสมาชสฺย ปริจาริกา ยา ไผพีนามิกาสฺมากํ ธรฺมฺมภคินี ตสฺยา: กฺฤเต'หํ ยุษฺมานฺ นิเวทยามิ,
Ⅱ ยูยํ ตำ ปฺรภุมาศฺริตำ วิชฺญาย ตสฺยา อาติถฺยํ ปวิตฺรโลการฺหํ กุรุธฺวํ, ยุษฺมตฺตสฺตสฺยา ย อุปกาโร ภวิตุํ ศกฺโนติ ตํ กุรุธฺวํ, ยสฺมาตฺ ตยา พหูนำ มม โจปการ: กฺฤต:ฯ
Ⅲ อปรญฺจ ขฺรีษฺฏสฺย ยีโศ: กรฺมฺมณิ มม สหการิเณา มม ปฺราณรกฺษารฺถญฺจ สฺวปฺราณานฺ ปณีกฺฤตวนฺเตา เยา ปฺริษฺกิลฺลากฺกิเลา เตา มม นมสฺการํ ชฺญาปยธฺวํฯ
Ⅳ ตาภฺยามฺ อุปการาปฺติ: เกวลํ มยา สฺวีกรฺตฺตเวฺยติ นหิ ภินฺนเทศีไย: สรฺวฺวธรฺมฺมสมาไชรปิฯ
Ⅴ อปรญฺจ ตโย รฺคฺฤเห สฺถิตานฺ ธรฺมฺมสมาชโลกานฺ มม นมสฺการํ ชฺญาปยธฺวํฯ ตทฺวตฺ อาศิยาเทเศ ขฺรีษฺฏสฺย ปกฺเษ ปฺรถมชาตผลสฺวรูโป ย อิเปนิตนามา มม ปฺริยพนฺธุสฺตมปิ มม นมสฺการํ ชฺญาปยธฺวํฯ
Ⅵ อปรํ พหุศฺรเมณาสฺมานฺ อเสวต ยา มริยมฺ ตามปิ นมสฺการํ ชฺญาปยธฺวํฯ
Ⅶ อปรญฺจ เปฺรริเตษุ ขฺยาตกีรฺตฺตี มทเคฺร ขฺรีษฺฏาศฺริเตา มม สฺวชาตีเยา สหพนฺทิเนา จ ยาวานฺทฺรนีกยูนิเยา เตา มม นมสฺการํ ชฺญาปยธฺวํฯ
Ⅷ ตถา ปฺรเภา มตฺปฺริยตมมฺ อามฺปฺลิยมปิ มม นมสฺการํ ชฺญาปยธฺวํฯ
Ⅸ อปรํ ขฺรีษฺฏเสวายำ มม สหการิณมฺ อูรฺพฺพาณํ มม ปฺริยตมํ สฺตาขุญฺจ มม นมสฺการํ ชฺญาปยธฺวํฯ
Ⅹ อปรํ ขฺรีษฺเฏน ปรีกฺษิตมฺ อาปิลฺลึ มม นมสฺการํ วทต, อาริษฺฏพูลสฺย ปริชนำศฺจ มม นมสฺการํ ชฺญาปยธฺวํฯ
Ⅺ อปรํ มม ชฺญาตึ เหโรทิโยนํ มม นมสฺการํ วทต, ตถา นารฺกิสสฺย ปริวาราณำ มเธฺย เย ปฺรภุมาศฺริตาสฺตานฺ มม นมสฺการํ วทตฯ
Ⅻ อปรํ ปฺรโภ: เสวายำ ปริศฺรมการิเณฺยา ตฺรุเผนาตฺรุโผเษ มม นมสฺการํ วทต, ตถา ปฺรโภ: เสวายามฺ อตฺยนฺตํ ปริศฺรมการิณี ยา ปฺริยา ปรฺษิสฺตำ นมสฺการํ ชฺญาปยธฺวํฯ
ⅩⅢ อปรํ ปฺรโภรภิรุจิตํ รูผํ มม ธรฺมฺมมาตา ยา ตสฺย มาตา ตามปิ นมสฺการํ วทตฯ
ⅩⅣ อปรมฺ อสุํกฺฤตํ ผฺลิโคนํ หรฺมฺมํ ปาตฺรพํ หรฺมฺมิมฺ เอเตษำ สงฺคิภฺราตฺฤคณญฺจ นมสฺการํ ชฺญาปยธฺวํฯ
ⅩⅤ อปรํ ผิลลโค ยูลิยา นีริยสฺตสฺย ภคินฺยลุมฺปา ไจตานฺ เอไต: สารฺทฺธํ ยาวนฺต: ปวิตฺรโลกา อาสเต ตานปิ นมสฺการํ ชฺญาปยธฺวํฯ
ⅩⅥ ยูยํ ปรสฺปรํ ปวิตฺรจุมฺพเนน นมสฺกุรุธฺวํฯ ขฺรีษฺฏสฺย ธรฺมฺมสมาชคโณ ยุษฺมานฺ นมสฺกุรุเตฯ
ⅩⅦ เห ภฺราตโร ยุษฺมานฺ วินเย'หํ ยุษฺมาภิ รฺยา ศิกฺษา ลพฺธา ตามฺ อติกฺรมฺย เย วิจฺเฉทานฺ วิฆฺนำศฺจ กุรฺวฺวนฺติ ตานฺ นิศฺจินุต เตษำ สงฺคํ วรฺชยต จฯ
ⅩⅧ ยตสฺตาทฺฤศา โลกา อสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย ทาสา อิติ นหิ กินฺตุ โสฺวทรไสฺยว ทาสา:; อปรํ ปฺรณยวจไน รฺมธุรวาไกฺยศฺจ สรลโลกานำ มนำสิ โมหยนฺติฯ
ⅩⅨ ยุษฺมากมฺ อาชฺญาคฺราหิตฺวํ สรฺวฺวตฺร สรฺไวฺว รฺชฺญาตํ ตโต'หํ ยุษฺมาสุ สานนฺโท'ภวํ ตถาปิ ยูยํ ยตฺ สตฺชฺญาเนน ชฺญานิน: กุชฺญาเนे จาตตฺปรา ภเวเตติ มมาภิลาษ:ฯ
ⅩⅩ อธิกนฺตุ ศานฺติทายก อีศฺวร: ไศตานมฺ อวิลมฺพํ ยุษฺมากํ ปทานามฺ อโธ มรฺทฺทิษฺยติฯ อสฺมากํ ปฺรภุ รฺยีศุขฺรีษฺโฏ ยุษฺมาสุ ปฺรสาทํ กฺริยาตฺฯ อิติฯ
ⅩⅪ มม สหการี ตีมถิโย มม ชฺญาตโย ลูกิโย ยาโสนฺ โสสิปาตฺรศฺเจเม ยุษฺมานฺ นมสฺกุรฺวฺวนฺเตฯ
ⅩⅫ อปรมฺ เอตตฺปตฺรเลขกสฺตรฺตฺติยนามาหมปิ ปฺรโภ รฺนามฺนา ยุษฺมานฺ นมสฺกโรมิฯ
ⅩⅩⅢ ตถา กฺฤตฺสฺนธรฺมฺมสมาชสฺย มม จาติถฺยการี คาโย ยุษฺมานฺ นมสฺกโรติฯ อปรมฺ เอตนฺนครสฺย ธนรกฺษก อิราสฺต: กฺการฺตฺตนามกศฺไจโก ภฺราตา ตาวปิ ยุษฺมานฺ นมสฺกุรุต:ฯ
ⅩⅩⅣ อสฺมากํ ปฺรภุ รฺยีศุขฺรีษฺฏา ยุษฺมาสุ สรฺเวฺวษุ ปฺรสาทํ กฺริยาตฺฯ อิติฯ
ⅩⅩⅤ ปูรฺวฺวกาลิกยุเคษุ ปฺรจฺฉนฺนา ยา มนฺตฺรณาธุนา ปฺรกาศิตา ภูตฺวา ภวิษฺยทฺวาทิลิขิตคฺรนฺถคณสฺย ปฺรมาณาทฺ วิศฺวาเสน คฺรหณารฺถํ สทาตนเสฺยศฺวรสฺยาชฺญยา สรฺวฺวเทศียโลกานฺ ชฺญาปฺยเต,
ⅩⅩⅥ ตสฺยา มนฺตฺรณายา ชฺญานํ ลพฺธฺวา มยา ย: สุสํวาโท ยีศุขฺรีษฺฏมธิ ปฺรจารฺยฺยเต, ตทนุสาราทฺ ยุษฺมานฺ ธรฺมฺเม สุสฺถิรานฺ กรฺตฺตุํ สมรฺโถ โย'ทฺวิตีย:
ⅩⅩⅦ สรฺวฺวชฺญ อีศฺวรสฺตสฺย ธนฺยวาโท ยีศุขฺรีษฺเฏน สนฺตตํ ภูยาตฺฯ อิติฯ