Ⅰ เห ภฺราตร:, อหมาตฺมิไกริว ยุษฺมาภิ: สมํ สมฺภาษิตุํ นาศกฺนวํ กินฺตุ ศารีริกาจาริภิ: ขฺรีษฺฏธรฺมฺเม ศิศุตุไลฺยศฺจ ชไนริว ยุษฺมาภิ: สห สมภาเษฯ
Ⅱ ยุษฺมานฺ กฐินภกฺษฺยํ น โภชยนฺ ทุคฺธมฺ อปายยํ ยโต ยูยํ ภกฺษฺยํ คฺรหีตุํ ตทา นาศกฺนุต อิทานีมปิ น ศกฺนุถ, ยโต เหโตรธุนาปิ ศารีริกาจาริณ อาเธฺวฯ
Ⅲ ยุษฺมนฺมเธฺย มาตฺสรฺยฺยวิวาทเภทา ภวนฺติ ตต: กึ ศารีริกาจาริโณ นาเธฺว มานุษิกมารฺเคณ จ น จรถ?
Ⅳ เปาลสฺยาหมิตฺยาปโลฺลรหมิติ วา ยทฺวากฺยํ ยุษฺมากํ ไกศฺจิตฺ ไกศฺจิตฺ กถฺยเต ตสฺมาทฺ ยูยํ ศารีริกาจาริณ น ภวถ?
Ⅴ เปาล: ก:? อาปโลฺล รฺวา ก:? เตา ปริจารกมาเตฺรา ตโยเรไกกไสฺม จ ปฺรภุ รฺยาทฺฤกฺ ผลมททาตฺ ตทฺวตฺ ตโยรฺทฺวารา ยูยํ วิศฺวาสิโน ชาตา:ฯ
Ⅵ อหํ โรปิตวานฺ อาปโลฺลศฺจ นิษิกฺตวานฺ อีศฺวรศฺจาวรฺทฺธยตฺฯ
Ⅶ อโต โรปยิตฺฤเสกฺตาราวสาเรา วรฺทฺธยิเตศฺวร เอว สาร:ฯ
Ⅷ โรปยิตฺฤเสกฺตาเรา จ สเมา ตโยเรไกกศฺจ สฺวศฺรมโยคฺยํ สฺวเวตนํ ลปฺสฺยเตฯ
Ⅸ อาวามีศฺวเรณ สห กรฺมฺมการิเณา, อีศฺวรสฺย ยตฺ เกฺษตฺรมฺ อีศฺวรสฺย ยา นิรฺมฺมิติ: สา ยูยเมวฯ
Ⅹ อีศฺวรสฺย ปฺรสาทาตฺ มยา ยตฺ ปทํ ลพฺธํ ตสฺมาตฺ ชฺญานินา คฺฤหการิเณว มยา ภิตฺติมูลํ สฺถาปิตํ ตทุปริ จาเนฺยน นิจียเตฯ กินฺตุ เยน ยนฺนิจียเต ตตฺ เตน วิวิจฺยตำฯ
Ⅺ ยโต ยีศุขฺรีษฺฏรูปํ ยทฺ ภิตฺติมูลํ สฺถาปิตํ ตทนฺยตฺ กิมปิ ภิตฺติมูลํ สฺถาปยิตุํ เกนาปิ น ศกฺยเตฯ
Ⅻ เอตทฺภิตฺติมูลโสฺยปริ ยทิ เกจิตฺ สฺวรฺณรูปฺยมณิกาษฺฐตฺฤณนลานฺ นิจินฺวนฺติ,
ⅩⅢ ตเรฺหฺยไกกสฺย กรฺมฺม ปฺรกาศิษฺยเต ยต: ส ทิวสสฺตตฺ ปฺรกาศยิษฺยติฯ ยโต หโตสฺตน ทิวเสน วหฺนิมเยโนเทตวฺยํ ตต เอไกกสฺย กรฺมฺม กีทฺฤศเมตสฺย ปรีกฺษา พหฺนินา ภวิษฺยติฯ
ⅩⅣ ยสฺย นิจยนรูปํ กรฺมฺม สฺถาสฺนุ ภวิษฺยติ ส เวตนํ ลปฺสฺยเตฯ
ⅩⅤ ยสฺย จ กรฺมฺม ธกฺษฺยเต ตสฺย กฺษติ รฺภวิษฺยติ กินฺตุ วเหฺน รฺนิรฺคตชน อิว ส สฺวยํ ปริตฺราณํ ปฺราปฺสฺยติฯ
ⅩⅥ ยูยมฺ อีศฺวรสฺย มนฺทิรํ ยุษฺมนฺมเธฺย เจศฺวรสฺยาตฺมา นิวสตีติ กึ น ชานีถ?
ⅩⅦ อีศฺวรสฺย มนฺทิรํ เยน วินาศฺยเต โส'ปีศฺวเรณ วินาศยิษฺยเต ยต อีศฺวรสฺย มนฺทิรํ ปวิตฺรเมว ยูยํ ตุ ตนฺมนฺทิรมฺ อาเธฺวฯ
ⅩⅧ โกปิ สฺวํ น วญฺจยตำฯ ยุษฺมากํ กศฺจน เจทิหโลกสฺย ชฺญาเนน ชฺญานวานหมิติ พุธฺยเต ตรฺหิ ส ยตฺ ชฺญานี ภเวตฺ ตทรฺถํ มูโฒ ภวตุฯ
ⅩⅨ ยสฺมาทิหโลกสฺย ชฺญานมฺ อีศฺวรสฺย สากฺษาตฺ มูฒตฺวเมวฯ เอตสฺมินฺ ลิขิตมปฺยาเสฺต, ตีกฺษฺณา ยา ชฺญานินำ พุทฺธิสฺตยา ตานฺ ธรตีศฺวร:ฯ
ⅩⅩ ปุนศฺจฯ ชฺญานินำ กลฺปนา เวตฺติ ปรเมโศ นิรรฺถกา:ฯ
ⅩⅪ อเตอว โก'ปิ มนุไชราตฺมานํ น ศฺลาฆตำ ยต: สรฺวฺวาณิ ยุษฺมากเมว,
ⅩⅫ เปาล วา อาปโลฺล รฺวา ไกผา วา ชคทฺ วา ชีวนํ วา มรณํ วา วรฺตฺตมานํ วา ภวิษฺยทฺวา สรฺวฺวาเณฺยว ยุษฺมากํ,
ⅩⅩⅢ ยูยญฺจ ขฺรีษฺฏสฺย, ขฺรีษฺฏศฺเจศฺวรสฺยฯ