Ⅰ โลกา อสฺมานฺ ขฺรีษฺฏสฺย ปริจารกานฺ อีศฺวรสฺย นิคูฐวากฺยธนสฺยาธฺยกฺษำศฺจ มนฺยนฺตำฯ
Ⅱ กิญฺจ ธนาธฺยกฺเษณ วิศฺวสนีเยน ภวิตวฺยเมตเทว โลไก รฺยาจฺยเตฯ
Ⅲ อโต วิจารยทฺภิ รฺยุษฺมาภิรไนฺย: ไกศฺจินฺ มนุไช รฺวา มม ปรีกฺษณํ มยาตีว ลฆุ มนฺยเต 'หมปฺยาตฺมานํ น วิจารยามิฯ
Ⅳ มยา กิมปฺยปราทฺธมิตฺยหํ น เวทฺมิ กินฺเตฺวเตน มม นิรปราธตฺวํ น นิศฺจียเต ปฺรภุเรว มม วิจารยิตาสฺติฯ
Ⅴ อต อุปยุกฺตสมยาตฺ ปูรฺวฺวมฺ อรฺถต: ปฺรโภราคมนาตฺ ปูรฺวฺวํ ยุษฺมาภิ รฺวิจาโร น กฺริยตำฯ ปฺรภุราคตฺย ติมิเรณ ปฺรจฺฉนฺนานิ สรฺวฺวาณิ ทีปยิษฺยติ มนสำ มนฺตฺรณาศฺจ ปฺรกาศยิษฺยติ ตสฺมินฺ สมย อีศฺวราทฺ เอไกกสฺย ปฺรศํสา ภวิษฺยติฯ
Ⅵ เห ภฺราตร: สรฺวฺวาเณฺยตานิ มยาตฺมานมฺ อาปลฺลวญฺโจทฺทิศฺย กถิตานิ ตไสฺยตตฺ การณํ ยุยํ ยถา ศาสฺตฺรียวิธิมติกฺรมฺย มานวมฺ อตีว นาทริษฺยธฺพ อีตฺถญฺไจเกน ไวปรีตฺยาทฺ อปเรณ น ศฺลาฆิษฺยธฺพ เอตาทฺฤศีํ ศิกฺษามาวโยรฺทฺฤษฺฏานฺตาตฺ ลปฺสฺยเธฺวฯ
Ⅶ อปราตฺ กสฺตฺวำ วิเศษยติ? ตุภฺยํ ยนฺน ทตฺต ตาทฺฤศํ กึ ธารยสิ? อทตฺเตเนว ทตฺเตน วสฺตุนา กุต: ศฺลาฆเส?
Ⅷ อิทานีเมว ยูยํ กึ ตฺฤปฺตา ลพฺธธนา วา? อสฺมาสฺววิทฺยมาเนษุ ยูยํ กึ ราชตฺวปทํ ปฺราปฺตา:? ยุษฺมากํ ราชตฺวํ มยาภิลษิตํ ยตเสฺตน ยุษฺมาภิ: สห วยมปิ ราชฺยำศิโน ภวิษฺยาม:ฯ
Ⅸ เปฺรริตา วยํ เศษา หนฺตวฺยาศฺเจเวศฺวเรณ นิทรฺศิตา:ฯ ยโต วยํ สรฺวฺวโลกานามฺ อรฺถต: สฺวรฺคียทูตานำ มานวานาญฺจ เกาตุกาสฺปทานิ ชาตา:ฯ
Ⅹ ขฺรีษฺฏสฺย กฺฤเต วยํ มูฒา: กินฺตุ ยูยํ ขฺรีษฺเฏน ชฺญานิน:, วยํ ทุรฺพฺพลา ยูยญฺจ สพลา:, ยูยํ สมฺมานิตา วยญฺจาปมานิตา:ฯ
Ⅺ วยมทฺยาปิ กฺษุธารฺตฺตาสฺตฺฤษฺณารฺตฺตา วสฺตฺรหีนาสฺตาฑิตา อาศฺรมรหิตาศฺจ สนฺต:
Ⅻ กรฺมฺมณิ สฺวกรานฺ วฺยาปารยนฺตศฺจ ทุ:ไข: กาลํ ยาปยาม:ฯ ครฺหิไตรสฺมาภิราศี: กถฺยเต ทูรีกฺฤไต: สหฺยเต นินฺทิไต: ปฺรสาทฺยเตฯ
ⅩⅢ วยมทฺยาปิ ชคต: สมฺมารฺชนีโยคฺยา อวกรา อิว สรฺไวฺว รฺมนฺยามเหฯ
ⅩⅣ ยุษฺมานฺ ตฺรปยิตุมหเมตานิ ลิขามีติ นหิ กินฺตุ ปฺริยาตฺมชานิว ยุษฺมานฺ ปฺรโพธยามิฯ
ⅩⅤ ยต: ขฺรีษฺฏธรฺมฺเม ยทฺยปิ ยุษฺมากํ ทศสหสฺราณิ วิเนตาโร ภวนฺติ ตถาปิ พหโว ชนกา น ภวนฺติ ยโต'หเมว สุสํวาเทน ยีศุขฺรีษฺเฏ ยุษฺมานฺ อชนยํฯ
ⅩⅥ อโต ยุษฺมานฺ วินเย'หํ ยูยํ มทนุคามิโน ภวตฯ
ⅩⅦ อิตฺยรฺถํ สรฺเวฺวษุ ธรฺมฺมสมาเชษุ สรฺวฺวตฺร ขฺรีษฺฏธรฺมฺมโยคฺยา เย วิธโย มโยปทิศฺยนฺเต ตานฺ โย ยุษฺมานฺ สฺมารยิษฺยเตฺยวมฺภูตํ ปฺรโภ: กฺฤเต ปฺริยํ วิศฺวาสินญฺจ มทียตนยํ ตีมถิยํ ยุษฺมากํ สมีปํ เปฺรษิตวานหํฯ
ⅩⅧ อปรมหํ ยุษฺมากํ สมีปํ น คมิษฺยามีติ พุทฺธฺวา ยุษฺมากํ กิยนฺโต โลกา ครฺวฺวนฺติฯ
ⅩⅨ กินฺตุ ยทิ ปฺรเภริจฺฉา ภวติ ตรฺหฺยหมวิลมฺพํ ยุษฺมตฺสมีปมุปสฺถาย เตษำ ทรฺปธฺมาตานำ โลกานำ วาจํ ชฺญาสฺยามีติ นหิ สามรฺถฺยเมว ชฺญาสฺยามิฯ
ⅩⅩ ยสฺมาทีศฺวรสฺย ราชตฺวํ วาคฺยุกฺตํ นหิ กินฺตุ สามรฺถฺยยุกฺตํฯ
ⅩⅪ ยุษฺมากํ กา วาญฺฉา? ยุษฺมตฺสมีเป มยา กึ ทณฺฑปาณินา คนฺตวฺยมุต เปฺรมนมฺรตาตฺมยุกฺเตน วา?