Ⅰ อปรํ ยุษฺมากํ มเธฺย วฺยภิจาโร วิทฺยเต ส จ วฺยภิจารสฺตาทฺฤโศ ยทฺ เทวปูชกานำ มเธฺย'ปิ ตตฺตุโลฺย น วิทฺยเต ผลโต ยุษฺมากเมโก ชโน วิมาตฺฤคมนํ กฺฤรุต อิติ วารฺตฺตา สรฺวฺวตฺร วฺยาปฺตาฯ
Ⅱ ตถาจ ยูยํ ทรฺปธฺมาตา อาทฺเหฺพ, ตตฺ กรฺมฺม เยน กฺฤตํ ส ยถา ยุษฺมนฺมธฺยาทฺ ทูรีกฺริยเต ตถา โศโก ยุษฺมาภิ รฺน กฺริยเต กิมฺ เอตตฺ?
Ⅲ อวิทฺยมาเน มทียศรีเร มมาตฺมา ยุษฺมนฺมเธฺย วิทฺยเต อโต'หํ วิทฺยมาน อิว ตตฺกรฺมฺมการิโณ วิจารํ นิศฺจิตวานฺ,
Ⅳ อสฺมตฺปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย นามฺนา ยุษฺมากํ มทียาตฺมนศฺจ มิลเน ชาเต 'สฺมตฺปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย ศกฺเต: สาหาเยฺยน
Ⅴ ส นร: ศรีรนาศารฺถมสฺมาภิ: ศยตาโน หเสฺต สมรฺปยิตวฺยสฺตโต'สฺมากํ ปฺรโภ รฺยีโศ รฺทิวเส ตสฺยาตฺมา รกฺษำ คนฺตุํ ศกฺษฺยติฯ
Ⅵ ยุษฺมากํ ทรฺโป น ภทฺราย ยูยํ กิเมตนฺน ชานีถ, ยถา, วิการ: กฺฤตฺสฺนศกฺตูนำ สฺวลฺปกิเณฺวน ชายเตฯ
Ⅶ ยูยํ ยตฺ นวีนศกฺตุสฺวรูปา ภเวต ตทรฺถํ ปุราตนํ กิณฺวมฺ อวมารฺชฺชต ยโต ยุษฺมาภิ: กิณฺวศูไนฺย รฺภวิตวฺยํฯ อปรมฺ อสฺมากํ นิสฺตาโรตฺสวียเมษศาวโก ย: ขฺรีษฺฏ: โส'สฺมทรฺถํ พลีกฺฤโต 'ภวตฺฯ
Ⅷ อต: ปุราตนกิเณฺวนารฺถโต ทุษฺฏตาชิฆำสารูเปณ กิเณฺวน ตนฺนหิ กินฺตุ สารลฺยสตฺยตฺวรูปยา กิณฺวศูนฺยตยาสฺมาภิรุตฺสว: กรฺตฺตวฺย:ฯ
Ⅸ วฺยาภิจาริณำ สํสรฺโค ยุษฺมาภิ รฺวิหาตวฺย อิติ มยา ปเตฺร ลิขิตํฯ
Ⅹ กินฺไตฺวหิกโลกานำ มเธฺย เย วฺยภิจาริโณ โลภิน อุปทฺราวิโณ เทวปูชกา วา เตษำ สํสรฺค: สรฺวฺวถา วิหาตวฺย อิติ นหิ, วิหาตเวฺย สติ ยุษฺมาภิ รฺชคโต นิรฺคนฺตวฺยเมวฯ
Ⅺ กินฺตุ ภฺราตฺฤเตฺวน วิขฺยาต: กศฺจิชฺชโน ยทิ วฺยภิจารี โลภี เทวปูชโก นินฺทโก มทฺยป อุปทฺราวี วา ภเวตฺ ตรฺหิ ตาทฺฤเศน มานเวน สห โภชนปาเน'ปิ ยุษฺมาภิ รฺน กรฺตฺตเวฺย อิตฺยธุนา มยา ลิขิตํฯ
Ⅻ สมาชพหิ:สฺถิตานำ โลกานำ วิจารกรเณ มม โก'ธิการ:? กินฺตุ ตทนฺตรฺคตานำ วิจารณํ ยุษฺมาภิ: กึ น กรฺตฺตวฺยํ ภเวตฺ?
ⅩⅢ พหิ:สฺถานำ ตุ วิจาร อีศฺวเรณ การิษฺยเตฯ อโต ยุษฺมาภิ: ส ปาตกี สฺวมธฺยาทฺ พหิษฺกฺริยตำฯ