Ⅰ ยุษฺมากเมกสฺย ชนสฺยาปเรณ สห วิวาเท ชาเต ส ปวิตฺรโลไก รฺวิจารมการยนฺ กิมฺ อธารฺมฺมิกโลไก รฺวิจารยิตุํ โปฺรตฺสหเต?
Ⅱ ชคโต'ปิ วิจารณํ ปวิตฺรโลไก: การิษฺยต เอตทฺ ยูยํ กึ น ชานีถ? อโต ชคทฺ ยทิ ยุษฺมาภิ รฺวิจารยิตวฺยํ ตรฺหิ กฺษุทฺรตมวิจาเรษุ ยูยํ กิมสมรฺถา:?
Ⅲ ทูตา อปฺยสฺมาภิ รฺวิจารยิษฺยนฺต อิติ กึ น ชานีถ? อต ไอหิกวิษยา: กิมฺ อสฺมาภิ รฺน วิจารยิตวฺยา ภเวยุ:?
Ⅳ ไอหิกวิษยสฺย วิจาเร ยุษฺมาภิ: กรฺตฺตเวฺย เย โลกา: สมิเตา กฺษุทฺรตมาสฺต เอว นิยุชฺยนฺตำฯ
Ⅴ อหํ ยุษฺมานฺ ตฺรปยิตุมิจฺฉนฺ วทามิ ยฺฤษฺมนฺมเธฺย กิเมโก'ปิ มนุษฺยสฺตาทฺฤคฺ พุทฺธิมานฺนหิ โย ภฺราตฺฤวิวาทวิจารเณ สมรฺถ: สฺยาตฺ?
Ⅵ กิญฺไจโก ภฺราตา ภฺราตฺราเนฺยน กิมวิศฺวาสินำ วิจารกาณำ สากฺษาทฺ วิวทเต? ยษฺมนฺมเธฺย วิวาทา วิทฺยนฺต เอตทปิ ยุษฺมากํ โทษ:ฯ
Ⅶ ยูยํ กุโต'นฺยายสหนํ กฺษติสหนํ วา เศฺรโย น มนฺยเธฺว?
Ⅷ กินฺตุ ยูยมปิ ภฺราตฺฤเนว ปฺรตฺยนฺยายํ กฺษติญฺจ กุรุถ กิเมตตฺ?
Ⅸ อีศฺวรสฺย ราเชฺย'นฺยายการิณำ โลกานามธิกาโร นาสฺเตฺยตทฺ ยูยํ กึ น ชานีถ? มา วญฺจฺยธฺวํ, เย วฺยภิจาริโณ เทวารฺจฺจิน: ปารทาริกา: สฺตฺรีวทาจาริณ: ปุํไมถุนการิณสฺตสฺกรา
Ⅹ โลภิโน มทฺยปา นินฺทกา อุปทฺราวิโณ วา ต อีศฺวรสฺย ราชฺยภาคิโน น ภวิษฺยนฺติฯ
Ⅺ ยูยญฺไจวํวิธา โลกา อาสฺต กินฺตุ ปฺรโภ รฺยีโศ รฺนามฺนาสฺมทีศฺวรสฺยาตฺมนา จ ยูยํ ปฺรกฺษาลิตา: ปาวิตา: สปุณฺยีกฺฤตาศฺจฯ
Ⅻ มทรฺถํ สรฺวฺวํ ทฺรวฺยมฺ อปฺรติษิทฺธํ กินฺตุ น สรฺวฺวํ หิตชนกํฯ มทรฺถํ สรฺวฺวมปฺรติษิทฺธํ ตถาปฺยหํ กสฺยาปิ ทฺรวฺยสฺย วศีกฺฤโต น ภวิษฺยามิฯ
ⅩⅢ อุทราย ภกฺษฺยาณิ ภกฺเษฺยภฺยศฺโจทรํ, กินฺตุ ภกฺโษฺยทเร อีศฺวเรณ นาศยิเษฺยเต; อปรํ เทโห น วฺยภิจาราย กินฺตุ ปฺรภเว ปฺรภุศฺจ เทหายฯ
ⅩⅣ ยศฺเจศฺวร: ปฺรภุมุตฺถาปิตวานฺ ส สฺวศกฺตฺยาสฺมานปฺยุตฺถาปยิษฺยติฯ
ⅩⅤ ยุษฺมากํ ยานิ ศรีราณิ ตานิ ขฺรีษฺฏสฺยางฺคานีติ กึ ยูยํ น ชานีถ? อต: ขฺรีษฺฏสฺย ยานฺยงฺคานิ ตานิ มยาปหฺฤตฺย เวศฺยายา องฺคานิ กึ การิษฺยนฺเต? ตนฺน ภวตุฯ
ⅩⅥ ย: กศฺจิทฺ เวศฺยายามฺ อาสชฺยเต ส ตยา สไหกเทโห ภวติ กึ ยูยเมตนฺน ชานีถ? ยโต ลิขิตมาเสฺต, ยถา, เตา เทฺวา ชนาเวกางฺเคา ภวิษฺยต:ฯ
ⅩⅦ มานวา ยานฺยนฺยานิ กลุษาณิ กุรฺวฺวเต ตานิ วปุ รฺน สมาวิศนฺติ กินฺตุ วฺยภิจาริณา สฺววิคฺรหสฺย วิรุทฺธํ กลฺมษํ กฺริยเตฯ
ⅩⅧ มานวา ยานฺยนฺยานิ กลุษาณิ กุรฺวฺวเต ตานิ วปุ รฺน สมาวิศนฺติ กินฺตุ วฺยภิจาริณา สฺววิคฺรหสฺย วิรุทฺธํ กลฺมษํ กฺริยเตฯ
ⅩⅨ ยุษฺมากํ ยานิ วปูํสิ ตานิ ยุษฺมทนฺต:สฺถิตเสฺยศฺวราลฺลพฺธสฺย ปวิตฺรสฺยาตฺมโน มนฺทิราณิ ยูยญฺจ เสฺวษำ สฺวามิโน นาเธฺว กิเมตทฺ ยุษฺมาภิ รฺน ชฺญายเต?
ⅩⅩ ยูยํ มูเลฺยน กฺรีตา อโต วปุรฺมโนภฺยามฺ อีศฺวโร ยุษฺมาภิ: ปูชฺยตำ ยต อีศฺวร เอว ตโย: สฺวามีฯ