Ⅰ เทวปฺรสาเท สรฺเวฺวษามฺ อสฺมากํ ชฺญานมาเสฺต ตทฺวยํ วิทฺม:ฯ ตถาปิ ชฺญานํ ครฺวฺวํ ชนยติ กินฺตุ เปฺรมโต นิษฺฐา ชายเตฯ
Ⅱ อต: กศฺจน ยทิ มนฺยเต มม ชฺญานมาสฺต อิติ ตรฺหิ เตน ยาทฺฤศํ ชฺญานํ เจษฺฏิตวฺยํ ตาทฺฤศํ กิมปิ ชฺญานมทฺยาปิ น ลพฺธํฯ
Ⅲ กินฺตุ ย อีศฺวเร ปฺรียเต ส อีศฺวเรณาปิ ชฺญายเตฯ
Ⅳ เทวตาพลิปฺรสาทภกฺษเณ วยมิทํ วิทฺโม ยตฺ ชคนฺมเธฺย โก'ปิ เทโว น วิทฺยเต, เอกศฺเจศฺวโร ทฺวิตีโย นาสฺตีติฯ
Ⅴ สฺวรฺเค ปฺฤถิวฺยำ วา ยทฺยปิ เกษุจิทฺ อีศฺวร อิติ นามาโรปฺยเต ตาทฺฤศาศฺจ พหว อีศฺวรา พหวศฺจ ปฺรภโว วิทฺยนฺเต
Ⅵ ตถาปฺยสฺมากมทฺวิตีย อีศฺวร: ส ปิตา ยสฺมาตฺ สรฺเวฺวษำ ยทรฺถญฺจาสฺมากํ สฺฤษฺฏิ รฺชาตา, อสฺมากญฺจาทฺวิตีย: ปฺรภุ: ส ยีศุ: ขฺรีษฺโฏ เยน สรฺวฺววสฺตูนำ เยนาสฺมากมปิ สฺฤษฺฏิ: กฺฤตาฯ
Ⅶ อธิกนฺตุ ชฺญานํ สรฺเวฺวษำ นาสฺติ ยต: เกจิททฺยาปิ เทวตำ สมฺมนฺย เทวปฺรสาทมิว ตทฺ ภกฺษฺยํ ภุญฺชเต เตน ทุรฺพฺพลตยา เตษำ สฺวานฺตานิ มลีมสานิ ภวนฺติฯ
Ⅷ กินฺตุ ภกฺษฺยทฺรวฺยาทฺ วยมฺ อีศฺวเรณ คฺราหฺยา ภวามสฺตนฺนหิ ยโต ภุงฺกฺตฺวา วยมุตฺกฺฤษฺฏา น ภวามสฺตทฺวทภุงฺกฺตฺวาปฺยปกฺฤษฺฏา น ภวาม:ฯ
Ⅸ อโต ยุษฺมากํ ยา กฺษมตา สา ทุรฺพฺพลานามฺ อุนฺมาถสฺวรูปา ยนฺน ภเวตฺ ตทรฺถํ สาวธานา ภวตฯ
Ⅹ ยโต ชฺญานวิศิษฺฏสฺตฺวํ ยทิ เทวาลเย อุปวิษฺฏ: เกนาปิ ทฺฤศฺยเส ตรฺหิ ตสฺย ทุรฺพฺพลสฺย มนสิ กึ ปฺรสาทภกฺษณ อุตฺสาโห น ชนิษฺยเต?
Ⅺ ตถา สติ ยสฺย กฺฤเต ขฺรีษฺโฏ มมาร ตว ส ทุรฺพฺพโล ภฺราตา ตว ชฺญานาตฺ กึ น วินํกฺษฺยติ?
Ⅻ อิตฺยเนน ปฺรกาเรณ ภฺราตฺฤณำ วิรุทฺธมฺ อปราธฺยทฺภิเสฺตษำ ทุรฺพฺพลานิ มนำสิ วฺยาฆาตยทฺภิศฺจ ยุษฺมาภิ: ขฺรีษฺฏสฺย ไวปรีเตฺยนาปราธฺยเตฯ
ⅩⅢ อโต เหโต: ปิศิตาศนํ ยทิ มม ภฺราตุ รฺวิฆฺนสฺวรูปํ ภเวตฺ ตรฺหฺยหํ ยตฺ สฺวภฺราตุ รฺวิฆฺนชนโก น ภเวยํ ตทรฺถํ ยาวชฺชีวนํ ปิศิตํ น โภกฺเษฺยฯ